Tóan 2 - Bài 3, 4

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
10
download

Tóan 2 - Bài 3, 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I . Mục tiêu : giúp học sinh bước đầu biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng Củng cố về phép cộng ( không nhớ ) các số có 2 chữ số và giải bài toán có lời văn II . Đồ dùng dạy học : bảng cài số , thẻ chữ , số , vở bài tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 3, 4

  1. Ti t 3 : S H NG – T NG I . M c tiêu : giúp h c sinh bư c u bi t tên g i thành ph n và k t qu c a phép c ng C ng c v phép c ng ( không nh ) các s có 2 ch s và gi i bài toán có l i văn II . dùng d y h c : b ng cài s , th ch , s , v bài t p III .Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a hs 1 . On nh : trò chơi kh i ng - Hs cùng chơi 2 . Ki m tra bài cũ : bài 4 / 4 Vi t các s 35 , 54 , 45 , 28 theo th t t bé n - 2 h c sinh lên b ng , c l p l n,l n n bé làm b ng con Nh n xét cho i m 3 . Bài m i : Ho t ng 1 : gi i thi u bài s h ng – t ng - c l p quan sát trên b ng G n b ng l n lư t các s và d u ( + , = ) 35 + 24 Các em tính nh m 35 + 24 = ? ( 59 ) , g n s 59 - 2 h c sinh tr l i 35 + 24 = ? 59 g n s 59 Ch vào t ng s trong phép c ng và nêu k t h p g n các th ch s h ng , t ng và các d u
  2. +,= Trong phép c ng 35 + 24 = 59 thì : - 3 h c sinh tr l i 35 g i là s h ng 24 g i là s h ng 59 g i là t ng H i : k t qu phép c ng g i là gì? 35 + 24 = 59 - t ng - 2 h c sinh nh c l i tên g i k t qu phép c ng s h ng s h ng t ng L n lư t ch vào các s 35 , 24 , 59 , yêu c u các em hãy nêu l i tên g i c a thành ph n và k t qu c a phép c ng 35 + 24 = 59 - 3 h c sinh nêu l i tên g i c a L y b ng cài các s và th ch s h ng , t ng phép c ng trong dùng h c t p Hư ng d n t tính và tính k t qu c a phép c ng 35 + 24 trên b ng cài Ghi b ng : 35 s h ng - h c sinh g n s , th ch trên + b ng cài 24 s h ng - 2 h c sinh nêu cách tính và tên 59 t ng g i c a các thành ph n L p phép tính và tính k t qu 63 + 15 , nêu thành
  3. ph n và k t qu c a phép c ng 63 + 15 = 78 Ho t ng 2 : th c hành luy n t p - V bài t p :bài 1 , 2 , 3 / 5 Bài 1 : treo b ng ph ch a bài S h ng : 14 31 44 30 68 15 17 - 1 h csinh c yêu c u S h ng : 2 7 25 55 0 3 2 - h c sinh c l p làm bài T ng : 16 38 69 85 68 18 19 - h c sinh nêu mi ng k t qu Bài 2 : treo b ng bài m u hư ng d n Các em hãy t tính r i tính t ng - 1 h c sinh c yêu c u các s h ng là 72 và 11 , 40 và 37 , 5 và 71 - c l p làm bài trong v bài t p Bài 3 : gi i bài toán có l i văn Bu i sáng bán : 12 xe p Bu i chi u bán : 20 xe p C hai bu i bán ? xe p Bài gi i : C a hàng bán ư c t t c là : - h c sinh c toán , th o lu n nhóm 2 , nêu tóm t t , c l p làm 12 + 20 = 32 ( xe p) v , 1 em lên b ng ch a bài áp s : 32 xe p 4 . C ng c trò chơi : Trò chơi : thi ua vi t nhanh phép c ng có t ng
  4. là 17 13 + 4 , 15 = 2 , 16 + 1 (nh n xét ) - trò chơi thi vi t nhanh Nh n xét d n dò : làm bài 1 , 2 sách giáo khoa Nh tên g i các thành ph n và k t qu phép c ng 3 t thi ua Nh n xét ti t h c Ti t 4 : LUY N T P I . M c tiêu : giúp h c sinh c ng c v : - Phép c ng ( không nh ) tính nh m và tính vi t ( t tính r i tính ) , tên g i thành ph n và k t qu phép c ng - Gi i bài toán có l i văn II . dùng d y h c : b ng ph ghi bài toán s 4 sách giáo khoa / 6 III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a hs 1 . On nh - C l p hát 1 bài 2 . Ki m tra bài cũ : s h ng – t ng Em hãy nêu tên g i thành ph n và k t qu c a - 2 h c sinh nêu mi ng phép c ng 32 + 11 - c l p làm b ng con i n s vào ch ch m : 14 + …….. = 18 ……….. + 23 = 29
  5. 3 . Bài m i Ho t ng 1 : gi i thi u bài Hôm nay các em h c bài luy n t p Ho t ng 2 : th c hành luy n t p Bài 1 v bài t p / 6 : tính H c sinh làm bài k t h p h i tên g i thành ph n c a phép tính c ng - 1 hs c yêu c u , c l p t 23 40 6 64 làm v bài t p , 2 h c sinh nêu mi ng k t qu + + + + 51 19 72 24 74 59 78 88 - h c sinh làm ti p bài 2 ,3 Bài 2 : tính nh m Ch a bài 60 + 20 + 10 = 90 - h c sinh c yêu c u nêu cách 60 + 30 = 90 tính nh m 40 + 10 + 20 = 70 40 + 30 = 70 30 + 20 + 20 = 70 30 + 40 = 70 Bài 3 : treo b ng ph ghi n i dung bài toán Yêu c u h c sinh tóm t t qua câu h i Bài toán cho bi t gì ?
  6. Bài toán h i gì ? - h c sinh c toán Ch a bài Bài gi i : S h c sinh trong thư vi n : - h c sinh làm bài vào v 25 + 32 = 57 ( h c sinh ) áp s : 57 h c sinh Bài 3 : c ng c -trò chơi Luy n t p nh ng ki n th c gì ? - tr l i t tính tính t ng , t nào có s b ng ưa lên nhi u hơn - Thi ua 3 t th c hi n b ng con 43 và 25 43 + 25 = 68 20 và 68 20 + 68 = 88 5 và 21 5 + 21 = 26 Nh n xét tuyên dương 5 . Nh n xét d n dò : làm bài 5 sách giáo khoa / 6
Đồng bộ tài khoản