Tổ chức sự kiện và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
308
lượt xem
117
download

Tổ chức sự kiện và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở tầm vĩ mô, nhận thức về công tác SK có thể coi là chu đáo, nhưng về phía cơ sở vẫn kịp nắm bắt tinh thần ấy. Thể hiện ở sự thiếu thống nhất trong khâu " trình bày" và "đánh giá" SKKN chưa thực sự đi vào chiều sâu để mang lại hiệu quả, giữa các bên liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức sự kiện và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường

 1. S GIÁO D C VÀ ðÀO T O BÀ R A VŨNG TÀU PHÒNG GIÁO D C CHÂU ð C ************* SKKN T CH C TH C HI N VÀ ðÁNH GIÁ SÁNG KI N KINH NGHI M TRONG NHÀ TRƯ NG NGƯ I TH C HI N: NGUY N VĂN TR C CHÂU ð C THÁNG 09 NĂM 2007 ************
 2. I-M ð U Ch T ch H Chí Minh ñã d y: “Sáng ki n và kinh nghi m là c a quý chung cho c dân t c. Chúng ta ph i ra s c làm cho nó d i dào thêm và lan r ng mãi. Không bi t quý tr ng sáng ki n và ph bi n kinh nghi m t c là lãng phí c a c i c a dân t c. Ngày 09.6.2000, Qu c h i khoá X ñã thông qua Lu t Khoa h c và Công ngh ; ñi u 2 văn b n lu t này xác ñ nh: “ho t ñ ng phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t là ho t ñ ng khoa h c và công ngh ”. Sáng ki n kinh nghi m (SKKN) là m t trong nh ng ñi u ki n ñ công nh n các danh hi u thi ñua cá nhân c a cán b công ch c , viên ch c nư c CHXHCN Vi t Nam theo lu t thi ñua khen thư ng hi n nay.. Trong giai ño n hi n nay vi c th c hi n SKKN các ñơn v c a ngành chưa th c s ñư c quan tâm ñ u tư. D n ñ n vi c th c hi n còn mang n ng tính hình th c, chưa mang l i hi u qu cao và chưa nhân r ng ñư c nh ng SKKN hay. V i lý do trên ngư i vi t t ng h p m t s lý lu n và cách t ch c th c hi n, ñánh giá SKKN ñ các ñơn v trư ng tham kh o th c hi n t t và có hi u qu v n ñ này cho th i gian t i. V i trình ñ có h n ñ tài s còn h n ch , r t mong ñư c s góp ý c a quý th y cô ñ ng nghi p ñ ñ tài th c s mang l i hi u qu cho công tác này. M i ý ki n ñóng góp xin g i v ñ a ch E-Mail: trucnguyenvan@yahoo.com ho c nguyen3691@gmail.com. Xin chân thành c m ơn! Tác gi
 3. II-CÁC CƠ S PHÁP LÝ V SÁNG KI N KINH NGHI M 1. T 1959 (ngày 11 tháng 3), Th tư ng Chính ph ñã ký ban hành ch th 105/TTg ñ : “lãnh ñ o phong trào c i ti n k thu t, sáng ki n phát minh c a qu n chúng”; 2. Ngh ñ nh (Nð) 20 CP c a Chính ph (08.2.1965) xem “Sáng ki n (SK) là gi i pháp c i ti n t nghi p v và t ch c hi n có c a ñơn v , ñã ñư c áp d ng và t o l i ích thi t th c”; 3. Thông tư 567/UBKHKT Nhà nư c (1966) ch rõ: “công tác sáng ki n trong cơ quan g m hư ng d n, giúp ñ phát huy sáng ki n; t ch c ñăng kí, xác minh, t ng k t vi c áp d ng; ph bi n, khen thư ng; các m t ñó quan h khăng khít nhau, coi nh m t nào ñ u nh hư ng x u ñ n s phát tri n ch t lư ng và s lư ng SKKN, h n ch tác d ng SK và t n h i cho công v ”; 4. Khâu qu n lý th ng nh t v công tác sáng ki n cũng ñư c ti p t c xác ñ nh t Ngh quy t 76 CP (25.3.1977) - Pháp lu t trong ho t ñ ng KH (Ph n VII); 5. T 23.1. 1981, ði u l sáng ki n c i ti n (SKCT) k thu t - h p lý hoá s n xu t ñư c ban hành; 6. Qua văn b n 267/QLKH - 06/9/1989/ B Giáo d c và ñào t o (GD&ðT) xác ñ nh: “kinh nghi m là ý ki n ñ xu t sau khi nghiên c u”, g m “kinh nghi m ñã áp d ng - SKðAD” và “kinh nghi m chưa áp d ng - nhưng có kh năng áp d ng”; 7. Các ñ tài “nghiên c u khoa h c” ñã ñư c th c nghi m thành công là lo i SKðAD có giá tr cao. 8. ði u 1 c a Pháp l nh b o h quy n tác gi (QH khoá IX – 02.12.1994) ghi rõ: “tác gi là ngư i tr c ti p sáng t o ra toàn b ho c m t ph n tác ph m khoa h c”; 9. Năm 2000, ði u l sáng ki n c i ti n k thu t - h p lý hoá s n xu t ñư c ti p t c ñi u ch nh và b sung; III- N I DUNG 1 - ðÔI NÉT V TH C TR NG CÔNG TÁC SKKN HI N NAY: t m vĩ mô, nh n th c v công tác SK có th coi là chu ñáo; nhưng v phía cơ s v n k p n m b t tinh th n y. Th hi n s thi u th ng nh t trong khâu “trình bày” và “ñánh giá” SKKN chưa th c s ñi vào chi u sâu ñ mang l i hi u qu ; gi a các bên liên quan (tác gi , giám kh o, cán b qu n lý công tác sáng ki n, phía ngư i s d ng SKKN) v n chưa th ng nh t v “vi t” và “ch m” SKKN, nhi u s c ñáng ti c v n di n ra: 1.1. V PHÍA TÁC GI (ngư i th c hi n): Chưa ch ñ ng ñăng ký ñ tài c i ti n, chưa “công khai” ho t ñ ng c i ti n; chú tr ng khâu tư duy (tr u tư ng) mà coi nh khâu tr c ti p tác ñ ng th c ti n (th c nghi m khoa h c); Phía các tác gi ñã áp d ng thành công SK thư ng chưa ch ñ ng ph c h i ho t ñ ng c i ti n ñ t ki m ch ng nên phía t ñã thi u tin tư ng v giá tr c a SK.
