intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển KonTum

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
83
lượt xem
21
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển KonTum

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm nội dung chính: những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. Thực trạng mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển KonTum.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển KonTum

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG HÀ Đ C HÙNG M R NG HO T Đ NG TÍN D NG DOANH NGHI P T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N KONTUM Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2011
 2. Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: GS. TS. Trương Bá Thanh Ph n bi n 1: TS. Nguy n Xuân Lãn Ph n bi n 2: TS. Đ Ng c M Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 10 tháng 10 năm 2011. Có th tìm hi u Lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng; - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. 1 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Vi c phát tri n các doanh nghi p ñang là m t trong nh ng v n ñ quan tâm hàng ñ u hi n nay c a chính ph , các b ngành trong c nư c nói chung, v n ñ này càng quan tr ng ñ i v i m t t nh nghèo như T nh Kontum. Th c t cho th y, các doanh nghi p trên ñ a bàn t nh hi n nay v n còn ñang g p nhi u khó khăn trong vi c duy trì và phát tri n, m r ng ho t ñ ng kinh doanh. M t trong nh ng khó khăn hàng ñ u hi n nay là v n ñ "v n" ñ các doanh nghi p có ñi u ki n ñ i m i công ngh , m r ng quy mô, ngành ngh kinh doanh, qua ñó nâng cao kh năng canh tranh và hi u qu kinh doanh ñ t n t i và không ng ng phát tri n, nh m góp ph n tích c c vào s phát tri n kinh t c a ñ a phương trong ñi u ki n ñ t nư c ñang h i nh p kinh t qu c t . Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum (BIDV Kontum) là m t trong các Ngân hàng thương m i (NHTM) hàng ñ u Vi t Nam ñóng trên ñ a bàn t nh Kontum. Do ñó, vi c kh ng ñ nh v trí, vai trò trong ho t ñ ng ngân hàng trên cơ s m r ng c p tín d ng ñ i v i các doanh nghi p trên ñ a bàn t nh Kontum là v n ñ quan tâm hàng ñ u, qua ñó góp ph n m r ng quy mô tín d ng, nâng cao hi u qu kinh doanh c a BIDV Kontum, ñ ng th i t o ñi u ki n v ngu n v n ñ h tr các doanh nghi p trên ñ a bàn t nh Kontum không ng ng duy trì và ngày càng phát tri n v quy mô, hi u qu kinh doanh, góp ph n tích c c vào s phát tri n kinh t ñ a phương. Xu t phát t nh ng lý do trên, tác gi ch n ñ tài "M r ng tín d ng doanh nghi p t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum" làm ñ tài nghiên c u c a lu n văn t t nghi p cao h c c a mình. 2. M c ñích nghiên c u c a lu n văn + Nghiên c u và h th ng hóa các v n ñ lý lu n v tín d ng và m r ng tín d ng doanh nghi p (DN) c a ngân hàng thương m i. + Phân tích th c tr ng ho t ñ ng cho vay DN t i Chi nhánh ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum. + Đ xu t nh ng gi i pháp m r ng tín d ng DN căn c vào nh ng h n ch và các nguyên nhân trong quá trình phân tích th c tr ng. 3. Đ i tư ng và ph m vi ñ i tư ng nghiên c u - Ho t ñ ng m r ng cho vay ñ i v i DN t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum. Thu t ng tín d ng ñ i v i DN trong lu n văn ñư c hi u là cho vay ñ i v i DN. - Ph m vi nghiên c u + V không gian: Nghiên c u trong ñ a bàn ho t ñ ng c a Chi nhánh ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum t i ñ a bàn Kontum.
 4. 2 + V th i gian: Nghiên c u k t qu ho t ñ ng cho vay DN c a Chi nhánh ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum giai ño n 2008–2010 4. Phương pháp nghiên c u S d ng các phương pháp nghiên c u th ng kê, k t h p gi a lý lu n và tình hình th c t ho t ñ ng c a Chi nhánh ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum. Đ ng th i v n d ng phương pháp th ng kê, t ng h p s li u, phương pháp phân tích và so sánh, phương pháp ñánh giá báo cáo t ng k t ñ ñưa ra nh n ñ nh và gi i pháp. 5. K t c u lu n văn Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và tài li u tham kh o, n i dung lu n văn bao g m 3 chương như sau: Chương 1. Nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v tín m r ng tín d ng doanh nghi p c a ngân hàng thương m i. Chương 2: Th c tr ng m r ng tín d ng doanh nghi p t i Chi nhánh ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum. Chương 3: Gi i pháp m r ng tín d ng doanh nghi p t i Chi nhánh ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum. CHƯƠNG 1 NH NG V N Đ LÝ LU N CƠ B N V M R NG TÍN D NG DOANH NGHI P C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1. Ngân hàng thương m i và tín d ng ngân hàng thương m i 1.1.1. Ngân hàng thương m i và ch c năng, nhi m v 1.1.1.1. Khái ni m v Ngân hàng thương m i Ngân hàng thương m i là lo i hình t ch c tài chính trung gian, cung c p m t danh m c và d ch v tài chính ña d ng nh t - ñ c bi t là tín d ng, ti t ki m và d ch v thanh toán – và th c hi n nhi u ch c năng tài chính nh t so v i b t kỳ m t t ch c trung gian tài chính nào trong n n kinh t . S ña d ng trong các d ch v và ch c năng c a Ngân hàng do ñó chúng ñư c g i là các “Bách hoá tài chính” (Financial Department Stores). 1.1.1.2. Ch c năng, nhi m v c a Ngân hàng thương m i - Huy ñ ng v n, huy ñ ng v n ch s h u - Nh n ti n g i, vay ngu n v n vay - Huy ñ ng ngu n v n khác , ngân qu , ñ u tư - Ho t ñ ng trung gian: d ch v chuy n ti n, thanh toán, môi gi i, tư v n,… - Tín d ng: Ho t ñ ng tín d ng là ho t ñ ng ñ c trưng c a Ngân hàng. 1.1.2. Tín d ng ñ i v i doanh nghi p c a ngân hàng thương m i 1.1.2.1. Khái ni m v tín d ng c a NHTM Tín d ng ngân hàng là quan h vay mư n gi a ngân hàng (ngư i cho vay) và các t ch c, doanh nghi p và cá nhân (khách hàng vay), theo ñó ngân hàng giao cho khách hàng s d ng m t kho n ti n v i m c ñích và trong th i gian nh t ñ nh theo
 5. 3 tho thu n và trên nguyên t c có hoàn tr c g c và lãi. Đây là quan h gi a ngư i cho vay (ngân hàng) và ngư i vay (các khách hàng) trong vi c chuy n quy n s d ng v n. 1.1.2.2. Phân lo i ho t ñ ng tín d ng c a Ngân hàng thương m i ñ i v i Doanh nghi p * Phân lo i tín d ng theo th i gian cho vay - Tín d ng ng n h n: Có th i gian cho vay t 12 tháng tr xu ng, ch y u là ñ bù ñ p s thi u h t v n lưu ñ ng c a các doanh nghi p trong quá trình kinh doanh. - Tín d ng trung h n: Có th i h n cho vay t trên 12 tháng ñ n 60 tháng - Tín d ng dài h n: là lo i cho vay có th i h n cho vay t trên 60 tháng tr lên * Phân lo i tín d ng theo lo i hình doanh nghi p - Tín d ng ñ i v i các Doanh nghi p qu c doanh, các doanh nghi p có v n nhà nư c s h u trên 50% v n ñi u l . - Tín d ng ñ i v i các Doanh nghi p ngoài qu c doanh * Theo lĩnh v c, ngành ngh kinh doanh * Theo m c ñ tín nhi m ñ i v i khách hàng, tín d ng ñư c chia thành 2 lo i - Tín d ng không có b o ñ m - Tín d ng có b o ñ m * Theo phương th c cho vay - Phương th c cho vay t ng l n - Phương th c cho vay theo h n m c tín d ng - Phương th c cho vay theo d án ñ u tư - Phương th c cho vay tr góp - Phương th c cho vay ñ ng tài tr , cho vay h p v n * Phân lo i theo hình th c c p tín d ng - Cho vay: Là hình th c c p tín d ng, theo ñó bên cho vay giao ho c cam k t giao cho khách hàng m t kho n ti n ñ s d ng vào m c ñích xác ñ nh trong m t th i gian nh t ñ nh theo th a thu n v i nguyên t c có hoàn tr c g c và lãi. - Chi t kh u; B o lãnh ngân hàng; Th u chi doanh nghi p; Cho thuê tài chính. 1.1.2.3. Đ c ñi m, vai trò c a c a ho t ñ ng tín d ng ñ i v i doanh nghi p c a Ngân hàng thương m i * Đ c ñi m - Ph m vi ho t ñ ng r ng và th i h n ña d ng, quy mô tín d ng ña d ng. - Ho t ñ ng theo nguyên t c thương m i và th trư ng - Ho t ñ ng luôn hư ng t i hi u qu và tuân th nguyên t c hoàn tr . - Ho t ñ ng tuân th theo quy ñ nh nghiêm ng t và quy ch riêng * Vai trò Ho t ñ ng cho vay ñ i v i doanh nghi p (DN) có vai trò quan tr ng ñ i v i c NHTM và DN trong vi c m r ng s n xu t kinh doanh, th hi n trên m t s m t sau: M t là, tín d ng ngân hàng b sung ngu n v n còn thi u c a doanh nghi p
 6. 4 Hai là, tín d ng ngân hàng góp ph n thúc ñ y th c hi n t t ch ñ h ch toán Ba là, tín d ng ngân hàng là c u n i gi a DN v i th trư ng. B n là, tín d ng ngân hàng t o ñi u ki n cho DN h i nh p kinh t qu c t 1.2. N i dung m r ng ho t ñ ng tín d ng DN c a NHTM 1.2.1. Quan ñi m m r ng tín d ng ñ i v i doanh nghi p Ho t ñ ng m r ng tín d ng (cho vay) c a ngân hàng thương m i chúng ta s nghĩ ngay ñ n làm th nào ñ tăng quy mô, s lư ng t c là nói ñ n s phát tri n, tăng trư ng theo chi u r ng. Vì v y, m r ng cho vay ñ i v i DN c a m t NHTM ñư c xem như là ho t ñ ng nh m tăng s lư ng DN có quan h tín d ng v i ngân hàng, tăng quy mô tín d ng, tăng ph m vi cho vay ñ i v i các DN th hi n qua vi c tăng doanh s cho vay, tăng dư n bình quân c a các DN và tăng dư n bình quân trên 1 DN trong kỳ, ñáp ng t t hơn nhu c u vay v n c a doanh nghi p, ñ ng th i v n ñ m b o s phát tri n an toàn, tăng hi u qu kinh doanh c a ngân hàng. 1.2.2. S c n thi t ph i m r ng tín d ng ñ i v i DN Ho t ñ ng tín d ng DN nh m ñáp ng nhu c u v n c n thi t cho n n kinh t Hi n nay, tín d ng v n còn là nghi p v chính, ñem l i ngu n thu ch y u cho các NHTM M r ng tín d ng ñ i v i DN t o ti n ñ cho ngân hàng m r ng và phát tri n các ho t ñ ng d ch v 1.2.3. Nguyên t c m r ng Th nh t: Khách hàng ph i cam k t hoàn tr v n (g c) và lãi v i th i gian xác ñ nh. Th hai: Khách hàng ph i cam k t s d ng v n ñúng m c ñích ñã tho thu n v i Ngân hàng Th ba: Ngân hàng m r ng tín d ng trên cơ s phát tri n khách hàng nhưng h n ch r i ro và nâng cao hi u qu ho t ñ ng kinh doanh c a Ngân hàng. 1.2.4. Ch tiêu ñánh giá vi c m r ng tín d ng c a ngân hàng ñ i v i doanh nghi p 1.2.4.1. Ch tiêu ph n nh quy mô tín d ng - Dư n cho vay + Tăng trư ng dư n DN DN1 – DN0 Tăng trư ng dư n DN = x 100% DN0 + T tr ng dư n DN bình quân/t ng dư n bình quân năm c a Ngân hàng thương m i T tr ng dư n DN bình Dư n DN bình quân năm quân/t ng dư n bình = x 100% quân T ng Dư n bình quân năm + Dư n DN bình quân năm = (Dư n DN ñ u năm + Dư n DN cu i năm)/2. + T ng Dư n bình quân năm = (T ng Dư n ñ u năm + Dư n cu i năm)/2
 7. 5 + Dư n bình quân ñ i v i m t DN Dư n bình quân ñ i v i T ng dư n DN = m t DN vay S DN - Doanh s cho vay DN + Doanh s cho vay bình quân 1 DN D.s cho vay các DN D.s cho vay b.quân 1 DN = S DN vay v n + T tr ng doanh s cho vay DN/t ng doanh s cho vay T tr ng doang s cho vay Doanh s cho vay DN DN/T ng Doanh s cho = x 100% vay T ng Doanh s cho vay - Tăng trư ng doanh nghi p vay v n Tăng trư ng khách KH1 – KH0 = x 100% hàng KH0 - T tr ng doanh nghi p vay v n/t ng s doanh nghi p trên ñ a bàn T tr ng DN vay S DN vay v n t i ngân hàng v n/T ng s DN trên ñ a = x 100% T ng s DN trên ñ a bàn Ngân bàn hàng ho t ñ ng - Tăng trư ng thu nh p TN1 - TN0 Tăng trư ng thu = x 100% nh p t cho vay DN TN0 1.2.4.2. Các ch tiêu ph n nh ch t lư ng tín d ng - T tr ng n x u cho vay DN/dư n cho vay DN, ñư c tính b ng công th c T tr ng n x u N x u cho vay DN cho vay DN/Dư = x 100% n DN Dư n DN - T tr ng n x u cho vay DN/T ng n x u c a ngân hàng TM, ñư c tính b ng công th c T tr ng n x u cho vay N x u cho vay DN x 100% DN/N x u c a NHTM = T ng n x u c a NHTM - S tho mãn c a khách hàng v các s n ph m tín d ng c a ngân hàng - S hài lòng c a khách hàng v công ngh và trình ñ c a cán b ngân hàng
 8. 6 1.2.5. Các phương th c m r ng 1.2.5.1. M r ng theo s n ph m d ch v tín d ng * Phát tri n nhi u s n ph m tín d ng doanh nghi p ñáp ng nhu c u ña d ng c a khách hàng * M r ng tín d ng doanh nghi p k t h p ña d ng hóa ti n ích c a các s n ph m tín d ng ñ i v i doanh nghi p *M r ng tín d ng doanh nghi p qua vi c th c hi n chính sách giá c nh tranh và nâng cao ch t lư ng d ch v 1.2.5.2.M r ng tín d ng doanh nghi p theo ñ i tư ng khách hàng * M r ng qua ñ i tư ng doanh nghi p vay v n s n có t i Chi nhánh * M r ng qua các khách hàng s d ng d ch v , thanh toán t i Chi nhánh b ng cách bán chéo s n ph m * M r ng tín d ng doanh nghi p ñ n các khách hàng chưa có giao d ch t i Chi nhánh 1.2.5.3. M r ng tín d ng Doanh nghi p theo ñ a bàn ho t ñ ng qua m ng lư i 1.3. Các nhân t nh hư ng ñ n ho t ñ ng m r ng tín d ng c a NHTM ñ i v i DN 1.3.1. Các nhân t khách quan 1.3.1.1. Môi trư ng vĩ mô - Môi trư ng chính tr xã h i - Môi trư ng phát tri n kinh t - Môi trư ng pháp lý - Chính sách vĩ mô v tín d ng 1.3.1.2. Môi trư ng ngành - Ti m năng v m r ng tín d ng doanh nghi p - Môi trư ng c nh tranh gi a các ngân hàng, các t ch c tín d ng 1.3.1.3. Các nhân t thu c v doanh nghi p - Tình hình chung v các doanh nghi p - Tình hình tài chính c a doanh - Bi n pháp b o ñ m tín d ng 1.3.2. Các nhân t ch quan 1.3.2.1. Chi n lư c, chính sách, quy trình ho t ñ ng tín d ng c a ngân hàng Chi n lư c, chính sách, quy trình ho t ñ ng tín d ng ph n ánh cương lĩnh tài tr c a ngân hàng và nó có nh hư ng tr c ti p ñ n vi c m r ng tín d ng doanh nghi p. 1.3.2.2. H th ng t ch c và cơ c u v n hành c a b máy ngân hàng H th ng t ch c và cơ c u v n hành c a b máy ngân hàng nh hư ng tr c ti p ñ n vi c m r ng ho t ñ ng tín d ng c a ngân hàng. Do v y, ngân hàng ph i thi t l p s cân b ng gi a chi phí và l i ích. 1.3.2.3. Năng l c, ph m ch t c a ñ i ng nhân viên
 9. 7 Có th nói, ñây là y u t quan tr ng nh t, quy t ñ nh m i thành b i trong các ho t ñ ng ngân hàng nói chung và ñ c bi t là ho t ñ ng cho vay DN nói riêng trong ñó có ho t ñ ng m r ng tín d ng. 1.3.2.4. Quy mô v n c a ngân hàng Quy mô v n t có c a NHTM th hi n ti m l c, s c m nh c a ngân hàng, vì v y v n t có càng cao ch ng t ngân hàng ñó có s c m nh ñ phát tri n ho t ñ ng kinh doanh trên nhi u lĩnh v c mà ít b h n ch . 1.3.2.5. Ch t lư ng tín d ng Ch t lư ng tín d ng nh hư ng l n ñ n ho t ñ ng cho vay c a ngân hàng thương m i. Ch t lư ng tín d ng t t là m t tín hi u "b t ñèn xanh" cho ngân hàng m r ng cho vay và ngư c l i. 1.3.2.6. Công ngh ngân hàng V i h th ng thi t b và công ngh hi n ñ i, các thao tác và quy trình s ñư c rút ng n t o ñi u ki n tho i mái cho khách hàng, t ñó gi m thi u chi phí ho t ñ ng cho ngân hàng. 1.3.2.7. Ho t ñ ng Marketing ngân hàng Trong n n kinh t th trư ng, ho t ñ ng marketing có vai trò r t quan tr ng ñ i v i s t n t i và phát tri n c a ngân hàng. Trong môi trư ng c nh tranh ngày càng gay g t, thương hi u và hình nh c a m i ngân hàng không th t dưng ñư c khách hàng nh n di n và lưu vào ký c n u không có s ti p c n, gi i thi u nhi u l n thông qua ho t ñ ng marketting. Tóm l i: M r ng tín d ng ñ i v i doanh nghi p ch u tác ñ ng b i r t nhi u nhân t như: Các nhân t vĩ mô (Môi trư ng pháp lý, kinh t xã h i, c nh tranh, chính sách tín d ng, quy mô v n, năng l c, ph m ch t cán b nhân viên, ho t ñ ng Makétting ngân hàng … Đ m r ng tín d ng ñ i v i doanh nghi p thì ngân hàng ph i n m v ng các nhân t nh hư ng ñ n nó ñ t ñó tìm ra các bi n pháp m r ng phù h p và hi u qu . CHƯƠNG 2 TH C TR NG M R NG TÍN D NG KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N KONTUM 2.1. T ng quan v Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Kontum 2.1.1.Quá trình hình thành và phát tri n c a Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Kontum. Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT t nh Kontum, là ñơn v thành viên c a Ngân hàng ĐT&PT Vi t Nam, ñư c thành l p ngày 30/8/1991. Có th nói ho t ñ ng c a Ngân hàng ĐT&PT t nh Kontum k t ngày thành l p ñ n nay trãi qua hai giai ño n và không ng ng phát tri n, góp ph n tăng trư ng cho ngành BIDV và phát tri n kinh t xã h i t nh Kontum 2.1.2.Ch c năng, nhi m v c a Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum
 10. 8 BIDV Kontum th c hi n toàn b các ch c năng kinh doanh ti n t , d ch v ngân hàng theo Lu t các t ch c tín d ng và các qui ñ nh c a Ngành. Cơ c u t ch c chung c a Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum ñư c t ch c theo mô hình tr c tuy n và tham mưu, v i cơ c u t ch c: Ban giám ñ c: 1 giám ñ c và 2 phó giám ñ c, có 5 kh i tr c thu c g m 10 phòng ban (k c các phòng gian d ch) 2.1.3. Mô hình t ch c ho t ñ ng tín d ng t i BIDV Kontum Quy trình c p tín d ng và ho t ñ ng tín d ng t i Chi nhánh Kontum th c hi n trên c s quy ñ nh phân c p u quy n c a BIDV và quy trình c p tín d ng c a ngành trong t ng th i kỳ . 2.1.4. Ngu n nhân l c t i Chi nhánh Kontum Liên quan tr c ti p ñ n ho t ñ ng tín d ng t i Chi nhánh Kontum có 1 phòng quan h khách hàng, 2 Phòng giao d ch tr c thu c, v i t ng s là 15 cán b tín d ng chi m 18,7% so v i t ng s cán b t i Chi nhánh. 2.2. Th c tr ng ho t ñ ng kinh doanh t i Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Kontum 2.2.1. Ho t ñ ng Huy ñ ng v n B ng 2.1: K t qu huy ñ ng v n c a BIDV Kontum (2008 - 2010) Năm Stt Ch tiêu Đơn v 2008 2009 2010 1 T ng huy ñ ng v n cu i kỳ t ñ ng 470,0 600,3 826,3 T c ñ tăng so v i năm trư c % 32,8% 27.7% 37.6% 2 Huy ñ ng v n bình quân t ñ ng 354,2 506,1 638,3 (Ngu n: BIDV Kontum, Báo cáo k t qu huy ñ ng v n hàng năm) 2.2.2. Ho t ñ ng tín d ng Ho t ñ ng tín d ng c a BIDV Kontum t 2008-2010 ñ t ñư c nh ng k t qu nh t ñ nh. B ng 2.2: Dư n cho vay qua 3 năm (2008-2010) Đơn v Tăng trư ng bình STT Ch tiêu 2008 2009 2010 tính quân (%) I Dư n tín d ng 1 T ng dư n tín d ng bình T ñ ng 608,7 830,0 918,1 23,9 2 quân dư n tín d ng cu i kỳ T ñ ng T ng 717,9 899,3 1.088,9 25,6 + Dư n c a DN T ñ ng 514,70 636,90 656,30 14,9 + Dư n DN/T ng dư n % 71.7% 70.8% 60.3% + T c ñ tăng trư ng/năm % 17.9% 23.7% 3.0% trư c + Dư n c a KH cá nhân T ñ ng 203,20 262,40 432,60 57,8 + Dư n KHCN/T ng dư n % 28.3% 29.2% 39.7% II Doanh s cho vay T ñ ng 462,3 790,6 1,128,9 793.95
 11. 9 T c ñ tăng trư ng/năm trư c % 71,01 42,79 56,9 (Ngu n báo cáo thư ng niên BIDV Kontum năm 2008- 2010) 2.2.3. Ho t ñ ng d ch v Xu hư ng tăng thu d ch v là ñ nh hư ng phát tri n c a BIDV Konntum, ni m tin c a khách hàng ngày càng tăng, s lư ng khách hàng ñ n ñ t quan h t i Chi nhánh ngày càng nhi u. Tuy nhiên, ngu n thu t các d ch v t i Chi nhánh chi m kho n 17% ñ n 20% t ng thu nh p hàng năm. .2.2.4. K t qu ho t ñ ng kinh doanh năm 2008-2010 BIDV Kontum luôn có m c tiêu hàng ñ u trong ho t ñ ng kinh doanh c a mình là l i nhu n. V i nhi u bi n pháp t ng h p trong quá trình kinh doanh, BIDV Kontum ñã có nh ng bư c ñ t phá trong 3 năm v a qua và ñ t ñư c k t qu kinh doanh qua các năm (2008-2010) như sau: B ng 2.4: K t qu kinh doanh c a BIDV Kontum (2008 - 2010) Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tăng S Tăng, S Tăng, S Tăng, trư ng Năm bình TT Ch tiêu ti n gi m ti n gi m ti n gi m 2007 quân (t so v i (t so v i (t so v i ñ ng) 2007 ñ ng) 2008 ñ ng) 2009 2008 – 2010 I T ng thu 59.8 92.08 54% 162.5 76% 227.65 40% 57% Thu t nh p thu n t lãi 1 52.7 87.1 65% 117.2 35% 132 13% 37% (Tín d ng) T tr ng 88% 95% 72% 58% 78% 2 Thu khác (không k thu 7.14 4.98 -30% 45.28 809% 95.65 111 297% NNB) T ng chi (không tính % II 50.8 81.24 60% 139.8 72% 202.53 45% 59% DPRR) L i nhu n trư c thu (g m VI 27.4 36.4 33% 20.6 -43% 24.86 21% 3% thu n HTNB) (Ngu n báo cáo thư ng niên BIDV Kontum năm 2008-2010) Nhìn chung, ho t ñ ng kinh doanh c a BIDV Kontum trong nh ng năm qua ñ t ñư c nh ng k t qu kh quan, ñ m b o ñ i s ng cho cán b nhân viên và làm tròn nghĩa v ñ i v i Nhà nư c. Trong ñó, ho t ñ ng chính ñem l i l i nhu n cho Chi nhánh là ho t ñ ng tín d ng. Đi u này cho th y ho t ñ ng tín d ng c a Chi nhánh không nh ng ñã góp ph n vào phát tri n kinh t xã h i ñ a phương ñ c bi t là các doanh nghi p t i Kontum, mà còn t o ra l i nhu n cho ngân hàng, tăng thu nh p cho ngư i lao ñ ng. 2.3. Th c tr ng m r ng tín d ng DN t i Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Kontum 2.3.1. Cơ s cho ho t ñ ng m r ng cho vay doanh nghi p 2.3.1.1.Tình hình phát tri n kinh t c a t nh Kontum nh hư ng t i s phát tri n c a DN
 12. 10 2.3.1.2. Tình hình ho t ñ ng c a các t ch c tín d ng trên ñ a bàn S lư ng các NHTM ho t ñ ng trên ñ a bàn không nhi u. Đ n 31/12/2010, trên ñ a bàn t nh có 6 NHTM ho t ñ ng; trong ñó kh i NHTM nhà nư c có 04 ngân hàng (Ngân hàng ĐT&PT, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng TMCP Công Thương; Ngân hàng TMCP ngo i Thương), kh i NHTM c ph n có 02 ngân hàng (SacomBank và Đông Á) B ng 2.7: Dư n tín d ng và tín d ng DN m t s NHTM trên ñ a bàn Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Ngân hàng Dư n T ng Dư n Dư n T ng Dư n Dư n T ng Dư n TDDN dư n TDDN/ TDDN dư n TDDN/ TDDN dư n TDDN/ TDN TDN TDN BIDV 515 718 771.72% 637.3 899.3 70.9% 656.5 1,089 60.3% Agribank 663 1,583 41.87% 1,123.9 2,211.9 50.8% 1,516.5 2,757.3 55.0% Vietcombank 155 86.0 351.0 24.5% 86.0 849.1 10.1% Vietinbank 41 149 27.31% 117.4 350.9 33.5% 683.7 976.7 70.0% Sacombank 501 0.00% 38.0 53.7 70.8% 38.0 205.9 18.5% EAB 43 10.0 63.1 15.8% 13.0 89.7 14.5% (Ngu n báo cáo thư ng niên NHNN Kontum năm 2008- 2010) 2.3.1.3. S phát tri n c a doanh nghi p trên ñ a bàn t nh Kontum Các lo i hình doanh nghi p trên ñ a bàn Kontum cũng không ng ng ra ñ i v i các lo i hình doanh nghi p khác nhau và ho t ñ ng trong các lĩnh v c ngành ngh khác nhau. B ng 2.8: Th c tr ng phát tri n doanh nghi p trên ñ a bàn kontum S doanh nghi p qua các năm Ch tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 DNTN 367 406 429 CTY TNHH tư nhân 354 458 467 CTY CP Tư nhân 119 142 153 CTY TNHH, DN s h u nhà nư c 92 153 211 T ng c ng 932 1.159 1.260 (Ngu n báo cáo c a S K ho ch và ñ u tư Kontum năm 2008- 2010) Trong nh ng năm qua s lư ng các doanh nghi p trên ñ a bàn Kontum có quan h tín d ng t i các NHTM trên ñ c bàn ngày càng tăng. B ng 2.9: S lư ng DN quan h tín d ng qua t i các TCTD Ngân hàng TM trên ñ a bàn S doanh nghi p có quan h vay v n Kontum Năm 2008 Năm 2009 Năm 010 Ngân hàng CP Công thương 17 32 41 Ngân hàng ĐT&PT Kontum 41 60 75 Ngân hàng NN&PT Nông thôn 149 183 197
 13. 11 Ngân hàng CP Ngo i thương 0 55 61 Ngân hàng Sài gòn thương tín 0 22 27 Ngân hàng Đông Á 0 29 30 T ng c ng 207 381 431 (Ngu n báo cáo thư ng niên NHNN Kontum năm 2008- 2010) S lư ng các doanh nghi p có quan h tín d ng v i các NHTM trên ñ a bàn còn th p so v i t ng s các doanh nghi p ñang ho t ñ ng kinh doanh trên ñ a bàn Kontum, ñó là cơ h i ñ các ngân hàng ti p c n phát tri n các m i quan h trong th c hi n m r ng tín d ng ñ i các doanh nghi p trong ñó có BIDV Kontum. 2.3.2. Th c tr ng doanh nghi p t i BIDV Kontum S lư ng các doanh nghi p có quan h v i BIDV Kontum v ti n g i, ti n vay và s d ng các d ch v khác ngày càng tăng. B ng 2.10: Phân lo i khách hàng ti n vay, ti n g i t i BIDV Kontum Năm TT CH TIÊU Đơn v 2008 2009 2010 1 T ng s doanh nghi p khách hàng 296 385 426 - Doanh nghi p vay v n khách hàng 41 60 75 - Khách hàng ch quan h ti n g i khách hàng 255 325 351 (Ngu n báo cáo thư ng niên BIDV Kontum năm 2008- 2010) 2.3.3. Th c tr ng cho vay DN 2.3.3.1.V doanh s cho vay Doanh s cho vay DN t i BIDV Kontum giai ño n 2008-2010 c th như sau: B ng 2.11: Doanh s cho vay DN giai ño n 2008 - 2010 Năm Năm Năm Bình Ch tiêu ĐVT 2008 2009 2010 quân 1. T ng doanh s cho vay T ñ ng 462.32 790.63 793.95 - T c ñ tăng so v i năm trư c % 1,128.9 -3.55% 71.0% 105.0% 57.5% 2. T ng doanh s cho vay DN T ñ ng 219.18 475.81 634.58 443.19 - T c ñ tăng so v i năm trư c % -33.3% 117% 33% 39.1% - T l Doanh s cho vay % DN/T ng Doanh s cho vay 47.4% 60.2% 56.2% - Doanh s cho vay bq 1 DN T ñ ng 5.35 7.93 13.78 9.02 (Ngu n báo cáo thư ng niên BIDV Kontum năm (2006- 2010) Trong t ng doanh s cho vay qua các năm thì doanh s cho vay DN t i BIDV Kontum chi m t tr ng l n c th : năm 2008 chi m 47,4%, năm 2009 chi m 60,2%, năm 2010 chi m 56,2% trong t ng doanh s cho vay và tăng qua các năm. T c ñ
 14. 12 tăng doanh s cho vay bình quân ñ i v i doanh nghi p giai ño n 2008-2010 là 39,1%/năm. 2.3.3.2. V dư n cho vay B ng 2.12: T ng h p dư n doanh nghi p Đơn v : T ñ ng (c ngo i t quy ñ i) Năm Bình Quân STT Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 2008-2010 1 T ng dư n 549.9 718 889.3 1.089 898.8 2 Doanh nghi p - S DN vay v n 41 60 75 - Dư n 436.6 514.7 636.9 656.3 602.6 - Dư n DN/T ng dư n 79.4% 71.7% 71.6% 60.3% - T c ñ tăng trư ng dư n 17.9% 23.7% 3.0% 14.9% (Ngu n: báo cáo tín d ng giai ño n 2008-2010 c a BIDV Kontum) T ng dư n cho vay ñ n cu i năm 2010 ñ t 1.089 t ñ ng, tăng 539,1 t ñ ng (tăng 98%) so v i năm 2008. Trong ñó, dư n cho vay doanh nghi p tăng 219,7 t ñ (50,32%); t c ñ tăng trư ng bình quân c giai ño n 2008-2010 ñ i v i t ng dư n cho vay là 25,6%/năm; ñ i v i dư n cho lay DN là 14,9%. + Dư n phân theo th i h n cho vay ñ i v i DN B ng 2.13: Dư n phân theo th i h n cho vay Năm Tăng trư ng (%) 2008 2009 2010 Năm BQ Lo i cho vay T T T 2010/ 2008- Dư n tr ng Dư n tr ng Dư n tr ng 2009 2010 (%) (%) (%) I. T ng dư n 717.90 100.00 899.30 100.00 1,089.00 100.00 21.09 15.45 1. Ng n h n 384.90 53.61 517.40 57.53 660.20 60.62 27.60 20.67 2. Trung , dài h n 333.00 46.39 381.90 42.47 428.80 39.38 12.28 8.99 II. Dư n DN 514.70 100.00 636.90 100.00 656.30 100.00 3.05 8.93 1. Ng n h n 190.01 36.92 264.28 41.49 238.75 36.38 (9.66) 9.81 2. Trung , dài h n 324.69 63.08 372.62 58.51 417.55 63.62 12.06 8.94 (Ngu n báo cáo thư ng niên BIDV Kontum năm 2008- 2010) Dư n cho vay ng n h n ñ n cu i năm 2010 ñ t 660 t ñ ng, tăng 275,1 t ñ ng (tăng 71,47%) so v i năm 2008; chi m t tr ng 60,62% t ng dư n ; Dư n cho vay trung dài h n ñ n cu i năm 2010 ñ t 428,8 t ñ ng, tăng 95,8 t ñ ng (tăng 28,8%) so v i năm 2008; chi m t tr ng 39,38% t ng dư n . Dư n ng n h n và trung dài h n ñ i v i kh i DN có su hư ng tăng d n qua các năm, nhưng ñ i v i dư n ng n h n thì t tr ng dư n năm 2009 tăng so v i 2008, nhưng ñ n 2010 t tr ng cho vay ng n h n kh i DN l i có su hư ng gi m. Tuy
 15. 13 nhiên, t c ñ tăng trư ng bình quân giai ño n 2008-2010 c a dư n ng n h n (9,81%/năm) cao hơn dư n Trung-dài h n (8,94%/năm). M t dù, ñã ñ t ñư c nh ng k t qu nh t ñ nh nhưng s chuy n d ch t i BIDV Kontum v n còn ch m và ñây cũng là ñ nh hư ng trong nh ng năm t i BIDV Kontum ti p t c chú tr ng th c hi n trong vi c m r ng tín d ng kh i DN trong nh ng năm t i. + Dư n phân theo ngành kinh t Trong giai ño n 2008-2010 cơ c u tín d ng theo ngành ngh kinh doanh chi m t tr ng dư n l n ñ i v i các lĩnh v c ñi n, Nông lâm nghi p, công nghi p ch bi n, xây d ng, thương m i d ch v , ñây là các lĩnh v c ti m năng, th m nh c a t nh và có xu hư ng phát tri n m nh trong th i gian t i. B ng 2.14: Dư n DN phân theo ngành kinh t Đơn Năm Bình Quân Stt Ch tiêu v (2008- tính 2007 2008 2009 2010 2010) I T ng dư n tín d ng cu i kỳ T ñ 550 717.9 889.3 1,089 899 II T ng dư n DN T ñ 437 514.7 636.9 656.3 603 1 Ngành Nông Lâm nghi p T ñ 79.3 28.9 47.8 32.8 37 2 Ngành công nghi p ch bi n T ñ 99.4 112.5 173.4 142.5 143 3 Ngành s n xu t và pp ñi n T ñ 180 233.8 268.5 347.5 283 4 Xây l p T ñ 30.4 32 39 45.4 39 5 Nghành thương m i, d ch v T ñ 29.2 79.9 82.9 79.6 81 6 Ngành khách s n, nhà hàng T ñ 18.6 27.6 25.3 8.5 20 (Ngu n báo cáo thư ng niên BIDV Kontum năm 2008- 2010) + Dư n phân theo lo i hình doanh B ng 2.15 : Dư n phân theo lo i hình doanh nghi p Tăng trư ng Năm (%) 2008 2009 2010 Bình Lo i hình Doanh nghi p Dư Dư Dư Năm T T T Quân n n n 2010/ tr ng tr ng tr ng 2008- (T (T (T 2009 (%) (%) (%) 2010 ñ ng) ñ ng) ñ ng) I. DN v n c a Nhà Nư c 268.0 52.1 322.0 50.6 318.0 48.4 -1.24 9.5 II. Doanh nghi p dân 246.7 47.9 314.9 49.4 338.3 51.5 62.6 17.5 doanh 1. Công ty c ph n 60.3 11.7 140.1 22.0 144.5 22.01 3.10 67.7 2. Cty TNHH 161.9 31.5 151.9 23.8 158.3 24.1 4.21 -1.0 3. Doanh nghi p tư nhân 24.4 4.7 22.9 3.6 35.5 5.4 55.24 24.4
 16. 14 T ng 514.7 100.0 636.9 100.0 656.3 100.0 (Ngu n báo cáo thư ng niên BIDV Kontum năm 2008- 2010) Dư n cho vay các doanh nghi p Nhà nư c năm 2010 ñ t 318 t ñ ng, tăng 50 t ñ ng (tăng 18,7%) so v i năm 2008; chi m t tr ng 48,45% t ng dư n kh i DN; t c ñ tăng trư ng bình quân c giai ño n 2008-2010 là 9,5%/năm. Dư n cho vay ñ i v i các doanh nghi p dân doanh (Công ty c ph n, công ty TNHH, Doanh nghi p tư nhân) ñ n cu i năm 2010 ñ t 338.3 t ñ ng, tăng 91,6 t ñ ng (tăng 37,1%) so v i năm 2008; chi m t tr ng 51.55% t ng dư n ; t c ñ tăng trư ng bình quân c giai ño n 2008-2010 là 17,5%/năm. + Dư n phân theo lo i ti n Dư n VNĐ năm 2010 ñ t 1.063,7 t ñ ng, chi m 97,7%/T ng dư n t i Chi nhánh. Dư n USD (quy ñ i) năm 2010 ñ t là 25,3 t ñ ng, chi m 2,3%/T ng dư n t i Chi nhánh. + Dư n theo bi n pháp b o ñ m Dư n cho vay có tài s n b o ñ m ñ i v i kh i DN ñ n cu i năm 2010 ñ t 603.5 t ñ ng, tăng 124,2 t ñ ng (tăng 26%) so v i năm 2008; chi m t tr ng 92% t ng dư n . Dư n cho vay không có tài s n b o ñ m ñ n cu i năm 2010 ñ t 52,8 t ñ ng, gi m 17,44 t ñ ng (tăng 49%) so v i năm 2008; chi m t tr ng 8% t ng dư n .. + Dư n cho vay doanh nghi p phân theo phương th c cho vay B ng 2.18.Dư n cho vay theo phương th c cho vay Đơn v : T ñ ng Năm Bình quân Stt Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 2008-2010 * T ng dư n DN 436.80 514.7 636.9 656.3 602.6 1 T ng l n 74.26 1.3 2.6 50.515 61.5 - T tr ng 17% 14% 10% 8% 10% 2 H n m c tín d ng 70.64 118.8 01.6 88 70 - T tr ng 16% 23.1% 31.7% 28.7% 28% 3 Theo d án 291.9 324.7 72.6 418 372 - T tr ng 66.8% 63.1% 58.5% 63.6% 62% Ngu n: Báo cáo thư ng niên BIDV Kontum năm 2008- 2010 Đ n năm 2010 t tr ng dư n cho vay theo d án có gi m, song v n chi m t tr ng l n, bình quân giai ño n 2008-2010 chi m 62%, dư n theo h n m c tín d ng chi m 28% và dư n theo phương th c cho vay t ng l n chi m 10% trong t ng dư n vay c a DN t i BIDV Kontum. Đ i v i cho vay v n ng n h n, Chi nhánh t ng bư c nâng cao t tr ng c p tín d ng theo h n m c tín d ng và gi m d n phương th c cho vay t ng l n, ñây là hư ng ñi phù h p trong ho t ñ ng cho vay t i Chi nhánh. + Tăng trư ng khách hàng
 17. 15 B ng 2.19: S lư ng DN vay v n Tăng trư ng bình Năm STT CH TIÊU quân 2008-2010 2008 2009 2010 S DN (+-) % I T ng s DN quan h giao d ch 296 385 426 44 20.4% 1 Khách hàng ch quan h ti n g i 255 325 351 32 17.7% T tr ng 86% 84% 82% 84.3% 2 Doanh nghi p vay v n 41 60 75 12 35.7% T tr ng 14% 16% 18% 15.7% Ngu n: Báo cáo k t qu phát tri n khách hàng là DN thư ng niên c a BIDV Kontum. T c ñ tăng trư ng bình quân khách hàng có quan h giao d ch năm t 2008- 2010 là 20,4%. Tuy nhiên, s DN có quan h vay v n có tăng trư ng qua các năm nhưng v n còn ít so v i s DN trên ñ a nói chung cũng như các doanh nghi p có quan h tín d ng t i các NHTM. S lư ng khách hàng có vay v n t i BIDV Kontum ch chi m t tr ng th p, bình quân trong giai ño n 2008-2010 có 15,7% DN ñang giao d ch v i chi nhánh có quan h tín d ng t i chi nhánh và ch chi m 17% (năm 2010) s lư ng DN có quan h vay v n t i các NHTM trên ñ a bàn. + Tăng trư ng thu nh p B ng 2.20: Thu nh p t ho t ñ ng cho vay DN Năm Bình Quân TT Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 2008-2010 I L i nhu n t ho t ñ ng tín d ng 5.09 8.3 16.27 17.84 14.1 1 Thu nh p t Tín d ng DN 4.04 5.95 11.52 10.75 9.41 T l (%)/T ng thu nh p t - 60.4% 55.2% 55.9% 46.8% 52,7% HĐKD 2 Thu nh p t Tín d ng cá nhân 1.05 2.35 4.75 7.09 4.73 T l (%)/T ng thu nh p t - HĐKD 15.7% 21.8% 23.0% 30.9% 25.2% II L i nhu n t ho t ñ ng khác 1.6 2.47 4.33 5.13 3.98 Ngu n: Báo cáo K t qu KD BIDV Kontum t 2008 – 2010 T ng l i nhu n trư c thu ñ n cu i năm 2010 ñ t 22,97 t ñ ng, tăng 12,2 t ñ ng so v i năm 2008, t c ñ tăng trư ng l i nhu n bình quân giai ño n 2008-2010 là 54,6%/năm. Trong ñó:
 18. 16 T ng l i nhu n trư c thu c a ho t ñ ng cho vay ñ n cu i năm 2010 ñ t 17,84 t ñ ng, tăng 9,54 t ñ ng (tăng 115%) so v i năm 2008, t c ñ tăng trư ng l i nhu n t ho t ñ ng cho vay bình quân giai ño n 2008-2010 là 56,2%/năm. Trong ñó, l i nhu n t cho vay ñ i v i DN ñ n 2010 là 10.75 t ñ ng, tăng 4,8 t (80,7%) so v i năm 2008, chi m 60,3% t ng thu nh p t ho t ñ ng cho vay và chi m 46,8% t ng thu nh p trư c thu toàn Chi nhánh. Thu nh p t cho vay kh i DN bình quân giai ño n (2008-2010) chi m 52,7% T ng thu nh p trư c thu toàn BIDV Kontum. 2.3.3.3. Ch t lư ng tín d ng Doanh nghi p Theo Quy t ñ nh 493/2005/QĐ-NHNN dư n tín d ng t i các NHTM ñư c phân thành 5 nhóm, trong ñó n x u là các kho n n ñư c phân vào nhóm n 3, 4 và 5. Đ n năm 2010, T ng n x u t i BIDV Kontum là 34.8 t ñ ng, chi m 3,2%/T ng dư n , gi m 23.5 t ñ ng (40%) so v i năm 2008, th p hơn 0,3% k ho ch TW giao năm 2010. Trong ñó, n x u ñ i v i DN là 29,3 t ñ ng, gi m 27,6 t ñ ng (gi m 48%) so v i năm 2008. Vi c tăng dư n doanh nghi p, nhưng gi m ñư c dư n x u t 2008-2010 c v s tương ñ i và tuy t ñ i, cho th y s chú tr ng t phía BIDV Kontum trong vi c, qu n tr r i ro nâng cao ch t lư ng tín d ng nói chung và ñ i v i kh i DN là cơ s ñ nâng cao và ñ t hi u qu ñ u tư tín d ng t i Chi nhánh trong nh ng năm qua. K t qu này s t o ti n ñ , n n t ng tin tư ng và m ng d ng cho vi c m r ng tín d ng ñ i v i DN, nâng cao hi u qu trong ho t ñ ng kinh doanh c a BIDV Kontum trong nh ng năm t i. 2.4. Đánh giá th c tr ng m r ng ho t ñ ng tín d ng Doanh nghi p t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum 2.4.1. Ưu ñi m - S lư ng DN ngày càng tăng, ñ c bi t là các doanh nghi p ngoài qu c doanh. - Dư n , Doanh s cho vay DN tăng c v s tuy t ñ i và tương ñ i và v n chi m t tr ng r t l n trong t ng dư n , doanh s cho vay; doanh s cho vay bình quân 1 DN cũng có t c ñ tăng tương ng. - Thông qua vi c c p tín d ng, BIDV Kontum ñã t o ñư c m t lư ng khách hàng l n s d ng các s n ph m khác c a ngân hàng; có th bán chéo ñư c nhi u s n ph m d ch v khác, t o ra thêm khách hàng và tăng l i nhu n cho ngân hàng. - Thay ñ i cơ c u dư n theo hư ng tích c c, hư ng m c ñích cho vay v n theo ñúng ñ nh hư ng phát tri n kinh t xã h i c a ñ a phương, c a BIDV ñ m b o an toàn hi u qu . Cơ c u dư n ñư c ñi u ch nh phù h p, nâng d n t tr ng dư n cho vay ng n h n, gi m d n t tr ng dư n trung dài h n. - BIDV Kontum, m t m t kh ng ñ nh ñư c thương hi u và hình nh c a 1 ngân hàng TM hi n ñ i, có h th ng công ngh hi n ñ i, s n ph m ña d ng, d ch v ch t lư ng cao, ñáp ng ñư c nhu c u c a nhi u ñ i tư ng khách hàng các ngành ngh , lĩnh v c khác nhau, có v th khá v ng ch c trên ñ a bàn Kontum.T o d ng lòng tin và t o ra s g n bó v i Doanh nghi p, qua ñó kh ng ñ nh thêm ñư c hình nh cũng như thương hi u c a BIDV nói chung trên c nư c.
 19. 17 - Ch t lư ng tín d ng có xu hư ng ngày càng ñư c c i thi n, n quá h n, n x u ñ i v i DN ngày gi m d n, góp ph n cho ho t ñ ng kinh doanh c a chi nhánh an toàn hi u. - Các DN ho t ñ ng phong phú và ña d ng trên nhi u lĩnh v c c a n n kinh t , vì v y qua ti p xúc cho vay các DN các cán b tín d ng ngân hàng, ñã h c h i và ñúc rút ñư c nhi u kinh nghi m trong tác nghi p. 2.4.2. Nh ng t n t i và nguyên nhân h n ch m r ng ho t ñ ng tín d ng Doanh nghi p t i Chi nhánh BIDV Kontum - Nh ng h n ch : Th nh t là:Kkh năng khai thác cơ s d li u và thu hút phát tri n doanh nghi p trên ñ a bàn còn y u. Th hai là:Kkh năng cung c p t i ña dư n tín d ng cũng như các d ch v khác cho 1 khách hàng còn th p. Th ba là:S n ph m tín d ng ñ i v i DN còn ñơn ñi u, ch y u v n là các s n ph m truy n th ng, quy trình cho vay còn thi u s linh ho t. Th tư là: chưa quan tâm ñ n vi c m r ng các ñ i tư ng cho vay tín ch p, chưa th c s quan tâm nhi u v tính kh thi và hi u qu c a d án. Th năm là: Ngu n v n huy ñ ng c a Chi nhánh chưa ñáp ng t t nhu c u m r ng tín d ng trên ñ a bàn, vi c m r ng cho vay còn ph thu c vào gi i h n tín d ng do Ngân hàng ĐT&PT Vi t Nam duy t. Th sáu là: Ch t lư ng tín d ng còn ti m n y u t r i ro Th b y là: Chính sách ñãi ng ñ i v i cán b tín d ng nói chung còn h n ch . - Nguyên nhân c a nh ng h n ch : Th nh t là: Môi trư ng kinh t luôn bi n ñ ng, c nh tranh gi a các T ch c tín d ng di n ra gay g t, khi n cho vi c m r ng tín d ng ñ i v i DN g p khó khăn. M t khác, qu n lý nhà nư c ñ i v i DN v n còn nhi u sơ h , thi u ch t ch . Th hai là: BIDV Kontum còn thi u chi n lư c rõ ràng và các K ho ch, Chính sách tín d ng, khách hàng ñ th c hi n m r ng tín d ng c a BIDV Kontum th i gian qua còn b c l m t s h n ch . Th ba là: Quy trình, th t c cho vay DN và vi c phân quy n phê duy t chưa th c s phù h p. Th tư là: Năng l c, trình ñ c a cán b tín d ng còn h n ch , b t c p nh t là k năng th m ñ nh d án, phân tích tài chính DN, chưa thích ng k p th i v i nh ng thay ñ i c a th trư ng. Th năm là: ho t ñ ng Marketing, ti p th , chăm sóc khách hàng c a Chi nhánh chưa rõ ràng, th c hi n không thư ng xuyên, chưa thi t th c và hi u qu th p. Th sáu là: Hi n nay, các doanh nghi p trên ñ a bàn khi có nhu càu vay v n nhưng chưa ñáp ng ñư c các ñi u ki n như: Tình hình tài chính, tài s n b o ñ m ti n vay Tóm l i: Lu t doanh nghi p ra ñ i ñã t o ñi u ki n ñ tăng nhanh s lư ng doanh nghi p trên ñ a bàn Kontum, ñây chính là m t th trư ng ñ u tư và cung ng
 20. 18 d ch v ngân hàng m i ñ y ti m năng. Tuy nhiên, th c tr ng v tín d ng DN v n còn nhi u ñi m c n ph i ñư c c i thi n. BIDV Kontum ñã có ñư c nhi u thành công trong vi c m r ng cho vay ñ i v i DN trong 3 năm v a qua. Tuy nhiên, nh ng thành t u này chưa th c s tương x ng v i quy mô và ti m năng chi nhánh cũng như chưa ñáp ng ñư c nhu c u c a các doanh nghi p trên ñ a bàn. Th c tr ng này, có nhi u nguyên nhân, c khách quan và ch quan, c t phía các doanh nghi p cũng như t phía ngân hàng. Đ vi c m r ng cho vay ñ t hi u qu cao hơn c n có nh ng gi i pháp h u hi u t phía BIDV Kontum, H i s BIDV, cũng như s h tr k p th i c a các ngành, các c p có liên quan. Trong chương này, t vi c phân tích th c tr ng ho t ñ ng tín d ng ñ i v i kh i DN t i Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Kontum, lu n văn ñã ch rõ nh ng k t qu ñã ñ t ñư c, h n ch và nguyên nhân. Đây là nh ng căn c quan tr ng ñ ñ xu t các gi i pháp, ki n ngh nh m m r ng tín d ng ñ i v i DN t i Chi nhánh trong th i gian t i. CHƯƠNG 3 GI I PHÁP M R NG TÍN D NG KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N KONTUM 3.1. Đ nh hư ng và m c tiêu m r ng cho vay DN t i Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Kontum 3.1.1. Đ nh hư ng phát tri n doanh nghi p trên ñ a bàn Đ kh c ph c tình tr ng khó khăn c a giai ño n 2008-2010, ñ ng th i theo ñ nh hư ng l n c a Đ ng và nhà nư c v vi c phát tri n kinh t th trư ng, t o ra sân chơi bình ñ ng cho các lo i hình doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t cùng c nh tranh lành m nh nh m thu hút ñư c m i ngu n l c t các thành ph n kinh t t nh Kontum và các t nh lân c n cũng ñã có nhi u chính sách ñ t o ñi u ki n cho s tăng trư ng c v quy mô l n ch t lư ng c a các lo i hình doanh nghi p. Vi c th c hi n nh t quán các ch trương chính sách ưu ñãi v thu , lãi su t… trong giai ño n này c a t nh ñã t o ñi u ki n ñ các doanh nghi p trên ñ a bàn tr i qua giai ño n khó khăn, ti p t c s n xu t kinh doanh ñ tích lũy, t o ñà phát tri n trong th i gian t i. 3.1.2. Đ nh hư ng m r ng cho vay DN c a Ngân hàng ĐT&PT Vi t Nam BIDV hư ng ñ n các khách hàng m c tiêu là các doanh nghi p tr c thu c t p ñoàn ñi n l c Vi t Nam (EVN) và các nhà th u EVN, T p ñoàn d u khí Vi t Nam, T p ñoàn Công nghi p cao su Vi t Nam, Các doanh nghi p s n xu t ch bi n hàng xu t kh u. Đ i v i ñ a bàn các t nh Tây Nguyên t p trung ñ u tư v n lĩnh v c s n xu t phân ph i ñi n ñ i v i các Th y ñi n v a và nh có hi u qu kinh t , Ngành công nhi p ch bi n nông, lâm s n (g , cà phê, cao su, s n, nguyên li u gi y), ngành s n xu t v t li u xây d ng, xây l p …các doanh nghi p có uy tín.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2