Tờ trình số 3938/TTr-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
95
lượt xem
16
download

Tờ trình số 3938/TTr-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ trình số 3938/TTr-TCHQ về việc xem xét kiến nghị được bảo lãnh nộp thuế 03 năm của Công ty TNHH một thành viên Keangnam - Vina do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình số 3938/TTr-TCHQ

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C H I QUAN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 3938/TTr-TCHQ Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2008 T TRÌNH V VI C XEM XÉT KI N NGHN Ư C B O LÃNH N P THU 03 NĂM C A CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN KEANGNAM - VINA T ng c c H i quan nh n ư c công văn s KE-VN 2008-008 ngày 28/07/2008 c a Công ty TNHH M t thành viên Keangnam – Vina v vi c ngh ư c b o lãnh n p thu theo th i gian th c hi n d án u tư (trong vòng 3 năm) (công văn do B Tài chính chuy n). V v n này, T ng c c H i quan báo cáo, trình B như sau: Tóm t t n i dung s vi c: Tra c u trên h th ng qu n lý r i ro t i T ng c c H i quan ngày 06/08/2008 thì hi n nay Công ty TNHH M t thành viên Keangnam – Vina không ư c ân h n thu vì nh ng lý do sau: - ã t ng n thu quá 90 ngày c a t khai 3282/NKD ngày 25/12/2007 (theo chi ti t b h sơ n ngày 28/04/2008 và ngày 29/04/2008 doanh nghi p m i n p thu và ph t ch m n p thu ); - Là doanh nghi p không ho t ng XNK 365 ngày; Theo trình bày thì hi n nay doanh nghi p ang th c hi n d án u tư kinh doanh t h p khách s n – thương m i – văn phòng – căn h - công viên thiên niên k Keangnam – Hà N i doanh nghi p ph i nh p khNu m t s máy móc thi t b công c theo lo i hình TN-TX ph c v xây d ng g m m t tòa nhà 70 t ng và hai tòa nhà 47 t ng (d ki n s hoàn thành vào năm 2011). Theo quy nh thì doanh nghi p ph i n p thu khi t m nh p và ư c hoàn l i thu khi tái xu t. gi m b t khó khăn vì v n u tư l n (kho ng 500 tri u USD) doanh nghi p xin ư c b o lãnh ti n thu ph i n p c a ngân hàng theo th i gian k t thúc công trình như trong gi y phép u tư (trong vòng 3 năm). Ý ki n và căn c xu t: 1) Căn c quy nh t i i m 2.3 m c III Ph n C – Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 c a B Tài chính thì: Trư ng h p ngư i n p thu không i u ki n ư c áp d ng th i h n n p thu c a i tư ng ch p hành t t pháp lu t thu “N u ư c t ch c tín d ng ho c t ch c khác ho t ng theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng b o lãnh v s ti n thu ph i
  2. n p thì th i h n n p thu th c hi n theo th i h n b o lãnh, nhưng không quá th i h n i v i t ng trư ng h p quy nh i m 2.2 m c này”. Theo quy nh d n trên thì vi c b o lãnh v s ti n thu ph i n p ch th c hi n theo t ng lô hàng (b o lãnh riêng cho 01 t khai). 2) Vi c doanh nghi p ki n ngh ư c b o lãnh n p thu theo th i gian th c hi n d án (trong vòng 03 năm – b o lãnh chung), Thông tư hi n hành chưa quy nh nên vi c xem xét là vư t thNm quy n c a T ng c c H i quan. x lý v n này, t i d th o Thông tư th t c chung T ng c c H i quan ã b sung thêm hình th c b o lãnh chung (theo hư ng b o lãnh cho 02 t khai tr lên trong th i h n t i a là 09 tháng t i m t Chi c c H i quan – l y theo th i h n n p thu c a lo i hình có th i h n n p thu dài nh t là nh p nguyên li u s n xu t xu t khNu). Trư ng h p c a Công ty TNHH M t thành viên Keangnam – Vina xin ư c b o lãnh n p thu c a ngân hàng theo th i gian k t thúc công trình như trong gi y phép u tư (d ki n hoàn thành vào năm 2011 – th i gian kho ng 03 năm) thì th i gian ngh ư c b o lãnh l n hơn nhi u so v i th i h n b o lãnh chung d ki n trong Thông tư chung. xem xét, gi i quy t ki n ngh c a doanh nghi p, T ng c c H i quan xu t 2 phương án gi i quy t sau: * Phương án 1: Trong th i gian chưa có văn b n hư ng d n m i, ngh doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i i m 2.3 m c III Ph n C – Thông tư 59/2007/TT- BTC (x lý theo hư ng này thì úng quy nh hi n hành). * Phư ng án 2: x lý theo tinh th n d th o Thông tư chung (b o lãnh trong th i h n 9 tháng) nhưng b ng văn b n hư ng d n chung không ph i ch cho riêng Công ty này (x lý theo hư ng này thì tháo g m t ph n khó khăn cho doanh nghi p nhưng không chuNn v áp d ng văn b n quy ph m pháp lu t). Trình B xem xét, quy t nh. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - B Tài chính; - Cty TNHH Keangnam – Vina ( a ch : E6 Ph m Hùng – C u Gi y – Hà N i) - Lưu: VT, KTTT (3b) Nguy n Ng c Túc
Đồng bộ tài khoản