intTypePromotion=4

Toàn thư tự học chữ Hán: Phần 1

Chia sẻ: ViDoha2711 ViDoha2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:168

0
2
lượt xem
0
download

Toàn thư tự học chữ Hán: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Toàn thư tự học chữ Hán: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của hình thể chữ Hán, các bộ chữ Hán, câu và các thành phần của câu trong chữ Hán, trùng gia ngữ, phức chỉ ngữ, kết cấu đệ hệ hay kiêm ngữ thức,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toàn thư tự học chữ Hán: Phần 1

 1. ¥~ ~ § ~ ~ ~ E3 [f) NHA XUAT BAN TRE VP.N&40-4'2 Ne,.T.M.Khlli. QJ_* D'I':8242151
 2. ., -i ·C. I .o ~ n o- n ::J I -+ C.• ~ I )>' z
 3. ). w , TRAN VAN CHANH LE ANH MINH toan thu - , . CHU' HAN TU'. HOC vAN NGON - PHAT THLJ - BACH THOAI - THLJ PHAP ¥J+E3~~~ X p- 1~~- 8 ~3-~$ [f; NHA XUAT BAN TRE TP. HO CHf MINH
 4. Loi noi d~u ....... .JI!J 6 ....::- ach nay duqc bien saq,n dif,c bift danh cha nhilng 6/J guai tlj h9c chil Han . G9i la "Taan thu" kh6ng nhilm y huang dq,t d~n slj taan difn, haan hda v6n kh6ng baa gia c6 thljc, nhung vi n¢i dung cua sach baa g6m cd nhi~u tr'inh d¢ danh cha nguai h9c chil Han tit nh¢p m6n d~n nang caa, vai nhilng nhu cdu va m!fc dich c6 th~ khac nhau it nhi~u, d6ng thai ciing c6 gdng cung dip m¢t luqng ki~n thuc c6 tinh da dq,ng baa quat nhi~u lanh vljc, thu¢c nhi~u th~ laq,i van bdn khac nhau cua chil Han. Trang chi~u huang neu tren, ngaai PHAN MO DA U giai thifU nhilng van d~ can bdn t6ng quat lien quan d~n chil Han, sach con duqc cau tq,a bai cac ph&n chinh nhu sau: I. N~P MON: G6m 126 bai h9c ngdn di tit d~ d~n kh6, m6i bai d~u c6 phien am, dtch nghla, gidi thich tit mai va ngil phap. Ngaai nhilng diim ngil phap gidi thich Clf th~ thea tung bai, con c6 ph&n ngil phap ca bdn duqc giai thifu d&n d&n trdi d~u thea cac bai h9c ma nguai h9c c6 th~ h9c ngay haif,c tuy tifn cai lq,i trang nhilng luc rdnh r6i. II. NANG CAO: Nguai h9c sau khi h9c ky ph&n nay (t6ng c¢ng 102 bai) c6 th~ ndm vilng them m¢t s6 tit vljng va tri thuc ngil phap c&n y~u d~ d9c duqc h&u h~t cac sach chil Han thu¢c nhi~u th~ laq,i va tr'inh d¢ khac nhau, tit nhilng tac phtlm tha, van, sit, tri~t c6 dq,i cha d~n c¢n, hi~n dq,i, k~ cd nhftng Ph¢t thu va kinh lu¢n Ph¢t giao u6n duqc vi~t Mng m¢t th~ laq,i Han ngil kha di;ic thu c6 tinh trung gian va ph6i hqp giila Van ng8n vai Bq,ch thag,i v~ v
 5. ca phu:ang di~n tit ngil Zan ngil phap. Khi soc;r,n phdn NANG CAO Phan K~ Binh, Hoang Thuc Tram, Nguy~n Hi~n Le, Tr&n Tr9ng nay, chung toi da co gdng tuy€n ch9n nhilng bai th(tt tieu bi€u cho San, Phan Ng9c ...J. Trang phdn dfch tha, ngoai phdn dfch xuoi do tung th€ loc;zi va thai ky, m8i bai d~u c6 phdn gim thi~u tac gia- chung toi tlj lam lay, con c6 bd.n dfch tha su:u tdm du:~c cua mf)t so tac pham, giup ngu:C!i h9c c6 n~n tang d€ vita niim vilng chil Han dfch gia n6i ti~ng tnfflc nhu: Phan Huy Vfnh, Tan Da, Trdn Tr9ng vita c6 them ca hf)i thea doi ti~n trinh phat tri€n cua van, tri~t, sa Kim, Ng6 Tat TO, v.v ... nhiim mlfC dich cung cap cho ngu:ai h9C mf)t Trung Quae mf)t each t6ng quan, vita du ma khong phai mat qua SO tai li~u van h9c v{Ji nhilng ban dfch nrJi ti~ng d€ thu:(mg ngog,n, nhi~u thi gia trong khi cha c6 ca hf)i d€ di sau vao nhilng loc;zi sach tang them phdn hitng thu trong khi h9c t(tp chil Han. EJQ,c bi~t khac. Doi vm ngu:C!i khong chuyen tam vcw m~fc dicli h9c chil Han, trong phdn Kinh lu(t'n Ph(d giao, d€ bcw dam it c6 sai s6t v~ giao cilng c6 th€ coi day la mf)t t(tp "trich di~m" hay ''giup tri nh{f' nhilng ly giao ngh'ia, chung toi da khong tlj dfch ma su:u t&m va sa dlfng danh tac tha, van CUa Trung Quae von chita dljng nhi~u tinh hoa phdn Zan bdn dfch cua cac tu s'i hoQ,c nha nghien citu Ph(tt giao. Rat cua tu: tu:(mg phu:ang Dong rat tham trdm, sau siic lien quan d~n mong cac vf c6 bdn dfch trong sach nay hoan hi chap nh(tn di giup m9i Zanh Vljc cua dai song xa hf)i, tit kinh nghi~m song, Slj chiem cho nhilng ngu:ai h(tu h9c c6 them di~u ki~n tinh tan. nghi~m ca nhan, cho d~n ngh~ thu(tt itng xu va trf mfflc... Ngoai nhilng nf)i dung chinh neu tren, sach con du:~c minh Sach nay v€ ca bdn t¢p trung cho Van ngon (but ngil hay crf hQa bifi nhi€u hinh ve va anh maud[ ngU:ai hQC CO them tU: [ifU ngil) nhi~u han cho Bg,ch thog,i (ngil th€ hay khdu ngil), nhu:ng tham khdo ho(j,c xem them cho da chan. Nhan day, chung toi mf)t phdn VAN B~CH THO~! nho cilng du:~c them vao dog,n xin ghi nh¢n slj giup da t¢n tinh cua cac anh Le Minh Bite, Tg, cu6i cua ph&n NANG CAO nay, du:~c hiiu la "nang cao them Duy Chan, EJ8 Cong Minh (Nha sach EJg,i Th~ Giai) va co Thudn mf)t bu:ac" sau khi da hc;>c Van ngon di c6 thi dc;>c du:~c cac sach Chanh (Thi~n vifn Vien Chi~u) trong vi~c cung cap cho rat tham khdo vitt biing titng Han hifn dg,i, chit khong nhiim vao nhi~u tai [ifU Va hinh anh dung trong sach. dg,y titng Pho? thong di n6i nang giao dfch. EJf)c gid c6 m~fc MQ,c du da co gdng nhi~u, chung toi van bitt khong c6 mf)t dich h9c ti~ng Phrf thong (Bg,ch thog,i) c6 thi sil dlfng bat ky quy€n sach duy nhat nao c6 thi du:a ngu:ai h9c dg,t d~n dinh dich sach nao khac hifn dang du:~c phrf bi~n rat rf)ng rai. cu6i c-ling. Trai lg,i, y~u to thanh cong chinh la a bdn than ngliai III.THU PHAP: Ph&n nay do anh Le Anh Minh chuyen trach hQC, thi hi~n G Slj quy~t tam, kien tri, long say me Va tinh lien bien sog,n, c6 tinh chudn xac va kinh diin cd v~ ly thuytt Zan t/fC cua vi~c hQC t¢p. Nen tim d9C them bat ky sach nao khac c6 thljc hanh, di giup nhilng bg,n yeu thich thu: phap c6 luon tai lien quan di khong ngitng niim vilng nhilng tri thitc ca bdn v~ li~u tham khdo chung trong mf)t bf) sach g9i la Toan thzt tlj tit vljng, ngil phap ... , nhat la thu:ang xuyen t¢p dc;>c, t¢p dfch, hpc chii Han nay. t(tp viet va tra citu tit diin ma k~t qud dg,t du:~c chile chiin se tg,o cho ngu:ai hc;>c mf)t ni~m khich l~ va slJ tu:ang thu:ang thich dang. Trang phdn NANG CAO, h&u h~t cac bai dfch chung toi d~u tl! dfch leiy va coy dich sat theo titng chii d€ ti~n cho vi~c h9c t(tp. Sau cung, chung toi mong nh¢n du:~c slj gop y cua nhilng Tuy nhien, thu th(tt la di vita da mat cong phdn nao, vita di cung bg,n d6ng thanh khi, nhat la tit phia nhilng ngu:ai trljc ti~p dung cap cho df)c gid mf)t so ban dfch c6 gia trf cila cac b¢c tuc nho ti~n . sach di sau nay se brf sung, hoan chinh them khi c6 dfp tai bdn. b6i, chung toi da tranh thu sa dlfng trong chitng mljc cho phep mf)t s6 ban dfch cil cua nhilng ngu:ai di tn.fflc (nhu: Nguy~n Hilu Ti~n, THAN v .AN ciiANH VI VII
 6. 10. HOANG BiNH TRA.CH, Trung h9c sinh C6 thi van t1:1ng df?c 70 thien !=f:l~~ilg~)(§itHit+m (D6 van ban), Son Dong My thu~t Xuat ban xa, Son Dong, 2001. THU' Ml)C THAM KHAO 11. L Y MQNG SINH-SV LVONG CHIEU, Co? van quan chl djch chu 6 )(_ WJt §iii (thu'
 7. Gon, 1973. 36. HAROLD SHADICK, A First Course in Literary Chinese 24. CHIEM BINH, Tu thu tuC!ng gidi IZ.9~§$~~' Chinh Ngon (Volume I), Cornell University Press, Ithaca and London, Xu at ban xa, 8ai Loan, 1964. 1992. 25. HOANG THO KY-TRUONG THI~N VAN, Chu Djch djch 37. GREGORY CHIANG, Language of the Dragon (Volume I), chu JEJ ~ §J i1, Thung Hai c6 tich Xuat ban xa, Thu'ting Cheng and Tsui Company, USA, 1998. Hai, 2ooo. 38. THICH HANH TR{), So ddng Phqt h9c Gido khoa thu, 26. DUONG THIEN VO, Lg ky djch chu t-1 ~c §J i1, Thu
 8. 50. THICH THONG BVU, Kinh Dg.i thaa Di¢u phap lien hoa $ ~:E~{i:11=6"1J~~' Hoa ngu Giao hQc Xuat ban xa, B~c Giang lut;in, NXB. T6n Giao, 2002. Kinh, 1989. 51 . CHANH TRi, Bat nha Ba la mt;it da Tam kinh Vi~t gidi, Sai 63. TRAN VAN CHANH , Sa lur;c Ngil phap Han van (Van Gon, 1962. ng6n), NXB. Da Nang, 1997. 52.TRAN DOAN CAT-HO TRUNG HANH (chu bien), !'ht;it 64. TRAN vAN CHANH, Ta ddn Hu ta-Han ngil cff dg.i ''Q kir;h Van h9c Tuy bien NiH~X~f$~, ThueJng Hai C6 tich Hi~n dg.i, NXB. Tre, TP. HCM, 2002. Xuat ban xa, ThuQng Hai, 1999. 65. TRAN vAN CHANH, Tu diln Han Vi?t-Han ngil cff dg.i va 53. LA VI QUOC, Pht;it tg.ng dil Dg.o tg.ng 1~ffiW~ffi, Hi¢n dg.i, NXB. Tre, TP. HCM, in 1ftn thu hai, 2001. ThuQng Hai Thu diem Xuat ban xa, ThuQng Hai, 2001. 66. UONG L~ VIEM, Han ngil Ngil phap ¥:i§B §B$;, Thu
 9. ~ ~ ? TU' lll;: U HINH ANH rgy ~:;~~~/ /.)g!j EB _iR IJ'-f 1. DAr DAT-CUNG THV Df,.C, Thi d6 bdn Trung QU(J'c Thong sa *~ ~ 2001 . * $ ~ .® 5::., Hai Ye'n Xuat ban xa, B~c Kinh, Phtin miJdtiu 2. PHONG LAP TRUNG-TRAN VAN KHON, Trung Quo'c NHaNG vAN oE: cAN s.AN Ljch dc;Ii Danh nhan EJ6 h9i $ ~ frr {i; ~A [i];jl, HQc Uytin h h. /h. ~7,!] Jf.!) • • ,..,J.. V~ cJ- tt -:k- ~-- /f'- \, ~"~ .fvO ~13\ Xuat ban xa, B~c Kinh, 1994. 3. DVCiNG AM THAM, Trung Quo'c H9c thu(it gia Li¢t truy¢n $~~Viti~ 1U 1$, Huang Cang Van Uyen Thu die'm Xuat ban xa, Huang Cang, nam? 4. TRVCiNG MAU TRACH (Chinh ly), Tli thu T¢ip chu (Sap d6 ban) rz:g ~ ~ il: , Tam T§n Xuat ban xa, 1999. 5. MA THV BIEN, Trung Quo'c Ph¢it giao Chu thdn $ ~ 1~ ~ §i3 t$, Dofm Ke't Xu at ban xa, B~c Kinh, 1998. 6. HA TV TOAN (chu bien), Trung Quo'c Ljch dc;Ii Danh tang r:p ~ Jrr {i; ~ 11W, Ha Nam Nhan Dan Xuat ban xa, Ha Nam, 1996. 7. H.VAN PRAAG, Sagesse de laChine, Marabout Universite, 1966. XIV Y2 CJTUUUUO-rVITl~,
 10. Thi Kinh Khuat Nguyen TU' thu' Chuang cu T~p chu Xuan thu Ta truy~n Chinh Nghia
 11. r- I»• Q -f ~· ~ :::r C>. ~ I.C -f ~· c:n Q ·I» ~ c:n 1», n :::r :;I I» ~ I.C -f ~·
 12. :;I ·C n ~I» ......- •Q. ::::s c::r en~ I» I»'
 13. cc 0>' ttJ CD>' ttJ ·I» -f :::::r -s I» ·I»> 'C cr 1», - 1», ~ 3 - :I: ·0> c ' 'C - :::::r ~ I»>' ~ :;I I» - ~ cc
 14. roAN THU nJ HQC CHa HAN 17 Philn md dilu NHUNG VAN E>:E cAN BAN A.cHa HAN: rfNH cHAT vA c.Au r~o I. TiNH CHAT CUA CHU HAN Chu Han, thu chu cua t6 tien dan t()c Han, la mQt trong nhG'ng h~ thong chu viet OU
 15. 18 TRAN VAN CHANH roA N THL1 Tl/ HQC CHU HAN 19 C6 th~ chia chG' Han ra lam hai nh6m IOn: M()t nh6m thugn Thf dl,l: )c. la hlnh ve m()t nguoi dang quy goi nhin theo tuy bi~u y , kh6ng c6 thanh phgn bi~u am; m()t nh6m chG' hlnh trilc di~n , bi~u thi "nhan" la nguoi . Sau, hlnh th~ chG' viet bien thanh c6 thanh phfrn bi~u am. Cac hQc gia. til xua d~u nMn ding a6i dgn, th~mh ra A . chG' Han c6 6 nguyen de ca"u t;:to thuong gQi la Ll,lc thu. Vl chG' viet bien d6i , nen ngay nay khi nhln vao m()t chG' II. L()C THU ta kh6ng con nh?n ra n6 la hlnh cua v?t gl. Trai l;:ti, (j Giap cot Ll,lc thu kh6ng phai la nhG'ng nguyen uk do nguoi xua d~ t van, m()t lo;:ti chG' viet so khai, ta tr6ng thay rat r6 (xem hinh 1). ra truoc khi d~t chG' rna do nguoi doi sau din cu vao ket ca"u cua q ~ ~ P1 chG' viet r6i quy n;:tp thanh ly lu?n, vl v?y each giai thfch cua moi nha cung c6 vai cho chua nha"t tri. Sach Han van gidi tl! cua Hua Th?n 1da k~ ra 6 nguyen tac F~ ~ 1m MON CUNG LQC TU0NG * Hinh 1 nhu sau: Chi stf, Tu
 16. II! II !I 20 TRAN VAN CHANH 21 roAN THV Tl/ HQC CHU HAN _:..;;--- v~t c6 thlfc rna di;it ra, d~ chi m()t v~t Cl,l th~; con chu chi Slfla chfi' ~& (trdc): "ph!,I" Ia go dat, di len go bi~u th! y len cao, vl din cu theo each tlidng nghT cua con ngi1C5i, dung chi cac khai "giai " Ia "len cao". Neu dem chu ti5- (b9) trong ~& (trdc) dao l~i ni~m truu tlic;Jng, vi chu nay cling la m()t loi ve nhung c6 kha th1 c6 chu ~il (gidng) la xuong. nang bi~u th! dlic;Jc nhung slf v~t vo hinh. Trong lo~i h()i y, c6 khi cung chi m()t slf v~ t rna c6 nhi~u Nhi~u nguC5i dlfa vao cau "xet rna ro y" cua hQ Hua ma hlnh thai bi~u thi khac nhau. cho ding chu chi slf nit kh6 ph an bi~t voi chu h()i y. TM t ra, chU' Thi du: h()i y la do nhi~u b9 ph~n hc;Jp thanh, con chu chi slf chi dung - Ch~ ~ d;R: thai): ::K Ia "trai cay", =- la "tay", dung tay rieng m()t minh, nhu chu "thlic;Jng", chu "h~" Ia nhung chu dung d~ lay trai cay Ia "hai". rieng chu khong phai do chu I (c6n) va chu- (nh(tt) hc;;p l~i . - Chu ~ (1~: dac): w la "d6 v~t" (~: b6i), X.la "tay" = Vai thi dl,l khac: - (nhcit: m()t) (nhf: hai) I (c6n: tren duoi thong nhau) (=f.: thu), d6 v~t nam trong tay c6 nghia Ia dliQC. Chu ,c, trong t;R (thai), chu --1" trong 1~ (dac) d~u bi~u th! 3. Hf)ij 0 (vi: vay quanh) bQ )!... (hl;(u) trong chu ~ (chich), bQ ..3.. (k¢) trong chu cling d~u bi~u thi "tay". Dung tay bat chim C%: diiu) Ia ~ * "tay", trong each viet cua Khai thli con c6 m()t d~ng khac, nhu (blnh) VI kha nang bi~u d~t cua chu tlic;Jng hinh va chi Slf c6 h~n (chich), Giap cot van viet Ia A:f:. Chu "chich" ban dftu von c6 nen phai nghT den vi~c rap m()t vai dau hi~u hoi;ic m()t vai hinh th~ d~ t~o ra m()t chu moi. £)6 la phep h()i y. nghia Ia "bat dlic;Jc". Dung tay dm lua (%:: hoa) thanh ra (b lnh ), Giap cot van viet"¥'\, c6 nghia "dm, nam ". * Theo Hua Th~n, chu h()i y la chu "hc;Jp y cua eac phftn d~ C6 m()t so chu h()i y VI nghia ban dftu bi m()t nghia khac t~o duc;;c nghia, nhu chu .LEt (va) , chu {§ (tin)" (H()i y gia, ti lo~i xa m chiem nen rat kh6 biet. Nhli chu ~ (ich), dien ta y nlioc * Nhu chu * hc;;p nghi, dT kien chi vi, vo tin th! da). (thai: hai) la do chu !T\ (trdo: m6ng tay) va (mqc: cay) hc;Jp l~i, bi~u th! Slf vi~c "dung tay d~ hai qua tra n ra khoi ch~u (;~ Ia nuoc, Jill. la eai ch~u) c6 nghla tuong duong voi chu ~ ( dQ_t) ngay nay Ia "tran dfty". Chu !Ji: (mg_c) chu bi~ u thi mi;it trC5i li;in trong dam co (:*:[ ~~ ]la co mQc urn tum, B tren cay"; ket hc;Jp -z (chinh la -=f.: thu, nghia Ia tay), 51 (nhf:tc: Ia mi;it trC5i), nay c6 nghia nhli chu "m9 "~ nghia la "bu6i th!t) va * (k); :thftn) thanh ra chu~ (te': cling thftn ), 3 phftn \ chi~ u ". Khi n6i "huu ich ", "m~c giao chi thlic;Jng d~" (dung cho , * bi~u th! y "dung tay bung thit d~ te tlf truoc thftn ". 51 n6 gay (j tren canh), ta kh6 nh~n ra "ich" va "m~c" la nhung chu Chu 7j5- (bq: di bang chan) bi~u th! khai ni~m "buoc" nen h ~. , Ql y. duc;;c rap bdi hinh ti1Qng cua chan trlioc va chan sau, viet theo 4. Hinh thanh Giap cot van la ~: hai chan di d()ng tung buoc, bi~u th! d()ng Tuc;;ng hlnh, Chi slf, H()i y d~u thu()c lm;ti chu bi~u y thuftn tac "di ". Chu 7j5- (b9) hc;Jp voi chu 1j
 17. 22 TRAN VAN CHANH phat tri€n ta't phai lien h~ den thanh am va ngu ngon. a cac - roAN THLf Tl,/ HQC CHU HAN _ Tren hlnh duoi thanh, nhu ~ (lai), 1ft (nham) 23 nude tren the gioi, chu viet d~u phat tri€n theo huang .tu bi€u y _ Duoi hlnh tren thanh, nhu ~ (cilu), ~ (ho(ie) len bi€u am. Chu Han cling khong ra ngoai I~ d6, nhung n6 _ Trai hlnh phai thanh, nhu ~ (chu), ft (br;m) khong phat tri€n thuftn tuy theo con duong bi€u am rna l
 18. 24 TRAN VAN CHANH roAN THU Tl/ HQC CHU HAN 25 d€u dung chung m()t dau hi
 19. - 26 TRAN VAN CHANH roAN THtJ TIJ HQC CHU HAN 27 nhung chu chuy~n chu vi hai chu "hlnh" va "hlnh" cl~u thu
 20. '!I 28 TRAN vAN CHANH roAN THI.J Tl,l HOC CHO' HAN 29 c6 b9 ~ (kim) ben tnli, thl khong dn tra til' di6n cGng c6 th6 D6n, each huy~n An Duong 5 d~m v€ phia tay b~c, thu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2