Tổ chức thi công đường ô tô - Chương 1

Chia sẻ: Dohuuduan Duan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
364
lượt xem
121
download

Tổ chức thi công đường ô tô - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế tổ chức thi công tổng thể tuyến đường AB thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tuyến đường nằm trong dự án 2 của xa lộ Bắc Nam từ Khe Cò đến Vĩnh Khê(lý trình Km622,QL15A) có chiều dài đo đạc là 278 km. Đoạn tuyến thiết kế đi qua các điểm khống chế sau: Điểm đầu tuyến :Km0 Điểm cuối tuyến :Km9+51.06

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức thi công đường ô tô - Chương 1

  1. ThiÕt kÕ m«n häc Tæ chøc thi c«ng §êng «  t« Ch¬ng I Giíi thiÖu chung .INhiÖm vô thiÕt kÕ  ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng tæng thÓ tuyÕn ®êng   A÷ B  thuéc ®Þa bµn tØnh Qu¶ng B×nh. TuyÕn ®êng n»m trong dù ¸n  2   cña   xa   lé   B¾c   Nam   tõ   Khe   Cß   ®Õn   VÜnh   Khª(lý   tr×nh  Km622,QL15A) cã chiÒu dµi ®o ®¹c lµ 278 km. §o¹n tuyÕn thiÕt kÕ ®i qua c¸c ®iÓm khèng chÕ sau: §iÓm ®Çu tuyÕn :Km0 §iÓm cuèi tuyÕn :Km9+51.06 .IIC¸c sè liÖu thiÕt kÕ •ChiÒu dµi tuyÕn: 9051,06m . • CÊp h¹ng kü thuËt cña ®êng : 60 • BÒ réng nÒn ®êng : 12m. • BÒ réng mÆt ®êng : 2*3.5m. • BÒ réng lÒ ®êng : 2*2.5m. • BÒ réng lÒ gia cè : 2*0.5m. • §é dèc ngang mÆt ®êng vµ lÒ gia cè:2% • §é dèc ngang lÒ ®Êt :5% •   KÕt cÊu mÆt ®êng: Gåm 3 líp:                    . Líp 1: BTN h¹t trung r¶i nãng,  dµy 7 cm .                                   . Líp 2: Líp cÊp phèi  ®¸ d¨m A  ,dµy 15 cm . Líp 3: C¸p phèi ®¸ d¨m B ,dµy 25 cm . NguyÔn Ngäc Quý  CÇu ®êng bé K37  Trang 1
  2. ThiÕt kÕ m«n häc Tæ chøc thi c«ng §êng «  t« Bª  t«ng  nhùa  7 cm h¹t trung 20 cm CÊp phèi ®¸ d¨m  25 cm CÊp phèi ®åi  NÒn .III T×nh H×nh chung khu vùc x©y dùng tuyÕn ®êng .III.1.Sù cÇn thiÕt ®Çu t x©y dùng tuyÕn ®êng  Víi ®Þa h×nh tr¶i dµi cña ®Êt níc, nhu cÇu giao th«ng  th«ng suèt trong n¨m, trong mäi t×nh huèng lµ yªu cÇu bøc  thiÕt, ®ång thêi nã lµ nh©n tè quan träng trong viÖc ph¸t  triÓn kinh tÕ x∙ héi vµ c¸c yªu cÇu kh¸c vÒ hµnh chÝnh,  an ninh, quèc phßng trong mçi khu vùc còng nh trong toµn  quèc. HiÖn nay trªn híng  B¾c­ Nam cña c¶ níc ®∙ h×nh thµnh  mäi lo¹i ph¬ng thøc vËn t¶i, song vËn t¶i ®êng bé víi lîi  thÕ vÒ phôc vô vÉn chiÕm tû träng khèi lîng cao kho¶ng  70%  tæng  sè  hµng  vµ  80%  tæng   sè  hµnh  kh¸ch  híng     B¾c­  Nam. Víi yªu cÇu vËn t¶i lín song h¹ tÇng c¬ së cña ®êng  bé cho tíi nay vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp. TuyÕn ®êng xuyªn  quèc gia 1A n»m lÖch hoµn toµn vÒ phÝa ®«ng kh«ng nh÷ng  kh«ng ®¶m b¶o n¨ng lùc th«ng xe nhÊt lµ vµo mïa lò t×nh  tr¹ng ¸ch t¾t giao th«ng thêng xuyªn diÔn ra . XÐt trong m¹ng líi giao th«ng quèc gia tõ thñ ®« Hµ  Néi ®Õn thµnh phè Hå ChÝ Minh, tõ l©u ®∙ h×nh thµnh   2  trôc däc lµ QL1A ë phÝa ®«ng vµ c¸c QL21A, Ql15A,QL14 ë  phÝa t©y. Trôc däc phÝa ®«ng ®∙ nèi liÒn hoµn chØnh tõ  B¾c­ Nam cßn trôc däc phÝa t©y do nhiÒu nguyªn nh©n céng  l¹i (nhu cÇu sö dông, chi phÝ ®Çu t...) nªn chÊt lîng sö  NguyÔn Ngäc Quý  CÇu ®êng bé K37  Trang 2
  3. ThiÕt kÕ m«n häc Tæ chøc thi c«ng §êng «  t« dông kÐm nhiÒu ®o¹n kh«ng thÓ th«ng xe,nhÊt lµ vµo c¸c  mïa lò. Tõ bèi c¶nh tæng quan cña giao th«ng ®êng bé nh  ®∙  nªu ë trªn yªu cÇu c¶i t¹o n©ng cÊp hoÆc lµm míi mét sè  ®o¹n tõ  B¾c vµo Nam theo däc trôc phÝa t©y mét c¸ch hoµn  chØnh lµ cÇn thiÕt phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña môc tiªu  ph¸t triÓn d©n sinh, kinh tÕ, chÝnh trÞ, an ninh, quèc  phßng trong ®Þa bµn mçi tØnh còng nh trªn toµn quèc. §èi víi ®o¹n däc trôc phÝa t©y, ®o¹n tuyÕn thuéc dù  ¸n 2 dµi 273km cã 15 ®Çu tuyÕn lµ ®êng x©y dùng míi. C¸c  tuyÕn ®êng nµy trong chiÕn tranh chèng Mü lµ trôc ®êng  huyÕt m¹ch trong vËn t¶i phôc vô chiÕn trêng MiÒn Nam.  Song tõ l©u kh«ng ®îc tu bæ thêng xuyªn nªn tõng ®o¹n bÞ  xuèng cÊp nghiªm träng mét sè ®o¹n cha th«ng xe. ViÖc ®Çu t x©y dùng tuyÕn DA2 thuéc xa lé  B¾c­ Nam  thùc chÊt lµ phôc håi l¹i ®o¹n ®êng ®∙ cã tõ l©u ®i vµo  ho¹t ®éng, nhng nay ®ang bÞ gi¸n ®o¹n thµnh nh÷ng ®o¹n  ng¾n. Khi xem xÐt ®Çu t cÇn chó ý ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn kinh  tÕ x∙ héi, an ninh, quèc phßng...§iÒu kiÖn quy m« giao  th«ng kh«ng nªn coi lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt. .III.2.T×nh h×nh d©n sinh­kinh tÕ .III.2.1.VÒ d©n c: D©n c  xung quanh tuyÕn   kh«ng ®«ng l¾m vµ sèng tËp  trung thµnh c¸c lµng x∙ nhá. §êi sèng d©n c   chñ yÕu lµ  canh   t¸c   n«ng   nghiÖp,c¸c   lo¹i   c©y   n«ng   s¶n,c©y   c«ng  nghiÖp.Tr×nh ®é d©n trÝ t¬ng ®èi ®ång ®Òu. .III.2.2.T×nh h×nh kinh tÕ:          TuyÕn ®êng ®i qua vïng ®åi nói ®¸ v«i, trªn c¸c  thung lòng hÑp ngay c¸c ch©n d∙y nói ®¸ v«i c¸ v¸ch dèc  hoÆc   dùng   ®øng   .   Trong   c¸c   thung   lòng   nµy   cã   sù   ph¸t  triÓn d©n sinh kinh tÕ t¬ng ®èi tèt vÒ n«ng nghiÖp vµ l©m  NguyÔn Ngäc Quý  CÇu ®êng bé K37  Trang 3
  4. ThiÕt kÕ m«n häc Tæ chøc thi c«ng §êng «  t« nghiÖp. C«ng nghiÖp   tiÓu thñ c«ng nghiÖp cã nhiÒu tiÒm  n¨ng, nhÊt lµ c«ng nghiÖp nhÑ, nhng do m¹ng líi ®êng giao  th«ng cha ®îc ®Çu t ®óng møc nªn h¹n chÕ viÖc ph¸t triÓn  c«ng nghiÖp cña khu vùc. §êi sèng nh©n d©n ë møc trung  b×nh.Trong   t¬ng   lai   khi   tuyÕn   ®êng   hoµn   thµnh   th×   vïng  nµy cã thÓ trë thµnh khu c«ng nghiÖp nhÑ . .III.2.3.VÒ  v¨n ho¸:         Nh©n d©n trong vïng ®∙ ®îc phæ cËp v¨n ho¸, ®a sè  ®∙ ®¹t tr×nh ®é phæ th«ng tiÓu häc. M¹ng líi trêng häc  cha ®îc ®Çy ®ñ,chØ cã vµi tr¬ng tiÓu häc,trung häc cí së  vµ mét trêng phhá th«ng trung häc   . M¹ng líi y tÕ còng  cha ®îc ®Çy ®ñ,   nhu cÇu v¨n ho¸, thÓ thao cha ®îc chó  träng. .III.2.4.VÒ quèc phßng TuyÕn ®êng ®i qua vïng cã tÝnh chiÕn lîc ®èi víi an  ninh quèc phßng v× b¸m theo ®¬ng chiÕn lîc QL15A   phÝa  T©y tæ quèc . .III.3.§Æc ®iÓm khÝ hËu ®Þa chÊt thuû v¨n .III.3.1.§Æc ®iÓm ®Þa chÊt TuyÕn A÷ B n»m trong vïng ®Þa h×nh vïng nói ®¸ v«i cã  ®Þa h×nh t¬ng ®èi phøc t¹p thay ®æi lªn xuèng nhiÒu bËc,  cã xu híng t¨ng dÇn ®é cao vÒ phÝa Nam vµ nghiªng vÒ phÝa  §«ng . Hai bªn tuyÕn ®Þa h×nh thay ®æi, bªn cao lµ nói  bªn thÊp lµ khe suèi líp phñ thùc vËt, c©y cèi rËm r¹p . .III.3.2.§Æc ®iÓm khÝ hËu §o¹n tuyÕn AB n»m trong tØnh Qu¶ng B×nh nªn nã mang  ®Æc thï chung cña khÝ hËu B¾c Trung bé.       Nh×n chung khÝ hËu ë vïng nµy thÓ hiÖn mÊy ®Æc ®iÓm  s¾c so víi c¸c vïng cßn l¹i cña miÒn khÝ hËu §«ng Trêng  S¬n. + Cã mïa ®«ng t¬ng ®èi l¹nh so víi vïng phÝa nam. NguyÔn Ngäc Quý  CÇu ®êng bé K37  Trang 4
  5. ThiÕt kÕ m«n häc Tæ chøc thi c«ng §êng «  t« +  Vïng  ma  lín  nhÊt,  còng   lµ  mét  trung  t©m  ma  lín  nhÊt  quèc gia, ®é Èm trung b×nh n¨m vît qu¸ 85%. + Vïng Qu¶ng B×nh chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña b∙o vµ giã b∙o  cho nªn b∙o ë ®©y sím h¬n c¸c vïng phÝa nam. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m vµo kho¶ng 24­25oC ë ®ång b»ng,  lªn vïng nói cã thÊp h¬n kho¶ng 22­23oC ë ®é cao 500m.  Mïa h¹ kÐo dµi 3­4 th¸ng (th¸ng 5 ®Õn th¸ng 8) nhiÖt ®é  trung b×nh vît qu¸ 28oC. NhiÖt ®é cao nhÊt tuyÖt ®èi vît  41oC, th¸ng n¾ng nhÊt vµo th¸ng 7 cã nhiÖt ®é trung b×nh  29,5oC. Biªn ®é dao ®éng cña nhiÖt ®é ngµy vµ ®ªm lµ 6­ 7oC. Lîng ma trung b×nh n¨m trong khu vùc vµo kho¶ng 2200­ 2300mm, sè ngµy ma trung b×nh n¨m lµ 140 ®Õn 160 ngµy.  Mïa ma kÐo dµi 6 th¸ng, b¾t ®Çu tõ kho¶ng th¸ng 8 vµ kÕt  thóc vµo kho¶ng th¸ng 1, lîng ma lín nhÊt lµ th¸ng 9,10  vµ 11 §é Èm trung b×nh cña khu vùc tuyÕn vµo kho¶ng 83­84%.  Mïa Èm kÐo dµi tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 4, cã ®é Èm trung  b×nh díi 90%. Th¸ng Èm nhÊt vµo th¸ng cuèi mïa ®«ng. Thêi  kú kh« nhÊt lµ gi÷a mïa h¹ vµo th¸ng 7, cã ®é Èm trung  b×nh 71­74%. Sù chªnh lÖch vÒ ®é Èm gi÷a th¸ng Èm nhÊt vµ  kh« nhÊt ~ 18­19%. Híng giã thÞnh hµnh mïa ®«ng lµ giã T©y b¾c víi tÇn  suÊt 40­5­%. Mïa h¹ lµ giã T©y vµ T©y nam víi tÇn suÊt 
  6. ThiÕt kÕ m«n häc Tæ chøc thi c«ng §êng «  t« MËt ®é s«ng, suèi trong khu vùc nµy t¬ng ®èi dµy ®Æc.  §Þa h×nh dèc nªn lò tËp trung nhanh thêng g©y ra ngËp lôt  côc bé t¹i c¸c vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh. KhÝ hËu chia lµm hai mïa: mïa kh« vµ mïa ma.Mïa ma l­ îng ma nhiÒu,®é Èm cao vµ ®é bay h¬i cao.Mïa kh« lîng ma  Ýt thuËn lîi cho thi c«ng ®êng vµ c¸c c«ng tr×nh trªn ®­ êng. .III.4.T×nh h×nh vËt liÖu x©y dùng §o¹n tuyÕn ®i qua khu vùc vËt liÖu x©y dùng v« cïng  phong phó vÒ tr÷ lîng, ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng vµ thuËn tiÖn  cho viÖc khai th¸c vËn chuyÓn phôc vô c«ng tr×nh. + §¸: Cã nhiÒu má khai th¸c nh T©n Êp­Xu©n S¬n vµ cßn cã  nhiÒu má däc theo tuyÕn. + C¸t sái: C¸c b∙i vËt liÖu däc s«ng Rinh ®Òu cã thÓ khai  th¸c lµm vËt liÖu x©y dùng ®îc. .III.5. T×nh h×nh m¹ng líi giao th«ng: M¹ng   líi   giao   th«ng   trong   vïng   nµy   cßn   kÐm   ph¸t  triÓn, mËt ®é ®êng nhùa cßn Ýt, cha thÓ ®¸p øng ®îc nhu  cÇu giao th«ng vËn t¶i cña nh©n d©n trong vïng, cha t¬ng  xøng víi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña khu vùc. V× thÕ  kinh tÕ trong vïng nh×n chung lµ cßn chËm ph¸t triÓn . .IVThèng kª khèi lîng c«ng t¸c .IV.1.Khèi lîng c«ng t¸c lµm nÒn • Khèi lîng ®µo ®Êt : 85 092,806 m3 • Khèi lîng ®¾p ®Êt: 124 881,65m3 .IV.2.Khèi lîng c¸c c«ng tr×nh • Cèng ®Þa h×nh : Cèng trßn BTCT ®«i φ 150 : 8 cèng (260m) • Cèng cÊu t¹o :  Cèng trßn BTCT ®¬n φ 150 : 1cèng (14m)  Cèng trßn BTCT ®¬n φ 100 :6 cèng (95m) NguyÔn Ngäc Quý  CÇu ®êng bé K37  Trang 6
  7. ThiÕt kÕ m«n häc Tæ chøc thi c«ng §êng «  t« •  CÇu BTCT nhá L=6m .IV.3.Khèi lîng c«ng t¸c lµm mÆt  • Tæng   diÖn   tÝch   mÆt   ®êng   :F=B*L=7*9051,06=63  357,42 m2  • Tæng   diÖn   tÝch   phÇn   lÒ   gia   cè   :   Fl=   Bl*   L=  1*9051,06=9051,06 m2   NguyÔn Ngäc Quý  CÇu ®êng bé K37  Trang 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản