intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
51
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của luận văn, gồm 03 chương: Chương 1 - Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Thương mại, chương 2 - Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội và chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 1. CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Khái quát chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa ................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm, doanh nghiệp nhỏ và vừa ......................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa .................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa ......................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa ........Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Phân loại tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa ..........Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Điề u kiê ̣n cấ p tín du ̣ng đố i vơ<br /> i doanh<br /> nghiệp nhỏ và vừaError! Bookmark not defined.<br /> ́<br /> 1.2.4. Quy trình tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa .........Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.5. Vai trò của tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa .......Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3. Chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not de<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng .................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ...............Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2.2. Tỷ lệ nợ xấu........................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2.3. Vòng quay vốn tín dụng .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.3. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của<br /> ngân hàng thương mại ..............................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. Nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân<br /> hàng thƣơng mại .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.1. Nhân tố chủ quan.......................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.2. Nhân tố khách quan...................................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> ii<br /> <br /> Trang<br /> <br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP<br /> NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘIError! Bookmark not de<br /> 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Quân Đội............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân ĐộiError! Bookmark not<br /> 2.1.2.1.<br /> 2.1.2.2.<br /> 2.1.2.3.<br /> 2.1.2.4.<br /> 2.1.2.5.<br /> <br /> Quy mô hoạt động ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Kết quả kinh doanh ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Hoạt động huy động vốn ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Hoạt động tín dụng ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Các hoạt động khác .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng<br /> TMCP Quân Đội ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân<br /> hàng TMCP Quân Đội ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1.1. Tỷ trọng dư nợ tín dụng DNN&V ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1.2. Doanh số cho vay và thu nợ DNN&V ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1.3. Cơ cấu tín dụng DNN&V ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2. Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP<br /> Quân Đội ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.2. Cơ cấu nợ quá hạn ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.3. Vòng quay vốn tín dụng DNN&V ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng<br /> TMCP Quân Đội ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1. Những kết quả đạt được ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2.1. Hạn chế ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2.2. Nguyên nhân ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG DOANH<br /> NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘIError! Bookma<br /> 3.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng<br /> TMCP Quân Đội ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1. Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừaError! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân<br /> hàng TMCP Quân Đội ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Trang<br /> 3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại<br /> Ngân hàng TMCP Quân Đội.................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng .. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2. Thực hiện tốt công tác đánh giá và phân loại khách hàngError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ.......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Giảm thiểu rủi ro tập trung ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Tăng cường công tác thu thập thông tin về khách hàngError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.6. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng .... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.7. Tăng cường tuyển dụng và đào tạo nhân sự tác nghiệp tín dụngError! Bookmark not de<br /> 3.2.8. Tăng cường cho vay có tài sản đảm bảo ........ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.9. Tăng cường xây dựng và định hướng chính sách khách hàng doanh<br /> nghiệp nhỏ và vừa .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.10.Nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừaError! Bookmark not def<br /> 3.3. Kiến nghị .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Kiến nghị với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan hải<br /> quan và các cơ quan quản lý chuyên ngành ... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4. Kiến nghị với các tổ chức hiệp hội ................ Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> iv<br /> <br /> Cùng với quá trình phát triển kinh tế của đất nước là sự lớn mạnh không<br /> ngừng các doanh nghiệp nhỏ và vừa cả về số lượng, quy mô và chất lượng hoạt<br /> động. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhóm khách hàng rất tiềm năng của các ngân<br /> hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Quân Đội nói riêng,<br /> dư nợ tín dụng của nhóm khách hàng này luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu<br /> dư nợ, hiện nay tỷ lệ này chiếm tới khoảng 50% tổng dư nợ của Ngân hàng<br /> TMCP Quân Đội.<br /> Tuy nhiên, cũng như nhiều ngân hàng thương mại khác, chất lượng tín dụng<br /> doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Quân Đội chưa cao, chưa đáp ứng<br /> được mục tiêu, thể hiện ở tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu đối với dư nợ tín dụng doanh<br /> nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội vẫn còn khá cao.<br /> Do vậy, câu hỏi làm thế nào để nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp<br /> nhỏ và vừa là vấn đề bức xúc của thực tiễn hiện nay trong hoạt động của Ngân hàng<br /> TMCP Quân Đội cũng như theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng, đòi hỏi phải<br /> có sự nghiên cứu toàn diện nhằm tìm ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất<br /> lượng tín dụng doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong bối cảnh đó, đề tài<br /> “Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP<br /> Quân Đội” được lựa chọn nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết vấn đề bức xúc đó.<br /> Nội dung chính của luận văn, gồm 03 chương:<br /> Chương 1: Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng<br /> Thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân<br /> hàng TMCP Quân Đội.<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP<br /> NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1. Khái quát chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> 1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo<br /> quy định pháp luật, được chia thành ba cấp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cụ thể:<br /> Quy mô<br /> Khu vực<br /> I. Nông, lâm<br /> nghiệp và thủy<br /> sản<br /> II. Công nghiệp<br /> và xây dựng<br /> III. Thƣơng mại<br /> và dịch vụ<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> siêu nhỏ<br /> <br /> Doanh nghiệp nhỏ<br /> <br /> Doanh nghiệp vừa<br /> <br /> Tổng<br /> Số lao<br /> Tổng<br /> Số lao<br /> nguồn vốn<br /> động<br /> nguồn vốn<br /> động<br /> 10 người trở 20 tỷ đồng Từ trên 10 Từ trên 20 Từ trên 200<br /> người đến tỷ đồng đến người đến<br /> xuống<br /> trở xuống<br /> 200 người 100 tỷ đồng 300 người<br /> 10 người trở 20 tỷ đồng Từ trên 10 Từ trên 20 Từ trên 200<br /> người đến tỷ đồng đến người đến<br /> xuống<br /> trở xuống<br /> 200 người 100 tỷ đồng 300 người<br /> 10 người trở 10 tỷ đồng Từ trên 10 Từ trên 10 Từ trên 50<br /> người đến tỷ đồng đến người đến<br /> xuống<br /> trở xuống<br /> 50 người<br /> 50 tỷ đồng<br /> 100 người<br /> Nguồn: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ<br /> Số lao động<br /> <br /> 1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> DNN&V có một số đặc điểm chung là: Năng động và linh hoạt trong hoạt<br /> động; Năng lực tài chính hạn chế; Trình độ khoa học công nghệ chưa cao; Trình độ<br /> quản trị doanh nghiệp còn hạn chế; Thị thường tiêu thụ sản phẩm nhỏ bé.<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> DNN&V có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân trong việc huy<br /> động sử dụng hiệu quả các tài nguyên và nguồn lực đa dạng, tạo công ăn việc làm<br /> cho đại bộ phận lực lượng lao động trong nước. Vai trò đó được thể hiện: Thúc đẩy<br /> tăng trưởng và phát triển kinh tế; Khai thác tối đa nguồn lực vốn; Tạo công ăn việc<br /> làm và thu nhập cho người lao động; Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh<br /> lành mạnh; Góp phần to lớn vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2