 4. Chưa th y SKKN (lý lu n m i) là s t ng k t nh ng “tri th c và kinh nghi m” sau khi áp d ng SK vào nghi p v và t ch c c a ñơn v . Chú tr ng miêu t ho t ñ ng áp d ng SK (th c nghi m khoa h c) mà coi nh t ng k t nh ng kinh nghi m th c nghi m (KN b c “n”) thành bài h c kinh nghi m m i (KN b c “n+1”). ð c bi t, chưa coi tr ng cách dùng thì (ti n quá kh , quá kh , v a m i, s p, s ..), sơ ñ hoá; chưa ñ u tư thích ñáng cho khâu trình bày “bài h c kinh nghi m m i”...nên ngư i s d ng có th hi u nh m và ng d ng sai quy trình SKKN. 1.2. PHÍA T CM VÀ C P QU N LÝ TR C TI P ð I V I SK: Chưa t ch c t ch c vi c ñăng kí ñ tài SKCT ; h u như khi có ngư i n p văn b n SK thì t m i bi t v SK ñó – do v y, l i nh n xét c a t v các SKKN thư ng r t chung chung; Chưa th y vi c tr c ti p quan sát tác gi áp d ng sáng ki n (d ng: th c nghi m khoa h c) là ñi u ki n ñánh giá SKKN; v n còn x y ra tình tr ng ñ c văn b n sáng ki n ñ x p h ng SK (chưa tr c ti p quan sát ho t ñ ng th c nghi m khoa h c v SK ñó); th m chí, công nh n nh ng SK chưa áp d ng vào th c ti n; Chưa phân bi t tác gi nào ñã áp d ng SK trư c khi ñăng ký ñ tài c i ti n, ai ñăng ký trư c khi áp d ng SK (chưa th y c p t là nơi có trách nhi m và nghĩa v góp ý cho m i d ng tác gi trên ñây b ng nh ng hình th c góp ý khác nhau); 1. 3..PHÍA ðÁNH GIÁ VĂN B N SKKN: Thư ng x y ra s c thi u th ng nh t gi a các ngư i ch m. Khi các giám kh o ñ c l p ñánh giá v 1 văn b n SKKN thì s x y ra s c “giám kh o này x p SKKN ñó là t t, ngư i khác cho là trung bình, th m chí là...kém” ; vì v y, ngoài s “tho hi p ng m”, nhi u nơi “khoán tr ng” vi c ch m SKKN cho 1 ngư i – trong khi không ít ngư i ch m chưa kinh qua th c ti n như tác gi ... Công c ñánh giá (thang ñi m) SKKN v n chưa ñư c xây d ng m t cách nghiêm túc nên chưa ñư c s th ng nh t gi a các bên liên quan; vi c ñánh giá thư ng là “x p h ng - ñ nh tính” mà chưa “tính ñi m - ñ nh lư ng” c th ; Thi u ngư i qu n lý công tác SK, chưa th c hi n ñ y ñ các công vi c qu n lý công tác SK; chưa th c hi n th l d trù, h tr kinh phí cho công tác SK... *Tóm l i, do chưa coi “ho t ñ ng phát huy SK, c i ti n phương pháp gi ng d y, giáo d c là ho t ñ ng khoa h c và công ngh ”, chưa coi SKKN là nh ng “s n ph m nh n th c trình ñ lý lu n” nên chưa nghiêm túc v n d ng ngu n tri th c khoa h c v lý lu n nh n th c khi “trình bày” và “ñánh giá” nó. 2-CÔNG TÁC SÁNG KI N VÀ LÝ LU N NH N TH C 2.1.CÔNG TÁC SÁNG KI N DƯ I ÁNH SÁNG KHOA H C C A LÝ LU N NH N TH C DUY V T BI N CH NG Phép bi n ch ng duy v t là môn khoa h c nghiên c u các quy lu t ph bi n c a s v n ñ ng và phát tri n chung nh t c a gi i t nhiên, xã h i và tư duy con
 5. ngư i (C. Mác và Ph. Ăngghen toàn t p, Nxb CTQG, Hà N i, 1994, t. 20, tr. 201); trong ñó có ho t ñ ng c i ti n (d ng ho t ñ ng nh n th c nh m bi n ñ i gi i t nhiên và xã h i...) .Ho t ñ ng th c ti n c a con ngư i là d ng ho t ñ ng v t ch t do con ngư i ch ñ ng th c hi n, mang tính ch t l ch s – xã h i, nh m bi n ñ i nh n th c, bi n ñ i gi i t nhiên, xã h i Ho t ñ ng th c ti n g m các d ng: D ng 1 - Ho t ñ ng s n xu t v t ch t (ho t ñ ng cơ b n - quy t ñ nh ñ i v i s sinh thành và phát tri n xã h i loài ngư