intTypePromotion=1

Tổ chức dạy học ngoại khóa vật lí ở trường phổ thông theo định hướng tìm tòi - nghiên cứu góp phần phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở

Chia sẻ: ViSasuke2711 ViSasuke2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
21
lượt xem
2
download

Tổ chức dạy học ngoại khóa vật lí ở trường phổ thông theo định hướng tìm tòi - nghiên cứu góp phần phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết là sự vận dụng, cụ thể hóa lí luận về dạy học theo định hướng tìm tòi – nghiên cứu vào HĐNK vật lí. Trong bài viết chúng tôi đã xác định và trình bày rõ về khái niệm, mục đích, nội dung, đặc điểm, các hình thức tổ chức, quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện một buổi dạy học ngoại khóa vật lí THCS theo định hướng tìm tòi – nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức dạy học ngoại khóa vật lí ở trường phổ thông theo định hướng tìm tòi - nghiên cứu góp phần phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE<br /> Educational Sci., 2016, Vol. 61, No. 8B, pp. 108-117<br /> This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn<br /> <br /> DOI: 10.18173/2354-1075.2016-0165<br /> <br /> TỔ CHỨC DẠY HỌC NGOẠI KHÓA VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG<br /> THEO ĐỊNH HƯỚNG TÌM TÒI - NGHIÊN CỨU<br /> GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> Võ Hoàng Ngọc1 , Võ Văn Thông2<br /> 1 Trường<br /> <br /> Trung học cơ sở Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An<br /> Tự nhiên, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An<br /> <br /> 2 Khoa<br /> <br /> Tóm tắt. Hoạt động ngoại khóa (HĐNK) vật lí không chỉ giúp HS củng cố kiến thức, rèn<br /> luyện kĩ năng mà còn giúp HS phát triển năng lực trên nhiều phương diện, có thể góp phần<br /> tích cực vào việc chuyển đổi từ dạy học chủ yếu “cung cấp kiến thức” sang dạy học “phát<br /> triển năng lực” của người học trong tiến trính đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào<br /> tạo.<br /> Dạy học theo định hướng tìm tòi – nghiên cứu HS được trải nghiệm nhận thức về vấn đề<br /> nghiên cứu, đề xuất dự đoán, tìm tòi, làm thí nghiệm kiểm tra tương tự như các nhà khoa<br /> học để xây dựng kiến thức cho mình dưới sự giúp đỡ khi cần thiết của giáo viên.<br /> Bài viết là sự vận dụng, cụ thể hóa lí luận về dạy học theo định hướng tìm tòi – nghiên cứu<br /> vào HĐNK vật lí. Trong bài viết chúng tôi đã xác định và trình bày rõ về khái niệm, mục<br /> đích, nội dung, đặc điểm, các hình thức tổ chức, quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện<br /> một buổi dạy học ngoại khóa vật lí THCS theo định hướng tìm tòi – nghiên cứu.<br /> Từ khóa: Dạy học vật lí, ngoại khóa vật lí, tìm tòi-nghiên cứu, thí nghiệm.<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Mở đầu<br /> <br /> Thế giới hiện đại thay đổi từng ngày. Để kịp thích ứng và tồn tại, con người không chỉ cần<br /> có hiểu biết mà còn rất cần có năng lực hành động. Năng lực hành động là sự kết hợp của năng lực<br /> kiến thức, năng lực phương pháp, năng lực xã hội và năng lực cá thể. Do đó, UNESCO xác định<br /> 4 trụ cột giáo dục hiện đại là: học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để tự khẳng<br /> định [4, trg 17,18,19].<br /> Thực tế nội dung chương trình, phương pháp giáo dục phổ thông nước ta những năm đầu<br /> thế kỉ 21 vẫn đang chú trọng truyền đạt kiến thức, chưa đáp ứng tốt yêu cầu về hình thành và phát<br /> triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Chương trình còn nghiêng về trang bị kiến thức lí thuyết,<br /> chưa coi trọng kĩ năng thực hành, kĩ năng vận dụng kiến thức. Hình thức tổ chức giáo dục chủ yếu<br /> là dạy học trên lớp, chưa coi trọng việc tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm. Chưa<br /> chú trọng dạy cách học và phát huy tính chủ động, khả năng sáng tạo của học sinh.<br /> Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI tại Hội nghị lần thứ tám đã ban hành Nghị<br /> quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào<br /> Ngày nhận bài: 8/7/2016. Ngày nhận đăng: 20/9/2016.<br /> Liên hệ: Võ Văn Thông, e-mail: vothong.cdsp@gmail.com<br /> <br /> 108<br /> <br /> Tổ chức dạy học ngoại khóa Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng tìm tòi - nghiên cứu...<br /> <br /> tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng<br /> xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội cũng đã xác<br /> định: “Đổi mới nội dung giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với<br /> lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn;<br /> tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên”.<br /> Theo định hướng đó, dạy học vật lí phổ thông, trong đó có hoạt động ngoại khóa (HĐNK)<br /> vật lí cần phải điều chỉnh nội dung, thay đổi cách thức thực hiện. Thời gian qua, ở các trường phổ<br /> thông nước ta, việc tổ chức HĐNK vật lí đang thực hiện bằng các hình thức trong đó chủ yếu HS<br /> hoạt động tái tạo lại kiến thức đã học. Để góp phần phát triển năng lực HS thì HĐNK cần phải<br /> được tổ chức theo các hình thức mà HS được hoạt động tìm tòi - nghiên cứu, được trải nghiệm như<br /> nhà khoa học. Chúng tôi đã nghiên cứu chuyển hóa phương pháp dạy học theo định hướng tìm tòi<br /> - nghiên cứu vào việc tổ chức HĐNK vật lí, góp phần phát triển năng lực HS. Bài viết này chia sẻ<br /> với các đồng nghiệp một số kết quả nghiên cứu về mục đích, nội dung, về cách thức tổ chức thực<br /> hiện HĐNK vật lí bậc THCS theo định hướng tìm tòi - nghiên cứu.<br /> <br /> 2.<br /> 2.1.<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> Định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động dạy học<br /> <br /> Xu thế chung của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay là phát triển chương trình theo hướng<br /> tiếp cận năng lực, coi trọng các năng lực chung cần thiết cho việc tham gia cuộc sống lao động,<br /> sinh hoạt hàng ngày và cho việc học tập suốt đời. Một số năng lực chung được chú ý là: tự học,<br /> học cách học; tự chủ, tự quản lí; xã hội, hợp tác; giao tiếp; tư duy và giải quyết vấn đề, sử dụng<br /> công nghệ thông tin và truyền thông.<br /> Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng và Nghị quyết<br /> số 88/2014/QH13 của Quốc hội, việc thay đổi chương trình giáo dục phổ thông từ 2018 trở đi xác<br /> định hướng tới phát triển cho học sinh năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,<br /> năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng<br /> lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông [4, trang 23-27]. Nội dung chương trình phải điều<br /> chỉnh theo hướng tinh giản, thiết thực, tăng cường vận dụng, ứng dụng giải quyết các vấn đề thực<br /> tiễn.<br /> Nhằm phát triển năng lực học sinh phải đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng: tổ<br /> chức cho HS hoạt động tự chiếm lĩnh tri thức; chú trọng phương pháp tự học, dạy HS tự học; tăng<br /> cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác; kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của<br /> trò. Phải tổ chức dạy học sao cho: HS được suy nghĩ nhiều hơn, được thảo luận nhiều hơn, được<br /> thực hành nhiều hơn, được hoạt động nhiều hơn. Theo tinh thần đó, GV phải tăng cường sử dụng<br /> kĩ thuật dạy học tích cực trong tổ chức các hoạt động học tập của HS theo các định hướng chính:<br /> - Giáo viên phải tổ chức tình huống học tập để chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh.<br /> - Học sinh phải được tạo điều kiện hoạt động giải quyết nhiệm vụ (cá nhân, cặp đôi, nhóm),<br /> giáo viên định hướng, hỗ trợ khi cần.<br /> - Giáo viên phải tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả và thảo luận.<br /> - Giáo viên phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Dạy học theo định hướng tìm tòi nghiên cứu<br /> <br /> Dạy học theo định hướng tìm tòi - nghiên cứu là GV tổ chức cho HS hoạt động nhận thức<br /> theo logic của tiến trình nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm quá<br /> trình nghiên cứu khoa học. GV tạo điều kiện cho HS bộc lộ những quan niệm sai lầm vốn có của<br /> họ, khuyến khích họ trao đổi, thảo luận với nhau về các quan sát, dữ liệu thu thập được từ đối tượng<br /> 109<br /> <br /> Võ Hoàng Ngọc, Võ Văn Thông<br /> <br /> nghiên cứu, đề xuất các giả thuyết, xây dựng các kế hoạch hành động, tiến hành các thí nghiệm,<br /> thu thập thông tin, tìm kiếm bằng chứng, nhằm kiểm chứng các giả thuyết ban đầu, từ đó rút ra các<br /> kết luận khoa học [2].<br /> Dạy học theo định hướng tìm tòi - nghiên cứu có các đặc trưng cơ bản:<br /> - GV làm xuất hiện vấn đề cần nghiên cứu sao cho HS không những hiểu rõ vấn đề cần<br /> nghiên cứu (có câu hỏi khoa học về vấn đề mới) mà còn bị vấn đề hấp dẫn, lôi cuốn, mong muốn<br /> hành động để tìm hiểu, giải quyết vấn đề, tìm ra cái mới.<br /> - GV hỗ trợ cách thức, tài liệu, thiết bị để HS thực hiện hoạt động tìm tòi – nghiên cứu (tìm<br /> tư liệu, làm thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu, điều tra, . . . ), tự lực giải quyết vấn đề nêu ra<br /> (xử lí tư liệu, số liệu thu thập được, rút ra nhận xét, trình bày kết quả, tranh luận, điều chỉnh, hoàn<br /> thiện, kết luận) và thu nhận được kiến thức, kinh nghiệm mới [2].<br /> Như vậy, tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng tìm tòi - nghiên cứu sẽ tạo điều kiện<br /> cho học sinh phát triển năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp,<br /> năng lực hợp tác, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Hoạt động ngoại khóa vật lí<br /> <br /> Hoạt động ngoại khóa là hoạt động giáo dục ngoài chương trình chính khóa (nội khóa), mà<br /> Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT đã giao cho các cơ sở giáo dục. Hoạt động ngoại khóa hỗ trợ cho giáo dục<br /> chính khóa, được tổ chức có mục tiêu, kế hoạch xác định, được tiến hành trên tinh thần tự nguyện<br /> của HS dưới sự hướng dẫn của GV nhằm bổ sung và mở rộng kiến thức, góp phần phát triển và<br /> hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và khả năng sáng tạo của HS.<br /> Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, kiến thức của nhân loại tăng<br /> lên từng ngày nhưng thời gian học tập của học sinh không thay đổi. Chương trình chính khóa bắt<br /> buộc cho mọi học sinh phổ thông có khối lượng bị giới hạn, rất nhiều kiến thức của nhân loại cần<br /> cho sự phát triển đa dạng của nhân lực không thể đưa vào được. Vì vậy, cần phải quan tâm phát<br /> triển HĐNK. Ở một số nước phát triển, người ta còn chủ trương giảm thời lượng lên lớp và tăng<br /> cường các HĐNK, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Các nước có nền giáo dục phổ thông phát triển<br /> như Pháp, Nga, Đức các nước Tây Âu và Mỹ nhà trường tổ chức cho HS được tham gia HĐNK<br /> một số môn học. Chương trình dạy học ngoại khóa, sách giáo khoa ngoại khóa, tài liệu tham khảo<br /> phục vụ dạy học ngoại khóa khá phổ biến và HĐNK đã trở thành quen thuộc đối với GV và HS.<br /> Những HS thường xuyên tham gia vào các HĐNK thường có thành tích học tập tốt hơn, có<br /> hành vi đạo đức tốt hơn, có mối quan hệ và xúc cảm tốt hơn. Hoạt động ngoại khóa thực sự góp<br /> phần phát triển toàn diện năng lực học sinh, nên việc nghiên cứu và áp dụng HĐNK ở trường phổ<br /> thông là một yêu cầu cần thiết hiện nay [3].<br /> Mục đích hoạt động ngoại khóa vật lí là: củng cố, mở rộng kiến thức vật lí đã học; rèn luyện<br /> các kĩ năng cơ bản về vật lí, kĩ thuật; kích thích hứng thú học tập bộ môn; hình thành năng lực tìm<br /> tòi, nghiên cứu, thực hành chế tạo, . . . .<br /> Nội dung hoạt động ngoại khóa vật lí có thể bao gồm:<br /> - Nhận dạng, phân biệt, hệ thống hóa các kiến thức vật lí đã học;<br /> - Vận dụng kiến thức vật lí giải thích ứng dụng, dự đoán hiện tượng;<br /> - Tìm hiểu mở rộng, trình bày các ứng dụng của kiến thức vật lí đã học trong kĩ thuật sản<br /> xuất và thực tế đời sống;<br /> - Đề xuất cấu tạo, quy trình vận hành một số thiết bị kĩ thuật;<br /> - Thiết kế, chế tạo, vận hành một số thiết bị kĩ thuật đơn giản.<br /> Hoạt động ngoại khóa vật lí có thể tổ chức bằng nhiều hình thức như: nói chuyện chuyên<br /> đề vật lí; đố vui, hội vui, dạ hội vật lí; triển lãm vật lí – kĩ thuật; báo tường về vật lí; hội thi vật lí<br /> 110<br /> <br /> Tổ chức dạy học ngoại khóa Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng tìm tòi - nghiên cứu...<br /> <br /> - kĩ thuật; tham quan vật lí-kĩ thuật [4, trang 160-164]. Một buổi HĐNK vật lí có thể kết hợp vài<br /> hình thức.<br /> So với bài học chính khóa, HĐNK vật lí có các điểm khác biệt: nội dung có tính mới so với<br /> nội dung bài học chính khóa; hình thức hoạt động lạ hơn, phong phú hơn; tinh thần tự nguyện, tự<br /> chủ; không gian ngoài lớp học; thời gian thoải mái hơn; có thể huy động bạn bè, người thân cùng<br /> tham gia [5]. Do vậy, HĐNK nói chung và HĐNK vật lí nói riêng luôn có sức cuốn hút lớn đối với<br /> HS.<br /> Xét về nội dung, về các hình thức tổ chức, về những điểm khác biệt so với dạy học chính<br /> khóa, nếu tổ chức tốt thì HĐNK vật lí sẽ là cơ hội rất tốt để phát triển cho học sinh nhiều năng<br /> lực: năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,<br /> năng lực giao tiếp, năng lực tổ chức hợp tác, năng lực tự học,...<br /> Thời gian qua, một số trường có tổ chức HĐNK theo phong trào. Phần nhiều các HĐNK<br /> như thế nặng về hình thức, đối phó, chưa thật sự mang tính khoa học, hiệu quả chưa cao. Khi chưa<br /> có hình thức tổ chức sinh động, phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn HS thì chưa thể phát huy được tính<br /> tự giác, chủ động, tích cực tham gia, sáng tạo của HS.<br /> <br /> 2.4.<br /> <br /> Tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí theo định hướng tìm tòi - nghiên cứu<br /> <br /> Tổ chức HĐNK theo định hướng tìm tòi – nghiên cứu thể hiện trên các phương diện sau:<br /> + Chọn nội dung ngoại khóa gắn trực tiếp với kiến thức vật lí của chương, phần vừa học<br /> xong, có điểm mới, có mức độ khó vừa với khả năng suy luận, tìm tòi, thời gian vật chất có thể có<br /> của HS. Nội dung ngoại khóa có thể bao gồm các mảng đề tài:<br /> - Đố vui, trả lời nhanh các kiến thức vật lí chương, phần vừa học.<br /> - Tự hệ thống hóa các kiến thức vật lí vừa học và trình bày sơ đồ hệ thống.<br /> - Vận dụng kiến thức vật lí giải thích một hiện tượng, ứng dụng kĩ thuật.<br /> - Vận dụng kiến thức vật lí để dự đoán hiện tượng có thể xảy ra, suy luận nguyên lí hoạt<br /> động của một mô hình máy kĩ thuật đơn giản.<br /> - Tìm hiểu thêm các ứng dụng kiến thức vật lí vừa học trong kĩ thuật sản xuất, thực tế đời<br /> sống và trình bày báo cáo kết quả tìm hiểu.<br /> - Thử đề xuất mô hình cấu tạo, quy trình vận hành một thiết bị kĩ thuật để đáp ứng một yêu<br /> cầu nào đó của đời sống, sản xuất có liên quan đến kiến thức vật lí vừa học và các kiến thức đã học<br /> trước đó.<br /> - Tập thiết kế, chế tạo, vận hành một số thiết bị kĩ thuật đơn giản có liên quan trực tiếp đến<br /> kiến thức vật lí đã học và trình bày, giới thiệu sản phẩm.<br /> + Chọn hình thức hoạt động ngoại khóa không nên chỉ đố vui đơn giản cho số lượng lớn<br /> HS cùng tham gia, mà nên dành nhiều thời gian cho hình thức nhóm các nhà khoa học trẻ tìm<br /> tòi-nghiên cứu ứng dụng, chế tạo và trình bày kết quả, sản phẩm.<br /> + Triển khai cho HS đăng kí tham gia các đề tài ngoại khóa vật lí GV cần phải làm cho<br /> được các việc sau:<br /> - Tổ chức giới thiệu nội dung, cho HS đăng kí lập các nhóm đề tài. HS được tìm hiểu các<br /> đề tài, lựa chọn, HS đăng kí tham gia và lập các nhóm HS cùng thực hiện mỗi đề tài. Để tăng hiệu<br /> quả, nên đăng tải các đề tài vật lí trên website của trường hoặc phát văn bản và thông báo cho HS<br /> xem trước khi tổ chức buổi giới thiệu,.<br /> - Với mỗi đề tài, cách đặt vấn đề tạo tình huống bằng một câu chuyện, bằng các hình ảnh,<br /> bằng mô hình,. . . phải thực sự gây chú ý, tạo sự tò mò khoa học.<br /> - Phải giúp HS, nhóm HS xác định rõ ràng vấn đề hay câu hỏi khoa học mà “nhóm các nhà<br /> 111<br /> <br /> Võ Hoàng Ngọc, Võ Văn Thông<br /> <br /> khoa học trẻ” phải giải quyết, phải trả lời ở mỗi đề tài.<br /> + Hỗ trợ HS xác lập cơ sở để giải quyết vấn đề của mỗi đề tài:<br /> - Gợi ý, hỗ trợ HS, nhóm HS xác lập nhóm các vấn đề cần phải lần lượt giải quyết để làm<br /> căn cứ giải quyết câu hỏi chính của đề tài.<br /> - Hướng dẫn HS cách tìm tư liệu liên quan (trên Internet, trong thư viện, . . . ).<br /> - Giới thiệu với HS phòng thí nghiệm, các dụng cụ thí nghiệm có liên quan. Định hướng HS<br /> tìm và sử dụng các vật liệu liên quan. Giới thiệu những người có khả năng giúp đỡ về kĩ thuật, . . .<br /> + Hỗ trợ HS lập kế hoạch giải quyết các vấn đề của đề tài hợp lí.<br /> + Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ HS thực hiện tìm hiểu, chế tạo, . . .<br /> + Hướng dẫn, hỗ trợ HS trình bày, tranh luận, bảo vệ kết quả nghiên cứu:<br /> - Giới thiệu với HS các cách trình bày kết quả tìm tòi-nghiên cứu.<br /> - Giới thiệu, hướng dẫn HS sử dụng các phương tiện trình chiếu cần thiết.<br /> + Tổng kết, đánh giá, khen thưởng khi kết thúc buổi ngoại khóa, GV cần phải:<br /> - Khẳng định thành quả nghiên cứu - tìm tòi của từng nhóm ngoại khóa.<br /> - Chỉ ra những ưu, nhược điểm của từng nhóm ngoại khóa trong việc lập kế hoạch tìm<br /> hiểu-nghiên cứu của nhóm, việc phân công, hợp tác thực hiện.<br /> - Phân các giải cao thấp và có phần thưởng động viên cho thành tích các nhóm.<br /> Hiện nay chưa có tài liệu nào đưa ra quy trình cơ bản để tổ chức một buổi HĐNK vật lí mà<br /> các GV đang tự mày mò chuẩn bị, tổ chức theo cách riêng của mình. Qua quá trình nghiên cứu,<br /> chúng tôi thấy việc chuẩn bị, tổ chức một buổi HĐNK vật lí cho HS THCS cần phải thực hiện theo<br /> các bước: 1.Lập kế hoạch ngoại khóa; 2.Chuẩn bị cho buổi ngoại khóa; 3.Thực hiện buổi ngoại<br /> khóa. Mỗi bước có một số công việc cụ thể, thể hiện bằng sơ đồ sau đây:<br /> Lưu ý: Việc triển khai thực hiện mỗi bước phải thấm nhuần tinh thần dạy học theo định<br /> hướng tìm tòi - nghiên cứu đã nêu trên mới có tác dụng phát triển năng lực học sinh.<br /> <br /> 2.5.<br /> <br /> Ví dụ tổ chức một buổi ngoại khóa phần Quang học (Vật lí trung học cơ sở)<br /> <br /> Bước 1: Lập kế hoạch ngoại khóa:<br /> + Xác định mục tiêu:<br /> - Củng cố, khắc sâu và mở rộng kiến thức về quang học lớp 7 và lớp 9 gồm phản xạ, khúc<br /> xạ, các loại gương, thấu kính, dụng cụ quang, nguồn sáng, màu ánh sáng, màu của các vật.<br /> - Rèn các kĩ năng xác định mục tiêu, vạch kế hoạch, tìm kiếm tài liệu, tư liệu, thiết bị, vật<br /> liệu để giải quyết vấn đề, chế tạo các chi tiết, thiết bị máy đơn giản, trình bày, thuyết minh sản<br /> phẩm, xử lí thông tin, dự đoán kết quả, sử dụng ngôn ngữ khoa học. Rèn luyện khả năng tư duy,<br /> sáng tạo, sử dụng những sản phẩm phế liệu để làm dụng cụ, đồ chơi đồng thời thể hiện khả năng<br /> làm việc nhóm, thuyết trình.<br /> - Kích thích sự say mê, hứng thú học tập bộ môn vật lí đồng thời xây dựng tinh thần đoàn<br /> kết, ý thức tập thể; xây dựng lòng tự tin, ý thức vươn lên hết mình.<br /> - Góp phần hình thành các năng lực: năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông,<br /> năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực tổ chức hợp tác, năng lực tự<br /> học,...<br /> + Xác định nội dung:<br /> - Các câu hỏi yêu cầu HS vận dụng kiến thức quang học lớp 7 và 9 để giải thích các hiện<br /> tượng, ứng dụng, dự đoán các hiện tượng, hệ quả có thể xảy ra.<br /> 112<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản