Toán ôn tập và bổ sung về bài toán (tt)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
176
lượt xem
4
download

Toán ôn tập và bổ sung về bài toán (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh bước đầu làm quen với một dạng quan hệ tỉ lệ và biết cách giải toán có liên quan đến tỉ lệ đó. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh giải toán nhanh, giải chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. Vận dụng điều đã học vào cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán ôn tập và bổ sung về bài toán (tt)

  1. TOAÙN OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN (tt) I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh böôùc ñaàu laøm quen vôùi moät daïng quan heä tæ leä , vaø bieát caùch giaûi baøi toaùn coù lieân quan ñeán tiû leä ñoù 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh nhaän daïng toaùn nhanh, giaûi chính xaùc. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc. Vaän duïng ñieàu ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu, baûng phuï - Troø: Vôû baøi taäp, baûng con, SGK, nhaùp. III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DẠY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp - Giaùo vieân kieåm tra hai - 2 hoïc sinh daïng toaùn tiû leä ñaõ hoïc - Hoïc sinh laàn löôït söûa (SGK).  Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: OÂn taäp giaûi toaùn (tt) - Hoâm nay, chuùng ta tieáp tuïc hoïc daïng toaùn tyû leä tieáp theo thoâng qua tieát
  3. “OÂn taäp giaûi toaùn” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1:Neâu ví duï - Hoaït ñoäng caù nhaân – nhaän xeùt Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu ví duï daãn ñeán quan heä tiû leä Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo _GV neâu ví duï (SGK) - Hoïc sinh tìm keát quaû ñieàn vaøo baûng vieát saün treân baûng  hoïc sinh nhaän xeùt moái quan heä giöõa hai ñaïi löôïng. _GV cho HS quan saùt baûng
  4. roài nhaän xeùt : “Soá ki-loâ-gam gaïo ôû moãi Löu yù : khoâng ñöa ra khaùi bao gaáp leân bao nhieâu laàn nieäm, thuaät ngöõ “tæ leä thì soá bao gaïo coù ñöôïc laïi nghòch” giaûm ñi baáy nhieâu laàn “ * Hoaït ñoäng 2: Thöïc - Hoaït ñoäng caù nhaân haønh Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh cuûng coá, reøn kyõ naêng giaûi caùc baøi toaùn lieân quan ñeán tiû leä (daïng ruùt veà ñôn vò)  hoïc sinh bieát giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan ñeán tiû leä Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo
  5.  Baøi toaùn 1: - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Toùm taét - Giaùo vieân gôïi yù: Hoïc - Hoïc sinh giaûi - Phöông sinh suy nghó caù nhaân tìm phaùp duøng ruùt veà ñôn vò caùch giaûi _GV phaân tích baøi toaùn ñeå - Khi laøm baøi HS coù theå giaûi theo caùch 2 “tìm tæ soá” giaûi baøi toaùn baèng 1 trong 2 caùch * Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh - Hoaït ñoäng caù nhaân (thi Muïc tieâu: Reøn kó naêng ñua tieáp söùc 2 daõy) tính toaùn nhanh Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo  Baøi 1: - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi _GV gôïi môû tìm ra caùch - Hoïc sinh ghi keát quaû vaøo giaûi baèng caùch “ruùt veà ñôn baûng daïng tieáp söùc
  6. vò” Muoán laøm xong coâng vieäc trong moät ngaøy thì caàn : 10  7 = 70 (ngöôøi) Muoán laøm xong coâng vieäc trong 5 ngaøy thì caàn : 70 : 5 = 14 (ngöôøi) Ñaùp soá : 14 ngöôøi  Giaùo vieân choát laïi - Lôùp nhaän xeùt  Baøi 2: - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Neâu toùm taét. Hoïc sinh giaûi Moät ngöôøi aên heát soá gaïo ñoù trong : 20  120 =2400 (ngaøy) 150 ngöôøi seõ aên heát soá gaïo ñoù trong :
  7. 24000 : 150 = 16 (ngaøy) Ñaùp soá : 16 ngaøy - Hoïc sinh söûa baøi - Neâu caùch laøm “Ruùt veà ñôn vò”  Giaùo vieân nhaän xeùt  Baøi 3: - HS ñoïc ñeà - Neâu toùm taét. HS giaûi  Giaùo vieân choát laïi - Hoïc sinh söûa baøi - Phöông phaùp “Duøng tæ soá” 6 maùy bôm so vôùi 3 maùy thì gaáp : 6 : 3 = 2 (laàn) 6 maùy bôm huùt heát nöôùc hoà sau : 4 : 2 = 2 (giôø)
  8. Ñaùp soá : 2 giôø 4’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm baøn (baûng phuï) - Cho hoïc sinh nhaéc laïi caùch giaûi daïng toaùn quan heä tyû leä 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø - Chuaån bò: Luyeän taäp
Đồng bộ tài khoản