i); D ng 2 - Ho t ñ ng chính tr – xã h i: bi n ñ i, c i t o xã h i; D ng 3 - Ho t ñ ng th c nghi m khoa h c (th c hi n trong môi trư ng nhân t o, gi i h n v không gian và th i gian ñư c ch th l a ch n ñ th c hi n ho t ñ ng th c ti n nh m ki m ch ng giá tr (ñ tin c y) c a sáng ki n (s n ph m c a ho t ñ ng nh n th c). ð i v i nh n th c, ho t ñ ng th c ti n không ch là cơ s , là ñ ng l c, m c ñích mà còn là thư c ño ñáng tin c y. S n ph m nh n th c dù h p lý nhưng chưa qua th c ti n thì chưa có ñ tin c y cao. Trong th c t , ho t ñ ng th c ti n làm n y sinh nhu c u nh n th c, kích thích s c i ti n và hình thành SK; nhưng SK có th chưa phù h p... vì v y, ph i ñưa nó vào th c ti n (th c nghi m khoa h c) ñ ch th t ki m tra giá tr c a SK, qua ñó nâng cao hi u qu lao ñ ng, th c hi n t t hơn nhi m v ñ i v i c ng ñ ng và góp ph n kh ng ñ nh mình (khi gi i quy t ñư c mâu thu n cho c ng ñ ng). V i cá nhân, con ñư ng nh n th c (nói chung) chân lý là “t tr c quan sinh ñ ng ñ n tư duy tr u tư ng, t tư duy tr u tư ng ñ n th c ti n” (Lênin toàn t p, t.29, tr.179). Có th tóm t t các giai ño n như sau: CÔNG ðO N TRÌNH ð NH N TH C GHI CHÚ C m giác; TR C QUAN NH N TH C C M TÍNH Tri giác; 1 Bi u tư ng Khái ni m; NH N TH C LÝ TÍNH TƯ DUY Phán ñoán; 2 Hình thành SK (gi thuy t) Suy lu n T o ra tri th c kinh nghi m TH C TI N Th c nghi m khoa h c 3 = KN b c (n) -V i ch th , sau khi kinh qua th c ti n s thêm KN m i - b c n; vì v y, sau này, n u g p l i khó khăn cũ thì s l y KN b c n t trong não ra ñ gi i quy t. Nhưng ñ giúp ngư i khác t gi i nh ng khó khăn tương t , tác gi ph i gi i thi u KN ñó cho h ; mu n v y, tác gi SK ph i tr i qua 2 công ño n: - L a ch n trong kho KN b n thân ñ l y ra nh ng KN nào liên quan t i vi c gi i quy t mâu thu n v a m i x y ra. công ño n này, tác gi dùng phương pháp
 6. “t ng k t kinh nghi m” ñ “t ng k t” nh ng “kinh nghi m ñã có” và t o ra KN m i (b c n + 1): CÔNG ðO N TRÌNH ð NH N TH C GHI CHÚ 4 T NG K T KINH NGHI M t o ra KN b c (n + 1) - H u h t nh ng KN (trong não c a tác gi ) thư ng là nh ng ý ni m, tư tư ng, khái ni m...và các quan h logic gi a chúng - ch có ch th hi u ñúng và s d ng ñư c ngu n thông tin này. Vì v y, tác gi không “bê nguyên xi” nh ng KN b c (n+1) ñ trao cho ngư i khác mà ph i gi i mã ñ ngư i ñ c hi u ñư c m t cách d dàng. ðây là công ño n “ý” thành ra “l i”, “ch ”, “hình”, “ký hi u..” ñ chuy n giao kinh nghi m cho c ng ñ ng: CÔNG TRÌNH ð NH N TH C GHI CHÚ ðO N Gi i mã thông tin (t “ý” ra 5 CHUY N GIAO KINH NGHI M “l i”, “ch ”, “hình”, “ký hi u..”) -KN ñư c hình thành theo logic c a con ñư ng nh n th c và ñư c gi i thi u v i ngư i ñánh giá cũng theo logic c a con ñư ng nh n th c. V i “giám kh o”, hi u ñúng và ñ v quá trình hình thành KN là ñi u ki n ñ ñánh giá chính xác; v i ngư i s d ng SKKN, hi u ñúng và ñ s quy t ñ nh s thành b i khi v n d ng SKKN c a ngư i khác vào ñi u ki n c a mình (hi u sai có th gây tai ho và tác gi SKKN ph i liên ñ i ch u trách nhi m). -T 3 công ño n c a con ñư ng nh n th c mà Lê - nin ñã ch ra, căn c vào trình ñ nh n th c m i công ño n có th minh ho quy trình nh n th c khi hình thành m t SKKN như sau: stt CÔNG ðO N TRÌNH ð NH N TH C 1 TR C QUAN C M TÍNH 2 TƯ DUY LÝ TÍNH (Hình thành SK - gi thuy t) 3 TH C TI N Hình thành tri th c kinh nghi m (b c n) T NG K T KINH T ng k t nh ng kinh nghi m (b c n) ñ t o ra nh ng 4 NGHI M kinh nghi m m i (b c “n+1”) = LÝ LU N M I CHUY N GIAO Mã hoá thông tin (t “ý” thành ra “l i”, “ch ”, 5 KINH NGHI M “hình”, “ký hi u..”) B ng 1: Quy trình nh n th c khi hình thành m t SKKN . 2.2.V CÁC C P PH M TRÙ LIÊN QUAN ð N VI C HÌNH THÀNH SKKN: 2.2.1. “Nguyên nhân – k t qu ”: SKKN (lý lu n) là cái ñ n sau ho t ñ ng th c ti n nhưng không ph i ai có th c ti n là có thêm lý lu n. ð t o ra lý lu n c n ph i có nh ng ñi u ki n nh t ñ nh mà m t trong s ñó là ph i tr i qua quá trình “t ng k t kinh
 7. nghi m - TKKN” b ng các phương pháp nh n th c khoa h c (phân tích - t ng h p; quy n p - di n d ch; l ch s - logic; tr u tư ng - c th ...); 2.2.2. N i hàm h p thì ngo i di n r ng, tên c a ñ tài SKKN càng g n càng làm cho ngư i ñ c nghĩ r ng ph m vi ng d ng c a SK ñó càng r ng (trong khi SKKN là d ng lý lu n ñ gi i quy t m t lo i mâu thu n c th , gi i h n m t lĩnh v c c th c a công v ). Do ñó, không có SKKN v n năng cũng như không có thu c ch a bách b nh. 2.2.3.V ph m trù không gian: T ng k t kinh nghi m (TKKN) không ch “t ng k t” t các d ki n KN do ch th tr c ti p quan sát t i ch ; v i các phương pháp nh n th c khoa h c và công ngh thông tin ngày nay, tác gi ph i h p ngu n thông tin thu th p ñư c t nơi khác (không gian khác). ð ch ng minh tính hi u qu c a SK, tác gi không ch cho bi t k t qu m u th c nghi m mà còn so k t qu ñó v i m u ñ i ch ng (không gian khác). V th i gian, tác gi không ch nêu k t qu m u th c nghi m sau khi áp d ng SK mà còn so sánh k t qu ñó v i th c tr ng ban ñ u (ti n quá kh ) khi chưa có SK. TKKN không ch là “t ng k t” t các d ki n KN v a m i x y ra mà còn huy ñ ng KN b n thân ñã tích lũy, KN c a ñ ng nghi p và c kho tàng KN c a nhân lo i. 2.2.4. “L i ích” tuy là m c tiêu ch y u nhưng không là m c ñích duy nh t c a công tác SK b i còn căn c vào y u t khác như “tính ñ o ñ c”, “tính giai c p”....Vì v y, không vì l i ñ s d ng b t c SK nào. Nói cách khác, coi “chu t” (l i ích) là m c ñích nhưng không th vì th mà s d ng b t c lo i mèo (phương pháp, sáng ki n) nào . 3-PHÂN BI T HAI D NG TI N HÀNH SKKN TRƯ C KHI GÓP Ý ð CƯƠNG. Lý lu n nh n th c DVBC là tri th c khoa h c v các quy lu t ph bi n c a s v n ñ ng và phát tri n chung nh t c a tư duy – trong ñó có ho t ñ ng nh n th c v c i ti n; vì v y, ñ th c hi n ho t ñ ng c i ti n và qu n lý công tác sáng ki n m t cách hi u qu c n ng d ng lý lu n nh n th c DVBC m t cách nghiêm túc và sáng t o. ð ch ñ o vi c trình bày và ñánh giá SKKN trong phong trào th ñua –Nâng cao hi u qu qu n lý ñ i v i ho t ñ ng khoa h c c a ngư i lao ñ ng c n chú ý: “Quá trình c i ti n không là hành ñ ng t c th i, gi n ñơn, máy móc mà là m t quá trình bi n ch ng, tích c c, ch ñ ng, sáng t o. S ch ñ ng ñ u tiên c a tác gi ñư c bi u hi n qua vi c ñăng ký v i t chuyên môn v ñ tài sáng ki n s th c hi n - không ñ i khi có thông báo m i nh xem mình ñã có SKKN gì? ” Quy trình hình thành văn b n SKKN có 2 d ng :C p t (chuyên môn, b môn, nghi p v , ...) căn c vào th i ñi m tác gi ñăng ký ñ tài c i ti n ñ phân lo i tác gi thành 2 d ng ñ giúp ñ m t cách thi t th c (d ng “áp d ng sáng ki n trư c khi ñăng ký”; d ng “áp d ng sáng ki n sau khi ñăng ký”). HAI D NG TI N HÀNH SÁNG KI N KINH NGHI M ÁP D NG SÁNG KI N ðĂNG KÝ SÁNG KI N
 8. TRƯ C KHI ðĂNG KÝ TRƯ C KHI ÁP D NG Quan sát, nghiên c u th c ti n công 1 Quan sát, nghiên c u th c ti n công v v 2 Ch n lĩnh v c có mâu thu n Ch n lĩnh v c có mâu thu n 3 Ch n ñ i tư ng c i ti n Ch n ñ i tư ng c i ti n 4 Hình thành gi thuy t (SÁNG KI N) Hình thành gi thuy t (SÁNG KI N) 5 ðăng ký ñ tài SK v i t ÁP D NG SÁNG KI N 6 ðăng ký ñ tài SK v i t ÁP D NG SÁNG KI N T : c ngư i quan sát vi c áp d ng T : c ngư i quan sát vi c áp d ng SK 7 SK T l p biên b n ñánh giá T l p biên b n ñánh giá 8 Tác gi vi t thành văn b n sáng ki n Tác gi vi t thành văn b n sáng ki n 9 B ng 2: Quy trình c a hai d ng ti n hành SKKN . Th c ti n là cơ s hình thành SK, là nơi ñánh giá SK và SKKN là “gi i pháp c i ti n t nghi p v và t ch c hi n có c a ñơn v ”; ngư i ñánh giá c n chú ý tính ch t n y ñ hoá thân vào tác gi , c m nh n tr n v n ñ c ñi m tình hình “nghi p v và t ch c” nơi tác gi th c nghi m khoa h c ñ n m ñúng s ti n b - trư c và sau khi áp d ng SK; C ng ñ ng ti p nh n SKKN không ch ñ v n d ng mà còn ñ “ti p t c c i ti n” nó. Vi c c i ti n nh ng SKKN chính là m t trong nh ng bi u hi n thu c tính v n ñ ng và phát tri n c a nh n th c (như lo i ñ tài “áp d ng ti n b khoa h c k thu t”); 4-CÁC BƯ C TI N HÀNH T CH C TH C HI N Sau khi nh n phi u ðĂNG KÝ ð TÀI SÁNG KI N c a tác gi , s giúp ñ ñ u tiên c a T là m i tác gi thuy t minh v công vi c c a mình. Trong l n thuy t minh này, t là bên h i (v n), tác gi là bên ñáp (ñ ). SKKN là ñ a con tinh th n c a tác gi . Do tác gi là thành viên c a t nên SKKN còn là s n ph m chung c a "gia t c" y; c t c ph i có trách nhi m ch t v n m t cách khoa h c, chân tình trư c khi xác nh n giá tr c a SKKN này. lĩnh v c ñư c ch n ñ c i ti n, c n ñ t nh ng gì m i coi là t t (chu n)? C p qu n lý nào ch ñ o như th ? văn b n, tài li u nào ? theo các tiêu chí sau: 1. Th c tr ng khi chưa ñ i m i ñó ñã di n ra như th nào ? (tác gi c n miêu t , tư ng thu t ph n này m t cách c th ) 2. So v i chu n , so v i m c trung bình thì có nh ng sai sót y u kém nào ? 3. N u không ñ i m i s tác h i th nào ? 4. Khi chưa c i ti n, ñó ñã áp d ng nh ng gi i pháp nào, phương pháp nào ñ gi i quy t công vi c ? 5. Nh ng nguyên nhân nào gây nên s y u kém ? Nguyên nhân nào là ch y u ? 6. D a vào cơ s lý lu n nào ñ ñ nh hư ng vi c c i ti n, gi i quy t v n ñ ?
 9. 7. Tên ñ tài c th là gì ? Khi ñ c tên ñ tài, có th gây ra nh ng hi u nh m nào không ? 8. Tác gi cho r ng có th làm cách nào ñ c i thi n th c tr ng, nâng hi u qu ? 9. Vi c c i ti n ñ gi i quy t v n ñ ñã l n lư t di n ra trong bao lâu ? 10. ðã áp d ng vào nh ng trư ng h p nào ? Lúc nào ? M y l n ? M i l n trong bao lâu ? 11. ðã ch n các m u th c nghi m nào ? Vi c ñ i ch ng ñã ti n hành th nào ? 12. Nh ng ai t và c p trên ñã quan sát, ki m tra ? C th vào lúc nào ? ð nh khi nào n p b ng th o SKKN cho t ? 13. C th , SKKN ñã và s t o l i ích thi t th c gì ? 14. So v i khi chưa có SK thì lĩnh v c ñư c c i ti n ñã có nh ng ti n b thu c m t nào ? 15. So v i m u ñ i ch ng (không dùng SK) thì k t qu ñã tăng lên bao nhiêu, g p m y ? 16. So v i yêu c u (chu n) c a B , S thì k t qu sau khi ñ i m i ra sao (g n ñ t, ñ t hay vư t) ? Nh ng ngư i kh o sát hi u qu th c nghi m cu i cùng c a SK ñã có nh ng ý ki n c th nào ? H là ai ? 17. SKKN s thu c lo i nào ? (Là “d y ki n th c m i”, “thí nghi m th c hành” hay “gi i pháp h p lý hoá nghi p v công tác” ?..) 18. Phía ñ ng nghi p s s d ng SKKN là nh ng ai, s d ng vào vi c gì h ? 19. Ý nghĩa c a SKKN (ñ i v i th c ti n công v , v i lý lu n ?) 20. Nh ng gì liên quan vi c áp d ng sáng ki n vào th c ti n công tác ? 21. Nh ng gì liên quan ñ n vi c phát huy, m r ng sáng ki n ? 22. Các cá nhân và c p qu n lý nào có liên quan ñ n vi c giúp ñ cho vi c nâng hi u qu áp d ng SKKN ? 5- ðÁNH GIÁ SKKN QUA VĂN B N TH HI N: 5.1. CÁC TIÊU CHU N, TIÊU CHÍ VÀ THANG ðI M C A M T SKKN ð ñánh giá SK, c p t d dàng quan sát tr c ti p ho t ñ ng áp d ng SK vào th c t công v (th c nghi m khoa h c); trong khi ñó, các c p khác h u như ch ñánh giá SKKN thông qua văn b n c a nó. Vì v y, thang ñi m s ph i coi tr ng các “ch ng c th c nghi m khoa h c”: ðI M TIÊU CHU N TIÊU CHÍ 1 Có ñ i tư ng nghiên c u m i 10 1 ð IM I 2 Có gi i pháp m i và sáng t o ñ nâng hi u qu công v 10 3 Có ñ xu t hư ng nghiên c u m i 10 Có ch ng c cho th y SK ñã t o hi u qu cao hơn, ñáng tin, ñáng 2 L I ÍCH 4 30 khen (phân bi t SK chưa áp d ng v i SK ñã áp d ng) Có phương pháp nghiên c u, c i ti n phù h p v i nghi p v và t KHOA 5 10 3 ch c hi n có c a ñơn v . HC 6 ð t logic, n i dung văn b n SKKN d hi u 10 4 KH THI 7 Có th áp d ng SKKN cho nhi u ngư i, nhi u nơi 10 5 H PL 8 Hình th c văn b n theo qui ñ nh c a các t ch c qu n lý thi ñua 10
 10. T NG C NG 100 B ng 3: Các tiêu chu n, tiêu chí và thang ñi m c a m t SKKN 5.2. B NG PH I H P CHI TI T V VI C “TRÌNH BÀY” VÀ “ðÁNH GIÁ” M T VĂN B N SÁNG KI N KINH NGHI M: MC B C C – DÀN Ý HI ðÁP ðI M 1. lĩnh v c này, c n ñ t Nêu nh ng ñi u c n ñ t 1..Yêu nh ng gì m i coi là t t trong lĩnh v c này, cu (chu n)? C p qu n lý nào ch xu t x các văn b n ch công v Tác gi ñ o như th ? ñ o. bi t 2. Th c tr ng như th nào ? Miêu t (có ít nh t 1 l n Hi I. ch n So v i chu n thì kém thua th so sánh)D n ch ng v ðT 2. Th c ñi nào ? So v i m c trung bình th c tr ng khi chưa ñ i ñ VN tr ng tư ng thì kém bao nhiêu ? m i. tìm ð: ban ñ u m i, V hi u 4. N u không ñ i m i s tác D báo nguy cơ n u có mâu v Vì h i th nào ? không ñ i m i th c tr ng thu n N ñi sao Nêu h n ch c a các gi i và 5. Khi chưa c i ti n ñã áp tư ng ph i pháp ñã v n d ng khi ñáng d ng nh ng gi i pháp nào ? ci ñ im i chưa c i ti n. nghiên 3. Gi i ti n ? 6. Nh ng nguyên nhân nào cu pháp mà hi u qu ñ t không cao ? (10 ñã Nêu các nguyên nhân Nguyên nhân nào là ch y u di m) s d ng → phân tích nguyên ? nhân ch y u . ð II. 7. D a vào cơ s lý lu n nào Bi t ð 1.Cơ s RA GI I ñ ñ nh hư ng trư c khi gi i Trích d n, phân tích ch n lý lu n SÁNG QUY T quy t v n ñ ? phương KI N VN pháp 8. Cho r ng có th làm gì và 2. Gi Nêu gi thuy t mà mình ð: h p lý làm cách nào ñ c i thi n thuy t quy t ñ nh làm. ñ ñ th c tr ng, nâng hi u qu ?
 11. quy t ðã nghiên mâu thưc c u lý thu n hi n Tư ng thu t nh ng vi c lu n vi c ñã làm trong khi th và cho ñ im i 9. Ho t ñ ng gi i quy t v n nghi m SK (công khai) - ti n bn như ñ ñã l n lư t di n ra th nào “bi u di n” vi c áp d ng hành 3. thân th nào ? SK cho c p t ki m tra. các Quá tác gi ? 10. ðã áp d ng lúc nào ? Gi i thi u v nh ng ho t trình M y l n ? Trong bao lâu ? ngư i quan sát vi c áp ñ ng th ( các m u th c nghi m ? M u d ng SK - giúp ngư i th c nghi m cơ s , ñ i ch ng ? ñ c thêm tin c y vì có nghi m SK 11. Nh ng ai t và c p trên “nhân ch ng” ñáng kính khoa ñơn ñã quan sát, ki m tra ? ñã ch ng ki n ho t hc v) ñ ngáp d ng SK, ñ iv i kiê mch ng gi thuy t SK (10 ñi m) 12. ðã t o l i ích thi t th c gì ? K t qu 13. So khi chưa có SK thì nay cao hi u q a tăng lên th nào ? Ch ng minh s hi u hơn, 14. So sánh v i m u ñ i nghi m c a SK (tác gi ñáng tin ch ng (không dùng SK) thì (30 có th ph i so sánh ñ n k t qu hơn bao nhiêu, g p 4. 3...l n - v i “v t ch ng” di m) m y? Hi u c th ). phân 15. So v i yêu c u (chu n) qu bi t c a trên thì k t qu sau khi mi Gi i thi u nh ng ngư i - SK ñ i m i ra sao (g n ñ t, ñ t có KN liên quan ñ n SK chưa hay vư t) ? c a tác gi - ñã ng i khen áp d ng 16. Nh ng ai ñã kh o sát hi u v hi u qu SK và qu th c nghi m cu i cùng SK ñã c a SK ? áp d ng 17. Ý ki n ñánh giá c a h ra sao ? ð Nêu rõ RA -C i ti n,ñ i m i (PP bn III. SKKN gi ng d y , thi t b , ñ ch t, BÀI 18. SKKN này thu c lo i dùng d y h c, s d ng, lo i HC nào ? (Là “gi i pháp ñ i m i (lý thí ngh êm? ...) hình... KN : PP gi ng d y ”, “gi i pháp lu n) 1. KN - H p lý hoá ho t ñ ng; ca v n d ng, c i ti n ñ dùng c th t ch c ho t ñ ng nghi p gi i Nên d y h c” hay “gi i pháp h p ñ v ; công tác qu n lý pháp s d ng lý hoá nghi p v công tác” gi i (ho ch ñ nh, t ch c, ch mi SKKN ?...) quy t ñ o, ki m tra, t ng k t; ra sao ? mâu ph i h p, v n ñ ng?…) (10 thu n ñi m) cho Dùng hình v , mô hình D áp 2. S 19. Mu n áp d ng SKKN, h c ng ho c sơ ñ giúp ngư i d ng d ng s l n lư t làm nh ng vi c gì ñ ng, ñ c d hình dung, (10 SKKN ? cho v n d ng ñi m)
 12. ñ ng Kh ng nghi p 20. Ý nghĩa c a SKKN (ñ i ñ nh v i th c ti n công v , v i lý giá tr nơi lu n ?) Nêu ý nghĩa SKKN ñ i ca khác 21. ð nâng hi u qu cao v i ngành khoa h c liên SKKN 3. K t hơn, có th làm nh ng gì quan, ñ i v i th c ti n. lu n khác ? ð xu t các ý tư ng chung 22. C n ti p t c nghiên c u m i - SK; ñ ngh v i Có ñưa và ñ i tư ng nào lĩnh v c này ñ ng nghi p v vi c ra ki n ? nghiên c u ý tư ng m i. hư ng ngh 23. Các c p qu n lý c n ti p ð ngh v i các c p QL nghiên t c b sung nh ng tác ñ ng v áp d ng và h tr cu gì ñ nâng hi u qu cho phía SKKN. ti p áp d ng SKKN (tác gi , ñ ng theo nghi p)? (10 ñi m) (10 C M NH N T NG TH V N I DUNG VĂN B N (ð T S LOGIC, D HI U) ñi m) HÌNH TH C VĂN B N ðÚNG QUI ð NH (10 (bìa; ki u ch , c ch , l , dòng; tài li u tham kh o, ph l c...) ñi m) T NG C NG 100 ð B ng 3: b ng ph i h p chi ti t v vi c trình bày và ñánh giá m t văn b n sáng ki n kinh nghi m 5.3. S D NG B NG PH I H P CHI TI T: T “các n i dung văn b n SKKN ñư c liên k t theo logic nh n th c” ph i h p v i b ng ñi m giúp ngư i ch m “ñ c ñ n ñâu tính ñi m ñ n ñó và ñ c xong có th tính ñư c ñi m t ng”. S th ng nh t gi a dàn ý chi ti t c a n i dung văn b n SKKN v i trình t các tiêu chu n ñánh giá c a thang ñi m giúp giám kh o d s d ng. B NG PH I H P cũng góp ph n h n ch s thi u th ng nh t gi a các giám kh o khi cùng ñánh giá 1 SKKN, giúp các giám kh o chưa kinh qua ho t ñ ng th c ti n như tác gi v n d hình dung các công ño n trong quy trình c i ti n c a t ng SK c th . 5.4. TIÊU CHU N X P H NG SKKN THEO S ðI M X P H NG D-CHƯA ð T C-ð T B - KHÁ A -T T MC 50 – 69 70 – 84 ñi m 85 – 100 ñi m ≤ 50 ñi m ðI M 5.5. M T S CHÚ Ý KHI TH C HI N SKKN: Như ñã trình bày m c 2.2.2 tên c a ñ tài SKKN càng g n càng làm cho ngư i ñ c nghĩ r ng ph m vi ng d ng c a SK ñó càng r ng, trong khi SKKN là d ng lý lu n ñ gi i quy t m t lo i mâu thu n c th , gi i h n m t lĩnh v c c th c a công v . Do ñó, không có SKKN v n năng cũng như không có thu c ch a bách b nh.
 13. Chính vì v y SKKN ch nên t p trung, xoáy sâu vào m t v n ñ c a lĩnh v c c th không nên quá tham lam. Không nh t thi t SKKN là ph i m i mà c n ph i chú tr ng ph c h i ho t ñ ng c i ti n ti p t c các SKKN thành công ñ ki m ch ng, kh ng ñ nh, c n coi tr ng vi c t ng k t nh ng kinh nghi m th c nghi m (KN b c “n”) thành bài h c kinh nghi m m i (KN b c “n+1”) có như v y m i ñ t k t qu v chi u sâu. M t trong nh ng phương pháp ñ c trưng khi nghiên c u v giáo d c ñó là phương pháp “ Th và sai” hơn n a k t qu th ng kê càng chính xác khi di n l y m u càng r ng. Vì v y ñ i v i m t SKKN có th nhi u ngư i có ch c năng tương t cùng tham gia. III-K T LU N 1-ð SKKN th c s có hi u qu thì v n ñ ñ u tiên ñó chính là s nh n th c và ti n hành t ch c th c hi n, tri n khai áp d ng t i ñơn v c a ngư i qu n lý và các thành viên cơ s . 2-ð b o ñ m cho công tác sáng ki n ho t ñ ng hi u qu và ph bi n r ng cho ngành c n xây d ng k y u, các phương ti n như s sách, gi y t , ph n m m qu n lý công tác sáng ki n; ñ c bi t v phía ngành s m ñưa lên website nh ng SKKN hay có giá tr ñ ph bi n sáng ki n áp d ng r ng rãi trong toàn ngành. 3-Có ch ñ b i dư ng, khen thư ng x ng ñáng cho các SKKN có giá tr . --------------------------------- Châu ð c, ngày 06 tháng 09 năm 2007 Ngư i vi t Nguy n Văn Tr c
 14. PH L C TRÌNH BÀY VĂN B N VÀ CÁC N I DUNG Trình bày văn b n và n i dung SKKN theo b c c sau. V n i dung cho t ng m c trình bày nh ng gì xin tham kh o thêm b ng 3 trang 11. V cách trình bày và font ch theo quy ñ nh hi n hành. I-ð T V N ð : 1..Yêu c u c a ngành: 2. Th c tr ng ban ñ u: 3. Gi i pháp ñã s d ng: II-GI I QUY T V N ð : 1.Cơ s lý lu n: 2. Gi thuy t: 3.Quá trình th nghi m: 4.Hi u qu m i: III-BÀI H C KN : 1.KN c th : 2.K t lu n chung và ki n ngh . * ð tránh vi c tranh ch p tác quy n khi các SKKN ño t gi i ho c khi ñưa vào s d ng , tác gi SKKN c n trình bày rõ trang ñ u là SKKN có tham kh o ñâu, trích d n t nh ng tài li u nào. QU N LÝ SÁNG KI N KINH NGHI M ð tránh trùng l p và theo dõi vi c th c hi n và các k t qu ñ t ñư c cũng như ñ ph bi n r ng rãi các SKKN có giá tr nhà trư ng, PGD & ðT, S GD &ðT c n th ng nh t cách qu n lý . 1-ð ph bi n r ng rãi trong ngành hàng năm sau khi ch m SKKN PGD & ðT, S GD &ðT nên ra m t t p k y u cho các SKKN có giá tr gi i thi u cho các ñơn v tìm hi u, h c t p, áp d ng c th cho dơn v mình. 2-Qu n lý b ng tin h c:Hi n nay có nhi u ph n m m qu n lý h sơ nên áp d ng chúng s khó th ng nh t và s m t th i gian tìm hi u. ðơn gi n nh t là dùng Excel ñ qu n lý nhưng c n th ng nh t ñ các trư ng các ñơn v có th trao ñ i v i nhau và PGD & ðT, S GD &ðT có th t ng h p ñư c m t cách nhanh chóng. Ngư i vi t xin ñưa ra m u qu n lý như sau(xem trang 14)
 15. M CL C N I DUNG Trang I-M ðU 01 II-CÁC CƠ S PHÁP LÝ V SÁNG KI N KINH NGHI M 02 III- N I DUNG 02 1 - ðÔI NÉT V TH C TR NG CÔNG TÁC SKKN HI N NAY 02 1.1. V phía gi (ngư i th c hi n) 02 1.2. Phía t CM và c p qu n lý tr c ti p ñ i v i SK 03 1.3..Phía ñánh giá văn b n SKKN 03 2-CÔNG TÁC SÁNG KI N VÀ LÝ LU N NH N TH C 03 2.1. Công tác SKKN dư i ánh sáng c a khoa h c lý lu n 05 2.2.V các c p ph m trù liên quan ñ n vi c hình thành SKKK 05 3-PHÂN BI T HAI D NG TI N HÀNH SKKN TRƯ C KHI GÓP Ý ð CƯƠNG. 06 4-CÁC BƯ C TI N HÀNH T CH C TH C HI N 07 5- ðÁNH GIÁ SKKN QUA VĂN B N TH HI N 08 5.1. Các tiêu chu n, tiêu chí, thang ñi m c a m t SKKN 08 5.2. B ng ph i h p chi ti t v vi c trình bày, ñánh giá m t văn b n SKKN 09 5.3. ư d ng b ng ph i h p chi ti t 10 5.4. Tiêu chu n x p h ng SKKN theo s ñi m 11 5.5. M t s chú ý khi th c hiên SKKN: 12 IV-K T LU N 13 PH L C 14 TÀI LI U THAM KH O 16
Đồng bộ tài khoản