Tóan 2 - Bài 32, 33

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
13
download

Tóan 2 - Bài 32, 33

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Có biểu tượng về nặng hơn , nhẹ hơn - Làm quen với cái cân , quả cân và cách cân ( cân đĩa ) - Nhận biết về đơn vị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 32, 33

  1. Ti t 32 KILÔGAM I . M c tiêu : giúp hs : -Có bi u tư ng v n ng hơn , nh hơn - Làm quen v i cái cân , qu cân và cách cân ( cân ĩa ) - Nh n bi t v ơn v kg , bi t c , vi t tên g i và kí hi u c a kilôgam (kg) - T p th c hành cân m t s v t quen thu c - Bi t làm các phép tính c ng r v i các s kèm theo ơn v kg II . dùng h c t p : Cân ĩa v i các qu cân 1 kg , 2kg , 5 kg M ts v t : túi g o lo i 1kg , 1 quy n sách toán 2 , m t quy n v III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh 2 . Bai m i - gi i thi u bài - gi i thi u v t n ng hơn , nh hơn Yêu c u trên bàn cô có 1 quy n sách và 1 quy n v , cô không bi t quy n sách và quy n v v t
  2. nào n ng hơn , v t nào nh hơn , em nào hãy giúp cô 2 hs l n lư t lên trư c l p quy n sách toán trên tay ph i , quy n K t lu n : quy n sách n ng hơn , quy n v nh v trên tay trái hơn Yêu c u : trong th i gian 2 phút , các nhóm hãy so sánh v t nào n ng hơn ,v t nào nh hơn qua các v t sau : h p bút và quy n v , h p bút & thư c k , cái kéo & bút chì H i vì sao em bi t v t này nh hơn v t kia n ng hs ho t ng nhóm 4 l n lư t hơn ? ( d a vào c m giác ) t ng em trong nhóm tay c m v t Mu n bi t chính xác v t này n ng hơn hay nh như yêu c u c a gv , i di n nhóm hơn v t kia , ta ph i làm gì ? ( cân v t ó ) nêu - gi i thi u cái cân ĩa và cách cân v t GV cân cho hs th y túi g o và h p ph n v t nào 2 hs tr l i n ng , v t nào nh Gi i thi u kilôgam , qu cân 1 kg Kilogam là ơn v o kh i lư ng c a m t v t , kilogam vi t t t là kg Ghi b ng 1kg , 5 kg , 3 kg ính qu cân 1kg , 5 kg , 3kg Gv vi t 2 kg dư i qu cân 2 kg cân 1 v t ta dùng ơn v o kh i lư ng nào ? (kg) 3 hs c,l p ng thanh Ho t ng 4 : th c hành Bài 1
  3. c vi t theo m u : 2 hs c 1kg + 2 kg = 3kg phép c ng này khác v i phép c ng 1 + 2=3 (có kèm theo ơn v kg) bài 3 Gi i toán theo tóm t t 1 hs c yêu c u Bao g o to : 50 kg c l p làm bài Bao g o t : 30 kg C hai bao ? kg Bài gi i : 1 hs c tóm t t S kg g o n p là : 1 hs gi i b ng ph 25 – 20 = 5 ( kg) c l p làm bài áp s : 5 kg Bài 5 Bài gi i: Con ng n cân n ng : 2 + 3 = 5 (kg) áp s : 5 kg C ng c trò chơi Trò chơi 3 t c i di n m i t 2 hs lên cân 1 hs túi ư ng , 1 b n ch n qu cân nhóm nào nhanh chính xác – tuyên dương d n dò : chu n b trái cây , bánh k o ti t sau
  4. t p cân v i lo i cân khác 3 t thi ua
  5. Ti t 33 LUY N T P I . M c tiêu : - Giúp hs làm quen v i cân ng h và t p cân v i cân ng h , cân bàn - Rèn kĩ năng làm tính và gi i toán v i các s kèm theo ơn v kg II . dùng d y h c 1 cái cân ng h 1 cái cân bàn ( cân s c kho ) túi g o , túi ư ng III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : 2 . Bài m i - gi i thi u bài Các em ã bi t cách cân 1 v t qua cân ĩa , hôm nay các em s ư c làm quen v i lo i cân khác ng th i rèn kĩ năng làm tính gi i toán v i các s kèm theo ơn v kilogam - th c hành Bài 1a - Gi i thi u cái cân ng h và cách cân b ng cân
  6. ng h Gi i thi u v t th t Cân ng h g m có ĩa cân m t ng h có 1 kim quay và trên ó có ghi các s ng v i các v ch chia , khi trên ĩa cân chưa có v t thì kim ch s 0 Cách cân : t v t lên ĩa cân khi ó kim s quay , kim d ng l i v ch nào thì s tương ng v i v ch y cho bi t v t y cân năng m y kg Xem hình v em th y túi cam cân n ng bao nhiêu C l p quan sát , vì sao ? ( cân n ng 1kg vì kim ch úng s 1 ) Hs lên b ng t cân ( túi ư ng , trái cây ) Các t cùng i di n lên cân Bài 2 SGK/33 Câu nào úng , câu nào sai ? ( câu úng : b , c , g , câu sai : a , d , e ) Cùng th o lu n nhóm 4 Bài 3 : hs làm vào v i di n nhóm tr l i , nhóm khác 2kg + 3 kg – 4 kg = 1kg nh n xét 15 kg – 10 kg + 5 kg = 10 kg 6 kg – 3kg + 5 kg = 8kg 16 kg + 4 kg – 10 kg = 10 kg bài 4 : gi i toán S kg g o n p : 25 – 20 = 5 ( kg) áp s : 5 kg Hs t phân tích
  7. Bài 5 : th o lu n nhóm 4 , gi i vào gi y nháp T tóm t t gi i toán Tóm t t bài toán b ng l i Nh n d ng bài toán sau ó trình bày b i gi i trên gi y nháp Bài gi i : Con ng ng cân n ng là : 2 + 3 = 5 ( kg) áp s : 5 kg 4 . C ng c d n dò : cân m t v t ta dùng ơn v nào? Có m y lo i cân em ư c làm quen ? Chu n b 10 qt cho bài 6 c ng v i m t s 6+5 5 . Nh n xét ti t h c : khen ng i hs
Đồng bộ tài khoản