Toán lớp 6_ Tiết 49

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
89
lượt xem
25
download

Toán lớp 6_ Tiết 49

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Phép trừ hai số nguyên", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 49

  1. Tiết 49 Tuần 16 Bài 7: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN A/ Mục Tiêu - Ôn tập về số đối của số nguyên. - HS nắm vững quy tắc trừ hai số nguyên. - Kỹ năng: tính toán cẩn thận, chính xác. B/ Chuẩn bị * GV: Sgk, Bảng phụ: ? ; BT 49 Sgk * HS:Sgk. C/ Tiến trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 Bài tập: Tính HS1: Sửa câu a,b HS sửa bài a) (-32)+(-38) HS2: Sửa câu c,d a) (-32) + (-38) b) (-102)+202 = - (32+38) c) 124 + (-254) = - 70 d) (-52) + (-48) b) (-102)+202 = 202 – 102 = 100 c) 124 + (-254) = - (254 – 124) = - 130 d) (-52) + (-48) = - (52 + 48) = - 100 GV nhận xét chỉnh sửa cho điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 Phép Trừ Các Số nguyên 1/ Hiệu của hai số nguyên GV: Trong tập hợp số tự HS: Số bị trừ lớn hơn hoặc nhiên phép trừ thực hiện bằng số trừ. được khi nào? GV: Còn phép trừ hai số nguyên sẽ như thế nào ? GV: Cho HS quan sát ? ? (bảng phụ) GV: Hãy quan sát ba dòng HS quan sát và dự đoán kết quả đầu rồi dự đoán kết quả a) 3 – 4 = 3 + (-4) tương tự hai dòn cuối 3 – 5 = 3 + (-5) b) 2 – (-1) = 2 + 1 2 – (-2) = 2 + 2 GV:Từ các kết quả trên dự HS:Số bị trừ cộng với số đối đoán xem trừ hai số nguyên là của số trừ. lấy số bị trừ cộng với số gì? GV: Muốn trừ số nguyên a * Quy tắc (Sgk) cho số nguyên b ta làm thế HS: Muốn trừ số nguyên a cho nào ? số nguyên b ta cộng a với số đối Ta có: a – b = a +(-b) của b. ví dụ: 3 – 8 = 3 + (-8) = - 5 2 – (-1) = 2 + 1 = 3
  2. * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 2/ Ví dụ GV: Gọi 1HS đọc ví dụ sgk Nhiệt độ giảm 40C nên ta có: GV: Nhiệt độ giảm 40C ta HS ta tính 3 - 4 3 – 4 = 3 + (-4) = -1 cần tính gì ? Vậy nhiệt độ hôm nay ở Sa GV: gọi HS lên tính HS tính Pa là – 10C GV Trong N phép trừ có phải HS: Trong N phép trừ không bao giờ cũng thực hiện được phải bao giờ cũng thực hiện không ?CÒn trong Z thì sao ? được còn trong Z luôn thực hiện * Nhận xét (Sgk) được. * Hoạt động 4: Củng cố * Hoạt động 4 GV: Gọi HS sửa bài 47 Sgk HS lên bảng làm 47) Sgk 2 – 7 = 2+(-7) = -5 1 – (-2) = 1 + 2 = 3 (-3) – 4 = (-3)+(-4) = -7 (-3) – (-4) = (-3) + 4 = 1 GV nhận xét chỉnh sửa GV: Cho HS sửa bài 48 sgk HS sửa bài 48) Sgk 0 – 7 = -7 7–0=7 a–0=a 0 – a = -a GV nhận xét chỉnh sửa Cho HS làm bài 29 sgk HS lên điền kết quả 49) Sgk a -15 2 0 -3 -a 15 -2 0 -(-3) * DẶN DÒ : Về nhà + Xem lại quy tắc trừ hai số nguyên + Xem lại quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu và khác dấu. + Xem lại các tính chất cộng số nguyên. + BTVN: Các bài tập Luyện tập Sgk Tr 82 + Chuẩn bị: Máy tính bỏ túi
Đồng bộ tài khoản