Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Toàn tập về Văn kiện Đảng (6-1993 - 12-1994) - Tập 53

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:345

16
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn kiện Đảng toàn tập, tập 53 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 6-1993 đến hết tháng 12-1994. Từ sau Đại hội VII, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Các thế lực thù địch ra sức hoạt động chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trước thách thức mới, với sự nhạy bén chính trị và kinh nghiệm lãnh đạo đã tích luỹ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã kịp thời tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng, sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, tìm ra giải pháp đúng đắn đưa đất nước tiếp tục tiến lên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toàn tập về Văn kiện Đảng (6-1993 - 12-1994) - Tập 53

 1. V¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt theo quyÕt ®Þnh cña bé chÝnh trÞ ban chÊp hµnh trung −¬ng §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, sè 25-Q§/TW, Ngµy 3 th¸ng 2 n¨m 1997
 2. Héi ®ång xuÊt b¶n §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam tr−¬ng tÊn sang Chñ tÞch Héi ®ång Phan diÔn Phã Chñ tÞch Héi ®ång NguyÔn §øc B×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång NguyÔn Phó Träng Uû viªn NguyÔn H÷u Thä " NguyÔn Duy Quý " Hµ §¨ng " §Æng Xu©n Kú " Lª Hai " V¨n kiÖn ®¶ng Ng« V¨n Dô " Lª Quang Th−ëng " TrÇn §×nh Nghiªm " Vò H÷u Ngo¹n " NguyÔn V¨n Lanh " toµn tËp TrÞnh thóc huúnh " tËp 53 Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o (6-1993 - 12-1994) Hµ §¨ng Tr−ëng ban Vò H÷u Ngo¹n Th−êng trùc Ng« V¨n Dô Thµnh viªn trÞnh thóc huúnh " nguyÔn v¨n lanh " trÞnh nhu " Nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 53 nguyÔn v¨n lanh (Chñ biªn) hoµng quèc tuÊn Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia ph¹m thÞ vÞnh hµ néi - 2007
 3. V VI V¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp nhiÖm kú vÒ ®Èy tíi mét b−íc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, tËp 53 cã 78 tµi liÖu, gåm c¸c nghÞ quyÕt, chØ thÞ, quyÕt ®Þnh, th«ng b¸o, b¸o c¸o cña Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng, Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th− vµ c¸c bµi ph¸t biÓu cña Tæng BÝ th− §ç M−êi. MÆc dï chóng t«i ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c s−u tÇm Lêi giíi thiÖu tËp 53 tµi liÖu, biªn tËp, nh−ng kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, mong b¹n ®äc gãp ý. Xin tr©n träng giíi thiÖu cuèn s¸ch cïng b¹n ®äc. V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp, tËp 53 ph¶n ¸nh ho¹t ®éng l·nh ®¹o cña §¶ng tõ th¸ng 6-1993 ®Õn hÕt th¸ng 12-1994. Th¸ng 5 n¨m 2007 Tõ sau §¹i héi VII, t×nh h×nh thÕ giíi diÔn biÕn nhanh chãng vµ phøc t¹p. ChÕ ®é x· héi chñ nghÜa ë Liªn X« vµ §«ng ¢u sôp ®æ. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia C¸c thÕ lùc thï ®Þch ra søc ho¹t ®éng chèng ph¸ c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc cña nh©n d©n ta. Tr−íc th¸ch thøc míi, víi sù nh¹y bÐn chÝnh trÞ vµ kinh nghiÖm l·nh ®¹o ®· tÝch luü, Bé ChÝnh trÞ, Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng ®· kÞp thêi tËp hîp ®−îc trÝ tuÖ cña toµn §¶ng, søc m¹nh ®oµn kÕt cña c¶ d©n téc, t×m ra gi¶i ph¸p ®óng ®¾n ®−a ®Êt n−íc tiÕp tôc tiÕn lªn. Th¸ng 1-1994, Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú cña §¶ng ®−îc triÖu tËp. Trªn c¬ së kiÓm ®iÓm viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi VII, tæng kÕt mét b−íc c«ng cuéc ®æi míi tõ §¹i héi VI, Héi nghÞ nhËn ®Þnh r»ng nh÷ng thµnh tùu quan träng ®¹t ®−îc ®· vµ ®ang t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò ®−a ®Êt n−íc chuyÓn sang mét thêi kú ph¸t triÓn míi, thêi kú ®Èy tíi mét b−íc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. Héi nghÞ ®· lµm s¸ng tá thªm mét sè vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n−íc ta, x¸c ®Þnh râ h¬n nh÷ng gi¶i ph¸p lín ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi VII, ®Æc biÖt ®· chØ ra c¬ héi ph¶i n¾m lÊy vµ bèn nguy c¬ ph¶i v−ît qua ®Ó tiÕp tôc ®−a ®Êt n−íc tiÕn lªn. Th¸ng 7-1994, Héi nghÞ lÇn thø b¶y Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng (kho¸ VII) cã nh÷ng chñ tr−¬ng vµ quyÕt ®Þnh quan träng nh»m cô thÓ ho¸ quan ®iÓm cña Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a
 4. 1 2 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé, ®Ò xuÊt víi Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th− chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé. 2. ThÈm tra, x¸c minh nh÷ng c¸n bé thuéc diÖn Ban BÝ th−, Bé ChÝnh trÞ trùc tiÕp qu¶n lý cã vÊn ®Ò vÒ lÞch sö chÝnh trÞ hoÆc cã nghi vÊn chÝnh trÞ. QuyÕt ®Þnh 3. H−íng dÉn c¸c ban c¸n sù ®¶ng, ®¶ng ®oµn, ®¶ng uû trùc thuéc Trung −¬ng vµ c¸c tØnh uû, thµnh uû tæ chøc thùc cña Bé ChÝnh trÞ hiÖn c¸c chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ Sè 70-Q§/TW, ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1993 néi bé. VÒ viÖc thµnh lËp Ban B¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé cña 4. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña §¶ng vÒ Trung −¬ng c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé. QuyÒn h¹n cña Ban B¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé Trung −¬ng: 1- §−îc yªu cÇu c¸c ban c¸n sù ®¶ng, ®¶ng ®oµn, ®¶ng uû §Ó t¨ng c−êng c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé, trùc thuéc Trung −¬ng vµ c¸c tØnh uû, thµnh uû cung cÊp t×nh h×nh chÝnh trÞ néi bé vµ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn Bé ChÝnh trÞ QuyÕt ®Þnh: c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé. 2- §−îc tham dù c¸c cuéc häp cña cÊp uû, cña ban c¸n sù Thµnh lËp Ban B¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé trùc thuéc ®¶ng, ®¶ng ®oµn vµ c¸c ®¬n vÞ cã néi dung liªn quan ®Õn c«ng Trung −¬ng. t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé. 3- §−îc dù c¸c cuéc häp do Bé ChÝnh trÞ vµ Ban BÝ th− I- Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Ban b¶o vÖ triÖu tËp cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé. chÝnh trÞ néi bé cña Trung −¬ng II- Tæ chøc bé m¸y cña ban Ban B¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé cña Trung −¬ng lµ c¬ quan tham m−u cña Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng, trùc tiÕp lµ Bé - Ban B¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé Trung −¬ng cã mét tr−ëng ChÝnh trÞ, Ban BÝ th− vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé. ban vµ mét ®Õn hai phã ban chuyªn tr¸ch. Ban B¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé cña Trung −¬ng cã nh÷ng - Tæ chøc bé m¸y vµ biªn chÕ cña Ban do l·nh ®¹o Ban nhiÖm vô sau ®©y: nghiªn cøu vµ quyÕt ®Þnh. 1. Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c - Ban Tæ chøc Trung −¬ng vµ Ban Tµi chÝnh - Qu¶n trÞ
 5. quyÕt ®Þnh cña bé chÝnh trÞ sè 70-q®/tw... 3 4 Trung −¬ng cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ vÒ c¬ së vËt chÊt, ng©n s¸ch vµ ®iÒu c¸n bé cho Ban B¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé Trung −¬ng. C¸c tØnh, thµnh uû, c¸c ®¶ng uû trùc thuéc Trung −¬ng, ban c¸n sù ®¶ng, ®¶ng ®oµn c¸c c¬ quan trung −¬ng vµ c¸c ban cña Trung −¬ng cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ChØ thÞ ®Þnh nµy. cña Ban BÝ th− T/M Bé ChÝnh trÞ Sè 24-CT/TW, ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 1993 §µo Duy Tïng VÒ thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø n¨m Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng (kho¸ VII) L−u t¹i Kho L−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng. C¨n cø vµo NghÞ quyÕt §¹i héi VII vµ thùc tiÔn cña nh÷ng n¨m ®æi míi, Héi nghÞ lÇn thø n¨m Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng (kho¸ VII) ®· ra NghÞ quyÕt vÒ "TiÕp tôc ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n«ng th«n". NghÞ quyÕt ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng n«ng nghiÖp, n«ng th«n n−íc ta hiÖn nay; x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vµ quan ®iÓm tiÕp tôc ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n; ®Ò ra nh÷ng ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, x©y dùng n«ng th«n giµu m¹nh, v¨n minh, theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. §Ó NghÞ quyÕt Trung −¬ng n¨m ®i vµo cuéc sèng, thùc sù trë thµnh mèc ®¸nh dÊu b−íc ph¸t triÓn míi m¹nh mÏ trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n n−íc ta, toµn §¶ng, toµn d©n cÇn thùc hiÖn tèt NghÞ quyÕt. C¸c cÊp uû ®¶ng n¾m v÷ng nh÷ng yªu cÇu sau ®©y: 1. Lµm cho toµn §¶ng, toµn d©n thÊy râ vÞ trÝ cã tÝnh
 6. chØ thÞ cña ban bÝ th− sè 24-ct/tw... 5 6 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp chiÕn l−îc cña n«ng nghiÖp, n«ng th«n trong qu¸ tr×nh ®æi 1. Tæ chøc phæ biÕn NghÞ quyÕt Trung −¬ng n¨m: míi, x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n−íc ta; qu¸n triÖt môc NghÞ quyÕt ph¶i ®−îc qu¸n triÖt tr−íc hÕt trong c¸c cÊp tiªu, quan ®iÓm, ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p tiÕp tôc ®æi míi uû ®¶ng, c¸c ®¶ng ®oµn, Ban C¸n sù §¶ng, n¾m v÷ng c¸c vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n«ng th«n trong giai ®o¹n hiÖn quan ®iÓm, t− t−ëng chØ ®¹o vµ c¸c chÝnh s¸ch cña NghÞ nay; t¹o sù nhÊt trÝ ë tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c cÊp vµ trong nh©n quyÕt Trung −¬ng n¨m, kh¾c phôc nh÷ng nhËn thøc tr¸i víi d©n vÒ nhËn thøc, quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt, quan ®iÓm cña NghÞ quyÕt, t¹o ra sù nhÊt trÝ cao trong §¶ng. lµm cho n«ng d©n phÊn khëi ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, x©y dùng NghÞ quyÕt cÇn ®−îc phæ biÕn s©u réng ®Õn tõng c¸n bé, n«ng th«n míi. ®¶ng viªn vµ nh©n d©n víi c¸c h×nh thøc s¸t hîp víi tõng ®èi 2. CÇn khÈn tr−¬ng cô thÓ ho¸, thÓ chÕ ho¸ NghÞ quyÕt t−îng vµ tõng ®Þa bµn. Khi phæ biÕn cho n«ng d©n, nhÊt lµ Trung −¬ng n¨m b»ng c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, ch−¬ng n«ng d©n miÒn nói, vïng cao, cÇn chó ý sö dông c¸c h×nh tr×nh cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ë c¸c ngµnh, c¸c cÊp. §ång thêi thøc phæ cËp vµ thiÕt thùc. triÓn khai nh÷ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lµm ngay. ViÖc phæ biÕn NghÞ quyÕt ph¶i ®ång thêi víi viÖc bµn chñ 3. §æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n«ng th«n lµ tr−¬ng, kÕ ho¹ch vµ ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn cô thÓ cña ®Þa mét sù nghiÖp lín, khã kh¨n vµ phøc t¹p. CÇn chØ ®¹o vµ ph−¬ng, ngµnh vµ ®¬n vÞ, tÝnh ®Õn thêi vô ë tõng vïng, tõng h−íng dÉn cô thÓ tõng b−íc, tõng viÖc ë tõng c¬ së phï hîp ngµnh nghÒ, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu bøc b¸ch cña n«ng d©n víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tõng ®Þa ph−¬ng. Qu¸ tr×nh thùc vµ n«ng th«n. hiÖn NghÞ quyÕt cÇn ®−îc kiÓm tra chÆt chÏ, l−êng tr−íc 2. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn NghÞ quyÕt: nh÷ng c¸ch lµm vµ khuynh h−íng kh«ng ®óng, nhÊt lµ C¸c vÊn ®Ò nªu trong ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p cña trong viÖc thùc hiÖn c¸c luËt vµ chÝnh s¸ch vÒ ruéng ®Êt, NghÞ quyÕt ph¶i ®−îc thÓ chÕ ho¸ thµnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, thuÕ, tÝn dông, kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë n«ng th«n ®Ó x©y dùng thµnh ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn cô thÓ, nhÊt lµ c¸c kh¾c phôc kÞp thêi, b¶o ®¶m võa t¹o b−íc ph¸t triÓn míi vÊn ®Ò ®ang cã nhu cÇu cÊp b¸ch ph¶i gi¶i quyÕt nh−: ruéng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo ®Þnh h−íng x· héi chñ ®Êt, thuÕ, tÝn dông, ®Çu t−, gi¸ c¶, thÞ tr−êng, cung øng vËt nghÜa, võa gi÷ v÷ng sù æn ®Þnh chÝnh trÞ, x· héi ë n«ng th«n t−, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, v.v.. Ban C¸n sù §¶ng ChÝnh vµ sù ®oµn kÕt trong n«ng d©n. 4. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung −¬ng n¨m phñ chñ tr× cïng Ban C¸n sù §¶ng c¸c bé khÈn tr−¬ng lËp ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c NghÞ danh môc c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cÇn ban hµnh, c¸c ch−¬ng quyÕt hai, ba, bèn cña Trung −¬ng vµ NghÞ quyÕt 22 cña Bé tr×nh thuéc qu¶n lý vÜ m« cÇn x©y dùng vµ thùc hiÖn; ph©n ChÝnh trÞ (kho¸ VI). c«ng cô thÓ ng−êi phô tr¸ch ch−¬ng tr×nh, c¬ quan th−êng C¸c cÊp uû ®¶ng cÇn lµm tèt nh÷ng viÖc d−íi ®©y: trùc vµ c¸c c¬ quan phèi hîp nghiªn cøu, chØ ®¹o thùc hiÖn
 7. chØ thÞ cña ban bÝ th− sè 24-ct/tw... 7 8 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp ch−¬ng tr×nh; ®Þnh thêi h¹n hoµn thµnh viÖc x©y dùng vµ C¸c cÊp uû ®¶ng, c¸c ban ®¶ng, c¸c ®¶ng ®oµn, Ban C¸n thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. sù §¶ng th−êng xuyªn kiÓm tra chÆt chÏ viÖc qu¸n triÖt vµ §Ó cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt, c¸c cÊp uû cÇn bµn c¸c chñ thùc hiÖn NghÞ quyÕt, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo c¸c quy tr−¬ng vµ ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng. §ång thêi mçi ngµnh, ®Þa ®Þnh hiÖn hµnh; trong b¸o c¸o ®Þnh kú göi Ban BÝ th− cÇn cã ph−¬ng, mçi c¬ së cÇn x¸c ®Þnh nh÷ng viÖc cÇn vµ cã thÓ tæ phÇn b¸o c¸o riªng vÒ t×nh h×nh vµ tiÕn ®é thùc hiÖn NghÞ chøc lµm ngay vµ lµm cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc. quyÕt Trung −¬ng n¨m. Ban Kinh tÕ Trung −¬ng chñ tr× cïng Trong khi x©y dùng vµ thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung −¬ng c¸c Ban Trung −¬ng §¶ng gióp Ban BÝ th− theo dâi, kiÓm tra n¨m theo c¸c ch−¬ng tr×nh, cÇn ph¶i cã sù phèi hîp chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt nµy. chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp. C¸c c¬ quan trung −¬ng ChØ thÞ nµy phæ biÕn ®Õn c¸c chi bé, ®¶ng bé c¬ së. ph¶i cïng c¸c ®Þa ph−¬ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tiÔn ®ang ®Æt ra trªn tõng ®Þa bµn; chó ý tæng kÕt nh÷ng m« h×nh T/M Ban BÝ th− ®æi míi cã hiÖu qu¶ ®Ó phæ biÕn vµ kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng §µo Duy Tïng vÊn ®Ò phøc t¹p míi n¶y sinh ®Ó chñ ®éng xö lý. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung −¬ng n¨m lµ tr¸ch nhiÖm L−u t¹i Kho L−u tr÷ cña toµn §¶ng. Trung −¬ng §¶ng. C¸c cÊp uû ®¶ng, ®¶ng ®oµn, Ban C¸n sù §¶ng cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn qu¸n triÖt NghÞ quyÕt, x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh trong ®Þa ph−¬ng, ngµnh vµ ®¬n vÞ m×nh. Mét th¸ng, sau khi ban hµnh ChØ thÞ nµy, c¸c Ban C¸n sù §¶ng trùc thuéc Trung −¬ng b¸o c¸o Ban BÝ th− danh môc c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vµ c¸c ch−¬ng tr×nh cÇn x©y dùng vµ ban hµnh. Ban T− t−ëng - V¨n ho¸ Trung −¬ng vµ Ban Tuyªn gi¸o c¸c cÊp biªn so¹n c¸c tµi liÖu phæ biÕn NghÞ quyÕt ®Õn c¬ së, chØ ®¹o c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ tuyªn truyÒn s©u réng NghÞ quyÕt b»ng nhiÒu h×nh thøc dÔ hiÓu, sinh ®éng vµ thiÕt thùc; chó träng giíi thiÖu c¸c ®iÓn h×nh ®æi míi cã hiÖu qu¶ ë n«ng th«n.
 8. 9 10 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp hÖ thèng, s©u s¾c c¸c t¸c phÈm kinh ®iÓn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh g¾n chÆt víi nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn trong n−íc vµ quèc tÕ ®ang ®Æt ra. Chó ý nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò lÞch sö t− t−ëng ViÖt Nam. Nghiªn cøu cã chän läc, cã phª ph¸n c¸c trµo l−u t− t−ëng, c¸c häc thuyÕt hiÖn Th«ng b¸o ®¹i ngoµi M¸c - Lªnin. 4. VÒ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn: cÇn lùa chän cho ®−îc mét ®éi Sè 48-TB/TW, ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1993 ngò gi¸o s− vµ chuyªn gia giái trong c¶ n−íc b¶o ®¶m viÖc ý kiÕn cña Ban BÝ th− vÒ viÖc më kho¸ ®Æc biÖt gi¶ng d¹y vµ h−íng dÉn khoa häc cho c¸c líp nµy. Nhµ n−íc ®µo t¹o cao häc vµ nghiªn cøu sinh vÒ c¸c bé m«n gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi gi¸o s− vµ khoa häc M¸c - Lªnin häc viªn ph−¬ng tiÖn gi¶ng d¹y vµ häc tËp, ®Ó Häc viÖn thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. 5. Giao cho Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh chñ XÐt nhu cÇu bøc xóc ph¶i t¨ng c−êng ®éi ngò c¸n bé lý tr× cïng Ban Tæ chøc Trung −¬ng, Ban Tæ chøc - C¸n bé luËn M¸c - Lªnin, Ban BÝ th− chñ tr−¬ng trong khi vÉn tiÕn ChÝnh phñ vµ Ban Khoa gi¸o Trung −¬ng tæ chøc chiªu sinh. hµnh theo kÕ ho¹ch b×nh th−êng, viÖc ®µo t¹o sau ®¹i häc vÒ Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh chuÈn bÞ kÕ c¸c bé m«n khoa häc M¸c - Lªnin ë c¸c viÖn vµ tr−êng ®· ®−îc ho¹ch, néi dung ch−¬ng tr×nh, ®éi ngò gi¶ng d¹y vµ c¸c ®iÒu phÐp, cÇn më hai kho¸ ®Æc biÖt ®µo t¹o cao häc vµ nghiªn cøu kiÖn c¬ së vËt chÊt cÇn thiÕt ®Ó triÓn khai më líp sím. sinh vÒ c¸c bé m«n khoa häc M¸c - Lªnin t¹i Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh (mçi kho¸ 150 häc viªn). T/M Ban BÝ th− 1. Môc tiªu nh»m ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé lý luËn cèt c¸n §µo Duy Tïng trÎ, tr−íc hÕt vÒ c¸c bé m«n triÕt häc, kinh tÕ häc chÝnh trÞ vµ chñ nghÜa x· héi khoa häc, ®¹t tíi tr×nh ®é lý luËn cao, cã L−u t¹i Kho L−u tr÷ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®éc lËp, s¸ng t¹o, cã b¶n lÜnh v÷ng Trung −¬ng §¶ng. vµng trong ho¹t ®éng lý luËn vµ t− t−ëng. 2. §èi t−îng chiªu sinh ph¶i hÕt søc chän läc, b¶o ®¶m cã phÈm chÊt chÝnh trÞ vµ ®¹o ®øc tèt, thËt sù cã n¨ng khiÕu lý luËn. 3. VÒ néi dung ch−¬ng tr×nh, ph¶i b¶o ®¶m nghiªn cøu cã
 9. 11 12 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp b) Thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ tæ chøc, c¸n bé; quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tæ chøc, c¸n bé theo sù ph©n c«ng, ph©n cÊp cña cÊp trªn. c) KiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®−êng lèi, chñ tr−¬ng, nghÞ quyÕt cña §¶ng trong c¸c ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty, c«ng QuyÕt ®Þnh ty, liªn hiÖp c¸c doanh nghiÖp. d) Phèi hîp víi c¸c cÊp uû ®Þa ph−¬ng ®Ó x©y dùng c¸c tæ cña Ban BÝ th− chøc c¬ së ®¶ng ë c¸c doanh nghiÖp trong s¹ch, v÷ng m¹nh. Sè 71-Q§/TW, ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 1993 §iÒu 3: Tæ chøc cña Ban C¸n sù §¶ng ë c¸c tæng c«ng VÒ viÖc lËp Ban C¸n sù §¶ng ë c¸c tæng c«ng ty, ty, c«ng ty, liªn hiÖp c¸c doanh nghiÖp: c«ng ty, liªn hiÖp c¸c doanh nghiÖp träng yÕu a) Ban C¸n sù §¶ng cã tõ n¨m ®Õn b¶y uû viªn, gåm c¸c cña Nhµ n−íc ®ång chÝ ®¶ng viªn lµ tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc, phã tæng gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, bÝ th− ®¶ng uû c¬ quan, tr−ëng phßng tæ C¨n cø §iÒu lÖ §¶ng, chøc c¸n bé, chñ tÞch c«ng ®oµn ngµnh (nÕu cã). §ång chÝ C¨n cø NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø ba Ban ChÊp hµnh ®¶ng viªn lµ tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc (hoÆc phã tæng gi¸m Trung −¬ng kho¸ VII, ®èc, phã gi¸m ®èc) lµm bÝ th− Ban C¸n sù §¶ng. b) BÝ th−, phã bÝ th− vµ c¸c uû viªn Ban C¸n sù §¶ng ë Ban BÝ th− QuyÕt ®Þnh: c¸c tæng c«ng ty, c«ng ty, liªn hiÖp c¸c doanh nghiÖp do Ban BÝ th− Trung −¬ng §¶ng chØ ®Þnh. §iÒu 1: Thµnh lËp Ban C¸n sù §¶ng ë c¸c tæng c«ng ty, c) Ban C¸n sù §¶ng chÞu sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o trùc tiÕp c«ng ty, liªn hiÖp c¸c doanh nghiÖp träng yÕu cña Nhµ n−íc. cña Ban BÝ th−. d) Ban C¸n sù §¶ng cã con dÊu. §iÒu 2: NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Ban C¸n sù §¶ng ë c¸c tæng c«ng ty, c«ng ty, liªn hiÖp c¸c doanh nghiÖp: §iÒu 4: Ho¹t ®éng cña Ban C¸n sù §¶ng ë c¸c tæng c«ng a) L·nh ®¹o tæng c«ng ty, c«ng ty, liªn hiÖp c¸c doanh ty, c«ng ty, liªn hiÖp c¸c doanh nghiÖp: nghiÖp thùc hiÖn ®óng ®−êng lèi, chñ tr−¬ng, nghÞ quyÕt cña a) Lµm viÖc theo nguyªn t¾c tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n §¶ng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, môc tiªu vÒ s¶n xuÊt kinh phô tr¸ch, quyÕt ®Þnh theo ®a sè. doanh, thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña c«ng nh©n. b) B¶o ®¶m vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc
 10. quyÕt ®Þnh cña ban bÝ th− sè 71-q®/tw... 13 14 thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®−îc giao, ®ång thêi b¶o ®¶m thùc hiÖn ®óng ®−êng lèi, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng. NÕu thÊy chñ tr−¬ng cña cÊp trªn ch−a phï hîp th× kÞp thêi b¸o c¸o, ®Ò xuÊt ý kiÕn víi Ban BÝ th−. c) §¹i diÖn Ban C¸n sù §¶ng ®−îc dù c¸c héi nghÞ cña NghÞ quyÕt Ban BÝ th− vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan. cña Bé ChÝnh trÞ d) Quan hÖ víi c¸c ban cña §¶ng, c¸c ®¶ng ®oµn, Ban Sè 04-NQ/TW, ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 1993 C¸n sù §¶ng vµ c¸c cÊp uû ®¶ng ®Ó phèi hîp c«ng t¸c. ®) §Þnh kú b¸o c¸o c«ng t¸c víi Ban BÝ th−, ®ång göi c¸c VÒ ®æi míi vµ t¨ng c−êng c«ng t¸c vËn ®éng c¬ quan cã liªn quan. phô n÷ trong t×nh h×nh míi §iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký. Trong lÞch sö dùng n−íc vµ gi÷ n−íc, phô n÷ ViÖt Nam T/M Ban BÝ th− gi÷ mét vai trß vµ vÞ trÝ quan träng. Gi¶i phãng vµ ph¸t triÓn §µo Duy Tïng toµn diÖn phô n÷ lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp vµ l©u dµi ®Õn sù L−u t¹i Kho L−u tr÷ ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc. Båi d−ìng lùc l−îng phô n÷, ph¸t Trung −¬ng §¶ng. huy søc m¹nh vµ ch¨m lo sù ph¸t triÓn mäi mÆt cña phô n÷ lµ nhiÖm vô th−êng xuyªn, rÊt quan träng cña §¶ng trong mäi thêi kú c¸ch m¹ng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®æi míi vµ t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c phô n÷ lµ mét yªu cÇu quan träng cña sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ph¸t triÓn toµn diÖn ng−êi phô n÷. I- T×nh h×nh phô n÷ vµ c«ng t¸c phô n÷ cña §¶ng 1. T×nh h×nh phô n÷ Trong nh÷ng n¨m qua, c¸c tÇng líp phô n÷ n−íc ta, ph¸t
 11. nghÞ quyÕt cña bé chÝnh trÞ sè 04-nq/tw... 15 16 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp huy truyÒn thèng "anh hïng, bÊt khuÊt, trung hËu, ®¶m §¶ng lu«n quan t©m l·nh ®¹o ph¸t huy vai trß cña Héi ®ang", ®· ®oµn kÕt, ®æi míi s¸ng t¹o trong lao ®éng, c«ng t¸c, Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam ®Ó Héi thùc sù lµ tæ chøc ®oµn ®¹t nhiÒu thµnh tÝch xuÊt s¾c trªn c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kÕt c¸c tÇng líp phô n÷, ph¸t ®éng vµ h−íng dÉn c¸c phong kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo c«ng cuéc trµo c¸ch m¹ng cña phô n÷, gãp phÇn ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n−íc, lµm ®Ñp thªm nh÷ng bé n÷ cho §¶ng, Nhµ n−íc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, tÝch cùc phÈm chÊt cao quý cña phô n÷ ViÖt Nam: yªu n−íc, th«ng tham gia c¸c ho¹t ®éng cña phô n÷ quèc tÕ vµ tranh thñ ®−îc minh, cÇn cï, nhÉn n¹i, nh©n hËu... sù ñng hé to lín cña phô n÷ quèc tÕ ®èi víi ViÖt Nam vµ phô Tuy nhiªn, trong khã kh¨n chung cña ®Êt n−íc, phô n÷ n÷ ViÖt Nam. ®ang ph¶i g¸nh chÞu hËu qu¶ nÆng nÒ. Mét bé phËn ®¸ng kÓ Tõ sau §¹i héi Phô n÷ toµn quèc lÇn thø VI, Héi ®· tõng phô n÷ kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ viÖc lµm, thu nhËp thÊp, b−íc ®æi míi tæ chøc, néi dung vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng nhiÒu chÞ em cßn ph¶i lµm viÖc trong c¸c ®iÒu kiÖn nÆng theo h−íng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tËp hîp, gi¸o dôc vµ tæ nhäc, ®éc h¹i. Søc khoÎ phô n÷ nãi chung gi¶m sót, nhiÒu trÎ chøc phong trµo hµnh ®éng, ®¸p øng nhu cÇu lîi Ých thiÕt em suy dinh d−ìng, kh«ng Ýt tr−êng hîp ngay tõ khi cßn lµ th©n cña phô n÷. Hai cuéc vËn ®éng lín: "Phô n÷ gióp nhau bµo thai. lµm kinh tÕ gia ®×nh", "Nu«i d¹y con tèt, gãp phÇn h¹n chÕ NhiÒu phô n÷, nhÊt lµ phô n÷ ë miÒn nói, vïng n«ng trÎ em suy dinh d−ìng vµ bá häc", ®−îc c¸c tÇng líp phô n÷ th«n hÎo l¸nh, mï ch÷, t¸i mï ch÷ vµ häc vÊn thÊp cßn nhiÖt liÖt h−ëng øng b»ng nhiÒu s¸ng kiÕn, ®· cã t¸c dông nhiÒu. Møc h−ëng thô v¨n ho¸, v¨n nghÖ thÊp. Phô n÷ cßn bÞ tèt ®Õn cuéc sèng vµ h¹nh phóc cña nhiÒu gia ®×nh, gãp phÇn ph©n biÖt ®èi xö d−íi nhiÒu h×nh thøc. Phô n÷ lµ n¹n nh©n æn ®Þnh x· héi. cña nhiÒu tÖ n¹n x· héi ®ang cã chiÒu h−íng ph¸t triÓn nh−: Nhµ n−íc ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh 163 cña Héi ®ång Bé m¹i d©m, nghiÖn hót, cê b¹c, mª tÝn dÞ ®oan... Nh÷ng khã tr−ëng vÒ c¬ chÕ phèi hîp gi÷a c¸c cÊp chÝnh quyÒn víi c¸c kh¨n trªn ®©y ®ang ¶nh h−ëng xÊu ®Õn sù ph¸t triÓn cña cÊp héi, ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc, t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn phong phô n÷ cña thÕ hÖ t−¬ng lai. trµo cña phô n÷. Song c«ng t¸c phô n÷ cña §¶ng vµ Nhµ n−íc trong b−íc 2. C«ng t¸c phô n÷ cña §¶ng chuyÓn giai ®o¹n ®· béc lé nhiÒu thiÕu sãt: cßn nÆng vÒ huy Tõ khi thµnh lËp, §¶ng ®· coi träng môc tiªu gi¶i phãng ®éng khai th¸c sù ®ãng gãp cña phô n÷, mµ ch−a coi träng phô n÷, thùc hiÖn nam n÷ b×nh ®¼ng, ®Æt sù nghiÖp gi¶i ®óng møc viÖc båi d−ìng, n©ng cao tr×nh ®é phô n÷, t¹o ®iÒu phãng phô n÷ g¾n liÒn víi sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc vµ kiÖn cho phô n÷ ph¸t triÓn ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña giai x©y dùng chñ nghÜa x· héi. ®o¹n míi. C«ng t¸c vËn ®éng phô n÷ trong c¸c thµnh phÇn
 12. nghÞ quyÕt cña bé chÝnh trÞ sè 04-nq/tw... 17 18 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp kinh tÕ tËp thÓ, c¸ thÓ, t− nh©n, trong c¸c d©n téc Ýt ng−êi, II- Quan ®iÓm vµ c«ng t¸c lín c¸c t«n gi¸o, giíi trÝ thøc ch−a ®−îc quan t©m nghiªn cøu A- Quan ®iÓm ®Çy ®ñ ®Ó cã nh÷ng ph−¬ng thøc vËn ®éng phï hîp. §Æc biÖt 1. Phô n÷ ViÖt Nam cã truyÒn thèng lÞch sö vÎ vang, cã vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé n÷ cßn nhiÒu thiÕu sãt. Mét sè nh÷ng tiÒm n¨ng to lín, lµ mét ®éng lùc quan träng cña c«ng c¸n bé n÷ cã phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ch−a ®−îc bè trÝ vµo c¸c cuéc ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Phô n÷ võa lµ c−¬ng vÞ xøng ®¸ng, ch−a ®−îc båi d−ìng chuÈn bÞ ®Ó bæ ng−êi lao ®éng, ng−êi c«ng d©n, võa lµ ng−êi mÑ, ng−êi thÇy sung nguån c¸n bé cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. MÆt kh¸c mét bé ®Çu tiªn cña con ng−êi. Kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng, phËn phô n÷ vµ c¸n bé n÷ ch−a phÊn ®Êu v−¬n lªn ®Ó ®¸p tr×nh ®é v¨n ho¸, vÞ trÝ x· héi, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn øng yªu cÇu cña thêi kú míi. cña phô n÷ cã ¶nh h−ëng s©u xa ®Õn sù ph¸t triÓn cña thÕ hÖ Nh×n chung ®éi ngò c¸n bé n÷ ®ang bÞ gi¶m sót, nguån t−¬ng lai. V× vËy, ph¶i xem gi¶i phãng phô n÷ lµ mét môc c¸n bé n÷ ®ang bÞ hÉng hôt. tiªu vµ néi dung quan träng cña c«ng cuéc ®æi míi vµ sù Nh÷ng khã kh¨n cña phô n÷ kh«ng t¸ch rêi nh÷ng khã nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n−íc ta. kh¨n chung cña ®Êt n−íc, song vÒ mÆt chñ quan §¶ng cßn 2. Môc tiªu gi¶i phãng phô n÷ hiÖn nay lµ thiÕt thùc c¶i chËm ®æi míi c«ng t¸c vËn ®éng phô n÷, chËm bæ sung, söa thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña chÞ em, n©ng cao vÞ ®æi chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn phô n÷, ch−a tæ chøc tèt viÖc trÝ x· héi cña phô n÷, thùc hiÖn tèt nam n÷ b×nh ®¼ng. X©y thùc hiÖn ®−êng lèi, chÝnh s¸ch ®· ®Ò ra vÒ c«ng t¸c phô n÷. dùng gia ®×nh no Êm, b×nh ®¼ng, tiÕn bé, h¹nh phóc. X©y Trong t− t−ëng chØ ®¹o, cã lóc, cã n¬i cßn tho¶ m·n vÒ thµnh dùng ng−êi phô n÷ ViÖt Nam cã søc khoÎ, cã kiÕn thøc, n¨ng tùu gi¶i phãng phô n÷ trªn lÜnh vùc chÝnh trÞ, ch−a nhËn ®éng, s¸ng t¹o, biÕt lµm giµu chÝnh ®¸ng, quan t©m ®Õn lîi thøc ®Çy ®ñ yªu cÇu, néi dung gi¶i phãng phô n÷ vÒ kinh tÕ - Ých x· héi vµ céng ®ång, cã lßng nh©n hËu. x· héi. T− t−ëng phong kiÕn, gia tr−ëng, coi th−êng phô n÷ 3. Sù nghiÖp gi¶i phãng phô n÷ vµ c«ng t¸c phô n÷ lµ trong mét sè ®¶ng viªn, trong mét bé phËn x· héi vµ gia ®×nh tr¸ch nhiÖm cña §¶ng, Nhµ n−íc, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, cßn kh¸ nÆng. NhiÒu cÊp uû cßn coi c«ng t¸c phô n÷ lµ viÖc cña toµn x· héi vµ tõng gia ®×nh. riªng cña Héi Phô n÷. §−êng lèi gi¶i phãng phô n÷ ph¶i ®−îc thÓ chÕ ho¸ vµ cô Nhµ n−íc thiÕu vµ chËm thÓ chÕ ho¸ chÕ ®é, chÝnh s¸ch thÓ ho¸ trong hÖ thèng ph¸p luËt, chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña ®èi víi phô n÷. §¶ng vµ Nhµ n−íc. Héi Phô n÷ ch−a bao qu¸t hÕt c¸c ®èi t−îng phô n÷, ch−a Héi Liªn hiÖp Phô n÷ lµ tæ chøc ®¹i diÖn cho lîi Ých cña ®Ò xuÊt ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi víi §¶ng vµ Nhµ n−íc ®Ó bæ sung phô n÷, lµ trung t©m tËp hîp ®oµn kÕt phô n÷ ViÖt Nam, söa ®æi mét sè chÕ ®é, chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn phô n÷. h−íng dÉn vµ vËn ®éng chÞ em phÊn ®Êu v× sù nghiÖp gi¶i
 13. nghÞ quyÕt cña bé chÝnh trÞ sè 04-nq/tw... 19 20 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp phãng phô n÷, b×nh ®¼ng nam n÷, v× sù ph¸t triÓn vµ h¹nh d) Cã chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch phï hîp ®èi víi phô n÷ d©n phóc cña phô n÷, v× sù nghiÖp ®æi míi, thùc hiÖn d©n giµu, téc Ýt ng−êi, phô n÷ t«n gi¸o, phô n÷ nghÌo, phô n÷ ®¬n n−íc m¹nh, x· héi v¨n minh. th©n, phô n÷ tµn tËt... 2. Gi¸o dôc, båi d−ìng phÈm chÊt, n¨ng lùc, n©ng cao B- Mét sè c«ng t¸c lín tr×nh ®é mäi mÆt cña phô n÷ 1. Gi¶i quyÕt viÖc lµm, ch¨m lo ®êi sèng, b¶o hé lao a) C¸c ngµnh cã liªn quan phèi hîp víi Héi Liªn hiÖp ®éng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o vÖ søc khoÎ vµ quyÒn lîi cña Phô n÷ phæ biÕn, h−íng dÉn c¸c cÊp héi vµ phô n÷ nh÷ng ng−êi phô n÷ th«ng tin vÒ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch kinh tÕ, x· héi, nh÷ng a) H−íng chÝnh ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ cã c¬ chÕ, chÝnh kinh nghiÖm lµm vî, lµm mÑ, tæ chøc cuéc sèng gia ®×nh..., s¸ch ®Ó t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho phô n÷ tù t¹o viÖc gióp phô n÷ n©ng cao kiÕn thøc vÒ mäi mÆt. lµm. Trong ch−¬ng tr×nh t¹o viÖc lµm ph¶i quan t©m gi¶i b) Cã chÝnh s¸ch b¶o trî ®Ó ph¸t triÓn c¸c tµi n¨ng s¸ng quyÕt viÖc lµm, t¨ng thu nhËp ®èi víi phô n÷, t¨ng c−êng ®µo t¹o v¨n ho¸, nghÖ thuËt, khoa häc kü thuËt... cña phô n÷. t¹o míi, ®µo t¹o l¹i, n©ng cao tay nghÒ cho phô n÷. C¸c cÊp N©ng cao møc h−ëng thô v¨n ho¸, nghÖ thuËt cña phô n÷. chÝnh quyÒn, c¸c ngµnh kinh tÕ, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n cã c) PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2000 thanh to¸n n¹n mï ch÷ cho tr¸ch nhiÖm hç trî vèn, gièng, th«ng tin, kü thuËt, tiªu thô phô n÷, tr−íc hÕt lµ ®èi víi phô n÷ trong ®é tuæi quy ®Þnh, s¶n phÈm... nh»m ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, sö ®Æc biÖt chó träng xo¸ n¹n mï ch÷ cho phô n÷ d©n téc Ýt dông hîp lý nguån lao ®éng n÷. ng−êi vµ vïng n«ng th«n hÎo l¸nh, cã biÖn ph¸p kh¾c phôc b) Ch¨m lo c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, bè trÝ sö dông t×nh tr¹ng bá häc cña c¸c em bÐ g¸i. PhÊn ®Êu n©ng cao tû lÖ lao ®éng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña phô n÷, tÝch cùc c¶i tiÕn n÷ trong ®éi ngò trÝ thøc, chuyªn gia bËc cao, n÷ qu¶n lý s¶n c«ng cô, ®−a khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, gi¶m c−êng ®é xuÊt, kinh doanh giái, thî lµnh nghÒ... lao ®éng cho phô n÷, cã chÕ ®é ch¨m sãc søc khoÎ, ch÷a bÖnh, 3. X©y dùng gia ®×nh no Êm, b×nh ®¼ng, tiÕn bé, h¹nh phóc nghØ ng¬i cho phô n÷. Gia ®×nh lµ tÕ bµo x· héi, cã vai trß to lín trong ph¸t c) X©y dùng, söa ®æi, hoµn chØnh c¸c ph¸p luËt, chÝnh triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh x· héi vµ x©y dùng con ng−êi míi. Phô s¸ch x· héi cã liªn quan ®Õn phô n÷ vµ lao ®éng n÷ (LuËt n÷ gi÷ vai trß rÊt quan träng trong x©y dùng gia ®×nh, cÇn Lao ®éng, b¶o hé lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi, lao ®éng nghÜa t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó phô n÷ kÕt hîp hµi hoµ nghÜa vô c«ng d©n vô c«ng Ých, chÝnh s¸ch ®µo t¹o c¸n bé n÷...). Khi x©y dùng víi chøc n¨ng ng−êi mÑ trong viÖc x©y dùng gia ®×nh no Êm, ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn tÝnh chÊt b×nh ®¼ng, tiÕn bé, h¹nh phóc. ®Æc thï cña lao ®éng n÷ lµ phô n÷ ph¶i thùc hiÖn c¶ hai chøc Trung −¬ng Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam vµ c¸c c¬ n¨ng lao ®éng x· héi vµ lao ®éng sinh ®Î, nu«i d¹y con. quan cã liªn quan ®−a vÊn ®Ò nghiªn cøu gia ®×nh vµo
 14. nghÞ quyÕt cña bé chÝnh trÞ sè 04-nq/tw... 21 22 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ n−íc, thÓ chÕ ho¸ 6. T¨ng c−êng c«ng t¸c phô n÷ cña §¶ng, Nhµ n−íc, c¸c vÊn ®Ò gia ®×nh thµnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch, tæ chøc tuyªn ®oµn thÓ nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc x· héi truyÒn réng r·i trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, C¸c cÊp uû ®¶ng th−êng xuyªn chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c trong c¸c tr−êng häc, nh»m n©ng cao ý thøc cña mäi ng−êi vÒ cÊp héi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Héi thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm nghÜa vô gia ®×nh. vô cña m×nh. Nhµ n−íc bæ sung, söa ®æi LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh Nhµ n−íc x©y dùng ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu vµ ban hµnh cho phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi. kÞp thêi c¸c ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn phô n÷. 4. C«ng t¸c c¸n bé n÷ C¸c ®oµn thÓ nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc x· héi phèi hîp §Æt vÊn ®Ò x©y dùng ®éi ngò c¸n bé n÷ thµnh nhiÖm vô víi Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam tæ chøc, båi d−ìng, cã tÝnh chiÕn l−îc trong toµn bé c«ng t¸c c¸n bé cña §¶ng vµ tuyªn truyÒn, ®éng viªn c¸c tÇng líp phô n÷ thùc hiÖn c¸c Nhµ n−íc. Trªn c¬ së quy ho¹ch, cã kÕ ho¹ch t¹o nguån, ®µo phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng, ch¨m lo ®êi sèng, gi¶i t¹o, båi d−ìng c¸n bé n÷, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé n÷ cèng quyÕt vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña phô n÷, cã hiÕn vµ tr−ëng thµnh, phÊn ®Êu t¨ng tû lÖ n÷ trong c¸c cÊp ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi d−ìng, sö dông c¸n bé n÷ trong uû ®¶ng, c¬ quan nhµ n−íc, trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý kinh ®oµn thÓ vµ tæ chøc m×nh. tÕ, x· héi, y tÕ, gi¸o dôc, khoa häc, nghÖ thuËt... Chèng coi th−êng phô n÷, ph©n biÖt ®èi xö, kh¾t khe, hÑp hßi trong III- Tæ chøc thùc hiÖn ®¸nh gi¸, sö dông, ®Ò b¹t c¸n bé n÷. Cã chÝnh s¸ch sö dông vµ ph¸t huy nh÷ng tri thøc cña C¸c cÊp uû ®¶ng, c¸c c¬ quan nhµ n−íc, c¸c ®oµn thÓ nh÷ng n÷ chuyªn gia giái vµ giµu kinh nghiÖm ë ®é tuæi nghØ nh©n d©n vµ c¸c cÊp Héi Phô n÷ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc qu¸n h−u ®Ó hä tiÕp tôc cèng hiÕn cho x· héi vµ cho phong trµo triÖt c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c«ng t¸c vËn ®éng phô n÷, phô n÷. cô thÓ ho¸ thµnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch, x©y dùng ch−¬ng tr×nh 5. §æi míi néi dung tæ chøc vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng hµnh ®éng cô thÓ vµ ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn, rót cña Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam kinh nghiÖm kÞp thêi. TiÕp tôc ®æi míi Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam, ®a ë nh÷ng ®¬n vÞ cã ®«ng n÷ vµ nh÷ng c¬ quan cã chøc d¹ng ho¸ h×nh thøc tæ chøc, néi dung vµ ph−¬ng thøc ho¹t n¨ng tham m−u x©y dùng c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cã liªn quan ®éng cña Héi theo løa tuæi, ngµnh nghÒ, së thÝch, vïng, ®Õn phô n÷ vµ trÎ em ph¶i cã c¸n bé vµ tæ chøc theo dâi vÒ miÒn, g¾n quyÒn lîi víi nghÜa vô, h−íng dÉn c¸c tÇng líp vÊn ®Ò n÷ ®Ó ®Ò xuÊt víi §¶ng vµ Nhµ n−íc ban hµnh nh÷ng phô n÷ ho¹t ®éng theo môc tiªu d©n giµu, n−íc m¹nh, x· chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch phï hîp víi c¬ chÕ míi. héi v¨n minh. §¶ng ®oµn Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam, Ban D©n
 15. nghÞ quyÕt cña bé chÝnh trÞ sè 04-nq/tw... 23 24 vËn Trung −¬ng, Ban Tæ chøc Trung −¬ng vµ V¨n phßng Trung −¬ng gióp Ban BÝ th− theo dâi, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt nµy, h»ng n¨m s¬ kÕt vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ víi Bé ChÝnh trÞ vµ Ban BÝ th−. NghÞ quyÕt nµy ®−îc phæ biÕn toµn v¨n ®Õn chi bé. chØ thÞ T/M Bé ChÝnh trÞ cña ban bÝ th− §µo Duy Tïng Sè 27-CT/TW, ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1993 L−u t¹i Kho L−u tr÷ VÒ nhiÖm vô vµ tæ chøc cña Liªn hiÖp c¸c tæ chøc Trung −¬ng §¶ng. hoµ b×nh, ®oµn kÕt, h÷u nghÞ cña ViÖt Nam I Nh÷ng n¨m qua, Liªn hiÖp c¸c tæ chøc hoµ b×nh, ®oµn kÕt, h÷u nghÞ cña ViÖt Nam ®· më réng ho¹t ®éng ®èi ngo¹i nh©n d©n, gãp phÇn phôc vô c«ng cuéc ®æi míi, sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Trong t×nh h×nh thÕ giíi biÕn ®æi phøc t¹p, Liªn hiÖp ®· tiÕp tôc quan hÖ víi c¸c ®èi t−îng cò, ®ång thêi ph¸t triÓn quan hÖ víi c¸c ®èi t−îng míi. Ho¹t ®éng cña Liªn hiÖp ®· gãp phÇn t¨ng c−êng sù hiÓu biÕt lÉn nhau, t×nh h÷u nghÞ vµ sù hîp t¸c gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n thÕ giíi, tranh thñ sù ®ång t×nh vµ ñng hé vÒ chÝnh trÞ, tinh thÇn vµ vËt chÊt cña quèc tÕ ®èi víi c«ng cuéc ®æi míi cña ta. Liªn hiÖp ®· gãp phÇn duy tr× tæ chøc vµ chuyÓn h−íng ho¹t ®éng cña nhiÒu tæ chøc d©n chñ quèc tÕ mµ ta lµ thµnh viªn; bµy tá t×nh ®oµn kÕt vµ sù ñng hé ®èi víi cuéc ®Êu
 16. chØ thÞ cña ban bÝ th− sè 27-ct/tw... 25 26 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp tranh cña nh©n d©n c¸c n−íc v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, thuËt gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n d©n c¸c n−íc trªn d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. thÕ giíi. Tuy vËy, Liªn hiÖp ch−a thùc sù ®æi míi néi dung, Tranh thñ sù ®ång t×nh vµ ñng hé réng r·i cña nh©n d©n ph−¬ng thøc ho¹t ®éng ®¸p øng yªu cÇu cña t×nh h×nh vµ thÕ giíi ®èi víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n−íc cña nhiÖm vô míi. Liªn hiÖp ch−a chñ ®éng më réng quan hÖ víi nh©n d©n ta. nh©n d©n c¸c n−íc §«ng Nam ¸, kh«i phôc quan hÖ víi nh©n 2. Bµy tá sù ®oµn kÕt, ñng hé cuéc ®Êu tranh chÝnh nghÜa d©n c¸c n−íc thuéc Liªn X« cò vµ §«ng ¢u. Trong viÖc qu¶n cña nh©n d©n c¸c n−íc, gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc ®Êu tranh lý, h−íng dÉn vµ phèi hîp c¸c ho¹t ®éng ®oµn kÕt, h÷u nghÞ, chung cña nh©n d©n thÕ giíi, v× hoµ b×nh, ®éc lËp, d©n chñ, tranh thñ vµ ®iÒu phèi viÖn trî nh©n d©n vµ lµm ®Çu mèi tiÕn bé x· héi vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt toµn quan hÖ víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ n−íc ngoµi, cßn cã cÇu nh− b¶o vÖ m«i tr−êng, phßng chèng mét sè c¨n bÖnh thiÕu sãt, s¬ hë, cã n¬i, cã tr−êng hîp thiÕu c¶nh gi¸c. nguy hiÓm, v.v.. VÒ mÆt tæ chøc, Liªn hiÖp ®· cñng cè ®−îc mét sè héi h÷u TiÕp tôc gãp phÇn duy tr× vµ ®æi míi c¸c tæ chøc d©n chñ nghÞ vµ b−íc ®Çu æn ®Þnh bé m¸y th−êng trùc, nh−ng ch−a x©y quèc tÕ ®Êu tranh v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ dùng ®Çy ®ñ c¸c quy chÕ lµm viÖc vµ c¸c mèi quan hÖ, ch−a tiÕn bé x· héi phï hîp víi t×nh h×nh míi cña thÕ giíi vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ta. kÞp thêi ®æi míi nh©n sù l·nh ®¹o cña Liªn hiÖp vµ c¸c tæ chøc 3. Lµm ®Çu mèi vËn ®éng, ®iÒu phèi viÖn trî cña c¸c tæ thµnh viªn. Bé m¸y th−êng trùc cßn yÕu, nhÊt lµ vÒ nghiªn chøc hoµ b×nh, ®oµn kÕt, h÷u nghÞ, c¸c tæ chøc nh©n ®¹o, tõ cøu vµ ®Ò xuÊt chñ tr−¬ng; viÖc båi d−ìng, ®µo t¹o c¸n bé ch−a thiÖn, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ vµ c¸ nh©n ë c¸c n−íc trªn ®−îc quan t©m ®óng møc. Quan hÖ gi÷a Liªn hiÖp vµ c¸c tæ thÕ giíi nh»m gãp phÇn vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· chøc t−¬ng øng ë ®Þa ph−¬ng ch−a ®−îc chÆt chÏ. héi cña ®Êt n−íc. 4. §a d¹ng ho¸ vµ ®a ph−¬ng ho¸ quan hÖ nh©n d©n, chó II ý nh÷ng ®Þa bµn träng ®iÓm, ®ång thêi më réng quan hÖ víi c¸c ®Þa bµn kh¸c. Më réng quan hÖ víi mäi tæ chøc vµ c¸ Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i theo tinh thÇn NghÞ nh©n bªn ngoµi cã thiÖn chÝ, mong muèn cã quan hÖ h÷u quyÕt §¹i héi VII cña §¶ng vµ NghÞ quyÕt Trung −¬ng 3 nghÞ, hîp t¸c víi ViÖt Nam. (kho¸ VII), Liªn hiÖp c¸c tæ chøc Hoµ b×nh, ®oµn kÕt, h÷u 5. T¨ng c−êng c«ng t¸c nghiªn cøu ®Ó phôc vô c¸c nhiÖm nghÞ cña ViÖt Nam cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau ®©y: vô nãi trªn, ®æi míi néi dung, h×nh thøc, ph−¬ng thøc ho¹t 1. Gãp phÇn tÝch cùc më réng quan hÖ ®oµn kÕt, hîp t¸c ®éng, n©ng cao chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®èi ngo¹i vµ h÷u nghÞ, sù giao l−u kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ khoa häc kü nh©n d©n, t¨ng tÝnh quÇn chóng nh©n d©n vµ søc thuyÕt
 17. chØ thÞ cña ban bÝ th− sè 27-ct/tw... 27 28 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp phôc. §éng viªn sù tham gia, phèi hîp réng r·i cña c¸c tæ quan th−êng trùc cña Liªn hiÖp; chØ ®¹o kiÓm tra viÖc ®iÒu chøc cã liªn quan, c¸c c¸ nh©n cã uy tÝn vµ kh¶ n¨ng ë trong phèi c¸c dù ¸n viÖn trî nh©n d©n vµ quan hÖ víi c¸c tæ chøc n−íc ®ãng gãp vµo c«ng t¸c nµy. phi chÝnh phñ n−íc ngoµi. 6. Ho¹t ®éng cña Liªn hiÖp ph¶i ®−îc qu¶n lý chÆt chÏ, - Ban §èi ngo¹i Trung −¬ng gióp Ban BÝ th− chØ ®¹o, b¶o ®¶m võa gi÷ v÷ng nguyªn t¾c võa cã s¸ch l−îc ®óng ®¾n, h−íng dÉn, kiÓm tra ho¹t ®éng cña Liªn hiÖp. võa më réng ho¹t ®éng ®èi ngo¹i nh©n d©n, võa gi÷ v÷ng an - TØnh, thµnh phè nµo cã nhu cÇu vµ ®ñ ®iÒu kiÖn tæ chøc ninh chÝnh trÞ, b¶o vÖ ®éc lËp chñ quyÒn, chÕ ®é x· héi chñ Liªn hiÖp hoµ b×nh, ®oµn kÕt, h÷u nghÞ hoÆc tæ chøc t−¬ng nghÜa vµ b¶o vÖ c¸n bé. øng th× cÊp uû b¸o c¸o xin phÐp Ban BÝ th−. Nh©n sù l·nh ®¹o Liªn hiÖp c¸c tæ chøc hoµ b×nh, ®oµn kÕt, h÷u nghÞ hoÆc III tæ chøc t−¬ng øng ë tØnh, thµnh phè do Th−êng vô TØnh uû, Thµnh uû chØ ®¹o. Liªn hiÖp c¸c tæ chøc hoµ b×nh, ®oµn kÕt, h÷u nghÞ cña - Liªn hiÖp cÇn tÝch cùc vµ khÈn tr−¬ng ch¨m lo c«ng t¸c ViÖt Nam lµ tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi chuyªn tr¸ch vÒ ®èi båi d−ìng, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé, nhÊt lµ nh÷ng c¸n ngo¹i nh©n d©n trªn c¸c lÜnh vùc hoµ b×nh, ®oµn kÕt, h÷u bé chñ chèt, cã tr×nh ®é chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã ®¹o ®øc phÈm nghÞ vµ vËn ®éng viÖn trî nh©n d©n, hç trî cho c«ng t¸c ®èi chÊt tèt, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, n¾m v÷ng ®−êng lèi, chÝnh ngo¹i cña §¶ng vµ ngo¹i giao nhµ n−íc. Liªn hiÖp lµ thµnh s¸ch ®èi ngo¹i, cã tr×nh ®é nghiÖp vô vµ ngo¹i ng÷ ®¸p øng viªn cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, ho¹t ®éng d−íi sù l·nh ®−îc yªu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng t¸c ®èi ngo¹i nh©n d©n. ®¹o cña §¶ng vµ sù qu¶n lý cña ChÝnh phñ. Ban §èi ngo¹i Trung −¬ng §¶ng cã tr¸ch nhiÖm gióp - Ban BÝ th− trùc tiÕp chØ ®¹o §¶ng ®oµn Liªn hiÖp vÒ Ban BÝ th− theo dâi, h−íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chñ tr−¬ng, ®èi s¸ch; vÒ nh©n sù thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña ChØ thÞ nµy. Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th−. §¶ng ®oµn Liªn hiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Ban BÝ th− vÒ viÖc thùc hiÖn ®−êng lèi, chñ T/M Ban bÝ th− tr−¬ng cña §¶ng trong toµn bé ho¹t ®éng cña Liªn hiÖp, chØ §µo Duy Tïng ®¹o c¬ quan th−êng trùc vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¸n bé trong Liªn hiÖp. L−u t¹i Kho L−u tr÷ Trung −¬ng §¶ng. - ChÝnh phñ qu¶n lý vµ tµi trî ho¹t ®éng cña Liªn hiÖp theo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vµ trªn c¬ së §iÒu lÖ cña Liªn hiÖp, thÓ chÕ ho¸ vÒ mÆt nhµ n−íc viÖc thµnh lËp c¸c tæ chøc thµnh viªn cña Liªn hiÖp. XÐt duyÖt ng©n s¸ch, biªn chÕ c¬
 18. 29 30 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp ChÊp hµnh Trung −¬ng, Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th− vµ nghÞ quyÕt cña ®¹i héi mçi cÊp, kiÓm ®iÓm viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ®· ®Ò ra trong hai n¨m r−ìi qua, kh¼ng ®Þnh nh÷ng viÖc lµm ®óng, ®óc kÕt nh÷ng kinh nghiÖm, nhÊt lµ kinh nghiÖm tèt cña c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn; lµm râ nh÷ng viÖc lµm ch−a ®óng cÇn uèn n¾n; ®Ò ra nhiÖm vô vµ c¸c gi¶i ChØ thÞ ph¸p cña ®¶ng bé trong hai n¨m 1994-1995; bÇu cö bæ sung cña ban bÝ th− cÊp uû. Sè 26-CT/TW, ngµy 2 th¸ng 8 n¨m 1993 §©y lµ mét sù kiÖn quan träng trong ®êi sèng chÝnh trÞ VÒ Héi nghÞ ®¹i biÓu cña §¶ng gi÷a nhiÖm kú cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. Ban BÝ th− yªu cÇu c¸c cÊp uû vµ tæ chøc ®¶ng lµm tèt mét sè viÖc sau ®©y: 1. VÒ chuÈn bÞ néi dung C¨n cø §iÒu lÖ §¶ng, Héi nghÞ lÇn thø n¨m Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng (kho¸ VII) ®· quyÕt ®Þnh triÖu tËp - Tæng kÕt c«ng t¸c cña m×nh trong hai n¨m r−ìi qua, trong ®ã ®Æc biÖt chó ý kiÓm ®iÓm viÖc thùc hiÖn môc tiªu, Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc cña §¶ng gi÷a nhiÖm kú vµo ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc; kiÓm ®iÓm viÖc th¸ng 12-1993. l·nh ®¹o cña §¶ng, qu¶n lý cña Nhµ n−íc vµ ho¹t ®éng cña NhiÖm vô chÝnh cña Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc lµ: kiÓm c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n. ®iÓm viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi VII, tæng kÕt mét §Ó tæng kÕt cã chÊt l−îng, cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu mét b−íc sù nghiÖp ®æi míi; x¸c ®Þnh ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô sè ®¬n vÞ, lÜnh vùc, ®Þa bµn ®æi míi cã hiÖu qu¶. tiÕp tôc ®Èy m¹nh sù nghiÖp ®æi míi nh»m thùc hiÖn th¾ng B¶n tæng kÕt vµ c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu nãi trªn lîi NghÞ quyÕt §¹i héi VII; kiÖn toµn c¬ quan l·nh ®¹o cña göi vÒ Ban BÝ th− trong th¸ng 9-1993. §¶ng, chuÈn bÞ mét b−íc nh©n sù cho §¹i héi VIII. - Trong th¸ng 10-1993, c¸c tØnh uû, thµnh uû vµ c¸c ®¶ng Héi nghÞ ®¹i biÓu c¸c cÊp tiÕn hµnh mét vßng tõ trªn xuèng. uû trùc thuéc Trung −¬ng tæ chøc héi nghÞ cÊp uû, hoÆc héi Héi nghÞ ®¹i biÓu c¸c cÊp tØnh, thµnh, huyÖn, quËn vµ nghÞ cÊp uû më réng ®Ó gãp ý kiÕn vµo dù th¶o B¸o c¸o chÝnh t−¬ng ®−¬ng tiÕn hµnh trong quý I-1994. trÞ cña Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng. NhiÖm vô chÝnh cña héi nghÞ ®¹i biÓu c¸c cÊp tØnh, - Khi dù th¶o B¸o c¸o chÝnh trÞ ®−îc c«ng bè trªn b¸o chÝ, thµnh, huyÖn, quËn vµ t−¬ng ®−¬ng lµ: C¨n cø vµo NghÞ c¸c cÊp uû vµ tæ chøc ®¶ng tõ Trung −¬ng ®Õn c¬ së b»ng quyÕt §¹i héi VII, NghÞ quyÕt Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc nhiÒu h×nh thøc thÝch hîp, thu thËp ý kiÕn cña c¸n bé, ®¶ng cña §¶ng gi÷a nhiÖm kú, c¸c nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña Ban viªn vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n göi vÒ Ban BÝ th−.
 19. chØ thÞ cña ban bÝ th− sè 26-ct/tw... 31 32 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp - C¸c cÊp uû tØnh, thµnh, huyÖn, quËn vµ c¸c ®¶ng uû H−íng ph©n bæ ®¹i biÓu cho c¸c cÊp d−íi vËn dông theo trùc thuéc Trung −¬ng cÇn khÈn tr−¬ng tiÕn hµnh chuÈn bÞ QuyÕt ®Þnh sè 74 ngµy 2-8-1993 cña Bé ChÝnh trÞ. dù th¶o b¸o c¸o cña héi nghÞ ®¹i biÓu cÊp m×nh. Sè l−îng ®¹i biÓu dù héi nghÞ ®¹i biÓu cña mçi ®¶ng bé nãi chung lµ 50% sè l−îng ®¹i biÓu dù ®¹i héi ®¹i biÓu ®¶ng 2. VÒ chuÈn bÞ nh©n sù bé cÊp m×nh t¹i vßng II võa qua. Yªu cÇu c«ng t¸c nh©n sù lµ n©ng cao chÊt l−îng l·nh 4. Thêi gian tiÕn hµnh héi nghÞ ®¹o cña cÊp uû; ®ång thêi chuÈn bÞ mét b−íc nh©n sù cÊp uû cho nhiÖm kú tíi. Héi nghÞ ®¹i biÓu c¸c ®¶ng bé tØnh, thµnh vµ ®¶ng bé CÇn xem xÐt yªu cÇu cña mét sè cÊp uû viªn tù nguyÖn trùc thuéc Trung −¬ng kho¶ng tõ hai ®Õn ba ngµy. xin rót ra khái cÊp uû v× nh÷ng lý do chÝnh ®¸ng. Héi nghÞ ®¹i biÓu c¸c ®¶ng bé huyÖn, quËn vµ t−¬ng ®−¬ng hai ngµy. ViÖc chuÈn bÞ vµ bÇu bæ sung uû viªn ban chÊp hµnh 5. ViÖc chuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh héi nghÞ ®¹i biÓu ë c¸c cÊp ph¶i chó träng c¸c tiªu chuÈn vµ yªu cÇu t¨ng c−êng sù ph¶i ®−îc c¸c cÊp uû chØ ®¹o chÆt chÏ, nghiªm tóc, ®¹t kÕt l·nh ®¹o cña cÊp uû ®èi víi lÜnh vùc, ®Þa ph−¬ng ch−a cã cÊp qu¶ thiÕt thùc vµ tiÕt kiÖm; kÕt hîp víi viÖc chØ ®¹o c¸c c«ng uû viªn, nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt cø ph¶i lµ ng−êi ®Þa viÖc th−êng xuyªn. ph−¬ng ®ã, ngµnh ®ã. CÊp uû viªn míi bæ sung cÇn h−íng C¸c tØnh uû, thµnh uû vµ ®¶ng uû trùc thuéc Trung −¬ng vµo nh÷ng ®ång chÝ trÎ, cã triÓn väng. Kh«ng nhÊt thiÕt n¬i chó ý rót kinh nghiÖm vµ b¸o c¸o Ban BÝ th− kÕt qu¶ thùc nµo còng bÇu t¨ng thªm cÊp uû viªn nh− møc quy ®Þnh tèi hiÖn c¸c c«ng t¸c trªn. ®a cña §iÒu lÖ. Ban Tæ chøc Trung −¬ng §¶ng cïng c¸c ban cña Trung Giao cho Ban Tæ chøc Trung −¬ng h−íng dÉn viÖc chuÈn −¬ng §¶ng h−íng dÉn, kiÓm tra, theo dâi viÖc triÓn khai thùc bÞ vµ tiÕn hµnh bÇu cö bæ sung cÊp uû viªn. hiÖn ChØ thÞ nµy. 3. VÒ thµnh phÇn, sè l−îng vµ c¸ch thøc bÇu cö ®¹i T/M Ban bÝ th− biÓu ®i dù héi nghÞ ®¹i biÓu ®¶ng bé c¸c cÊp §µo Duy Tïng - Thµnh phÇn héi nghÞ ®¹i biÓu cña mçi cÊp gåm c¸c cÊp uû viªn ban chÊp hµnh cÊp triÖu tËp héi nghÞ vµ c¸c ®¹i biÓu L−u t¹i Kho L−u tr÷ do ban chÊp hµnh cÊp d−íi cö lªn. Ban chÊp hµnh cÊp d−íi Trung −¬ng §¶ng. trùc tiÕp cö ®¹i biÓu trong sè c¸c cÊp uû viªn cña cÊp m×nh theo sè l−îng ®¹i biÓu do cÊp uû cÊp trªn ph©n bæ.
 20. 33 34 v¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp ®ang cã nh÷ng cèng hiÕn to lín trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n−íc vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ kü thuËt tõ khi thµnh lËp ®· nç lùc ho¹t ®éng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn c«ng t¸c vËn ®éng trÝ thøc cña Liªn hiÖp cßn nÆng tÝnh chÊt Th«ng b¸o hµnh chÝnh. §éi ngò trÝ thøc cã vÞ trÝ quan träng trong c¸ch m¹ng d©n Sè 52-TB/TW, ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 1993 téc d©n chñ. Trong c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, ®éi ngò trÝ ý kiÕn cña Ban BÝ th− vÒ §¹i héi lÇn thø III thøc l¹i cµng cã vÞ trÝ quan träng. Liªn minh c¸c giai cÊp cña Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ kü thuËt c«ng nh©n, n«ng d©n vµ tÇng líp trÝ thøc lµ nÒn t¶ng chÝnh ViÖt Nam trÞ cña x· héi ta, Nhµ n−íc ta. Trong sù nghiÖp gi÷ v÷ng ®éc lËp d©n téc, ®−a ®Êt n−íc tho¸t khái t×nh tr¹ng n−íc nghÌo, rót ng¾n kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn víi c¸c n−íc trªn Ngµy 27-8-1993, sau khi nghe §¶ng ®oµn Liªn hiÖp c¸c thÕ giíi, ®ßi hái d©n téc ta ph¶i n©ng cao tr×nh ®é trÝ tuÖ, Héi Khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam b¸o c¸o vÒ néi dung §¹i toµn d©n ph¶i cã trÝ tuÖ cao, trong ®ã bé phËn quan träng héi lÇn thø III cña Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ kü thuËt nhÊt lµ ®éi ngò trÝ thøc. ViÖt Nam, Ban BÝ th− cã ý kiÕn nh− sau: §¹i héi cña Liªn hiÖp lÇn nµy diÔn ra sau hai n¨m r−ìi 1. Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam lµ tæ toµn §¶ng, toµn d©n ta ®· phÊn ®Êu kiªn c−êng vµ s¸ng t¹o chøc tËp hîp, ®oµn kÕt réng r·i ®éi ngò trÝ thøc khoa häc, kü thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi VII cña §¶ng, ®¹t ®−îc nhiÒu thuËt vµ c«ng nghÖ nh»m ph¸t huy vai trß cña ®éi ngò nµy thµnh tùu quan träng. Nh÷ng thµnh tùu ®ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó ®−a vµo sù nghiÖp b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc vµ x©y dùng chñ nghÜa c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n−íc tiÕn lªn víi tèc ®é nhanh h¬n, x· héi, ch¨m lo lîi Ých thiÕt thùc cho héi viªn. v÷ng ch¾c h¬n. §ång thêi, khã kh¨n, thö th¸ch còng cßn CÇn kh¼ng ®Þnh ®éi ngò trÝ thøc ViÖt Nam cã truyÒn nhiÒu. Cuéc ®Êu tranh chèng l¹i nh÷ng ©m m−u, thñ ®o¹n thèng yªu n−íc, c¸ch m¹ng, g¾n bã víi nh©n d©n; cã nhiÒu diÔn biÕn hoµ b×nh cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch sÏ cßn diÔn ra rÊt ®ãng gãp vµo sù nghiÖp giµnh ®éc lËp d©n téc vµ x©y dùng phøc t¹p. chñ nghÜa x· héi. MÆc dï thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng, Liªn V× vËy, §¹i héi lÇn nµy cña Liªn hiÖp héi ph¶i ®Ò cao môc X« vµ c¸c n−íc §«ng ¢u sôp ®æ, cã mét bé phËn nhá trÝ thøc tiªu ®oµn kÕt réng r·i trÝ thøc, ®éng viªn ®éi ngò nµy ®em dao ®éng, nh−ng nãi chung ®éi ngò trÝ thøc vÉn tin t−ëng vµo c«ng søc vµ trÝ tuÖ, gãp phÇn cïng toµn §¶ng, toµn d©n v−ît con ®−êng ph¸t triÓn cña d©n téc do §¶ng ta l·nh ®¹o; ®· vµ qua mäi khã kh¨n, hoµn thµnh th¾ng lîi c¸c môc tiªu do §¹i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2