intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức dạy học tiếp cận chủ đề phần cơ thể người và vệ sinh ở trung học cơ sở

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

34
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề cập đến các vấn đề lý thuyết về học tập dựa trên chủ đề trong giảng dạy tại các trường học. Ngoài ra, bài viết đề xuất một quá trình thiết kế một kế hoạch bài học dựa trên chủ đề trong giảng dạy tại trường trung học với minh họa bài học Cơ thể và vệ sinh con người. Phương pháp giảng dạy này đã được áp dụng Nhằm mục đích nâng cao khả năng nhận thức của học sinh tại các trường trung học nói riêng và chất lượng giảng dạy nói chung để đáp ứng yêu cầu của giáo dục cải cách trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức dạy học tiếp cận chủ đề phần cơ thể người và vệ sinh ở trung học cơ sở

TÖÍ CHÛÁC<br /> Y HOÅC<br /> DAÅTHEO TIÏËP CÊÅN CHUÃ<br /> PHÊÌN CÚ THÏÍ<br /> AÂNGÛÚÂI<br /> VÏÅ SINH<br /> V Úà TRUNG HOÅC<br /> LÏ ÀÒNH TRUNG* - NGUYÏÎN THÕ MINH NGUYÏÅT**<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 23/09/2017; ngaây sûãa chûäa: 02/10/2017; ngaây duyïåt àùng: 04/10/2017.<br /> Abstract:<br /> The article mentions theoretical issues of theme-based learning in teaching at schools. Also, the article proposes a p<br /> a theme-based lesson plan in teaching at secondary school with illustration of lesson Human Body and Hygiene. This teaching m<br /> with aim to improve cognitive ability of students at secondary schools in particular and quality of teaching in general to meet re<br /> reform in current period.<br /> Keywords:<br /> Theme-based learning, teaching, teaching process, human body, hygiene.<br /> <br /> C<br /> <br /> uäng nhû caác mön hoåc khaác, viïåc daåy hoåc phêìn sinh tiïîn liïn quan hoùåc giaãi quyïët àûúåc caác vêën àïì trong böëi<br /> hoåc cú thïí ngûúâi vaâ vïå sinh trong chûúng trònh Sinh caãnh múái.<br /> hoåc 8 (SH8 ) - THCS coá nhiïìu caách thûác, biïån<br /> 1.2. Daåy hoåc theo chuã àïì coá möåt söë vai troâ cú baãn<br /> phaáp khaác nhau. Tuy nhiïn, con àûúâng töëi ûu nhêët mang<br /> sau:<br /> tñnh hïå thöëng, logic àoá laâ töí chûác daåy hoåc theo caách tiïëp - Vïì mùåt nöåi dung tri thûác<br /> : Têåp trung chuã yïëu vaâo kiïën<br /> cêån chuã àïì nhùçm tñch húåp mang tñnh tiïëp nöëi sinh hoåc cú thûác cöët loäi laâm cú súã àïí khai thaác àûúåc nhûäng nguöìn kiïën<br /> thïí àöång vêåt (SH7 ) àïí hoaân thiïån nhûäng hiïíu biïët vaâ tñnh thûác coân laåi trong chñnh mön hoåc àoá vaâ caác mön hoåc khaác.<br /> thöëng nhêët àa daång cuãa thïë giúái àöång vêåt, thêëy àûúåc loaâi - Taåo nïn mö hònh hoaåt àöång lúáp hoåc múái bùçng caác hoaåt<br /> ngûúâi laâ àónh cao vïì mùåt tiïën hoaá. Trïn cú súã nhûäng hiïíu àöång khaám phaá cuãa hoåc sinh mang tñnh nöëi tiïëp vaâ tñch húåp<br /> biïët vïì caác àùåc àiïím cêëu taåo vaâ chûác nùng cuãa cú thïí tûâàa chiïìu, àaãm baão phaát huy töëi ûu giûäa hoaåt àöång hoåc caá<br /> cêëp àöå tïë baâo àïën cú quan, hïå cú quan vaâ cú thïí trong möëi nhên vaâ hoaåt àöång nhoám.<br /> quan hïå hûäu cú mang tñnh khaách quan vúái möi trûúâng<br /> - Khùæc phuåc àûúåc caách daåy hoåc manh muán theo tûâng<br /> bïn trong vaâ bïn ngoaâi cú thïí. Nhúâ vêåy maâ tûå tòm cho baãn baâi, búãi vò daåy hoåc theo chuã àïì seä töí chûác laåi nöåi dung kiïën<br /> thên caác biïån phaáp reân luyïån thên thïí, coá yá thûác tûå giaácthûác mang tñnh phöí quaát, hïå thöëng vaâ logic, gùæn vúái viïåc giaãi<br /> baão vïå möi trûúâng söëng.<br /> quyïët caác vêën àïì thûåc tiïîn trong cuöåc söëng, àaãm baão tri thûác<br /> Hiïån taåi, cêëu truác cuãa <br /> SH8  àang àûúåc thiïët kïë theo tiïëp thu àûúåc coá yá nghôa hún.<br /> tûâng chûúng, möîi chûúng coá caác baâi cuå thïí, nhiïìu nöåi<br /> - Tùng tñnh chuã àöång cho ngûúâi hoåc, tûå tòm ra caách hoåc,<br /> dung vêîn phên böë chûa thêåt húåp lñ, chûa thïí hiïån tñnh tiïëp phûúng phaáp hoåc, phûúng phaáp tû duy cuãa möåt ngûúâi<br /> nöëi tñch húåp theo yïu cêìu caãi caách giaáo duåc sùæp túái. Vò vêåy,<br /> khaám phaá tûå nhiïn, trïn cú súã caác hoaåt àöång tûå àoåc taâi liïåu<br /> viïåc nghiïn cûáu caác nguyïn tùæc, quy trònh xêy dûång caác giaáo khoa vaâ caác taâi liïåu khaác liïn quan, tùng cûúâng tûå hoåc<br /> chuã àïì mang tñnh tñch húåp nöåi mön laâ cêìn thiïët, trïn cú súã caá nhên vaâ sûå húåp taác nhoám coá hiïåu quaã.<br /> àoá seä àaãm baão viïåc töí chûác daåy hoåc phêìn cú thïí ngûúâi vaâ - Àöëi vúái <br /> SH8, thöng qua sûå kïët nöëi giûäa caác chuã àïì hoåc<br /> vïå sinh coá hiïåu quaã cao.<br /> sinh thêëy àûúåc tñnh thöëng nhêët giûäa cêëu truác vaâ chûác nùng<br /> 1. Chuã àïì daåy hoåc vaâ vai troâ cuãa chuã àïì trong trong möåt hïå cú quan vaâ giûäa caác hïå cú quan trong cú thïí<br /> daåy hoåc<br /> ngûúâi trong möëi quan hïå vúái möi trûúâng.<br /> 1.1.  Chuã àïì laâ vêën àïì mang tñnh cöët loäi, laâ phûúng<br /> - Hònh thaânh caác nùng lûåc chung vaâ nùng lûåc chuyïn<br /> diïån chñnh mang tñnh àõnh hûúáng vêån àöång cuãa àöëi tûúång biïåt mön Sinh hoåc coá hiïåu quaã cao, àaáp ûáng àûúåc thûåc tiïîn<br /> vaâ möëi liïn hïå àa chiïìu cuãa noá vúái caác àöëi tûúång khaác trongàöíi múái caách daåy vaâ caách hoåc theo hûúáng tiïëp cêån nùng lûåc.<br /> tûå nhiïn. Coá thïí noái daåy hoåc theo chuã àïì coá baãn chêët daåy hoåc 2. Nguyïn tùæc vaâ quaá trònh xêy dûång caác chuã àïì àïí<br /> tñch húåp, àûa nhêån thûác con ngûúâi gùæn vúái hiïån thûåc khaáchàûa vaâo daåy hoåc<br /> quan. Trong daåy hoåc, chuã àïì laâ möåt àún võ kiïën thûác tûúng<br /> àöëi troån veån maâ khi kïët thuác xong möåt chuã àïì ngûúâi hoåc coá<br /> * Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm Haâ Nöåi<br /> àûúåc kiïën thûác vaâ kô nùng giaãi quyïët àûúåc caác vêën àïì thûåc** Trûúâng Àaåi hoåc Saâi Goân<br /> <br /> 48<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> 2.1. Khi xêy dûång caác chuã àïì cêìn dûåa vaâo caác<br /> hoaåt àöång laâ: Trao àöíi chêët, chuyïín hoaá vêåt chêët, àiïìu hoaâ<br /> nguyïn tùæc sau:<br /> thên nhiïåt, trao àöíi vitamin vaâ muöëi khoaáng, tiïu chuêín vaâ<br /> - Àaãm baão sûå kïët nöëi àïí taåo sûå höî trúå vïì nhêån thûác vúái<br /> khêíu phêìn thûác ùn.<br /> caác tri thûác <br /> SH6  vaâ SH7 àïí khai thaác triïåt àïí nhûäng vêën àïì<br /> Bûúác 3) Xaác àõnh caác hoaåt àöång chñnh cuãa möîi chuã àïì<br /> àaä hoåc tûâ lúáp trûúác vïì cêëu taåo vaâ chûác nùng cuãa caác cú quan<br /> cuå thïí, keâm theo cöng cuå àïí vêån haânh caác hoaåt àöång hoåc têåp<br /> vaâ hïå cú quan cuãa cú thïí sinh vêåt àa baâo.<br /> àoá laâ cêu hoãi, baâi têåp, sú àöì, mö hònh...<br />  Xêy dûång caác hoaåt<br /> - Choån àûúåc caác àún võ kiïën thûác mang tñnh nïìn taãng, àöång chñnh cho möîi chuã àïì:<br /> cöët loäi, mang tñnh khaái quaát cao, coá thïí coi àoá laâ caác khaái - Hoaåt àöång khúãi àöång:<br />  Àïí huy àöång kiïën thûác vaâ vöën<br /> niïåm, caác cú chïë, caác hiïån tûúång vaâ quy luêåt àiïín hònh. kinh nghiïåm àaä coá cuãa hoåc sinh liïn quan àïën nöåi dung cuãa<br /> - Mûác àöå khaái quaát cuãa chuã àïì phaãi àaãm baão tñnh phuâ<br /> chuã àïì bùçng phûúng tiïån daåy hoåc khaác nhau qua viïåc tiïëp<br /> húåp vïì mùåt phaát triïín têm lñ vaâ nhêån thûác cuãa ngûúâi hoåc àïí<br /> nöëi logic giûäa <br /> SH6  vaâ SH7  vúái SH8 .<br /> ngûúâi hoåc qua hoaåt àöång vaâ bùçng hoaåt àöång coá thïí tòm ra tri - Hoaåt àöång hònh thaânh kiïën thûác múái<br /> : bao göìm caác<br /> thûác vïì lñ thuyïët, thûåc tiïîn cêìn lônh höåi. Tuyâ thuöåc vaâo caác<br /> hoaåt àöång thaânh phêìn kïët nöëi theo chuöîi àïí giuáp hoåc sinh<br /> àùåc àiïím vïì têm lñ, nhêån thûác, möîi chuã àïì cú thïí chia ra thöng qua caác hoaåt àöång àoá hònh thaânh kiïën thûác múái tûâ chuã<br /> thaânh caác tiïíu chuã àïì tiïån cho viïåc vêån haânh vaâ àa daång hoaáàïì. Caác hoaåt àöång naây nhùçm huy àöång nùng lûåc cuãa baãn<br /> caác hònh thûác daåy hoåc.<br /> thên kïët húåp vúái sûå höî trúå cuãa nhoám qua caác cêu hoãi, baâi têåp,<br /> - Möîi chuã àïì xêy dûång cêìn phaãi traã lúâi àûúåc cêu hoãi: <br /> hoåc sú àöì, mö hònh mang tñnh àõnh hûúáng.<br /> caái gò? hoåc nhû thïë naâo? hoåc bùçng phûúng phaáp gò? caái àaåt - Hoaåt àöång thûåc haânh:<br />  Vêån duång caác kiïën thûác vûâa múái<br /> àûúåc laâ gò? vïì lñ thuyïët vaâ thûåc tiïîn<br /> .<br /> nùæm bùæt àûúåc àïí giaãi quyïët caác vêën àïì àùåt ra trong thûåc tiïîn<br /> 2.2. Quy trònh xêy dûång caác chuã àïì phêìn cú thïí<br /> khi tiïën haânh hoåc têåp chuã àïì hïå cú quan vaâ chûác nùng cuãa<br /> ngûúâi vaâ vïå sinh ( SH8 - THCS) àïí töí chûác daåy hoåc<br /> noá nhùçm hònh thaânh caác kô nùng àïí phoâng traánh caác tai naån<br /> Quy trònh xêy dûång chuã àïì göìm 4 bûúác cú baãn sau:<br /> xaãy ra trong quaá trònh lao àöång vaâ trong cuöåc söëng ngay tûâ<br /> Bûúác 1) Dûåa vaâo muåc tiïu chung cuãa SH8  vïì mùåt kiïën chuã àïì àêìu tiïn.<br /> thûác, kô nùng, thaái àöå àaä àûúåc Böå GD-ÀT quy àõnh, choån - Hoaåt àöång vêån duång tòm toâi, múã röång <br /> taåo ra nhûäng<br /> nöåi dung cöët loäi àïí tiïën haânh xêy dûång tïn chuã àïì vaâ nöåitri thûác múái nêng cao nùng lûåc nhêån thûác, aáp duång hiïíu<br /> dung hoaåt àöång cuãa möîi chuã àïì. <br /> SH8 göìm 11 chûúng coá caã biïët cuãa baãn thên giaãi quyïët caác vêën àïì naãy sinh trong<br /> phêìn lñ thuyïët vaâ thûåc haânh khi xêy dûång chuã àïì, phêìn thûåcthûåc tiïîn thöng qua traãi nghiïåm vaâ kinh nghiïåm àaä coá<br /> haânh cuãa nöåi dung naâo thò àûúåc löìng gheáp vaâo nöåi dung àoá<br /> trong cuöåc söëng.<br /> àïí reân luyïån caác kô nùng thûåc tiïîn theo hûúáng vïå sinh cú<br /> Nhû vêåy, coá thïí noái möîi hoaåt àöång trong daåy hoåc chuã àïì<br /> quan vaâ hïå cú quan. Dûåa trïn nguyïn tùæc àaä àïì xuêët úã muåc àïìu coá caác giaá trõ khaác nhau àïí nhêån thûác lñ thuyïët vaâ vêån<br /> 2.1 coá thïí phên ra thaânh 3 nöåi dung cöët loäi: Khaái quaát vïì cú duång vaâo thûåc tiïîn.<br /> thïí ngûúâi, cêëu taåo vaâ chûác nùng cuãa caác cú quan, hïå cú<br /> Bûúác 4) Xêy dûång böå cöng cuå kiïím tra, àaánh giaá cho<br /> quan, trao àöíi chêët vaâ nùng lûúång úã cú thïí ngûúâi.<br /> tûâng chuã àïì vaâ àïì xuêët hònh thûác kiïím tra, àaánh giaá. <br /> Böå<br /> Bûúác 2) Àùåt tïn cho chuã àïì vaâ chó ra caác nöåi dung chi cöng cuå coá thïí laâ cêu hoãi, baâi têåp, möåt baâi thûåc haânh mö<br /> tiïët cuãa möîi chuã àïì. <br /> Dûåa trïn caác nöåi dung cöët loäi àaä àûúåc lûåahònh... àûúåc xêy dûång dûåa trïn caác tiïu chñ àaánh giaá vïì<br /> choån trïn, coá thïí xêy dûång thaânh 3 chuã àïì. Àoá laâ:<br /> tri thûác vaâ caác kô nùng coá àûúåc cuãa hoåc sinh khi hoåc caác<br /> - Chuã àïì 1. Khaái quaát vïì cú thïí ngûúâi:<br />  Kiïën thûác cuãa chuã chuã àïì. Tûâ kïët quaã thu àûúåc giaáo viïn coá thïí àiïìu chónh,<br /> àïì bao göìm 3 vêën àïì: + Tïë baâo àún võ cêëu truác nïn mö, cú böí sung caác khña caånh coân thiïëu, chûa tûúâng minh trong<br /> quan, hïå cú quan taåo nïn cú thïí; + Khaái quaát vïì caác phêìn<br /> chuã àïì, hoåc sinh coá thïí tûå àaánh giaá nùng lûåc thûåc hiïån<br /> cú thïí; + Sûå àiïìu hoaâ hoaåt àöång cuãa hïå thêìn kinh, hïå nöåi tiïët cuãa baãn thên àïí tûå àiïìu chónh viïåc hoåc. Hònh thûác kiïím<br /> vúái caác hïå cú quan trong cú thïí.<br /> tra, àaánh giaá coá thïí dûåa trïn baãng quan saát, phiïëu hoãi,<br /> - Chuã àïì 2. Hïå cú quan vaâ chûác nùng cuãa caác hïå cú qua baâi kiïím tra...<br /> quan cuãa cú thïí ngûúâi. Úàchuã àïì naây àûúåc chia ra thaânh 6<br /> 3. Töí chûác daåy hoåc chuã àïì theo 3 bûúác sau:<br /> tiïíu chuã àïì, tûúng ûáng vúái tûâng hïå cú quan khi töí chûác quaá<br /> Bûúác 1) Nïu tïn chuã àïì hoåc têåp vaâ caác taâi liïåu hoåc<br /> trònh daåy hoåc.<br /> têåp liïn quan.  Giaáo viïn àûa ra chuã àïì hoåc têåp vaâ giúái<br /> - Chuã àïì 3. Trao àöíi chêët vaâ nùng lûúång trong cú thïí thiïåu caác taâi liïåu höî trúå cêìn thiïët keâm caác cêu hoãi cöët loäi<br /> ngûúâi: caác kiïën thûác chñnh àûúåc sûã duång àïí töí chûác caáccho chuã àïì.<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 49<br /> <br /> Bûúác 2) Hoåc sinh tûå töí chûác viïåc nghiïn cûáu chuã àïì cho cú thïí ngûúâi coá nhûäng biïën àöíi sêu sùæc vïì hònh thaái,<br /> (theo hoaåt àöång caá nhên vaâ hoaåt àöång nhoám) àïí thûåc hiïån cêëu taåo cú thïí cuäng nhû tñnh àöìng böå vaâ riïng biïåt giûäa<br /> caác hoaåt àöång tiïëp nöëi àaä àïì xuêët úã bûúác 3 trong viïåc xêycêëu taåo vaâ hoaåt àöång trong möåt hïå cú quan vaâ giûäa caác<br /> dûång chuã àïì thöng qua hïå thöëng cêu hoãi, baâi têåp, thñ hïå cú quan vúái nhau.<br /> nghiïåm sú àöì, biïíu àöì mang tñnh àõnh hûúáng cuãa giaáo<br /> Caác hoaåt àöång trïn trûúác hïët tûâng caá nhên thûåc hiïån,<br /> viïn. Viïåc thûåc hiïån caác hoaåt àöång nhêån thûác mang tñnh àöëi vúái nhûäng vêën àïì gay cêën caá nhên chûa giaãi quyïët àûúåc<br /> kïët nöëi laâm tùng thïm tñnh lögic, toaân diïån, múã röång vaâthò tiïën haânh trao àöíi thaão luêån qua nhoám àïí hoaân thiïån caác<br /> thûåc haânh thûåc tiïîn.<br /> kiïën thûác cêìn lônh höåi.<br /> Bûúác 3) Töí chûác àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp chuã àïì thöng Bûúác 3) Töí chûác àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp chuã àïì dûåa<br /> qua hïå thöëng cêu hoãi, baâi têåp... <br /> àaä àûúåc xêy dûång cho tûâng trïn böå cöng cuå cêu hoãi tûå luêån (hoùåc cêu hoãi trùæc nghiïåm<br /> chuã àïì (bûúác 4 trong quy trònh xêy dûång chuã àïì) theo 2 hònh khaách quan), caác baâi têåp thûåc haânh mö hònh... Vñ duå nïëu<br /> thûác: tûå àaánh giaá, àaánh giaá àöìng àùèng kïët quaã àaánh giaá cho<br /> kiïím tra bùçng cêu hoãi coá thïí sûã duång caác cêu hoãi sau:<br /> pheáp giaáo viïn àiïìu chónh nöåi dung chuã àïì, hoaân thiïån caác<br /> - Taåi sao noái tïë baâo laâ àún võ cú baãn taåo nïn caác mö, cú<br /> hoaåt àöång töí chûác daåy hoåc, thúâi lûúång phuâ húåp cho möîi hoaåt<br /> quan, hïå cú quan, cú thïí ngûúâi?<br /> àöång, caác thaânh phêìn vaâ mûác àöå nhêån thûác cuãa böå cöng cuå. - Tñnh phuâ húåp giûäa cêëu truác vaâ chûác nùng caác cú quan<br /> 4. Vñ duå minh hoaå töí chûác daåy hoåc chuã àïì “Khaái vaâ hïå cú quan taåo nïn cú thïí ngûúâi?<br /> quaát vïì cú thïí ngûúâi”<br /> - Vai troâ cuãa hïå thêìn kinh vaâ hïå nöåi tiïët trong viïåc àiïìu<br /> Bûúác 1) Giaáo viïn nïu tïn chuã àïì vaâ giúái thiïåu caác taâi hoaâ sûå hoaåt àöång àöìng böå vaâ thöëng nhêët caác hïå cú quan úã<br /> liïåu hoåc têåp. <br /> Àoåc laåi baâi 7 - <br /> SH6 ; Baâi 2 - SH7 ; Baâi 1 àïën baâi cú thïí ngûúâi?<br /> 5 - SH8 laâm cú súã cho hoåc sinh nghiïn cûáu caác nöåi dung cuãa<br /> Tûâ kïët quaã àaánh giaá giaáo viïn seä xaác àõnh àûúåc mûác<br /> chuã àïì khaái quaát vïì cú thïí ngûúâi.<br /> àöå hoaân thiïån nöåi dung chuyïn àïì, kõp thúâi àiïìu chónh cho<br /> Bûúác 2) Töí chûác caác hoaåt àöång daåy hoåc theo chuã àïì:phuâ húåp hún vïì caách töí chûác hoåc vaâ kïët quaã hoåc cuãa tûâng<br /> Hoåc sinh tûå töí chûác nghiïn cûáu caá nhên vaâ thûåc hiïån caáchoåc sinh.<br /> hoaåt àöång nhoám àïí thûåc hiïån caác hoaåt àöång nhêån thûác cuãa<br /> * * *<br /> chuã àïì:<br /> Toám laåi, coá thïí thêëy daåy hoåc theo chuã àïì laâ möåt hònh<br /> - Hoaåt àöång múã àêìu<br /> : Trïn cú súã nhûäng kiïën thûác àaä hoåc thûác töí chûác daåy hoåc múái theo hûúáng tiïëp cêån nùng lûåc,<br /> vïì cêëu taåo vaâ chûác nùng cuãa tïë baâo àöång vêåt vaâ thûåc vêåt àaä<br /> ngûúâi hoåc phaãi tûå hoåc, tûå nghiïn cûáu àïí giaãi quyïët caác hoaåt<br /> àûúåc hoåc úã lúáp 6 vaâ lúáp 7 nhû taâi liïåu àaä nïu, hoåc sinh seä xaác<br /> àöång giaáo viïn àûa ra, àïí lêìn lûúåt kïët nöëi caác tri thûác àùåt ra<br /> àõnh àûúåc caác thaânh phêìn hoaá hoåc, caác baâo quan vaâ chûáctrong chuã àïì möåt caách hïå thöëng, logic. Ngûúâi hoåc reân luyïån<br /> nùng cuãa chuáng, thêëy àûúåc tïë baâo laâ àún võ cêëu truác nïn caácàûúåc caác kô nùng nhêån thûác ra tri thûác khoa hoåc, têåp dûúåt<br /> mö, caác cú quan vaâ hïå cú quan cuãa cú thïí ngûúâi.<br /> laâm laåi tri thûác àoá qua thûåc haânh, cao hún nûäa laâ tòm toâi, vêån<br /> - Hoaåt àöång hònh thaânh kiïën thûác múái<br /> : Göìm 3 hoaåt àöång duång saáng taåo vaâo tònh huöëng múái àïí tòm ra kiïën thûác múái<br /> cú baãn nöëi tiïëp nhau: 1) Xaác àõnh tïë baâo laâ àún võ cú súã xêy aáp duång vaâo thûåc tiïîn hoåc vaâ thûåc tiïîn cuöåc söëng thöng qua<br /> dûång nïn mö, cú quan, hïå cú quan cuãa cú thïí ngûúâi;<br /> caác thao taác tñch húåp nöåi mön, liïn mön vaâ xuyïn mön. <br /> 2) Caác phêìn cuãa cú thïí vaâ caác cú quan, hïå cú quan cuãa coá<br /> thïí ngûúâi gùæn vúái chûác nùng sinh hoåc cuãa chuáng; 3) TòmTaâi liïåu tham khaão<br /> hiïíu sûå thöëng nhêët hoaåt àöång cuãa cú thïí àûúåc chó àaåo búãi hïå[1] Nguyïîn Quang Vinh (töíng chuã biïn keâm chuã biïn)<br /> - Trêìn Àùng Caát - Àöî Maånh Huâng (2016). <br /> Sinh hoåc 8.<br /> thêìn kinh vaâ hïå nöåi tiïët.<br /> NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> Möîi hoaåt àöång keâm theo caác cêu hoãi, baâi têåp mö<br /> [2] Lï Àònh Trung (chuã biïn) - Phaåm Thõ Thanh Höåi<br /> hònh... àïí hoåc sinh nghiïn cûáu nöåi dung saách giaáo khoa: (2016). Daåy hoåc theo àõnh hûúáng hònh thaânh vaâ phaát<br /> + Hoaåt àöång thûåc haânh<br /> : Nhêån diïån tïë baâo, mö, cú quan triïín nùng lûåc ngûúâi hoåc úã trûúâng phöí thöng.<br />  NXB<br /> trïn tiïu baãn, mö hònh àöång hoùåc mö hònh tônh vaâ ngay Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> Àöíi<br /> chñnh trïn cú thïí mònh bùçng quan saát, mö taã...; +  Hoaåt [3] Lï Àònh Trung (chuã biïn) - Àöî Thõ Lan (2012).<br /> múái<br /> phûúng<br /> phaáp<br /> daåy<br /> hoåc<br /> vaâ<br /> nhûäng<br /> baâi<br /> daåy minh<br /> àöång vêån duång, tòm toâi, múã röång:<br />  Thöng qua chuã àïì khaái<br /> hoaå Sinh hoåc 8.<br /> NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> quaát vïì cú thïí ngûúâi, hoåc sinh coá thïí dûåa trïn caác kiïën [4] Böå GD-ÀT (2007). Sinh hoåc 9. NXB Giaáo duåc.<br /> thûác vaâ kinh nghiïåm vöën coá vêån duång àïí giaãi thñch thïm[5] Böå GD-ÀT (2008). Sinh hoåc 6. NXB Giaáo duåc.<br /> nguöìn göëc vaâ sûå tiïën hoaá cú thïí ngûúâi, àiïìu gò àaä laâm[6] Böå GD-ÀT (2008). Sinh hoåc 7. NXB Giaáo duåc.<br /> <br /> 50<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2