Tóan 4 - HÀNG VÀ LỚP (tiết 8 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
284
lượt xem
17
download

Tóan 4 - HÀNG VÀ LỚP (tiết 8 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết được lớp đơn vị gồm 3 hànglà: đơn vị , chục ,trăm; lớp nghìn gồm 3 hàng là: nghìn ,chục nghìn, trăm nghìn. - Nhận biết được vị trí của từng chữ số theo hàng và lớp. - Nhận biết được giá trị của từng chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng ,từng lớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 4 - HÀNG VÀ LỚP (tiết 8 )

  1. TOÁN HÀNG VÀ L P (ti t 8 ) L p:4 I-M c tiêu: - Bi t ư c l p ơn v g m 3 hànglà: ơn v , ch c ,trăm; l p nghìn g m 3 hàng là: nghìn ,ch c nghìn, trăm nghìn. - Nh n bi t ư c v trí c a t ng ch s theo hàng và l p. - Nh n bi t ư c giá tr c a t ng ch s theo v trí c a nó t ng hàng ,t ng l p. II- dùng d y h c: -B ng k s n các l p , hàng c u các s có sáu ch s như ph n bài h c ttrong sgk. -Gv v s n b ng ph n ví d . III-Ho t ng d y và h c Th i Giáo viên H c sinh gian
  2. 5 1-Bài cũ: -2 hs lên làm bài t p v nhà. phút -2 hs lên b ng s a bài 4 -!0 hs em v lên ch m. sgk/10. Nh n xét bài trên b ng. -Ch m 10 v v nhà. 1 -Nh n xét chung. -Hs m sgk. phút 2-Bài m i: -Hs nêu tên các hàng. (3 -5 10 2.1-Gi i thi u –Gv ghi hs) phút lên b ng. - Hs quan sát trên pa- nô. 2.2-Gi i thi u l p ơn v ,l p nghìn: - Hãy nêu tên các hàng ã h c theo th t t nh n l n? -Gv gi i thi u :Các hàng -Hs tr l i, l p nh n xét b này ư c x p vào các l p. L p sung. ơn v g m ba hàng là hàng ơn v ,hàng ch c , hàng trăm. L p nghìn g m ba hàng là hàng nghìn -Hs c s :321: ba trăm hai ,hàng ch c nghìn ,hàng trăm mươi m t. nghìn.(GV v a gi i thi u v a k t -Hs vi t s 1 vào c t ơn v , h p ch trên b ng các hàng ,l p s 2 vào c t ch c, s 3 vào c t trăm. c a s có sáu ch s b ng pa-nô
  3. ) -Gv h i:+ L p ơn v g m - hs nêu: ch s 1 hàng m y hàng? ó là nh ng hàng ơn v ,ch s 2 hàng ch c, ch s nào? 3 hàng trăm. +L p nghìn g m - Hs nêu hàng c a ch s có m y hàng? ó là nh ng hàng :654 300, 654 321. nào? -Hs l ng nghe và nh c l i.(2 - Gv vi t s 321 vào c t s -4 hs ) 17 và y/c hs c. phút - G i 1 hs lên b ng và y/c hãy vi t các ch s c a s 321 vào các c t ghi hàng. - Gv làm tương t v i các -B ng có các c t: c s , s :654 300 ,654 321. vi t só, các l p ,hàng c a s . -Hãy nêu các ch s các -Hs c. hàng c a s 321. -1 hs lên b ng vi t. -Hãy nêu các ch s các -C l p theo dõi và nh n xét hàng c a ch s 654 300, 654 321. -1 hs c a. -GV ch t l i và ghi b ng. -5 hs l n lư t c s và nêu rõ ch s 3 m i s thu c hàng - L p ơn v là l p bé
  4. 3 nh t ,l n hơn l p ơn v là l p nào, l p nào? phút nghìn -L p l ng nghe và b sung. -L p ơn v g m có ba -1 Hs c b. hàng :hàng ơn v ,hàng ch c ,hàng trăm.L p nghìn g m có -1 Hs lên b ng làm , l p làm ba hàng :hàng nghìn ,hàng vào v . ch c nghìn, hàng trăm nghìn. -Hs nh n xét bài làm c a b n 2.3-Luy n t p: và s a bài. Bài 1:Hs làm mi ng + v nháp.(5 phút ) -1 hs c bài 3. - Y/c hs nêu n i dung c a -2 hs lên b ng làm. các c t trong b ng s . -L p làm vào v . -Gv nh n xét ,cho l p s a bài. -Nh n xét bài làm c a b n và s a bài. Bài 2 : Hs làm mi ng câu a, làm v câu b.(7 phút ) - Y/c hs c c a. -Hs tr l i.(4 -6 hs ) -Gv nh n xét ,cho l p s a bài. -Y/c hs c b.
  5. -Gv theo dõi hs làm bài.,thu 1 s v ch m. -Gv nh n xét và cho hs s a bài. Bài 3 :Hs làm v .(5 phút ) -Y/c hs c . - 2 hs làm trên b ng. -Gv theo dõi hs làm bài ,thu 1 s v ch m.. -Nh n xét bài làm c a hs 3-C ng c và d n dò: -L p ơn v g m có m y hàng? ó là nh ng hàng nào? -L p nghìn g m có m y hàng? ó là nh ng hàng nào? - Em hãy k tên các hàng trong l p ơn v ? -Em hãy k tên các hàng trong l p nghìn?
  6. -Nh n xét ti t h c . -V nhà làm ti p bài 4 ,5 trang 12 sgk. -Tìm hi u bài:So sánh các só có nhièu ch s .
Đồng bộ tài khoản