intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Công tác phục vụ tại đại học Quảng Bình

Chia sẻ: Trần Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

49
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ "Công tác phục vụ tại đại học Quảng Bình" có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác phục vụ người dùng tin, tìm hiểu thực trạng công tác phục vụ người dùng tin, và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện trường đại học Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Công tác phục vụ tại đại học Quảng Bình

Công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện trường Đại học Quảng Bình Trần Thị Lụa Trường Đại học KHXH&NV Luận văn ThS ngành: Khoa học thư viện; Mã số: 60 32 20 Người hướng dẫn: PGS.TS Đoàn Phan Tân Năm bảo vệ: 2013 Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện Trường Đại học Quảng Bình. Tìm hiểu thực trạng công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện Trường Đại học Quảng Bình. Đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện Trường Đại học Quảng Bình: Bổ sung vốn tài liệu đảm bảo số lượng và chất lượng; Hoàn thiện hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện; Chú trọng công tác nghiên cứu, đào tạo người dùng tin; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện Keywords: Công tác phục vụ; Người dùng tin; Thư viện. Content: Luận văn thạc sỹ Khoa học Thƣ viện MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... 1 MỤC LỤC ......................................................................................................... 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT............................................................................ 6 MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 7 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 7 2. Tình hình nghiên cứu .................................................................................... 9 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................. 12 3.1. Mục đích nghiên cứu ................................................................................ 12 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................... 12 4. Giả thuyết nghiên cứu ................................................................................. 12 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................... 13 5.1. Đối tƣợng nghiên cứu .............................................................................. 13 5.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 13 6. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................. 13 6.1. Phƣơng pháp luận..................................................................................... 13 6.2. Phƣơng pháp cụ thể .................................................................................. 13 7. Ý nghĩa khoa học và ứng dụng của đề tài ................................................... 13 7.1. Ý nghĩa khoa học ..................................................................................... 13 7.2. Ý nghĩa thực tiễn ...................................................................................... 13 8. Dự kiến kết quả nghiên cứu ........................................................................ 14 9. Bố cục luận văn ........................................................................................... 14 NỘI DUNG CHÍNH ....................................................................................... 15 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG ................... 15 TÁC PHỤC VỤ NGƢỜI DÙNG TIN TẠI THƢ VIỆN ................................ 15 TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH ............................................................ 15 1.1. Khái quát về công tác phục vụ ngƣời dùng tin ........................................ 15 Trần Thị Lụa 2 Khóa 2011-2013 Luận văn thạc sỹ Khoa học Thƣ viện 1.1.1. Ngƣời dùng tin và vai trò của ngƣời dùng tin ....................................... 15 1.1.1.1. Ngƣời dùng tin ................................................................................... 15 1.1.1.2. Vai trò của ngƣời dùng tin ................................................................. 16 1.1.2. Khái niệm về công tác phục vụ ngƣời dùng tin .................................... 16 1.1.3. Vai trò của công tác phục vụ ngƣời dùng tin ........................................ 17 1.1.4. Các yếu tố tác động đến công tác phục vụ ngƣời dùng tin ................... 19 1.1.4.1. Vốn tài liệu ......................................................................................... 19 1.1.4.2. Sản phẩm và dịch vụ thông tin ........................................................... 20 1.1.4.3. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ ..................................................... 21 1.1.4.4. Cán bộ Thƣ viện ................................................................................. 22 1.1.4.5. Ngƣời dùng tin ................................................................................... 22 1.1.4.6. Tổ chức công tác phục vụ .................................................................. 23 1.2. Khái quát về thƣ viện Trƣờng Đại học Quảng Bình ................................ 23 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................ 23 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ ............................................................................ 25 1.2.2.1. Chức năng .......................................................................................... 25 1.2.2.2 Nhiệm vụ ............................................................................................. 25 1.2.3. Cơ cấu tổ chức....................................................................................... 26 1.2.4. Trụ sở, trang thiết bị .............................................................................. 28 1.3. Ngƣời dùng tin và yêu cầu phục vụ ngƣời dùng tin tại thƣ viện trƣờng Đại học Quảng Bình ........................................................................................ 29 1.3.1. Đặc điểm ngƣời dùng tin và nhu cầu tin tại thƣ viện trƣờng Đại học Quảng Bình ..................................................................................................... 29 1.3.1.1.Ngƣời dùng tin tại thƣ viện Đại học Quảng Bình ............................... 29 1.3.1.2. Nhu cầu tin tại thƣ viện Đại học Quảng Bình .................................... 31 1.3.2. Những yêu cầu đặt ra đối với công tác phục vụ ngƣời dùng tin tại thƣ viện trƣờng Đại học Quảng Bình .................................................................... 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ NGƢỜI .................. 36 Trần Thị Lụa 3 Khóa 2011-2013 Luận văn thạc sỹ Khoa học Thƣ viện DÙNG TIN TẠI THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH ............ 36 2.1. Các yếu tố đảm bảo cho công tác phục vụ ngƣời dùng tin tại thƣ viện trƣờng Đại học Quảng Bình ............................................................................ 36 2.1.1. Vốn tài liệu ............................................................................................ 36 2.1.1.1. Hình thức tài liệu ................................................................................ 36 2.1.1.2 Về nội dung tài liệu ............................................................................. 38 2.1.2. Các sản phẩm thông tin tại thƣ viện ...................................................... 39 2.1.2.1. Hệ thống mục lục ............................................................................... 39 2.1.2.2. Các bản thƣ mục................................................................................. 40 2.1.3. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ .................................................. 40 2.1.3.1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật ...................................................................... 40 2.1.3.2. Hạ tầng công nghệ thông tin .............................................................. 41 2.1.4. Đội ngũ cán bộ thƣ viện ........................................................................ 42 2.2. Tổ chức công tác phục vụ ........................................................................ 42 2.1.1. Thủ tục cấp thẻ ...................................................................................... 42 2.1.2. Giờ giấc phục vụ ................................................................................... 43 2.1.3. Quản lý bạn đọc .................................................................................... 43 2.1.4. Quản lý tài liệu ...................................................................................... 43 2.3. Các dịch vụ thông tin hiện có tại thƣ viện .............................................. 44 2.3.1. Dịch vụ cung cấp tài liệu....................................................................... 44 2.3.1.1. Tại chỗ ................................................................................................ 44 2.3.1.2. Mƣợn về nhà ...................................................................................... 44 2.3.2. Dịch vụ tra cứu tin................................................................................. 45 2.3.3. Dịch vụ phổ biến thông tin hiện tại ....................................................... 47 2.3.4. Dịch vụ “hỏi – đáp” thông tin ............................................................... 47 2.4. Đánh giá công tác phục vụ ngƣời dùng tin tại thƣ viện Trƣờng Đại học Quảng Bình ..................................................................................................... 48 Trần Thị Lụa 4 Khóa 2011-2013 Luận văn thạc sỹ Khoa học Thƣ viện 2.4.1. Hiệu quả công tác phục vụ ngƣời dùng tin thông qua các số liệu thống kê ..................................................................................................................... 48 2.4.2. Ƣu điểm và hạn chế............................................................................... 51 2.4.2.1. Ƣu điểm .............................................................................................. 51 2.4.2.2. Hạn chế............................................................................................... 54 2.4.3. Nguyên nhân của những điểm mạnh và hạn chế .................................. 57 2.4.3.1. Nguyên nhân của những điểm mạnh.................................................. 57 3.4.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế ....................................................... 58 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG ................. 59 TÁC PHỤC VỤ NGƢỜI DÙNG TIN TẠI THƢ VIỆN ................................ 59 TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH ............................................................ 59 3.1. Bổ sung vốn tài liệu đảm bảo số lƣợng và chất lƣợng ............................. 59 3.2. Hoàn thiện hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin ................................ 60 3.3. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin ............................................. 61 3.4. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ thƣ viện ......................................... 63 3.5. Chú trọng công tác nghiên cứu, đào tạo ngƣời dùng tin .......................... 64 3.5.1. Nghiên cứu ngƣời dùng tin ................................................................... 65 3.5.2. Đào tạo ngƣời dùng tin.......................................................................... 66 3.6. Đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị thƣ viện ........................................... 67 3.7. Tăng cƣờng kinh phí hoạt động ............................................................... 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 73 PHỤ LỤC ........................................................................................................ 76 PHỤ LỤC 1 PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN ......................................... 76 PHỤ LỤC 2 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN .................................... 78 PHỤ LỤC 3 MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ THƢ VIỆN ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH ............................................................................................................... 82 Trần Thị Lụa 5 Khóa 2011-2013

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2