Tờ khai cây cối hoa màu, tài sản trên đất

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
172
lượt xem
23
download

Tờ khai cây cối hoa màu, tài sản trên đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tờ khai cây cối hoa màu, tài sản trên đất', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ khai cây cối hoa màu, tài sản trên đất

  1. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc B¶n tù kª khai §Òn bï C©y cèi, hoa mÇu, tµi s¶n trªn ®Êt giao cho c«ng ty ……………. thuª vµ x©y dùng ……………. - TØnh ……….. ……………. ngµy th¸ng n¨m 2006 Tªn t«i lµ : NguyÔn V¨n L©m Hé khÈu th êng tró t¹i th«n …………. – X· ………….. – HuyÖn …………... Cã ®Êt vµ tµi s¶n trªn ®Êt bÞ c«ng tr×nh chiÕm dông theo híng dÉn cña BGPMB t«i xin tù kª khai nh sau : Tµi s¶n trªn ®Êt : 1- C«ng tr×nh x©y dùng: T Lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh DT chiÕm N¨m XD Sè liÖu kiÓm T dông ( m 2, m 3, tra cña c¸i ) BGPMB 1 Nhµ1tÇng, m¸i phipro xim¨ng, t êng 84 dµy 110, cao 3,5m, nÒn l¸ng v÷a xi m¨ng 2 M¸i ®un, m¸i vÈy nèi víi nhµ chÝnh, 36 lîp phipro xim¨ng, t êng dµy110, cao 3m, nÒn l¸ng VXM (nhµ phô lµm chuång tr¹i) 3 S©n l¸ng v÷a xim¨ng 43 4 GiÕng khoan 01 5 BÓ níc 1,5 6 Ao nu«i c¸ thÞt 900 2- C©y cèi vµ hoa mÇu T Lo¹i c©y Sè lîng §êng kÝnh Sè liÖu kiÓm T (c©y, gèc ( cm) tra cña khãm) BGPMB 1 Soµi 112 7-9 2 Chanh 150 3-5
  2. 3 §u ®ñ 34 3-5 4 KhÕ 16 3-5 5 Chuèi to 200 6 Chuèi nhá 200 7 MÝt 3 3-5 8 S¾n tµu 200 m 2 9 Nh·n 30 3-5 10 Bëi 100 3-5 11 SÊu 2 3-5 12 Na 1 3-5 13 Trøng c¸ 2 3-5 14 S¾n d©y 1 khãm 15 X¶ 20m2 16 Cam 10 3-5 17 MÝa 10 khãm §Ò nghÞ ban GPMB xem xÐt ®èi chiÕu víi chÝnh s¸ch ®Òn bï cña Nhµ n íc ®Ó ®Òn bï cho gia ®×nh t«i .T«i xin cam ®oan b¶n kª khai trªn lµ ®óng sù thËt . NÕu sai t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt . §¹i diÖn chñ ®Çu t X¸c nhËn cña UBND x· §Þa chÝnh x· Ngêi kª khai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản