Toán luyện tập (tt)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
3
download

Toán luyện tập (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Giúp học sinh cũng cố, rèn luyện kĩ năng giải bài toán liên quan đến tỉ lệ. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh nhận dạng toán nhanh chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn toán, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán luyện tập (tt)

  1. TOAÙN LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh cuûng coá, reøn luyeän kiõ naêng giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán tiû leä 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh nhaän daïng toaùn nhanh, chính xaùc. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân toaùn. Vaän duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu, baûng phuï - Troø : Vôû baøi taäp, SGK, nhaùp III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra caùch giaûi daïng - 2 em toaùn lieân quan ñeán tyû soá hoïc sinh vöøa hoïc. - Hoïc sinh söûa baøi 3/21 (SGK) - Laàn löôït hoïc sinh neâu toùm taét - Ruùt veà ñôn vò - Söûa baøi  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho - Lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi:
  3. Luyeän taäp chung - Hoâm nay, chuùng ta tieáp tuïc giaûi caùc baøi taäp lieân quan ñeán tyû leä qua tieát "Luyeän taäp ". 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 9’ * Hoaït ñoäng 1: Oân quan - Hoaït ñoäng caù nhaân heä tæ leä Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh giaûi caùc baøi taäp trong vôû baøi taäp  hoïc sinh bieát xaùc ñònh daïng toaùn quan heä tyû leä. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo
  4.  Baøi 1: - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Neâu toùm taét - Hoïc sinh giaûi “Tìm tæ soá” - Hoïc sinh söûa baøi Soá tieàn cuûa ngöôøi ñoù laø : 3000  25 = 75000 (ñoàng) Soá vôû loaïi 1500 ñoàng mua ñöôïc la:ø 75000 : 1500 = 50 (quyeån) Ñaùp soá : 50 quyeån  Giaùo vieân nhaän xeùt - Neâu phöông phaùp aùp duïng
  5. 10’ * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Muïc tieâu: Reøn cho HS laøm nhanh, tính ñuùng Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñ.thoaïi, ñoäng naõo  Baøi 2: - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Giaùo vieân gôïi môû hoïc - Hoïc sinh phaân tích sinh thaûo luaän nhoùm caùc - Neâu toùm taét yeâu caàu sau: Phaân tích ñeà, - Hoïc sinh giaûi neâu toùm taét, caùch giaûi Thu nhaäp moãi thaùng cuûa gia ñình ñoù laø : 800000  3 = 2400000 (ñoàng) Neáu coù theâm moät con nöõa thì bình quaân thu nhaäp cuûa
  6. moãi ngöôøi seõ laø : 2400000 : (3 + 1) = 600000 (ñoàng) Bình quaân thu nhaäp cuûa moïi ngöôøi bò giaûm ñi : 800000 – 600000 = 200000 (ñoàng) Ñaùp soá : 200000 ñoàng  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø - Hoïc sinh söûa baøi lieân heä vôùi giaùo duïc daân soá  Giaùo vieân choát laïi * Möùc thu nhaäp cuûa moät ngöôøi bò giaûm  Baøi 3: - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Tieáp tuïc thaûo luaän nhoùm - Hoïc sinh toùm taét
  7. ñoâi nhö baøi taäp soá 2 - Hoïc sinh giaûi Döï kieán 10 ngöôøi : 35 m möông Theâm 10 + 20 ngöôøi ? ngöôøi : ? m möông Soá ngöôøi taát caû laø : 10 + 20 = 30 (ngöôøi) Trong moät ngaøy 30 ngöôøi ñaøo ñöôïc : 35  30  105 (m) 10 Ñaùp soá : 105 m möông 10’ * Hoaït ñoäng 3:Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân Muïc tieâu:Reøn HS laøm nhanh, tính ñuùng
  8. Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñ.thoaïi  Baøi 4: - Giaùo vieân ñaët caâu hoûi - Hoïc sinh neâu toùm taét hoïc sinh traû lôøi - Hoïc sinh - Hoïc sinh laøm baøi neâu caùch giaûi - Hoïc sinh söûa baøi Soá ki–lo-gam gaïo laø : 50  300 = 15000 (kg) Soá bao loaïi 75kg laø : 15000 : 75 = 200 (bao) Ñaùp soá : 200 bao  Giaùo vieân choát yù 4’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng caù nhaân (thi Muïc tieâu: Reøn HS nhaän ñua ai nhanh hôn) daïng baøi toaùn
  9. Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñoäng naõo - Yeâu caàu hoïc sinh nhaän daïng baøi taäp qua toùm taét sau: + 4 ngaøy : 28 m möông 30 ngaøy : ? m möông 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø - Chuaån bò: Luyeän taäp chung - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản