Toán ôn tập và bổ sung về bài toán

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
94
lượt xem
5
download

Toán ôn tập và bổ sung về bài toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Qua bài toán cụ thể, làm quen một dạng toán quan hệ tỉ lệ và biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh nhận dạng toán, giải toán nhanh, chính xác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán ôn tập và bổ sung về bài toán

  1. TOAÙN OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Qua baøi toaùn cuï theå, laøm quen moät daïng toaùn quan heä tIû leä vaø bieát caùch giaûi baøi toaùn coù lieân quan ñeán quan heä tæ leä ñoù. 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh nhaän daïng toaùn, giaûi toaùn nhanh, chính xaùc. 3. Thaùi ñoä: Vaän duïng kieán thöùc giaûi toaùn vaøo thöïc teá, töø ñoù giaùo duïc hoïc sinh say meâ hoïc toaùn, thích tìm toøi hoïc hoûi. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu - baûng phuï - Troø: Vôû baøi taäp - SGK - vôû nhaùp III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DẠY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: OÂn taäp giaûi toaùn - Kieåm tra lyù thuyeát caùch - 2 hoïc sinh giaûi 2 daïng toaùn ñieån hình toång - tæ vaø hieäu - tæ. - Hoïc sinh söûa baøi 3/18 (SGK)  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoâm nay, chuùng ta tieáp tuïc thöïc haønh giaûi caùc baøi
  3. toaùn coù lôøi vaên (tt). 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu - Hoaït ñoäng caù nhaân ví duï dẫn đến quan hệ tỉ lệ Mục tiêu: Giúp HS nêu được mối quan hệ tỉ lệ Phöông phaùp: thöïc haønh, ñ.thoaïi  Baøi 1: - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Hoïc sinh ñoïc ñeà sinh nhaän xeùt choát laïi daïng - Phaân tích ñeà - Laäp baûng toaùn. (SGK) - Hoïc sinh laøm baøi Giaûi
  4. Mua 1m vaûi heát : 80000 : 5 = 16000 (ñoàng) Mua 7m vaûi heát : 16000  7 = 112000 (ñoàng) Ñaùp soá : 112000 ñoàng. - Laàn löôït hoïc sinh ñieàn vaøo baûng  Yeâu caàu hoïc sinh neâu - Lôùp nhaän xeùt nhaän xeùt veà moái quan heä - thôøi gian gaáp bao nhieâu giöõa thôøi gian vaø quaõng laàn thì quaõng ñöôøng gaáp ñöôøng leân baáy nhieâu laàn. Löu yù : Chæ neâu nhaän xeùt nhö treân, chöa ñöa ra khaùi nieäm , thuaät ngöõ “ tæ leä
  5. thuaän”  Baøi 2: - Giaùo vieân yeâu caàu HS - Hoïc sinh ñoïc ñeà ñoïc ñeà - Giaùo vieân yeâu caàu HS - Phaân tích vaø toùm taét phaân tích ñeà Trong 1 giôø oâ toâ ñi ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-meùt ? Trong 4 giôø oâ toâ ñi ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-meùt ? - Hoïc sinh tìm daïng toaùn - Neâu daïng toaùn - Giaùo vieân yeâu caàu HS - Neâu phöông phaùp giaûi: neâu phöông phaùp giaûi. “Ruùt veà 1 ñôn vò”  Giaùo vieân nhaän xeùt Löu yù : HS chæ giaûi 1 trong GV coù theå gôïi yù ñeå daãn ra 2 caùch caùch 2 “tìm tæ soá”, theo caùc
  6. böôùc nhö SGK Giaûi 12 ngaøy so vôùi 3 ngaøy thì gaáp : 12 : 3 = 4 (laàn) Trong 12 ngaøy ñoäi ñoù troàng ñöôïc : 1200  4 = 4800 (caây thoâng) Ñaùp soá : 4800 caây thoâng * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân Mục tiêu: Rèn HS biết phân tích đề, làm nhanh, tính đúng. Phöông phaùp: Thöïc haønh  Baøi 2: - Giaùo vieân yeâu caàu HS - Hoïc sinh ñoïc ñeà
  7. ñoïc ñeà. - Giaùo vieân yeâu caàu HS - Phaân tích vaø toùm taét phaân tích ñeà vaø toùm taét. - Neâu daïng toaùn - Neâu phöông phaùp giaûi: “Duøng tiû soá” - Hoïc sinh toùm taét: 3 ngaøy : 1200 caây 12 ngaøy : ...... caây  Giaùo vieân choát laïi 2 - Hoïc sinh söûa baøi phöông phaùp  Baøi 3: - Giaùo vieân cho hoïc sinh - Hoïc sinh döïa vaøo toùm taét toùm taét baøi toaùn ñeå tìm ra caùch giaûi - Giaùo vieân nhaän xeùt - 2 hoïc sinh leân baûng giaûi Giaûi
  8. a) 4000 ngöôøi so vôùi 1000 ngöôøi thì gaáp 4000 : 1000 = 4 (laàn) Sau moät naêm soá daân xaõ ñoù taêng theâm 21  4 = 84 (ngöôøi) Ñaùp soá : 84 ngöôøi b) Sau moät naêm soá daân xaõ ñoù taêng theâm 4000  15  60 (ngöôøi) 1000 Ñaùp soá : 60 ngöôøi - Giaùo vieân döïa vaøo keát - Caû lôùp giaûi vaøo vôû quaû ôû phaàn a, vaø phaàn b ñeå - Hoïc sinh nhaän xeùt lieân heä giaùo duïc daân soá. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá
  9. - Nhaéc laïi kieán thöùc vöøa - Thi ñua 2 daõy giaûi toaùn oân nhanh (baûng phuï)  Giaùo vieân nhaän xeùt - - Hoïc sinh nhaän xeùt tuyeân döông 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Veà nhaø laøm baøi - OÂn laïi caùc kieán thöùc vöøa hoïc - Chuaån bò: “Luyeän taäp” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản