intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế trang trại huyện Ea H’leo – tỉnh Đăk Lăk

Chia sẻ: Hân Hân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

19
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan phát triển trang trại. Phân tích thực trạng phát triển trang trại thời gian qua tại huyện Ea H’Leo. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Ea H’Leo thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế trang trại huyện Ea H’leo – tỉnh Đăk Lăk

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TRẦN CHÍNH ĐẠI<br /> <br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI<br /> HUYỆN EA H’LEO – TỈNH ĐĂK LĂK<br /> <br /> Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển<br /> Mã số: 60.31.01.05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS. TS. Võ Xuân Tiến<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Ninh Thị Thu Thủy<br /> <br /> Phản biện 2: PGS.TS. Lê Hữu Ảnh<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn<br /> tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào<br /> ngày 16 tháng 01 năm 2016.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trang trại là loại hình cơ sở sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình<br /> nông dân, được hình thành và phát triển trong điều kiện nền kinh tế<br /> thị trường. Hay nói một cách khác trang trại được hình thành từ cơ sở<br /> của các hộ tiểu nông sau khi phá bỏ cái vỏ bọc sản xuất tự túc, tự cấp<br /> khép kín vươn lên sản xuất nhiều nông sản hàng hóa, tiếp cận với thị<br /> trường, từng bước thích nghi với nền kinh tế cạnh tranh. Tuy nhiên<br /> trang trại gia đình chỉ phát triển từ đầu thập niên 1990 sau khi có<br /> Nghị quyết số 10/NQ-TW của Bộ Chính trị và Luật đất đai năm<br /> 1993, giao quyền sử dụng đất sản xuất ổn định và lâu dài cho hộ gia<br /> đình nông dân cùng với nhiều Văn bản, chính sách phát triển kinh tế<br /> được ban hành. Từ khi có chủ trương đổi mới về cơ chế quản lý kinh<br /> tế của Đảng, kinh tế hộ nông dân đã phát huy tác dụng to lớn, tạo sức<br /> mạnh mới trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn.<br /> Sự ra đời và phát triển của kinh tế trang trại có đóng góp rất lớn<br /> cho nền kinh tế quốc dân, góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn<br /> lực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì vậy, huyện Ea H’Leo nói riêng<br /> và các địa phương khác trong cả nước nói chung, phát triển trang trại<br /> đã đem lại những hiệu quả quan trọng. Tuy nhiên, phát triển trang<br /> trại của huyện Ea H’Leo thực sự đã phát triển đúng hướng chưa, có<br /> hiệu quả chưa, phục vụ tốt nhu cầu thị trường chưa, đã góp phần khai<br /> thác hết tiềm năng, thế mạnh của huyện chưa? Rõ ràng còn nhiều bất<br /> cập. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề tài " PHÁT<br /> TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN EA H’LEO – TỈNH ĐĂK<br /> LĂK" làm luận văn thạc sĩ.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan phát triển trang trại.<br /> - Phân tích thực trạng phát triển trang trại thời gian qua tại huyện<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ea H’Leo.<br /> - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế<br /> trang trại trên địa bàn huyện Ea H’Leo thời gian tới.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> a. Đối tượng nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu của luận văn là nhưng vấn đề lý luận và<br /> thực tiễn liên quan đến việc phát triển trang trại tại huyện Ea H’Leo.<br /> b. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Nội dung: Đề tài chỉ nghiên cứu một số nội dung về thực trạng<br /> của phát triển kinh tế trang trại tại huyện Ea H’Leo.<br /> - Phạm vi về không gian: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số<br /> nội dung phát triển trang trại trên địa bàn huyện Ea H’Leo.<br /> - Phạm vi về thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý<br /> nghĩa trong 5 năm tới.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> - Phương pháp phân tích thực chứng, phân tích chuẩn tắc.<br /> - Phương pháp thống kê, so sánh.<br /> - Phương pháp phân tích tổng hợp.<br /> 5. Bố cục của luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, đề tài chia làm<br /> 03 chương như sau:<br /> Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế trang trại.<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Ea<br /> H’Leo trong thời gian qua.<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Ea H’Leo<br /> trong thời gian tới.<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ<br /> TRANG TRẠI TRANG TRẠI<br /> 1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI<br /> 1.1.1. Một số khái niệm<br /> - Trang trại: Là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông<br /> nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng quy<br /> mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn<br /> nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biến, tiêu<br /> thụ nông, lâm, thủy sản.<br /> - Kinh tế trang trại: Là hình thức tổ chức sản xuất hàng hoá trong<br /> nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản với qui mô về đất đai, vốn,<br /> lao động, đầu con gia súc, gia cầm, giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ<br /> sản phải lớn, hiệu quả sản xuất cao và có thu nhập vượt trội so với<br /> kinh tế hộ.<br /> - Phát triển kinh tế trang trại: Là việc khai thác, sử dụng có hiệu<br /> quả các nguồn lực đất đai, vốn, lao động, kĩ thuật, kinh nghiệm quản<br /> lí góp phần phát triển nông nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập;<br /> khuyến khích làm giàu đi đôi với xóa đói giảm nghèo, xây dựng<br /> nông thôn mới giàu đẹp.<br /> 1.1.2. Đặc trƣng của trang trại<br /> - Mục đích chủ yếu của kinh tế trang trại là sản xuất nông sản<br /> phẩm hàng hoá theo nhu cầu thị trường.<br /> - Tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của<br /> một người chủ độc lập.<br /> - Các yếu tố sản xuất, trước hết là ruộng đất, tiền vốn được tập<br /> trung với quy mô nhất định theo yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2