Toán luyện tập chung 3

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
41
lượt xem
1
download

Toán luyện tập chung 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức; Củng cố về phân chia 2 phân số - tìm thành phần chưa biết của phép tính với phân số. Chuyển các số đo có 2 tên đơn vị thành số đo dạng hỗn số với 1 tên đơn vị đo. Tính diên tích của mảnh đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán luyện tập chung 3

  1. TOAÙN LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Cuûng coá veà phaân chia hai phaân soá - tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính vôùi phaân soá . - Chuyeån caùc soá ño coù 2 teân ñôn vò thaønh soá ño daïng hoãn soá vôùi moät teân ñôn vò ño. - Tính dieän tích cuûa maûnh ñaát . 2. Kó naêng: Reøn cho hoïc sinh tính nhanh, chính xaùc caùc kieán thöùc nhaân chia 2 phaân soá. Chuyeån ñoåi hoãn soá coù teân ñôn vò ño. 3. Thaùi ñoä: Giuùp hoïc sinh vaän duïng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá, töø ñoù giaùo duïc hoïc sinh loøng say meâ hoïc toaùn. II. Chuaån bò:
  2. - Thaày: Phaán maøu, baûng phuï - Troø : Vôû baøi taäp, baûng con, SGK III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra laïi kieán thöùc - 2 hoaëc 3 hoïc sinh coäng, tröø 2 phaân soá, tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp coäng, tröø. - Hoïc sinh leân baûng söûa baøi 2, 3, 5/ 16 (SGK)  Giaùo vieân nhaän xeùt - ghi - Caû lôùp nhaän xeùt
  3. ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Luyeän taäp chung - Hoâm nay, chuùng ta tieáp tuïc oân taäp nhöõng kieán thöùc veà soá keøm teân ñôn vò qua tieát "Luyeän taäp chung". 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng - Hoaït ñoäng caù nhaân + caû daãn HS laøm baøi taäp lôùp thöïc haønh Muïc tieâu: Cuûng coá caùch nhaân chia hai phaân soá  hoïc sinh naém vöõng ñöôïc caùch nhaân chia hai phaân soá.
  4. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh  Baøi 1: - Giaùo vieân ñaët caâu hoûi: + Muoán nhaân hai phaân soá - 1 hoïc sinh traû lôøi ta laøm theá naøo? + Muoán chia hai phaân soá ta - 1 hoïc sinh traû lôøi lamø sao? - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu sinh ñoïc ñeà baøi - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc - Hoïc sinh laøm baøi sinh laøm baøi a) 7 4 7  4 28    ; 9 5 9  5 45 1 2 9 17 153 b) 2 3    ; 4 5 4 5 20 c) 1 : 7  1  8  8 ; 5 8 5 7 35
  5. 1 1 6 4 6 3 9 d) 1 1  :    . 5 3 5 3 5 4 10 - Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi caùch thöïc hieän nhaân chia hai phaân soá (Löu yù keøm hoãn soá) * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Muïc tieâu: Cuûng coá caùch - Sau ñoù hoïc sinh thöïc haønh tìm thaønh phaân chöa bieát caù nhaân cuûa pheùp nhaân, pheùp chia phaân soá  hoïc sinh naém vöõng laïi caùch nhaân, chia hai phaân soá, caùch tìm thöøa soá chöa bieát. Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñ.thoaïi
  6.  Baøi 2: - Giaùo vieân neâu vaán ñeà - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñaët caâu hoûi + Muoán tìm thöøa soá chöa - 1 hoïc sinh traû lôøi bieát ta laøm theá naøo? + Muoán tìm soá bò chia chöa - 1 hoïc sinh traû lôøi bieát ta laøm sao? - Giaùo vieân nhaän xeùt - Giaùo vieân cho hoïc sinh - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi laøm baøi - Hoïc sinh laøm baøi (chuù yù caùch ghi daáu baèng thaúng haøng) - Hoïc sinh söûa baøi
  7. 1 5 x  ; 4 8 5 1 a) x  8 4 3 x 8 3 1 x  5 10 1 3 b) x  10 5 7 x 10 2 6 x  7 11 6 2 c) x  11 7 21 x 11 3 1 x  2 4 1 3 d) x  4 2 3 x 8  Giaùo vieân choát laïi - Lôùp nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân Muïc tieâu: Hoïc sinh bieát - Lôùp thöïc haønh caùch chuyeån soá ño coù hai
  8. teân ñôn vò ño thaønh soá ño coù moät teân ñôn vò ño  hoïc sinh naém vöõng caùch chuyeån soá ño coù hai teân ñôn vò ño thaønh soá ño coù moät teân ñôn vò ño. Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñ.thoaïi  Baøi 3: - Giaùo vieân ñaët caâu hoûi cho hoïc sinh: + Ta laøm theá naøo ñeå - 1 hoïc sinh traû lôøi (Döï chuyeån moät soá ño coù hai kieán: Vieát soá ño döôùi daïng teân ñôn vò thaønh soá ño coù hoãn soá, vôùi phaàn nguyeân laø moät teân ñôn vò? soá coù ñôn vò ño lôùn, phaàn phaân soá laø soá coù ñôn vò ño
  9. nhoû) - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Hoïc sinh thöïc hieän theo sinh laø baøi maãu nhoùm, trình baøy treân giaáy khoå lôùn roài daùn leân baûng - Hoïc sinh söûa baøi 15 15 a) 2m15cm  2m  m2 ; 100 100 75 15 b) 1m75cm  1m  m 1 m; 100 100 36 36 c) 5m36cm  5m  m5 m; 100 100 8 8 d) 8m8cm  8m  m8 m. 100 100 - Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt  Giaùo vieân choát laïi caùch chuyeån soá ño coù hai teân ñôn vò thaønh soá ño coù moät teân ñôn vò * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm (4
  10. nhoùm) - Nhaéc laïi kieán thöùc vöøa - Vaøi hoïc sinh oân 8  Giaùo vieân nhaän xeùt - - Thi ñua: :x2 3 Tuyeân döông 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Veà nhaø laøm baøi + hoïc oân caùc kieán thöùc vöøa hoïc - Chuaån bò: OÂn taäp vaø giaûi toaùn - Giaùo vieân daën hoïc sinh chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản