Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa dân tộc thiểu số: Tập quán sinh đẻ và dậy con gái của người Dao với việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em hiện nay ở Thương Yên Công, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
10
lượt xem
2
download

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa dân tộc thiểu số: Tập quán sinh đẻ và dậy con gái của người Dao với việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em hiện nay ở Thương Yên Công, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu tập quán sinh đẻ và dậy con gái của người Dao với việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em hiện nay ở Thương Yên Công, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa dân tộc thiểu số: Tập quán sinh đẻ và dậy con gái của người Dao với việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em hiện nay ở Thương Yên Công, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI<br /> KHOA VĂN HOÁ DÂN TỘC THIỂU SỐ<br /> <br /> NGUYỄN ĐÌNH HIẾU<br /> <br /> TẬP QUÁN SINH ĐẺ VÀ NUÔI DẠY CON CÁI<br /> CỦA NGƯỜI DAO VỚI VIỆC CHĂM SÓC SỨC<br /> KHOẺ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM HIỆN NAY Ở XÃ<br /> THƯỢNG YÊN CÔNG, THỊ Xà UÔNG BÍ,<br /> QUẢNG NINH<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN VĂN HOÁ<br /> CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ DÂN TỘC THIỂU SỐ<br /> Mà SỐ: 608<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS.TRẦN BÌNH<br /> <br /> Hà Nội, 2008<br /> 1<br /> <br /> Lêi c¶m ¬n<br /> §Ó hoµn thµnh khãa luËn nµy chóng t«i ®· nhËn ®−îc sù<br /> gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n bé vµ nh©n d©n x· Th−îng Yªn<br /> C«ng, thÞ x· U«ng BÝ (Qu¶ng Ninh), c¸c thÇy c« gi¸o Khoa<br /> V¨n hãa d©n téc thiÓu sè, TS. TrÇn B×nh,... Nh©n ®©y chóng<br /> t«i xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c nhÊt tíi tÊt c¶ vµ mong tiÕp tôc<br /> nhËn ®−îc nh÷ng gióp ®ì quý b¸u.<br /> Do kh¶ n¨ng cña chóng t«i cã h¹n nªn khãa luËn nµy<br /> ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Chóng t«i mong nhËn<br /> ®−îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u.<br /> Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!<br /> NguyÔn §×nh HiÕu<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> më ®Çu .............................................................................................................. 5<br /> 4. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu ................................................................. 7<br /> Ch−¬ng 1 ............................................................................................................. 10<br /> 1.1. §Æc ®iÓm tù nhiªn ë Th−îng Yªn C«ng ................................................. 10<br /> 1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa h×nh ......................................................................... 10<br /> 1.1.2. §Êt ®ai, th¶m thùc vËt vµ hÖ ®éng vËt .............................................. 10<br /> 1.1.3. Thêi tiÕt, khÝ hËu ............................................................................... 11<br /> 1.1.4. S«ng ngßi, thñy v¨n ........................................................................... 12<br /> 1.1.5. C¬ së h¹ tÇng kü thuËt ...................................................................... 12<br /> 1.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi ë Th−îng Yªn C«ng ....................................... 12<br /> 1.2.1. D©n téc, d©n sè, ph©n bè d©n c− ...................................................... 12<br /> 1.2.2. T×nh h×nh kinh tÕ- x· héi ë Th−îng Yªn C«ng ................................. 13<br /> 1.2.3. M¹ng l−íi y tÕ ch¨m sãc søc kháe .................................................... 15<br /> 1.3. Kh¸i qu¸t vÒ ng−êi Dao ë Th−îng Yªn C«ng .......................................... 17<br /> 1.3.1. Nguån gèc, tªn gäi, d©n sè, ph©n bè c− tró ...................................... 17<br /> 1.3.2. §Æc ®iÓm m−u sinh ........................................................................... 23<br /> 1.3.3. §Æc ®iÓm nhµ cöa, trang phôc, ¨n uèng ........................................... 24<br /> 1.3.4. X· héi truyÒn thèng .......................................................................... 27<br /> 1.3.5. §Æc ®iÓm vÒ ®êi sèng tinh thÇn ........................................................ 29<br /> Ch−¬ng 2 ............................................................................................................. 33<br /> 2.1. Quan niÖm vÒ sinh ®Î vµ con c¸i.............................................................. 33<br /> 2.1.1. Quan niÖm vÒ sù ra ®êi cña con ng−êi ............................................. 35<br /> 2.1.2. Sinh ®Î ®èi víi gia ®×nh, dßng hä, céng ®ång ................................... 36<br /> 2.2. C¸c tËp qu¸n liªn quan ®Õn TP................................................................. 36<br /> 2.2.1. VÒ ¨n uèng, ch¨m sãc TP.................................................................. 36<br /> 2.2.2. C¸c nghi lÔ liªn quan ®Õn thai nghÐn ............................................... 37<br /> 2.2.3. C¸c liªng kþ trong thêi kú mang thai ................................................ 39<br /> 2.3. C¸c tËp tôc khi sinh ®Î ............................................................................. 41<br /> 2.3.1. ChuÈn bÞ cho sinh në ........................................................................ 41<br /> 2.3.2. TËp tôc khi sinh në ............................................................................ 41<br /> 2.3.3. TËp tôc liªn quan ®Õn ®Î khã ............................................................ 43<br /> 2.4. Ch¨m sãc SP vµ hµi nhi ............................................................................ 46<br /> 2.4.1. Ch¨m sãc SP ..................................................................................... 46<br /> 2.4.2. ¡n uèng cho SP khi mÊt s÷a.............................................................. 48<br /> 2.4.3. Ch¨m sãc hµi nhi sau khi sinh .......................................................... 48<br /> 2.5. TËp qu¸n nu«i d¹y con c¸i ....................................................................... 48<br /> 2.5.1. Tõ khi trÎ míi sinh ®Õn 2 tuæi .......................................................... 48<br /> 2.5.2. Tõ khi trÎ 3 tuæi ®Õn 6 tuæi................................................................ 50<br /> 2.5.3. Giai ®o¹n trÎ tõ 6 ®Õn 10 tuæi .......................................................... 51<br /> 2.5.4. Giai ®o¹n tõ 10 ®Õn 18 tuæi .............................................................. 52<br /> Ch−¬ng 3 ............................................................................................................. 61<br /> 3.1. HiÖn tr¹ng m¹ng l−íi y tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng víi sinh ®Î hiÖn nay ............... 61<br /> 3.2. BiÕn ®æi trong quan niÖm vÒ sinh ®Î vµ con c¸i ...................................... 62<br /> 3.3. BiÕn ®æi cña tËp tôc liªn quan ®Õn thai s¶n, sinh ®Î ................................. 64<br /> 1<br /> <br /> 3.6. ¶nh h−ëng cña tËp qu¸n sinh ®Î, nu«i dËy con c¸i cña ng−êi Dao víi viÖc<br /> CSSK phô n÷ vµ trÎ em hiÖn nay ë Th−îng Yªn C«ng ....................................... 67<br /> KÕt luËn ......................................................................................................... 71<br /> Danh môc tμi liÖu tham kh¶o ........................................................ 75<br /> <br /> 2<br /> <br /> më ®Çu<br /> 1. Lý do chän ®Ò tµi<br /> Tri thøc téc ng−êi lµ mét trong c¸c thµnh tè kh«ng thÓ thiÕu cña v¨n hãa<br /> téc ng−êi. Nã kh«ng nh÷ng gãp phÇn kh¼ng ®Þnh mµ cßn lµ nh©n tè quan träng<br /> quyÕt ®Þnh viÖc b¶o tån, duy tr× vµ ph¸t triÓn b¶n s¾c v¨n hãa cña mét céng<br /> ®ång. Nghiªn cøu v¨n hãa téc ng−êi kh«ng thÓ kh«ng t×m hiÓu kho tµng tri thøc<br /> d©n gian. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ tri thøc téc ng−êi sÏ bæ sung t− liÖu, gãp<br /> phÇn hoµn thiÖn bøc tranh v¨n hãa téc ng−êi. Bëi thÕ, nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ tri<br /> thøc téc ng−êi, tri thøc d©n gian, tri thøc b¶n ®Þa lµ mét ®ßi hái kh«ng thÓ kh«ng<br /> ®¸p øng ®èi víi nghiªn cøu v¨n hãa c¸c d©n téc thiÓu sè nãi chung, ng−êi Dao<br /> vµ ng−êi Dao ë U«ng BÝ (Qu¶ng Ninh) nãi riªng.<br /> Trong kho tµng tri thøc ®å sé, ®a d¹ng vµ phong phó cña c¸c téc ng−êi, tri<br /> thøc vÒ thai nghÐn, sinh ®Î vµ nu«i dËy con c¸i lµ mét trong nh÷ng bé phËn tèi<br /> quan träng. Nã ch¼ng nh÷ng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh tíi viÖc b¶o tån, duy tr× vµ<br /> ph¸t triÓn sù sèng cßn cña téc ng−êi, mµ cßn gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh tíi chÊt<br /> l−îng gièng nßi cña téc ng−êi. Ngµy nay, trong bèi c¶nh x· héi hiÖn ®¹i, khoa<br /> häc kü thuËt tiªn tiÕn ®ang lµ ®éng lùc quan träng trong sù nghiÖp t¨ng tr−ëng<br /> kinh tÕ, b¶o ®¶m æn ®Þnh trËt tù x· héi, g×n gi÷ m«i tr−êng, b¶o tån v¨n hãa,…<br /> MÆc dÇu vËy, trong bèi c¶nh cña c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam hiÖn nay, tri<br /> thøc d©n gian cña hä vÉn ®ang cßn ®ãng vai trß tèi quan träng trong c«ng cuéc<br /> ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña hä còng nh− ®Þa ph−¬ng hä hiÖn ®ang sinh sèng.<br /> Nh− vËy râ rµng tri thøc d©n gian cña c¸c téc ng−êi ë ViÖt Nam ®· vµ ®ang lµ<br /> mét trong c¸c nguån lùc quan träng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i<br /> hãa hiÖn nay ë n−íc ta. ChÝnh v× thÕ ®iÒu tra, nghiªn cøu vÒ tri thøc cña c¸c téc<br /> ng−êi nãi chung vµ cña ng−êi Dao nãi riªng lµ nhiÖm vô khÈn thiÕt hiÖn nay. Tri<br /> thøc vÒ téc ng−êi vÒ sinh ®Î vµ nu«i dËy con c¸i cña hä còng vËy.<br /> §èi víi ng−êi Dao ë Th−îng Yªn C«ng, viÖc nghiªn cøu vÒ hä cßn t−¬ng<br /> ®èi Ýt ái, nÕu kh«ng muèn nãi lµ ch−a cã t¸c gi¶ nµo quan t©m. V× thÕ nghiªn<br /> cøu vÒ t©p qu¸n sinh ®Î, nu«i dËy con c¸i cña hä vµ nh÷ng ¶nh h−ëng cña nã<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản