intTypePromotion=1

Tổ chức sản xuất xây dựng - Chương 4

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
95
lượt xem
36
download

Tổ chức sản xuất xây dựng - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác quản lý dự án 4.1 . Những vấn đề cơ bản của quản lý dự án 4.1.1 Khái niệm về dự án Mọi hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu phục vụ cho đời sống kinh tế xã hội th-ờng thông qua các dự án. Lĩnh vực nào của các hoạt động kinh tế, xã hội cũng đ-ợc thực hiện qua các loại dự án nh- dự án xoá đói giảm nghèo, dự án cải cách giáo dục, dự án trồng cây, gây rừng phủ xanh đồi trọc , dự án xây dựng các khu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức sản xuất xây dựng - Chương 4

 1. Ch−¬ng IV : C«ng t¸c qu¶n lý dù ¸n 4.1 . Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña qu¶n lý dù ¸n 4.1.1 Kh¸i niÖm vÒ dù ¸n Mäi ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu phôc vô cho ®êi sèng kinh tÕ x· héi th−êng th«ng qua c¸c dù ¸n. LÜnh vùc nµo cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi còng ®−îc thùc hiÖn qua c¸c lo¹i dù ¸n nh− dù ¸n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, dù ¸n c¶i c¸ch gi¸o dôc, dù ¸n trång c©y, g©y rõng phñ xanh ®åi träc , dù ¸n x©y dùng c¸c khu ®« thÞ míi, dù ¸n c¶i t¹o, n©ng cÊp tho¸t n−íc cho khu Nam Hµ néi... Dù ¸n ®−îc khèng chÕ ®Ò cËp trong gi¸o tr×nh nµy lµ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. N−íc ta trong thêi kú nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, viÖc ®Çu t− vµ x©y dùng ®−îc tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch Nhµ n−íc giao cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn. §−êng lèi ®æi míi vµ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ sang kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa, cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc, lÇn ®Çu tiªn kh¸i niÖm dù ¸n ®Çu t− vµ x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc ®−a ra trong NghÞ ®Þnh sè 177/CP ( Ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 1994), §iÒu lÖ Qu¶n lý §Çu t− vµ X©y dùng. Tõ 1994 vÒ sau, c¸c c«ng tr×nh ®Çu t− vµ x©y dùng ®Òu ph¶i th«ng qua c¸c dù ¸n. Trong v¨n b¶n LuËt X©y dùng ®−îc quèc héi n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt nam th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 ®· ®Þnh nghÜa: “ Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh lµ tËp hîp c¸c ®Ò xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc bá vèn ®Ó x©y dùng míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn, duy tr×, n©ng cao chÊt l−îng c«ng tr×nh hoÆc s¶n phÈm, dÞch vô trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.” Tiªu chuÈn ISO 9000:2000 nªu r»ng : “ Dù ¸n lµ qu¸ tr×nh ®¬n nhÊt gåm mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng cã phèi hîp vµ ®−îc kiÓm so¸t, cã thêi h¹n b¾t ®Çu vµ cã kÕt thóc, ®−îc tiÕn hµnh ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh, bao gåm c¶ c¸c rµng buéc vÒ thêi gian, chi phÝ vµ nguån lùc”. §Æc ®iÓm cña dù ¸n: PDF by http://www.ebook.edu.vn 220
 2. C¸c dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c ®Æc ®iÓm: Cã môc tiªu vµ môc ®Ých tæng hîp: Môc tiªu vµ môc ®Ých c«ng khai ( ngá) nh− c¸c môc tiªu kü thuËt, qua ®ã dù ¸n giíi thiÖu c«ng nghÖ míi hoÆc hÖ thèng thÝch hîp chop qu¶n lý dù ¸n. Còng cã thÓ cã môc tiªu vÒ c¬ cÊu, qua ®ã thùc hiÖn mét c¬ cÊu tæ chøc hç trî c«ng nghÖ míi. Môc tiªu c«ng khai ®−îc nªu râ tõ khi x©y dùng dù ¸n nh»m c¬ cÊu vµ dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi tèt nhÊt cho tæ chøc. Môc tiªu vµ môc ®Ých kÝn ( dÊu ) nh− c¸c môc tiªu gi¶m tèi thiÓu chi phÝ, ®¹t tèi ®a lîi nhuËn, x©y dùng th−¬ng hiÖu tèi ®a, ... Cã tÝnh phøc t¹p: TÝnh phøc t¹p thÓ hiÖn ë c¸c kh©u : • Cã nhiÒu ho¹t ®éng liªn quan ®Õn nhau • Thùc hiÖn dù ¸n liªn quan ®Õn nhiÒu ng−êi • Thùc hiÖn dù ¸n ph¶i qua nhiÒu chøc n¨ng Cã tÝnh duy nhÊt : Dù ¸n cã môc tiªu, cã nhiÖm vô, cã ng−êi tham gia cô thÓ, cã lÞch tr×nh tiÕn hµnh x¸c ®Þnh vµ nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c nhau n÷a. Cã tÝnh thêi ®o¹n : Dù ¸n cã vßng ®êi x¸c ®Þnh víi nh÷ng ®Æc thï riªng biÖt. Dù ¸n ph¶i b¾t ®Çu t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh vµ kÕt thóc ®óng kú h¹n. Cã tÝnh biÕn ®éng vµ sù kh«ng ch¾c ch¾n : • Cã nh÷ng thay ®æi trong c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña vßng ®êi cña dù ¸n • Cã nh÷ng thay ®æi do kh¸ch hµng yªu cÇu, cã nh÷ng thay ®æi do ng−êi qu¶n lý ®Æt ra, cã nh÷ng thay ®æi do cã sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ, v.v .. • Cã nh÷ng thay ®æi do m«i tr−êng lµm viÖc t¹o nªn. Ph©n lo¹i dù ¸n: Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc ph©n lo¹i: + Theo quy m« vµ tÝnh chÊt: dù ¸n quan träng quèc gia do Quèc héi th«ng qua chñ tr−¬ng vµ cho phÐp ®Çu t−; c¸c dù ¸n cßn l¹i ®−îc ph©n PDF by http://www.ebook.edu.vn 221
 3. thµnh 3 nhãm A,B,C ( Phô lôc sè 1 , NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 ) + Theo nguån vèn ®Çu t− : dù ¸n ®−îc chia ra theo * Dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc *Dù ¸n sö dông vèn tÝn dông do Nhµ n−íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhµ n−íc. * Dù ¸n sö dông vèn ®Çu t− ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ n−íc * Dù ¸n sö dông vèn kh¸c bao gåm c¶ vèn t− nh©n hoÆc sö dông hçn hîp nhiÒu nguån vèn. 4.1.2 C¬ së qu¶n lý dù ¸n Sau hai n¨m thùc hiÖn nghÞ ®Þnh nµy, NghÞ ®Þnh 177/CP ®−îc ®óc rót kinh nghiÖm, söa ®æi vµ bæ sung ®Ó ban hµnh thµnh NghÞ ®Þnh sè 42/CP ngµy 16-7-1996, §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t− vµ x©y dùng. Sau ba n¨m thùc hiÖn §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t− vµ x©y dùng ban hµnh theo nghÞ ®Þnh 42/CP ngµy 16-7-1996, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8-7-1999, Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− vµ x©y dùng thay thÕ cho §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t− vµ x©y dùng tr−íc ®©y. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP ®−îc ®iÒu chØnh th−êng xuyªn th«ng qua viÖc ban hµnh c¸c NghÞ ®Þnh 12/2000/N§-CP vµ 07/2003/N§-CP . LuËt X©y dùng ®· ®−îc Quèc héi n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI , kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004 lµ c¬ së cho qu¶n lý dù ¸n trªn ®Êt n−íc ta hiÖn nay. LuËt X©y dùng ®· thÓ chÕ ho¸ c¸c ®−êng lèi, chñ tr−¬ng cña §¶ng trong lÜnh vùc x©y dùng. LuËt X©y dùng ®iÒu chØnh toµn bé c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng x©y dùng vµ lµ c¬ së ph¸p lý chñ yÕu ®Ó ®iÒu chØnh c¸c mèi quan hÖ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng x©y dùng. LuËt X©y dùng thiÕt lËp khung ph¸p lý cã hiÖu qu¶ t¹o m«i tr−êng c¹nh tranh lµnh m¹nh, b¶o ®¶m sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng x©y dùng, thóc ®Èy thÞ tr−êng x©y dùng ph¸t triÓn nhanh chãng vµ cã ®Þnh h−íng. LuËt X©y dùng n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ n−íc, x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ X©y dùng, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng x©y dùng, ph©n ®Þnh qu¶n lý Nhµ n−íc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh dpoanh trong lÜnh vùc x©y dùng, b¶o ®¶m c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã chÊt l−îng, an toµn, phï hîp víi quy ho¹ch, kiÕn tróc vµ tiÕt kiÖm, thóc PDF by http://www.ebook.edu.vn 222
 4. ®Èy c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong qu¶n lý x©y dùng phï hîp víi c¶i c¸ch hµnh chÝnh chung cña Nhµ n−íc vµ tinh thÇn héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ. §Ó h−íng dÉn thi hµnh LuËt X©y dùng vÒ lËp, thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− vµ x©y dùng c«ng tr×nh; hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng; ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng vµ gi¸m s¸t x©y dùng c«ng tr×nh , ChÝnh Phñ ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 16/2005/ N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. NghÞ ®Þnh nµy cã 6 ch−¬ng, 69 ®iÒu vµ 7 phô lôc. 4.1.2 Qu¶n lý dù ¸n x©y dùng Cã thÓ thÓ hiÖn kh¸i niÖm qu¶n lý dù ¸n theo c¸c ®Þnh nghÜa sau ®©y : 1) Qu¶n lý dù ¸n lµ sù ®iÒu phèi vµ tæ chøc c¸c bªn kh¸c nhau tham gia trong viÖc thùc hiÖn dù ¸n nh»m hoµn thµnh dù ¸n theo nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian, chi phÝ vµ chÊt l−îng. 2) Qu¶n lý dù ¸n lµ viÖc lËp kÕ ho¹ch tæng thÓ, ®iÒu phèi vµ kiÓm so¸t mét dù ¸n tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc nh»m b¶o ®¶m sù hoµn thµnh ®óng h¹n trong ph¹m vi chi phÝ vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt ®· x¸c ®Þnh vÒ ph−¬ng thøc vµ chÊt l−îng thùc hiÖn. Cã thÓ thÓ hiÖn qu¶n lý dù ¸n theo m« h×nh s¬ ®å : Ph¹m vi ChÊt l−îng ChÊt l−îng Ng©n s¸ch Thêi gian ChÊt l−îng Ph¹m vi ®−îc hiÓu lµ c«ng viÖc ph¶i hoµn thµnh bao gåm sè l−îng vµ chÊt l−îng c¸c c«ng viÖc. Ng©n s¸ch lµ mäi liªn quan ®Õn chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n, x¸c ®Þnh b»ng tiÒn vµ nh©n c«ng. Thêi gian ®Ò cËp ®Õn tr×nh tù c«ng viÖc vµ thêi gian ph¶i sö dông cho tõng c«ng viÖc trong toµn bé dù ¸n. Ba yÕu tè ph¹m vi, ng©n s¸ch, thêi gian g¾n kÕt chÆt chÏ víi nhau. Tõng kh©u l¹i cã yªu cÇu chÊt l−îng riªng cña tõng yÕu tè nh−ng yÕu tè nä qu¶n lý kÐm, hoÆc ch−a ®¸p øng c¸c yªu cÇu sÏ lµm ¶nh h−ëng ®Õn kh©u PDF by http://www.ebook.edu.vn 223
 5. kh¸c. ChÊt l−îng ®−îc hiÓu lµ sù ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña chñ ®Çu t− trªn c¸c mÆt x¸c ®Þnh. M« h×nh qu¶n lý dù ¸n ®−îc ViÖn Qu¶n lý Dù ¸n ( Project Management Institute USA ) nªu kh¸i qu¸t : Qu¶n lý dù ¸n Qu¶n lý quy m« Qu¶n lý thêi gian Qu¶n lý tæng thÓ Dù ¸n Dù ¸n Dù ¸n Qu¶n lý chi phÝ cho Qu¶n lý chÊtl−îng Qu¶n lý nguån Dù ¸n Dù ¸n Lùc cña dù ¸n Qu¶n lý liªn l¹c Qu¶n lý c¸c rñi ro Qu¶n lý tµi Cña dù ¸n Cña dù ¸n s¶n ®Çu t− cho dù ¸n 4.1.4 Chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n lý dù ¸n Chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n lý dù ¸n ®−îc tãm gän trong 3 côm tõ : lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ ®¹t ®−îc qua tõng kh©u , qua tõng giai ®o¹n còng nh− kÕt qu¶ cuèi cïng. • LËp kÕ ho¹ch LËp kÕ ho¹ch lµ kh©u dù b¸o c¸c qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vÒ mäi mÆt liªn quan. Th−êng ph¶i lËp c¸c kÕ ho¹ch c¬ b¶n : + KÕ ho¹ch tiÕn hµnh x©y dùng lµ b¶n kÕ ho¹ch tæng thÓ c¸c viÖc ph¶i thùc hiÖn tõ kh©u lËp dù ¸n ®Õn kh©u ®Êu thÇu, kh©u thùc hiÖn dù ¸n cho ®Õn kh©u nghiÖm thu vµ khai th¸c dù ¸n cho ®Õn khi thu håi hÕt vèn ®Çu PDF by http://www.ebook.edu.vn 224
 6. t−. B¶n kÕ ho¹ch tiÕn hµnh x©y dùng ®−îc thiÕt lËp trªn nh÷ng khèng chÕ tæng thÓ vÒ chi phÝ, nh©n lùc , thêi gian trªn c¬ së c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh cho dù ¸n. + KÕ ho¹ch tiÕn ®é – thêi gian lµ b¶n kÕ ho¹ch chi tiÕt cho sù phèi hîp c¸c ®¬n vÞ cïng thùc hiÖn dù ¸n, cho c¸c viÖc ph¶i tiÕn hµnh cho tõng ®¬n vÞ thµnh phÇn tham gia thùc hiÖn dù ¸n, kÕ ho¹ch ph©n bè c¸c d¹ng tµi nguyªn chi phÝ, nh©n lùc vµ thêi ®iÓm víi nh÷ng khèng chÕ chi tiÕt. + KÕ ho¹ch tµi chÝnh lµ b¶n kÕ ho¹ch chi tiÕt vÒ cung øng vµ lu©n chuyÓn nguån tiÒn ®Ó b¶o ®¶m møc ®é vµ thêi gian mµ nguån tiÒn ph¶i ®¸p øng ®Ó mäi ho¹t ®éng thùc hiÖn dù ¸n ®−îc thuËn lîi. B¶n kÕ ho¹ch nµy cho biÕt sù lu©n chuyÓn dßng tiÒn tÖ hîp lý, kÞp thêi vµ tu©n thñ nghiªm ngÆt nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh . LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh thùc chÊt ®ßi hái ph¶i dù b¸o c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp khi thùc hiÖn dù ¸n trªn c¸c mÆt tiÕn ®é thi c«ng, nhu cÇu cung øng vËt t−, dù b¸o hoµn thµnh s¶n phÈm x©y dùng ®Ó thu håi nguån tiÒn ®¶m b¶o lu©n chuyÓn hîp lý dßng tiÒn tÖ. Kh«ng ®Ó c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y dùng bÞ c¶n trë do thiÕu tiÒn nh−ng còng kh«ng ®Ó nguån tiÒn cña ®¬n vÞ bÞ chiÕm dông. • Tæ chøc thùc hiÖn Lµ kh©u triÓn khai huy ®éng c¸c nguån lùc ®−a vµo s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ t¹o ra s¶n phÈm x©y dùng. Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n bao gåm c¸c kh©u c¬ b¶n lµ : + Kh¶o s¸t x©y dùng : bao gåm c¸c viÖc kh¶o s¸t ®Þa h×nh, kh¶o s¸t ®i¹ chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng c«ng tr×nh ®ang cã trong khu vùc x©y dùng vµ c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t phôc vô cho ho¹t ®éng x©y dùng. C«ng t¸c kh¶o s¸t nµy nh»m lµm cho c¸c thµnh viªn tham gia thùc hiÖn dù ¸n n¾m v÷ng ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng x©y dùng vÒ phÇn ch×m d−íi ®Êt còng nh− phÇn næi trªn mÆt ®Êt ®Ó chñ ®éng cã c¸c gi¶i ph¸p øng phã víi c¸c ®iÒu kiÖn cña m«i tr−êng. + ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: bao gåm c¸c néi dung lËp ph−¬ng ¸n b¶o ®¶m vÒ c«ng nghÖ, x¸c ®Þnh c«ng n¨ng sö dông, ph−¬ng ¸n kiÕn tróc, tuæi thä c«ng tr×nh, ph−¬ng ¸n kÕt cÊu, c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, c¸c ph−¬ng ¸n phßng ch¸y næ, sö dông n¨ng l−îng hiÖu qu¶ , c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng vµ tæng dù to¸n, dù to¸n chi phÝ x©y dùng phï hîp víi tõng b−íc thiÕt kÕ x©y dùng. PDF by http://www.ebook.edu.vn 225
 7. + X©y dùng c«ng tr×nh : bao gåm c¸c viÖc xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng, gi¶i phãng mÆt b»ng, tæ chøc ®Êu thÇu tuyÓn chän ®¬n vÞ x©y dùng vµ c¸c ®¬n vÞ ®−îc tuyÓn chän tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã sù gi¸m s¸t vµ kiÓm tra cña chñ ®Çu t−. 4.1.5 C¸c h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n Qu¶n lý dù ¸n ®−îc lùa chän theo hai h×nh thøc, tuú thuéc n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n vµ yªu cÇu cña dù ¸n ph¶i thùc hiÖn. Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh lµ ng−êi quyÕt ®Þnh h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. • H×nh thøc thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n khi chñ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc qu¶n lý dù ¸n. • H×nh thøc trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n khi chñ ®Çu t− cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc vÒ qu¶n lý dù ¸n. Khi chñ ®Çu t− trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n th× chñ ®Çu t− cã thÓ thµnh lËp Ban Qu¶n lý dù ¸n. Ban Qu¶n lý dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vµ chñ ®Çu t− theo nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®−îc giao. Tæ chøc, c¸ nh©n qu¶n lý dù ¸n ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005. Theo NghÞ ®Þnh nµy th× tæ chøc vµ c¸ nh©n lµm t− vÊn qu¶n lý dù ¸n hoÆc lµm gi¸m ®èc dù ¸n ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu : §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña Gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n 1. N¨ng lùc cña Gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n ®−îc ph©n thµnh 2 h¹ng theo lo¹i dù ¸n. Gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn t−¬ng øng víi mçi h¹ng d−íi ®©y: a) Gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 1: - Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng tèi thiÓu 7 n¨m, ®· lµ gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n cña 1 dù ¸n nhãm A hoÆc 2 dù ¸n nhãm B cïng lo¹i hoÆc ®· lµ chØ huy tr−ëng c«ng tr−êng h¹ng 1 hoÆc chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 1. b) Gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 2: PDF by http://www.ebook.edu.vn 226
 8. - Cã thêi gian liªn tôc lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng tèi thiÓu 5 n¨m, ®· lµ Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n cña 1 dù ¸n nhãm B hoÆc 2 dù ¸n nhãm C cïng lo¹i hoÆc ®· lµ chØ huy tr−ëng c«ng tr−êng h¹ng 2 hoÆc chñ nhiÖm thiÕt kÕ h¹ng 2. c) §èi víi vïng s©u, vïng xa, nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng hoÆc trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh x©y dùng phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c lËp dù ¸n hoÆc thiÕt kÕ hoÆc thi c«ng x©y dùng tèi thiÓu 5 n¨m ®−îc gi÷ chøc danh Gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 2. 2. Tr−êng hîp chñ ®Çu t− thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n th× gi¸m ®èc qu¶n lý dù ¸n ph¶i cã n¨ng lùc t−¬ng øng víi gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n trªn. 3. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®−îc qu¶n lý dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B, C; b) H¹ng 2: ®−îc qu¶n lý dù ¸n nhãm B, C. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc t− vÊn khi lµm t− vÊn qu¶n lý dù ¸n 1. N¨ng lùc cña tæ chøc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n ®−îc ph©n thµnh 2 h¹ng nh− sau: a) H¹ng 1: - Cã gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 1 phï hîp víi lo¹i dù ¸n; - Cã tèi thiÓu 30 kiÕn tróc s−, kü s−, kü s− kinh tÕ phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n trong ®ã cã Ýt nhÊt 3 kü s− kinh tÕ; - §· thùc hiÖn qu¶n lý Ýt nhÊt 1 dù ¸n nhãm A hoÆc 2 dù ¸n nhãm B cïng lo¹i. b) H¹ng 2: - Cã gi¸m ®èc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n h¹ng 2 phï hîp víi lo¹i dù ¸n; - Cã tèi thiÓu 20 kiÕn tróc s−, kü s−, kü s− kinh tÕ phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n trong ®ã cã Ýt nhÊt 2 kü s− kinh tÕ; - §· thùc hiÖn qu¶n lý Ýt nhÊt 1 dù ¸n nhãm B hoÆc 2 dù ¸n nhãm C cïng lo¹i. 2. Ph¹m vi ho¹t ®éng: a) H¹ng 1: ®−îc qu¶n lý dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B, C; b) H¹ng 2: ®−îc qu¶n lý dù ¸n nhãm B, C; PDF by http://www.ebook.edu.vn 227
 9. c) C¸c tæ chøc ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng ®−îc thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n ®èi víi c¸c dù ¸n chØ yªu cÇu B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh. 4.1.6 Chu tr×nh cña dù ¸n ®Çu t− –x©y dùng C¸c b−íc cña chu tr×nh : Dù ¸n ®−îc thùc hiÖn theo chu tr×nh 5 b−íc : Khëi ®Çu : quy ®Þnh ngµy khëi c«ng vµ mäi cam kÕt thùc hiÖn LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn dù ¸n : X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cho tõng c«ng t¸c, tõng giai ®o¹n vµ x¸c lËp c¸c m« h×nh thùc hiÖn tõng c«ng t¸c, tõng giai ®o¹n. Tæ chøc thùc hiÖn : Huy ®éng c¸c nguån lùc ®−a vµo s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh, phèi hîp c¸c nguån lùc nh»m ®¹t c¸c môc tiªu ®· x¸c lËp trong b−íc lËp kÕ ho¹ch. KiÓm tra : §èi chiÕu sù thùc hiÖn víi kÕ ho¹ch vÒ c¸c mÆt chÊt l−îng s¶n phÈm, chi phÝ sö dông vµ thêi gian t−¬ng øng. Khi cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn c¸c phÐp ®iÒu chØnh theo nguyªn t¾c b¸m s¸t vµo khung ®· ®Þnh trong kÕ ho¹ch nh»m ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. KÕt thóc : Lµm c¸c thñ tôc chÊp nhËn tõng b−íc vµ tæng thÓ nh÷ng viÖc ®· hoµn tÊt cña dù ¸n. (ii) Sù t−¬ng t¸c gi÷a c¸c b−íc cña chu tr×nh: Trõ b−íc khëi ®Çu vµ b−íc kÕt thóc, ba b−íc gi÷a cã mèi t−¬ng t¸c, ¶nh h−ëng tíi nhau, nhiÒu khi chång chÐo lªn nhau. Ng−êi qu¶n lý dù ¸n ®ßi hái ph¶i thiÕt lËp t−êng minh tõng b−íc vµ nhËn biÕt sù ®ång thêi diÔn ra cña tõng b−íc ®Ó chñ ®éng ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶ nhÊt tæng thÓ dù ¸n. S¬ ®å qu¸ tr×nh t−¬ng t¸c vµ chång chÐo cña c¸c b−íc trong chu tr×nh thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau ®©y: Møc ho¹t ®éng PDF by http://www.ebook.edu.vn 228
 10. B−íc tæ chøc thùc hiÖn B−íc kÕt thóc B−íc lËp kÕ ho¹ch B−íc khëi ®Çu B−íc kiÓm tra Khëi ®Çu Thêi gian KÕt thóc giai ®o¹n Trªn s¬ ®å ta thÊy cã c¸c ®−êng biÓu diÔn cña tõng b−íc. Kh«ng ph¶i c¸c c«ng viÖc ph¶i cïng tiÕn hµnh trong mét thêi ®iÓm cña dù ¸n. NhiÒu viÖc cã thÓ ®−îc b¾t ®Çu sím hay muén h¬n nªn ta thÊy b−íc khëi ®Çu còng chiÕm mét kho¶ng thêi gian. Còng nh− thÕ, b−íc lËp kÕ ho¹ch kÐo dµi h¬n cho nhiÒu viÖc kh¸c nhau cña dù ¸n. ViÖc nµo lµm tr−íc ph¶i cã kÕ ho¹ch tr−íc. ViÖc lµm sau cã thÓ lËp kÕ ho¹ch sau nh−ng ph¶i dùa trªn mét khung chung cña s¬ ®å kÕ ho¹ch tæng thÓ. B−íc thùc hiÖn ®i tõ thêi ®iÓm ®Çu tiªn ®Õn thêi ®iÓm kÕt thóc. Thùc hiÖn lµ sù mang kÕ ho¹ch ra thùc thi. Sau khi b¾t ®Çu kh©u thùc hiÖn lµ diÔn ra lu«n kh©u kiÓm tra. B−íc kÕt thóc kh«ng nhÊt thiÕt ®îi ®Õn thêi ®iÓm cuèi cïng mµ cã thÓ b¾t ®Çu sím h¬n cho nh÷ng viÖc ®· xong mµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng cña b−íc kÕt thóc. N¨m b−íc cña chu tr×nh dù ¸n g¾n kÕt víi nhau mét c¸ch h÷u c¬. Cã thÓ b¾t ®Çu b−íc nµy cho mét c«ng viÖc nµo ®ã ®ßi hái ph¶i kÕt thóc cña b−íc tr−íc ®Êy. Còng cã thÓ hai hay nhiÒu b−íc víi mét c«ng viÖc l¹i tiÕn hµnh song song. Bèn mèi quan hÖ sau ®©y cã thÓ ®−îc lùa chän khi thùc hiÖn dù ¸n: Quan hÖ kÕt thóc viÖc nä lµ b¾t ®Çu viÖc kia ( F – S ) Quan hÖ hai viÖc cã thÓ b¾t ®Çu cïng lóc ( S – S ) Quan hÖ hai viÖc cïng ph¶i kÕt thóc mét lóc ( F – F ) Quan hÖ b¾t ®Çu viÖc nä ph¶i vµo lóc kÕt thóc viÖc tr−íc ( S – F ) 4.2. LËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh PDF by http://www.ebook.edu.vn 229
 11. 4.2.1 Quy ®Þnh vÒ lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh §Çu t− vµ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn qua ba giai ®o¹n: Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t− : Giai ®o¹n nµy ph¶i tiÕn hµnh c¸c viÖc sau ®©y: + Nghiªn cøu sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− vµ quy m« ®Çu t− + §iÒu tra kinh tÕ-x· héi x¸c ®Þnh vai trß cña s¶n phÈm ®Çu t− víi nÒn kinh tÕ vµ c¸c ¶nh h−ëng x· héi cña s¶n phÈm ®Çu t−. + Kh¶o s¸t vµ ®iÒu tra ®Þa ®iÓm cña dù ¸n. + LËp dù ¸n ®Çu t− + Nép c¸c tµi liÖu, v¨n b¶n cña dù ¸n ®Çu t− vµ x©y dùng ®Ó xin quyÕt ®Þnh ®Çu t− Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t−: Lµ giai ®o¹n tiÕn hµnh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− bao gåm c¸c viÖc chÝnh sau ®©y: + TiÕn hµnh c¸c thñ tôc vÒ ®Êt ®ai trong dù ¸n ®Çu t− + Xin c¸c thñ tôc vÒ x©y dùng nh− giÊy phÐp x©y dùng, giÊy phÐp khai th¸c tµi nguyªn. + §Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸i ®Þnh c−, chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng. + TiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®Êu thÇu cho c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt nh− t− vÊn vµ thiÕt kÕ, x©y dùng c«ng tr×nh, mua s¾m trang thiÕt bÞ... + TiÕn hµnh kh¶o s¸t chi tiÕt c¸c yÕu tè c«ng tr×nh vµ ®Þa ®iÓm, thiÕt kÕ, dù to¸n + Thi c«ng x©y l¾p víi c¸c b−íc ®Çy ®ñ : x©y l¾p, kiÓm tra, nghiÖm thu. + NghiÖm thu vµ bµn giao. Giai ®o¹n kÕt thóc x©y dùng ®−a dù ¸n vµo khai th¸c vµ sö dông: + NghiÖm thu vµ nhËn bµn giao. + Ch¹y thö vµ h−íng dÉn khai th¸c. + QuyÕt to¸n vèn ®Çu t−. + Thùc hiÖn vËn hµnh dù ¸n , thu håi vèn ®Çu t−. C¸c dù ¸n quan träng quèc gia ph¶i lËp b¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh Quèc Héi th«ng qua chñ tr−¬ng vµ cho phÐp ®Çu t−. C¸c dù PDF by http://www.ebook.edu.vn 230
 12. ¸n nhãm A ph¶i lËp dù ¸n ®Çu t− ®Ó Thñ t−íng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t−. Nh÷ng c«ng tr×nh sau ®©y kh«ng ph¶i lËp dù ¸n ®Çu t− mµ chØ cÇn lËp b¸o c¸o kinh tÕ-kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: C«ng tr×nh x©y dùng cho môc ®Ých t«n gi¸o C«ng tr×nh c¶i t¹o, söa ch÷a n©ng cÊp d−íi 3 tû ®ång. C¸c dù ¸n h¹ tÇng x· héi d−íi 7 tû ®ång. Néi dung cña b¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n; chÕ ®é khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn quèc gia (nÕu cã); Dù kiÕn quy m« ®Çu t− : c«ng suÊt, diÖn tÝch x©y dùng; c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô, vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; dù kiÕn vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhu cÇu sö dông ®Êt; Ph©n tÝch, lùa chän s¬ bé vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt; c¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt t−, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, n¨ng l−îng, dÞch vô h¹ tÇng kü thuËt; ph−¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− (nÕu cã); c¸c ¶nh h−ëng cña dù ¸n ®Õn m«i tr−êng, sinh th¸i, phßng chçng ch¸y næ, an ninh, quèc phßng. H×nh thøc ®Çu t−, x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t−, thêi h¹n thùc hiÖn dù ¸n, ph−¬ng ¸n huy ®éng vèn theo tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi cña dù ¸n vµ ph©n kú ®Çu t− ( nÕu cã ). Tr−íc ®©y, quy ®Þnh lËp nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi. Nay quy ®Þnh chung lµ lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh víi 2 phÇn lµ thuyÕt minh vµ thiÕt kÕ c¬ së. PhÇn thuyÕt minh ph¶i cã néi dung: Sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t−; ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr−êng, tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh; h×nh thøc ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; ®Þa ®iÓm x©y dùng; nhu cÇu sö dông ®Êt; ®iÒu kiÖn cung cÊp nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo klh¸c. M« t¶ vÒ quy m« vµ diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; ph©n tÝch lùa chän ph−¬ng ¸n kü thuËt, c«ng nghÖ, c«ng suÊt. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn bao gåm : PDF by http://www.ebook.edu.vn 231
 13. + Ph−¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− vµ ph−¬ng ¸n hç trî x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ( nÕu cã). + C¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc ®èi víi c«ng tr×nh trong ®« thÞ vµ c«ng tr×nh cã yªu cÇu vÒ mÆt kiÕn tróc cÇn thiÕt. + Ph−¬ng ¸n khai th¸c dù ¸n vµ sö dông lao ®éng. + Ph©n giai ®o¹n thùc hiÖn vµ h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n. §¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng m«i tr−êng, c¸c gi¶i ph¸p phßng , chèng ch¸y, næ vµ c¸c yªu cÇu vÒ an ninh, quèc phßng. Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n; kh¶ n¨ng thu xÕp vèn, nguån vèn vµ kh¶ n¨ng cÊp vèn theo tiÕn ®é; ph−¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn víi dù ¸n cã yªu cÇu thu håi vèn; c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ x· héi cña dù ¸n. Néi dung thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n: ThiÕt kÕ c¬ së cã kh¸i niÖm réng h¬n thiÕt kÕ s¬ bé tr−íc ®©y nh−ng ch−a ®Õn møc kü nh− thiÕt kÕ kü thuËt. Néi dung cña thiÕt kÕ c¬ së bao gåm nh− sau: + Ph¶i thÓ hiÖn ®−îc gi¶i ph¸p thiÕt kÕ chñ yÕu, b¶o ®¶m ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− vµ triÓn khai c¸c b−íc thiÕt kÕ tiÕp theo bao gåm thuyÕt minh vµ c¸c b¶n vÏ. + ThiÕt kÕ c¬ së cã phÇn thuyÕt minh ®−îc tr×nh bµy riªng hoÆc tr×nh bµy trªn c¸c b¶n vÏ ®Ó diÔn gi¶i thiÕt kÕ. B¶n thiÕt kÕ c¬ së ph¶i thÓ hiÖn ®−îc nhiÖm vô thiÕt kÕ; giíi thiÖu ®−îc mèi liªn hÖ c«ng tr×nh víi quy ho¹ch x©y dùng t¹i khu vùc; c¸c sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn; t¶i träng vµ t¸c ®éng; c¸c danh môc quy chuÈn, tiªu chuÈn ®−îc ¸p dông. + ThuyÕt minh c«ng nghÖ: tãm t¾t ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ vµ s¬ ®å c«ng nghÖ; danh môc tiÕt bÞ c«ng nghÖ víi c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu liªn quan ®Õn thiÕt kÕ x©y dùng. + ThuyÕt minh vµ gi¶i tr×nh vÒ x©y dùng bao gåm : kh¸i qu¸t vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña tæng mÆt b»ng, to¹ ®é vµ cao tr×nh x©y dùng; hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c ®iÓm ®Êu ®Çu nguån; diÖn tÝch sö dông ®Êt, diÖn tÝch x©y dùng , diÖn tÝch c©y xanh, cao ®é san nÒn vµ c¸c néi dung kh¸c ®Ó ®ñ h×nh dung ra c«ng tr×nh x©y dùng trªn vÞ trÝ cô thÓ. + C«ng tr×nh x©y dùng dµi theo tuyÕn ph¶i ®−îc giíi thiÖu vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh, cao ®é vµ to¹ ®é x©y dùng, ph−¬ng ¸n xö lý c¸c ch−íng ng¹i vËt chÝnh trªn tuyÕn, hµnh lang b¶o vÖ tuyÕn vµ c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c mµ c«ng tr×nh yªu cÇu. PDF by http://www.ebook.edu.vn 232
 14. + C«ng tr×nh cã yªu cÇu vÒ mÆt kiÕn tróc : ph¶i thÓ hiÖn ®−îc sù g¾n bã gi÷a c«ng tr×nh víi quy ho¹ch tai khu vùc vµ khu vùc l©n cËn; ý t−ëng thiÕt kÕ kiÕn tróc, mµu s¾c c«ng tr×nh, c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vµ khÝ hËu, m«i tr−êng, nÒn v¨n ho¸ x· héi t¹i khu vùc x©y dùng. + PhÇn kü thuËt : tãm t¾t c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa kü thuËt, ph−¬ng ¸n nÒn mãng, c¸c kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh, hÖ thèng kü thuËt, h¹ tÇng kü thuËt cña c«ng tr×nh, c«ng t¸c san nÒn, ®µo, ®¾p ®Êt vµ c¸c phÇn mÒm sö dông trong thiÕt kÕ, tÝnh to¸n. + C¸c gi¶i ph¸p chÝnh vÒ phßng ch÷a ch¸y, næ vµ b¶o vÖ m«i tr−êng. + Dù tÝnh khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng, trang thiÕt bÞ ®Ó lËp tæng møc ®Çu t− vµ thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së bao gåm : + B¶n vÏ c«ng nghÖ thÓ hiÖn d©y chuyÒn c«ng nghÖ víi c¸c th«ng sè chñ yÕu + B¶n vÏ x©y dùng thÓ hiÖn c¸c gi¶i ph¸p vÒ tæng mÆt b»ng, phÇn kiÕn tróc, kÕt cÊu, hÖ thèng kü thuËt vµ h¹ tÇng kü thuËt c«ng trinhg víi c¸c kÝch th−íc vµ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu, c¸c mèc giíi, to¹ ®é vµ cao ®é x©y dùng. + B¶n vÏ nªu hÖ thèng phßng, chèng ch¸y næ. Víi c¸c dù ¸n ®Çu t− c«ng tr×nh cã môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh th× tuú theo tÝnh chÊt, néi dung cña dù ¸n cã thÓ bít mét sè néi dung cña thiÕt kÕ c¬ së nh−ng ph¶i ®¶m b¶o thÓ hiÖn ®−îc ®ñ c¸c tÝnh chÊt cña c¸c phÇn quy ho¹ch, kiÕn tróc, kÕt cÊu , trang thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh ®Ó lËp ®−îc tæng møc ®Çu t− vµ tÝnh to¸n ®−îc hiÖu qu¶ ®Çu t− cña dù ¸n. B¶n b¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng ph¶i göi ®i tr×nh duyÖt vµ thÈm ®Þnh. Sau khi thÈm ®Þnh, c¸c cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t− sÏ ra v¨n b¶n xÐt duyÖt ®Ó tiÕn hµnh b−íc thùc hiÖn ®Çu t−. 4.2.2 QuyÕt ®Þnh ®Çu t− Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc ph©n cÊp nh− sau: + Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t− c¸c dù ¸n ®· ®−îc Quèc Héi th«ng qua chñ tr−¬ng vµ cho phÐp ®Çu t−. + Víi nh÷ng dù ¸n vèn ng©n s¸ch Nhµ N−íc th× : - Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé , Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®Çu t− cho c¸c dù ¸n nhãm A , B , C. Tuy PDF by http://www.ebook.edu.vn 233
 15. nhiªn nh÷ng ng−êi nµy cã quyÒn uû nhiÖm hay ph©n cÊp cho cÊp d−íi ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t− víi c¸c dù ¸n nhãm B vµ nhãm C. + Víi c¸c nguån vèn kh¸c th× Chñ ®Çu t− tù quyÕt ®Þnh ®Çu t− vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm. 4.3. C«ng t¸c qu¶n lý lËp hîp ®ång thùc hiÖn c¸c b−íc cña dù ¸n Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ®Ó thùc hiÖn toµn bé hay mét hoÆc mét sè c«ng viÖc trong ho¹t ®éng x©y dùng. Hîp ®ång x©y dùng lµ v¨n b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý rµng buéc vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n ®· ký kÕt, lµ c¨n cø ®Ó thanh to¸n vµ ph©n xö c¸c tranh chÊp ( nÕu cã ) trong quan hÖ hîp ®ång; C¸c lo¹i hîp ®ång bao gåm : Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh, lo¹i c«ng viÖc, c¸c mèi quan hÖ cña c¸c bªn, hîp ®ång x©y dùng cã thÓ cã nhiÒu lo¹i víi néi dung kh¸c nhau, cô thÓ: a/ Hîp ®ång t− vÊn: ®−îc ký kÕt gi÷a Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t− vÊn nh−: lËp quy ho¹ch x©y dùng; lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; kh¶o s¸t x©y dùng; thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; lùa chän nhµ thÇu; gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; thÈm tra thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, dù to¸n vµ c¸c ho¹t ®éng t− vÊn kh¸c cã liªn quan ®Õn x©y dùng c«ng tr×nh; b/ Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng: ®−îc ký kÕt gi÷a Bªn giao thÇu vµ Bªn nh©n thÇu ®Ó thùc hiÖn viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc phÇn viÖc x©y dùng theo thiÕt kÕ, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; c/ Hîp ®ång tæng thÇu x©y dùng: ®−îc ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t− víi mét nhµ thÇu hoÆc mét liªn danh nhµ thÇu ( gäi chung lµ tæng thÇu ) ®Ó thùc hiÖn mét lo¹i c«ng viÖc, mét sè lo¹i c«ng viÖc hoÆc toµn bé c¸c c«ng viÖc cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, nh−: thiÕt kÕ; thi c«ng; thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; thiÕt kÕ, cung øng vËt t− thiÕt bÞ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ( Hîp ®ång tæng thÇu EPC ); lËp dù ¸n, thiÕt kÕ, cung øng vËt t− thiÕt bÞ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ( Hîp ®ång tæng thÇu ch×a kho¸ trao tay ). PDF by http://www.ebook.edu.vn 234
 16. §èi víi tõng lo¹i hîp ®ång nªu ë trªn, Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu cã thÓ tho¶ thuËn vÒ gi¸ hîp ®ång vµ ph−¬ng thøc thanh to¸n theo mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y: - Hîp ®ång theo gi¸ trän gãi; - Hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh; - Hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh; - Hîp ®ång kÕt hîp c¸c lo¹i gi¸ trªn. Néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång gåm: néi dung c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn; chÊt l−îng vµ yªu cÇu kü thuËt kh¸c cña c«ng viÖc; thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn; ®iÒu kiÖn nghiÖm thu, bµn giao; gi¸ c¶, ph−¬ng thøc thanh to¸n; thêi h¹n b¶o hµnh; tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång; c¸c lo¹i tho¶ thuËn kh¸c theo tõng lo¹i hîp ®ång; ng«n ng÷ sö dông trong hîp ®ång. C¸c tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång x©y dùng lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña hîp ®ång. Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu thùc hiÖn, tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång cã thÓ bao gåm toµn bé hoÆc mét phÇn c¸c néi dung sau: th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu; ®iÒu kiÖn riªng vµ ®iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång; ®Ò xuÊt cña nhµ thÇu; c¸c chØ dÉn kü thuËt; c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ; c¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n; c¸c b¶ng, biÓu; b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh ®èi víi tiÒn t¹m øng vµ c¸c b¶o l·nh kh¸c nÕu cã; c¸c biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång; c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. Hîp ®ång cÇn b¸m s¸t c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c nªu trong bé Hå s¬ mêi thÇu. CÇn chó ý nh÷ng ®iÒu kho¶n dÔ g©y ra sù t¨ng gi¸ gãi thÇu do ph¸t sinh khèi l−îng. HÕt søc quan t©m ®Õn nh÷ng yÕu tè kÐo dµi thêi gian thi c«ng vµ c¸c ®iÒu kho¶n ®Ó h¹n chÕ sù kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. VÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh ph¶i viÕt rÊt kü trong c¸c yªu cÇu kü thuËt cña Hå s¬ mêi thÇu. C¸ch so¹n th¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt lµ dùa vµo quan ®iÓm ®Çu t−, c¸c tiªu chuÈn ®−îc phÐp sö dông vµ c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ®Þa ®iÓm x©y dùng. 4.4. Qu¶n lý chÊt l−îng Qu¶n lý chÊt l−îng dùa vµo nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n sau : • Ng−êi b¸n hµng lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc tiªn vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm do m×nh cung øng. Mäi thÝ nghiÖm ®Ó minh chøng vÒ chÊt l−îng ®Òu do ng−êi cung øng hµng ho¸ chÞu tr¸ch nhiÖm. NÕu cã nghi ngê vÒ chÊt l−îng, chñ ®Çu t− ®−îc ®Ò xuÊt ®¬n vÞ thÝ nghiÖm vµ ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm. Mäi vËt t− sö dông cho c«ng tr×nh ph¶i ®−îc chñ ®Çu t− PDF by http://www.ebook.edu.vn 235
 17. duyÖt tõng lo¹i vµ cã ®Ó mÉu t¹i n¬i quy ®Þnh. VËt t−, s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu, kh«ng ®−îc ®−a vµo n¬i s¶n xuÊt vµ ph¶i ®−a ra khái khu vùc x©y dùng. • Tæ chøc theo dâi chÊt l−îng c«ng tr×nh ë n−íc ta hiÖn nay nh− sau: + Ng−êi b¸n vËt liÖu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng hµng ho¸, vËt liÖu. + Nhµ thÇu cã kü s−, phßng kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n phÈm m×nh lµm ra. + Kü s− t− vÊn gi¸m s¸t bªn c¹nh chñ ®Çu t− kiÓm so¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó chÊp nhËn hay tõ chèi s¶n phÈm do nhµ thÇu lµm ra. + C¸c phßng thÝ nghiÖm LAB cña Tæng côc Tiªu chuÈn , §o l−êng vµ ChÊt l−îng cïng víi nh÷ng phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn LAS do Bé X©y dùng cÊp phÐp lµ n¬i thÝ nghiÖm vµ cung cÊp d÷ liÖu vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm ®−îc thuª lµm. Së X©y dùng ®Þa ph−¬ng, Côc Gi¸m ®Þnh chÊt l−îng Nhµ N−íc n»m trong Bé X©y dùng lµ c¬ quan qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh nãi chung. Bé X©y dùng võa ra th«ng t− vÒ chÕ ®é chøng nhËn sù phï hîp chÊp l−îng c«ng tr×nh víi c¸c kh¸i niÖm nh− sau: a) Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng là xác nhận chất lượng công trình xây dựng được hoàn thành phù hợp với yêu cầu sử dụng, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho công trình, thiết kế của công trình đã được phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. b) Tổ chức chứng nhận chất lượng công trình xây dựng là tổ chức có năng lực phù hợp với loại và cấp công trình thực hiện công việc kiểm tra và chứng nhận chất lượng công trình xây dựng. Chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng ®−îc ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh: * Các công trình phải có chứng nhận sự phù hợp về chất lượng trước khi đưa vào sử dụng là công trình khi xẩy ra sự cố có nguy cơ gây thảm hoạ đối với người, tài sản và môi trường gồm: công trình tập trung đông người như nhà hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc, hội trường, trường học, sân vận động, nhà thi đấu, siêu thị và các công trình xây dựng có chức năng tương tự; nhà chung cư, công trình bệnh viện, nhà làm việc, công trình khách sạn, công trình hóa chất, hóa dầu, chế biến khí, kho chứa dầu, khí không phân biệt cấp và các công trình đê, đập, cầu, hầm từ cấp II trở lên; PDF by http://www.ebook.edu.vn 236
 18. * Các công trình được chứng nhận chất lượng khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; các tổ chức bán bảo hiểm; tổ chức, cá nhân sử dụng hoặc quản lý công trình (gọi tắt là bên yêu cầu). §iÒu hÕt søc quan träng ®Ó b¶o ®¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh lµ ph¶i biÕt viÕt tèt c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt cña bé Hå s¬ Mêi thÇu. CÇn n¾m v÷ng c¸c yªu cÇu cña Chñ ®Çu t− vµ dùa vµo c¸c tiªu chuÈn ®Ó ®Ò xuÊt c¸c yªu cÇu kü thuËt. Khi c¸c yªu cÇu cña Tiªu chuÈn ®−îc Chñ ®Çu t− ®−a vµo c¸c yªu cÇu kü thuËt cña Hå s¬ Mêi thÇu th× lóc Êy lµ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t− chø kh«ng ph¶i ®¬n thuÇn lµ tiªu chuÈn kü thuËt n÷a. Qu¸ tr×nh gi¸m s¸t kü thuËt cÇn dùa vµo c¸c c«ng cô kÓ kiÓm tra. Ng−êi x−a cã c©u: “ C¸i th−íc, c¸i d©y lµ thÇy ng−êi thî ”. Kü s− cña Nhµ thÇu vµ C«ng nh©n thi c«ng ph¶i tiÕn hµnh tù kiÓm tra d−íi sù chøng kiÕn cña kü s− t− vÊn gi¸m s¸t. ViÖc lÊy mÉu ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng kü thuËt ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn. Mäi phÐp kiÓm tra, kiÓm ®Þnh chÊt l−îng hay chøng chØ chÊt l−îng vËt liÖu cÇn cã ®Þa chØ kÕt cÊu ®−îc tiÕn hµnh c¸c phÐp kiÓm tra Êy. KÕt thóc viÖc thi c«ng mçi cÊu kiÖn lín hay côm cÊu kiÖn ph¶i tiÕn hµnh nghiÖp thu bé phËn theo c¸c tiªu chÝ ®Ò xuÊt trong Hå s¬ Mêi thÇu. Cuèi cïng ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu c«ng tr×nh theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Theo c¸c tµi liÖu míi ®©y , trªn thÕ giíi cã giíi thiÖu ph−¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh theo yªu cÇu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn chÊt l−îng cña kh¸ch hµng QFD ( Quality Function Deployment ). Giôùi thieäu veà Quality Function Deployment (QFD): QFD (Quality function Deployment) laø moät coâng cuï quan troïng trong ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát ñeå caûi thieän chaát löôïng [6]. QFD ñöôïc nghieân cöùu vaø phaùt trieån taïi Nhaät cuoái thaäp nieân 1960 bôûi Giaùo sö Shigeru Mizuno vaø Yoji Akao. Muïc ñích cuûa Mizuno vaø Akao laø phaùt trieån moät phöông phaùp kieåm tra chaát löôïng chaéc chaén trong ñoù söï thoûa maõn, yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñöôïc ñöa vaøo saûn phaåm tröôùc khi taïo ra noù. YÙ nghóa quan troïng cuûa vieäc kieåm soaùt chaát löôïng naøy laø höôùng ñeán vieäc c¶i thiÖn nhöõng vaán ñeà trong quaù trình taïo ra saûn phaåm cuõng nhö quaù trình sau ñoù vaø höôùng saûn phaåm sau cuøng ñaït ñeán nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng moät caùch cao nhaát [1]. Maëc duø QFD ñöôïc hình thaønh bôûi Shigeru Mizuno vaø Yoji Akao vaøo cuoái thaäp nieân 1960 nhöng maõi ñeán naêm 1972 noù môùi ñöôïc öùng PDF by http://www.ebook.edu.vn 237
 19. duïng taïi Xöôûng ñoùng taøu Kobe cuûa Mitsubishi Heavy Industry ôû Nhaät (Prasad 1998). QFD ñaït ñeán ñænh cao khi coâng ty saûn xuaát oâtoâ Toyota öùng duïng vaø phaùt trieån thaønh moät baûng chaát löôïng vôùi moät “maùi” phía beân treân vaø teân cuûa baûng naøy laø “nhaø chaát löôïng”, noù ñöôïc bieát ñeán vôùi teân goïi “ ngoâi nhaø chaát löôïng” taïi Myõ (Revelle et all, 1998). Maõi ñeán 1983, QFD môùi ñöôïc giôùi thieäu moät caùch roäng raõi ñeán Myõ vaø chaâu Aâu (Menks, 2000). Moät tröôøng hôïp nghieân cöùu ñaàu tieân ñöôïc ghi nhaän ñoù laø naêm 1986, khi Kelsey Hayes söû duïng QFD ñeå phaùt trieån maùy caûm bieán vôùi ñaày ñuû yeâu caàu khaùch haøng (Prasad, 1998). Khi QFD trôû neân phoå bieán hôn, nhöõng ngöôøi söû duïng QFD baét ñaàu nhaän thaáy khi keát hôïp söû duïng nhieàu baûng vaø ma traän cuûa QFD noù seõ trôû neân höõu ích hôn. Maõi cho ñeán khi American Supplier Institute phaùt trieån vaø öùng duïng sô ñoà QFD thoâng qua 4 giai ñoaïn (keát hôïp 4 QFD ñôn) thì QFD môùi ñöôïc öùng duïng moät caùch phoå bieán hôn cho nhöõng khaâu thieát keá mang tính chaát phöùc taïp [2]. Gaàn ñaây ñaõ coù baét ñaàu coù nhöõng nghieân cöùu öùng duïng QFD vaøo ngaønh xaây döïng. QFD daàn daàn ñöôïc bieát ñeán vaø trôû thaønh moät coâng cuï söû duïng trong ngaønh coâng nghieäp xaây döïng, chaúng haïn nhö xaùc ñònh roõ muïc tieâu cuûa caùc döï aùn, söï naâng caáp heä thoáng maùy tính trong vaên phoøng, xaùc ñònh caùc ñaëc tröng thieát keá caùch boá trí beân trong cuûa nhöõng caên hoä chung cö, thieát keá xaây döïng cho nhöõng caên hoä vôùi chi phí thaáp, xöû lyù nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng, moâi tröôøng ñoäng trong thieát keá/xaây döïng, thoáng nhaát giöõa thieát keá vaø saûn xuaát khung nhaø goã nhieàu taàng. Nhöõng ích lôïi coù ñöôïc töø vieäc öùng duïng noù bao goàm vieäc naâng cao söï traû lôøi nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng hoaïch ñònh hoaøn thieän, giaûm thieåu thôøi gian thieát keá laïi moät caùch toái thieåu, …[6] Taïi Vieät Nam, vieäc nghieân cöùu vaø öùng duïng QFD vaøo lónh vöïc xaây döïng cuõng nhö quaûn lyù xaây döïng chöa ñöôïc phaùt trieån. Baøi baùo naøy mong muoán giôùi thieäu veà moät coâng cuï môùi vaø hieäu quaû ñeå öùng duïng vaøo lónh vöïc xaây döïng, nhaát laø trong quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm xaây döïng vaø nhöõng lôïi ích töø QFD. Cô sôû lyù thuyeát phaùt trieån öùng duïng cuûa QFD: PDF by http://www.ebook.edu.vn 238
 20. QFD laø moät caáu truùc kyõ thuaät ñeå giaûi quyeát nhöõng baøi toaùn keát hôïp vieäc phaùt trieån vaø caûi thieän saûn phaåm. Noù thöôøng keát hôïp heä thoáng caùc ma traän vôùi quan heä töông hoå laãn nhau, thoâng thöôøng bao goàm 4 giai ñoaïn: 1-ma traän hoaïch ñònh, 2-ma traän thieát keá, 3- ma traän ñieàu haønh, 4- ma traän kieåm soaùt. (hình minh hoïa 1) Thoâng qua 4 giai ñoaïn treân thì nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñöôïc chuyeån taûi thaønh caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät, tieáp theo thì nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng seõ ñöôïc ñöa vaøo nhöõng ñaëc tính caáu thaønh saûn phaåm, sau ñoù seõ laø caùc böôùc xöû lyù vaø caùc böôùc ñieàu haønh ñeå taïo ra saûn phaåm cuoái cuøng (saûn phaåm xaây döïng). Vôùi moãi ma traän duøng ñeå chuyeån taûi trong moät quaù trình trung gian ñöôïc goïi laø “ngoâi nhaø chaát löôïng” hay laø moät QFD ñôn (hình 2). Hình 1 – 4 giai ñoaïn cuûa QFD (döïa theo sô ñoà cuûa Yi Qing Yang). Hình 2 – Ngoâi nhaø chaát löôïng (döïa theo sô ñoà cuûa QFD INSTITUTE). Yeâu caàu khaùch haøng (1): Ñaây laø phaàn ñaàu tieân vaø quan troïng nhaát cuûa ma traän trong ngoâi nhaø chaát löôïng. Danh muïc thoâng tin veà nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng cho saûn phaåm seõ ñöôïc moâ taû theo ngoân ngöõ cuûa hoï, hay coøn goïi laø tieáng noùi cuûa khaùch haøng (the voice of the customer). PDF by http://www.ebook.edu.vn 239
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2