intTypePromotion=1

toan_on_12_5

Chia sẻ: Kata_8 Kata_8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
5
download

toan_on_12_5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toan_on_12_5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: toan_on_12_5

  1. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 33 1) Khaûo saùt haøm soá vaø veõ and Split Unregistered Version - http://www.simpop Simpo PDF Merge ñoà thò (C). 2) Döïa vaøo ñoà thò (C) haõy bieän luaän theo tham soá k nghieäm cuûa phöông trình : x2 + (2k + 3)x – 2k = 0 1  3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) ñi qua ñieåm A  0 ;   2  cos x   BAØI 2 : Cho f(x) = . Tính f ’(x) ; f ’(0) ; f ’() ; f ’   ; f ’   . 1  sin x 2 4 BAØI 3 : Giaûi caùc phöông trình sau : 1 5 2) A 3  3A 2  1) Pn + 3 = 720 A n . Pn – 5 Pn  1 n n 2 BAØI 4 : 1) Cho Parabol (P) coù phöông trình y2 = x vaø ñöôøng thaúng d coù phöông trình : 2x – y – 1 = 0. Haõy vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (P) taïi caùc giao ñieåm cuûa (P) vaø d. 2) Laäp phöông trình tieáp tuyeán chung cuûa (P) : y2 = 4x vaø x 2 y2 (E) :  1 8 2 BAØI 5 : 1) Vieát phöông trình cuûa ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng y + 2z = 0 x  1  t x  2  t   vaø caét hai ñöôøng thaúng : (d) :  y  t vaø (d’) :  y  4  2 t z  4 t z  1   2) Vieát phöông trình cuûa ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A(0 ; 1 ; 1) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng : x  y  z  2  0 x 1 y  2 (d) :  z vaø caét (d’) :   x  1  0 3 1 ÑAÙP SOÁ 1 3 1 Baøi 1 : 3) y = – vaø y = x  2 2 2
  2. 34 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version    - http://www.simpop 1 1 Baøi 2 : f ’(x) = ; f ’(0) = –1 ; f ’() = –1 ; f ’   = – ; 1  sin x 2 2  f ’  = 2 – 2 4 Baøi 3 : 1) n = 7 2) n = 4 1 Baøi 4 : 1) x – 2y + 1 = 0 vaø x + y + =0 4 2) x – 2y + 4 = 0 vaø x + 2y + 4 = 0 x y 1 z 1 Baøi 5 : 1) (x = 1 + 4t ; y = –2t ; z = t) 2)   1 1 2 ---------- Phaàn 2 : CAÙC ÑEÀ THI HOÏC KYØ II  ÑEÀ 25 KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (1999-2000) (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (2ñ) Tính caùc tích phaân sau : π x 1 1) I  2) J  x.sin2xdx dx 2   x2 1 0 0
  3. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 35 BAØI Simpo PDF haøm soá y = x3Split Unregistered Version - http://www.simpop 2 : (4ñ) Cho Merge and – 3x – 1 (C) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá. 2) Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng (d) coù phöông trình : y = mx – 1. 3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), truïc Ox vaø hai ñöôøng thaúng x = 0 ; x = 1. 3) Duøng ñoà thò (C), bieän luaän theo soá m soá nghieäm cuûa phöông trình : x3 – 3x – 1 – m = 0 BAØI 3 : (4ñ) Trong khoâng gian Oxyz cho caùc ñieåm : A(–1 ; 2 ; 0) B(–3 ; 0 ; 2), C(1 ; 2 ; 3), D(0 ; 3 ; –2) 1) Vieát phöông trình mp (ABC) vaø phöông trình ñöôøng thaúng AD. 2) Tính dieän tích ABC vaø theå tích töù dieän ABCD. 3) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (d) laø hình chieáu cuûa AD leân maët phaúng (ABC). 4) Tính khoaûng caùch giöõa AD vaø BC. ÑAÙP SOÁ  Baøi 1 : 1) I = 2  1 2) J = 4 9 Baøi 2 : 3) S = (ñvdt) 4  xy3 0 Baøi 3 : 1) 3x – 5y – 2z + 13 = 0 ; (AD) :  2 x  z  2  0 2 2) S = 38 (ñvdt) ; V = (ñvtt) 3  3x  y  2z  1  0 4 3)  4) d(AD , BC) = 3x  5 y  2z  13  0 110 ÑEÀ 26 KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2000-2001) (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (1,5ñ) Tính caùc tích phaân sau : 1 1 x 2  1dx 2x 1 1) I  2) J   x.  x.e dx 0 0
  4. 36 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ BAØI Simpo PDF Merge u soá töï nhieân chaün coù 4 chöõ soá khaùc- nhau ? 2 : (1ñ) Coù bao nhieâ and Split Unregistered Version http://www.simpop 4 BAØI 3 : (4ñ) Cho haøm soá : y  x4 1) Khaûo saùt haøm soá treân (ñoà thò laø (C) ) 2) Vieát p. trình tieáp tuyeán (d) cuûa (C) taïi ñieåm thuoäc (C) coù hoaønh ñoä laø 3. 3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), tieáp tuyeán (d) vaø truïc Oy. 4) Bieän luaän theo k soá giao ñieåm cuûa (C) vaø ñöôøng thaúng ( ) ñi qua ñieåm A(–4, 0), coù heä soá goùc k. BAØI 4 : (3,5ñ) Trong khoâng gian coù heä truïc toïa ñoä Oxyz cho : x  1  2t  ñöôøng thaúng (D) : y  2  t vaø maët phaúng (P) : 2x + 2y + z = 0 z  4  t  1) Tìm toïa ñoä giao ñieåm A cuûa (D) vaø (P). Tính sin goùc taïo bôûi (D) vaø (P). 2) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (D’) laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa ñöôøng thaúng (D) leân mp(P). 3) Tìm phöông trình maët phaúng (R) bieát maët phaúng (R) chöùa ñöôøng thaúng (D) vaø khoaûng caùch töø ñieåm M(0 ; 2 ; 3) ñeán maët phaúng (R) baèng 1. ÑAÙP SOÁ 3 e e 22 1 Baøi 1 : 1) I =  2) J = 4 3 3 Baøi 2 : 2296 soá Baøi 3 : 2) y = –4x + 8 3) S = 6 + 4ln4 (ñvdt)  2x  2 y  z  0 5 Baøi 4 : 1) A(–3 ; 0 ; 6) 2) sin = 3)  3x  4 y  2z  3  0 36 4) x – 2y + 3 + (3  5 )(y + z – 6) = 0 ÑEÀ 27 KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2001-2002) (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (1,5ñ) Tính :
  5. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 37 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpop  1 2) J   2 sin 5 x dx x 2 .ln(x  1) dx 1) I  0 0 BAØI 2 : (1ñ) Coù bao nhieâu soá töï nhieân leû coù 4 chöõ soá khaùc nhau ñoâi moät? x 2  2mx  m  1 BAØI 3 : (4ñ) Cho haøm soá : y  (Cm) x 1 1) Ñònh m ñeå haøm soá coù cöïc ñaïi, cöïc tieåu vaø tung ñoä caùc ñieåm cöïc ñaïi, cöïc tieåu cuøng daáu. 2) Khaûo saùt haøm soá treân vôùi m = 1. (ñoà thò laø (C)) 3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C), ñöôøng thaúng y = 3 vaø hai ñöôøng thaúng x = 2, x = 3. 4) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (d) ñi qua ñieåm I(2 ; 0) vaø caét ñoà thò (C) taïi hai ñieåm phaân bieät M, N sao cho I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn MN. BAØI 4 : (3,5ñ) Trong khoâng gian coù heä truïc toïa ñoä Oxyz cho : x  1  2t  2 x  y  2z  0  ñöôøng thaúng (D) : y  2  t vaø ñöôøng thaúng () :   x  2 y  2z  1  0 z  4  t  1) Chöùng minh raèng hai ñöôøng thaúng (D) vaø () cheùo nhau. 2) Vieát phöông trình mp(P) chöùa ñöôøng thaúng () vaø ñieåm A(–2 ;3 ;1). 3) Tìm toïa ñoä ñieåm B’ laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa B(2 ; 0 ; 1) leân (). 4) Tìm phöông trình ñöôøng thaúng (d) ñi qua goác toïa ñoä O vaø caét caû hai ñöôøng thaúng (D) vaø (). ÑAÙP SOÁ 2 5 8 Baøi 1 : 1) I = 2) J = ln 2  3 18 15 Baøi 2 : 2240 soá 1 5 1 5 3 Baøi 3 : 1) m < ( < m < 2) 3) S = – ln2 4) y = 2x – 4 2 2 2
  6. 38 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ Simpo PDF Merge and Split Unregistered 2 x  y -2http://www.simpop Version z  0  9 8 5 Baøi 4 : 2) x + y – 1 = 0 3) B’  4)  ; ;   17 17 17   2 x  3y  z  0 ÑEÀ 28 KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2002-2003) (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt)  2 e 2 2) J   x.sin(x ) dx BAØI 1 : (2 ñ) Tính : 1) I  x.lnx dx  0 1 BAØI 2 : (0,5 ñ) Chöùng minh raèng : C 0  C 6  C 6  C 6  C1  C 3  C 5 2 4 6 6 6 6 6 BAØI 3 : (4 ñ) Cho haøm soá : y = x4 + (m – 1)x2 – 3 (Cm) 1) Ñònh m ñeå ñoà thò (Cm) coù ñieåm uoán. 2) Khaûo saùt haøm soá khi m = –1, goïi ñoà thò laø (C). 3) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C) vaø truïc hoaønh. 4) Ñònh m ñeå ñöôøng thaúng y = –4 caét (Cm) taïi 4 ñieåm phaân bieät. BAØI 4 : (3,5 ñ) Trong khoâng gian Oxyz cho caùc ñieåm : A(–1 ; 2 ; 3) B(0 ; 3 ; 1), C(2 ; 2 ; –1), D(4 ; –2 ; 1) 1) Xeùt vò trí töông ñoái cuûa 2 ñöôøng thaúng AB vaø CD. 2) Vieát phöông trình mp(P) chöùa ñöôøng thaúng AC vaø song song vôùi BD. Tính khoaûng caùch AC vaø BD. 3) Tìm ñieåm M thuoäc AB vaø ñieåm N thuoäc CD sao cho MN laø ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa hai ñöôøng thaúng AB vaø CD. 4) Tìm toïa ñoä ñieåm E laø chaân ñöôøng phaân giaùc trong goùc A cuûa tam giaùc ABC. ÑAÙP SOÁ 2 e 1 1 Baøi 1 : 1) I = 2) J = 4 2
  7. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 39 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpop 32 5 Baøi 3 : 1) m < 1 3) S = 4) m < –1 5 Baøi 4 : 1) AB cheùo CD. 6 2) 20x + 16y + 15z – 57 = 0 ; d(AC , BD) = 881  4 13  5  3) M   vaø N(1 ; 4 ; –2) ;; 3 3 3   2 6 15  2 6 5  6  4) E   5 6 ; 5 6 ; 5 6    ÑEÀ 29 KIEÅM TRA HOÏC KYØ II (2003-2004) (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : (2 ñ) Tính caùc tích phaân sau :  1 2 x 1) I  (cos 3 x  2cos 5 x) dx 2) J  dx   ( x  1) 3 0 0 mx  1 BAØI 2 : (4 ñ) Cho haøm soá : y = (Cm) x  2m 1) Ñònh m ñeå haøm soá ñoàng bieán trong töøng khoaûng xaùc ñònh cuûa noù. 2) Khaûo saùt haøm soá khi m = 1, goïi ñoà thò laø (C). 3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán (d) cuûa (C) ñi qua A(–4 ; 1). 4) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C), tieáp tuyeán (d) cuûa (C) vaø ñöôøng thaúng x = –4. BAØI 3 : (1 ñ) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa Parabol (P) : y2 = 8x bieát tieáp tuyeán ñi qua A( –3 ; 0). BAØI 4 : (3 ñ) Trong khoâng gian coù heä truïc toïa ñoä Oxyz cho caùc ñieåm: A(3 ; 0 ; 0) B(0 ; 4 ; 0) vaø C(0 ; 0 ; 2). 1) Chöùng minh hai ñöôøng thaúng OA vaø BC cheùo nhau.. 2) Tìm toïa ñoä ñieåm H laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa O leân mp(ABC). Chöùng minh H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc ABC.
  8. 40 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ 3) Tìm toïa PDFA’ laø chaân ñöôøngUnregistered Version - http://www.simpop Simpo ñoä Merge and Split cao veõ töø A cuûa tam giaùc ABC. Vieát phöông trình ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa OA vaø BC. ÑAÙP SOÁ 26 1 Baøi 1 : 1) I = 2) J = 8 15 1 1 1 Baøi 2 : 1) m >  m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2