intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
81
lượt xem
18
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu nhằm hệ thống háo lý luận về dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn dịch vụ này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

 1. 1 2 Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. NGUY N NG C VŨ PH M HI N PHÁT TRI N D CH V THANH TOÁN QU C T Ph n bi n 1:……………………………………………… T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT Ph n bi n 2: …………………………………………….. TRI N NÔNG THÔN T NH QU NG NAM Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m lu n văn t t Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày…… tháng…… năm ……….. Mã s : 60.34.20 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng. - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng. Đà N ng – Năm 2010
 2. 3 4 M Đ U 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u 1. Tính c p thi t c a ñ tài Lu n văn tài t p trung nghiên c u d ch v thanh toán qu c t t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t nh D ch v Thanh toán qu c t là s n ph m không th thi u Qu ng Nam trong th i gian t năm 2006-2009. trong ho t ñ ng kinh doanh c a m i ngân hàng thương m i nói chung và NHNo&PTNT Vi t Nam nói riêng. Th c t hi n nay cho 4. Phương pháp nghiên c u ñ tài th y các Ngân hàng thương m i c ph n, các chi nhánh ngân hàng V m t phương pháp lu n, lu n văn ñư c th c hi n theo nư c ngoài trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam ñang c nh tranh ñ chi m quan ñi m duy v t bi n ch ng, duy v t l ch s và phương pháp th ng lĩnh th trư ng thông qua các d ch v thanh toán qu c t . M t khác, kê. v i quy trình khép kín gi a n i t - ngo i t , gi a tín d ng - thanh toán, t o s an toàn trong vi c s d ng v n c a ngân hàng. Do v y, Các phương pháp nghiên c u khoa h c ñư c s d ng bao tìm ki m gi i pháp ñ phát tri n d ch v thanh toán qu c t t i Chi g m: nhánh NHNo&PTNT Qu ng Nam là m t yêu c u quan tr ng và c n a) Phương pháp duy v t bi n ch ng thi t ñư c ñ t ra. Phương pháp này s giúp chúng ta xem xét ñ i tư ng nghiên Vì v y, ñ gi v ng và phát tri n th trư ng thanh toán qu c c u trong v n ñ ng và phát tri n không ng ng, t ñó phát hi n v n ñ t , th c hi n t t vai trò là trung gian thanh toán trong n n kinh t , Chi có tính quy lu t ph c v cho m c tiêu nghiên c u. nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Qu ng Nam ñã ñ t ra vi c phát tri n d ch v thanh toán qu c t là m t trong b) Phương pháp duy v t l ch s nh ng nhi m v quan tr ng trong nh ng năm t i. Phương pháp này s giúp chúng ta nghiên c u các s ki n v V i nh ng lý do trên, trong quá trình công tác t i Chi nhánh ñ i tư ng nghiên c u trong nh ng b i c nh và ñi u ki n kinh t - xã Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Qu ng Nam, tôi ñã h i nh t ñ nh. T ñó giúp chúng ta xem xét v n ñ m t cách có h ch n ñ tài “Phát tri n d ch v thanh toán qu c t t i Ngân hàng th ng. nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Qu ng Nam’’ làm ñ tài c) V các công c nghiên c u c a lu n văn. Trong nghiên c u này s s d ng các công c c a th ng kê, 2. M c tiêu nghiên c u phương pháp mô ph ng, phương pháp phân tích tài chính ñ xác ñ nh - Nghiên c u và h th ng hoá cơ s lý lu n v d ch v thanh s nh hư ng c a các nhân t d n ñ i tư ng nghiên c u. toán qu c t c a NHTM. 5. K t c u c a lu n văn - Phân tích th c tr ng ho t ñ ng d ch v thanh toán qu c t Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, lu n văn ñư c k t c u g m ba c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t nh chương: Qu ng Nam. Chương 1: Nh ng v n ñ cơ b n v d ch v thanh toán qu c - Nghiên c u và ñ xu t m t s gi i pháp thi t th c ñ phát t c a Ngân hàng thương m i và phát tri n d ch v tri n d ch v thanh toán qu c t t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t nh Qu ng Nam. Chương 2: Th c tr ng phát tri n d ch v thanh toán qu c t t i Chi nhánh NHNo&PTNT Qu ng Nam
 3. 5 6 Chương 3: Gi i pháp phát tri n d ch v thanh toán qu c t CHƯƠNG 1 t i Chi nhánh NHNo&PTNT Qu ng Nam NH NG V N Đ CƠ B N V D CH V THANH TOÁN QU C T T I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VÀ PHÁT TRI N D CH V 1.1. Nh ng v n ñ cơ b n v d ch v thanh toán qu c t 1.1.1. Khái ni m thanh toán qu c t Có r t nhi u quan ni m khác nhau v thanh toán qu c t , song hi u theo nghĩa h p thì thanh toán qu c t là vi c chi tr b ng ngo i t liên quan ñ n các ho t ñ ng mua bán hàng hoá hàng hoá d ch v , cung ng lao ñ ng gi a các t ch c, cá nhân thông qua quan h gi a các ngân hàng c a các nư c liên quan. Xét theo nghĩa r ng thì Thanh toán qu c t là vi c thanh toán các nghĩa v ti n t phát sinh có liên quan t i các quan h kinh t , thương m i và các m i quan h khác gi a các t ch c, các công ty và các ch th khác nhau c a các nư c. 1.1.2. Vai trò c a TTQT v i ho t ñ ng c a các NHTM - D ch v thanh toán qu c t là ho t ñ ng tr c ti p t o ra m t kho n l i nhu n không nh ñóng góp vào l i nhu n chung c a ngân hàng. - D ch v TTQT không ch là m t nghi p v ngân hàng thu n tuý mà còn ñóng vai trò là khâu trung tâm không th thi u trong dây chuy n ho t ñ ng kinh doanh, b sung và h tr các m t ho t ñ ng nghi p v khác c a ngân hàng nên nó gián ti p t o ra l i nhu n t các m t ho t ñ ng này. - Ho t ñ ng d ch v thanh toán qu c t t o môi trư ng ng d ng công ngh thông tin tiên ti n, hi n ñ i trên th gi i trong ho t ñ ng ngân hàng. - Phát tri n d ch v TTQT t o ñi u ki n cho các ngân hàng m r ng quan h v i các ngân hàng nư c ngoài, nâng cao uy tín trên trư ng qu c t cũng như uy tín ñ i v i khách hàng trong và ngoài nư c.
 4. 7 8 - D ch v TTQT phát tri n góp ph n tăng cư ng kh năng b c thư, g i là L/C (Letter of credit), theo ñó, ngân hàng phát hành c nh tranh c a ngân hàng trong cơ ch th trư ng, ñ ng th i giúp cho cam k t tr ti n ho c ch p nh n h i phi u cho m t bên th ba (ngư i ho t ñ ng ngân hàng vư t ra kh i ph m vi qu c gia và hoà nh p v i th hư ng L/C) khi ngư i này xu t trình cho ngân hàng phát hành c ng ñ ng ngân hàng th gi i. m t b ch ng t thanh toán phù h p v i nh ng ñi u ki n và ñi u kho n quy ñ nh c a L/C. 1.1.3. Các phương th c TTQT ch y u c a NHTM b) Các lo i L/C 1.1.3.1. Phương th c chuy n ti n - Thư tín d ng có th hu ngang (Revocable L/C) a) Khái ni m - Thư tín d ng không th hu ngang (Irrevocable L/C Chuy n ti n là phương th c thanh toán, trong ñó khách hàng (ngư i chuy n ti n) yêu c u ngân hàng ph c v mình chuy n m t s - Thư tín d ng không th hu ngang có xác nh n (Confirmed ti n nh t ñ nh cho m t ngư i khác (ngư i hư ng l i) theo m t ñ a Irrevocable L/C) ch nh t ñ nh và trong m t th i gian nh t ñ nh. - Thư tín d ng không th hu ngang có th chuy n như ng b) Hình th c chuy n ti n (Transferable L/C) - Chuy n ti n b ng thư - Thư tín d ng giáp lưng (Back to back L/C) - Chuy n ti n b ng ñi n - Thư tín d ng ñ i ng (Reciprocal L/C) 1.1.3.2. Phương th c nh thu - Thư tín d ng tu n hoàn (Revolving L/C) a) Khái ni m - Thư tín d ng ñi u kho n ñ (Red Clause L/C) Nh thu là m t phương th c thanh toán, trong ñó, ngư i bán Thư tín d ng d phòng (Standby L/C) (nhà xu t kh u) sau khi giao hàng hay cung ng d ch v , u thác cho 1.2. N i dung phát tri n d ch v TTQT c a các NHTM ngân hàng ph c v mình xu t trình b ch ng t thông qua ngân hàng thu h cho bên mua (nhà nh p kh u) ñ ñư c thanh toán, ch p nh n h i 1.2.1. Khái ni m v phát tri n phi u hay ch p nh n các ñi u ki n và ñi u kho n khác... Trong ngôn ng thông thư ng, khái ni m “tăng trư ng” b) Các lo i nh thu thư ng ñư c xem tương ñ ng v i “phát tri n”, b i tăng trư ng ñóng vai trò thi t y u ñ nh hình m c ñ phát tri n. Tuy v y, trên phương - Nh thu phi u trơn di n lý thuy t c n phân ñ nh gi i h n gi a hai c m t di n t m t ý - Nh thu kèm ch ng t nghĩa g n tương ñ ng. 1.1.3.3. Phương th c tín d ng ch ng t (Letter of Credit – Phát tri n ngày nay nên ñư c hi u như s thay ñ i mang tính L/C) c u trúc, không nh ng v lư ng mà còn v ch t. a) Khái ni m Phương th c tín d ng ch ng t là m t s tho thu n, trong ñó, theo yêu c u c a khách hàng (ngư i yêu c u m thư tín d ng) m t ngân hàng (ngân hàng phát hành thư tín d ng) s phát hành m t
 5. 9 10 1.2.2. Các ch tiêu phát tri n d ch v TTQT trong su t quá trình cung c p d ch v . Ngu n thông tin t các nhân viên này là các g i ý quan tr ng ñ phát tri n các d ch v m i. 1.2.2.1. Phát tri n doanh s TTQT C n thi t k d ch v m i sao cho ñáp ng ñư c các nhu c u Phát tri n doanh s TTQT chính là vi c gia tăng doanh s c a các khách hàng. TTQT theo ñ nh hư ng phát tri n c a ngân hàng trong m t giai ño n nh t ñ nh. 1.2.2.3. Phát tri n th ph n TTQT Đây luôn là m c tiêu hàng ñ u trong ñ nh hư ng phát tri n M r ng th trư ng cung c p d ch v thanh toán qu c t c a d ch v TTQT c a các NHTM nói chung và c a NHNoQN nói riêng. NHTM là m r ng ph m vi cung c p d ch v cho các khách hàng có nhu c u s d ng d ch v và kh năng thanh toán. Gia tăng doanh s chung c a d ch v TTQT th hi n ñư c s tăng trư ng v quy mô c a NHTM. NHTM có th s d ng các ch tiêu th ph n và m c ñ nh n bi t thương hi u ñ ñánh giá m c ñ m r ng th trư ng cung c p Gia tăng doanh s c a m t s phương th c thanh toán qu c d ch v . t theo ñ nh hư ng phát tri n TTQT. M i NHTM ñ u có m t ưu th c nh tranh khác bi t. Vi c l a ch n m t s phương th c thanh toán Đ i v i công tác kinh doanh, th trư ng chính là khách hàng, qu c t có tình c nh tranh cao ñ phát tri n có ý nghĩa quy t ñ nh ñ i ñ m t khách hàng chính là ñ m t th trư ng, nâng cao t l chi m v i s thành công c a m c tiêu gia tăng doanh s . lĩnh trên th trư ng hay nâng cao th ph n chính là m r ng th trư ng. 1.2.2.2. Phát tri n hình th c TTQT Bên c nh th ph n, m c ñ nh n bi t thương hi u ñóng vai Phát tri n hình th c TTQT là vi c NHTM cung ng cho trò quan tr ng ñ i v i s phát tri n c a NHTM. M c ñ nh n bi t khách hàng b t kỳ m t d ch v nào có m c ñ thay ñ i t nh ñ n thương hi u cho bi t v trí c a NHTM như th nào trong tâm trí các thay ñ i cơ b n so v i d ch v ñã có. ngư i tiêu dùng. M c ñ nh n bi t ngày càng cao, hình nh c a D ch v m i xem xét ñây bao g m d ch v m i hoàn toàn, NHTM càng ñ m nét. d ch v c i ti n mà NHTM ñang tri n khai thông qua các n l c Vi c m r ng th trư ng cung c p d ch v ch có th thành nghiên c u c a mình. công khi d ch v cung ng có ch t lư ng cao v i các hình th c ña Lo i d ch v m i hoàn toàn: Nh ng d ch v ñư c NHTM d ng, giá c h p lý. Bên c nh ñó, c n tăng cư ng ti p th , qu ng cáo, cung ng cho khách hàng l n ñ u tiên trên th trư ng ñã có s n. m r ng h th ng phân ph i, m ng lư i cung ng d ch v ñ ngư i C i ti n d ch v hi n có: Nh ng d ch v m i có nh ng tiêu dùng có th ti p c n d dàng v i chi phí th p nh t. nh ng tính năng t t hơn hay giá tr nh n ñư c cao hơn và thay th 1.2.2.4. Tăng ch t lư ng d ch v TTQT nh ng d ch v hi n có. Tăng ch t lư ng d ch v là tăng m c ñ hài lòng c a khách Do tính vô hình, có th phát tri n nhi u d ch v m i có khác hàng trong quá trình s d ng d ch v do NHTM cung c p. bi t ít nhi u so v i s n ph m hi n hành. Đi u này có th d n t i s Tăng ch t lư ng d ch v bao g m tăng ch t lư ng trên nh m l n c a khách hàng. phương di n k thu t và tăng ch t lư ng trên phương di n ch c Do tính không tách r i gi a s n xu t và tiêu dùng d ch v , năng. các nhân viên tuy n ñ u thư ng xuyên giao ti p v i khách hàng
 6. 11 12 Tăng ch t lư ng trên phương di n k thu t ñư c th hi n qua d) Cơ c u t ch c,ñi u hành ho t ñ ng d ch v TTQT vi c tăng m c ñ hài lòng c a khách hàng thông qua các y u t c m e) Trình ñ nghi p v c a cán b ngân hàng nh n như phong cách ph c v , s quan tâm, s thông c m ñ n khách hàng ñang ch ñ i ñư c ph c v . f) Các chính sách, quy ñ nh liên quan ñ n TTQT Ch t lư ng ph thu c nhi u vào nhân viên cung c p d ch v , do v y khó ñ m b o tính n ñ nh. Đ ng th i ch t lư ng mà khách hàng c m nh n ph thu c nhi u vào y u t như phương ti n thi t b , thái ñ c a nhân viên ph c v . 1.2.3. Các nhân t nh hư ng ñ n ho t ñ ng TTQT c a NHTM 1.2.3.1. Các nhân t thu c v kinh t vĩ mô Chính sách qu n lý hàng xu t nh p kh u và chính sách thu và có tác d ng khuy n khích ho c thu h p ho t ñ ng xu t nh p kh u. Vi c ñưa ra các ñ nh hư ng mang tính chi n lư c là b o h m u d ch hay t do hoá m u d ch có nh hư ng l n ñ n hành vi c a các doanh nghi p, t ñó d n ñ n s sôi ñ ng hay tr m l ng c a ho t ñ ng TTQT. T giá h i ñoái là giá c c a m t ñơn v ti n t c a m t qu c gia tính b ng ti n t c a m t qu c gia khác, hay là quan h so sánh v m t giá c gi a hai ñ ng ti n c a các qu c gia khác nhau. Đ h i nh p vào c ng ñ ng qu c t , khung pháp lý c a m i qu c gia c n ph i ñư c b sung, hoàn thi n theo hư ng g n v i thông l qu c t . Ngoài ra, tình hình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh, kh năng tài chính, trình ñ nghi p v ngo i thương, hành vi ñ o ñ c c a khách hàng cũng nh hư ng r t l n ñ n ho t ñ ng TTQT c a NHTM. 1.2.3.2.Các nhân t thu c v NHTM a) Ch t lư ng d ch v TTQT b) S lư ng s n ph m d ch v TTQT c) M ng lư i và ngân hàng ñ i lý TTQT
 7. 13 14 CHƯƠNG 2 mang l i l i nhu n cho NHNoQN, quy t ñ nh ñ n s t n t i và phát tri n c a ngân hàng. TH C TR NG PHÁT TRI N D CH V THANH TOÁN 2.1.2.3. K t qu ho t ñ ng kinh doanh QU C T T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P M c chênh l ch thu chi chưa lương c a năm 2009 là 34 t VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN T NH QU NG NAM ñ ng và ñ t 105% ch tiêu k ho ch tài chính do Tr s chính giao 2.1. Khái quát v ho t ñ ng kinh doanh c a Chi nhánh năm 2009. H s ti n lương xác l p luôn ñ m b o ñ t k ho ch hàng NHNo&PTNT Qu ng Nam năm c a NHNoVN giao, thu nh p bình quân hàng tháng trong cán b viên ch c - lao ñ ng toàn chi nhánh ngày càng ñư c c i thi n. Ngoài 2.1.1. Sơ lư c v quá trình hình thành và phát tri n c a ra, NHNoQN cũng th c hi n ñ y ñ các kho n ñóng góp theo ñúng NHNoQN quy ñ nh, góp ph n cùng v i toàn h th ng trong vi c t o ra l i Ngày 16/12/1996, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và nhu n, trích l p các qu và th c hi n ñ y ñ nghĩa v n p thu cho Phát tri n Nông thôn t nh Qu ng Nam ñư c Ch t ch H i ñ ng qu n nhà nư c. tr kiêm T ng giám ñ c NHNo&PTNT Vi t Nam ký quy t ñ nh thành l p trên cơ s tách ra t S Giao d ch III NHNo&PTNT thành 2.2. Th c tr ng phát tri n d ch v TTQT t i NHNoQN ph Đà N ng theo Quy t ñ nh s 515/NHNo-02. 2.2.1. Tình hình chung v d ch v TTQT t i NHNoQN 2.1.2. K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a NHNoQN Doanh s d ch v thanh toán qu c t c a NHNoQN năm 2.1.2.1. V huy ñ ng v n 2009 tuy có gi m so v i năm 2008 do nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t toàn c u nhưng v n ñ t 84,4 tri u USD. T ng ngu n v n huy ñ ng th c hi n ñ n 31/12/2009 ñ t 2.737 t ñ ng, tăng 106,7 t ñ ng, t l tăng 4,06% so v i năm 2008, D ch v thanh toán tín d ng ch ng t năm 2009 ñ t 47,3 ñ t 93,0% ch tiêu k ho ch Tr s chính giao năm 2009. tri u USD, chi m t tr ng l n nh t kho ng 56% trên t ng doanh s V th ph n, ñ n th i ñi m 31/12/2009, t ng ngu n v n huy d ch v thanh toán qu c t . D ch v nh thu có doanh s th p nh t, ñ ng chi m 56% trên t ng ngu n v n huy ñ ng Kh i ngân hàng ch ñ t 3,4% trên t ng doanh s d ch v thanh toán qu c t . thương m i nhà nư c, chi m 33% trên t ng ngu n v n huy ñ ng toàn Năm 2009, doanh s mua ngo i t t khách hàng ñ t 38,2 ngành ngân hàng Qu ng Nam. NHNoQN ñã có nh ng chính sách tri u USD, doanh s bán ngo i t ñ t 37,9 tri u USD. Ho t ñ ng kinh phù h p ñ huy ñ ng ngu n ti n n i t và ngo i t c a các t ch c doanh ngo i t ñã giúp cho ngân hàng tăng thu nh p, năm 2009 ñ t kinh t và dân cư. 0,36 tri u USD, góp ph n tăng hi u qu ho t ñ ng thanh toán qu c 2.1.2.2. V cho vay t . T ng dư n ñ n 31/12/2009 ñ t 2.442 t ñ ng, tăng 493,8 t 2.2.2. Th c tr ng v d ch v chuy n ti n ñ ng, t l tăng 25,4% so v i năm 2008, ñ t 97,6% ch tiêu k ho ch D ch v chuy n ti n thanh toán qu c t t i NHNoQN ñư c Tr s chính giao quý IV và năm 2009. nhi u khách hàng l a ch n s d ng d ch v . Đây là phương th c V th ph n, năm 2009 t ng dư n chi m 39,8% trên t ng dư thanh toán ñơn gi n, nhanh chóng, ñư c các khách hàng doanh n kh i NHTM nhà nư c, chi m 19,6% trên t ng dư n toàn ngành nghi p kinh doanh XNK có th trư ng truy n th ng l a ch n giao ngân hàng Qu ng Nam. Cho vay là ho t ñ ng kinh doanh ch y u
 8. 15 16 d ch v i các ñ i tác uy tín c a mình. Ngoài ra, nhi u khách hàng cá 2.3.1. Kh o sát th c t ch t lư ng d ch v TTQT c a nhân cũng s d ng d ch v này. NHNoQN Phương th c chuy n ti n ñ n ch y u là thanh toán hàng Đ xem xét rõ ñánh giá v ch t lư ng d ch v thanh toán xu t kh u, chi m 85% t ng doanh s chuy n ti n ñ n. Nhìn chung, qu c t t i các ñ a bàn trong toàn t nh, tác gi ñã ñi u tra l y ý ki n NHNoQN v n chưa thu hút ñư c nhi u khách hàng xu t kh u ñánh giá c a 120 khách hàng là cá nhân và doanh nghi p theo chuy n ti n v nên doanh s thanh toán hàng xu t kh u c a phương pháp ch n m u ng u nhiên t i H i s NHNoQN và các Chi NHNoQN còn th p so v i quy mô t i ñ a bàn. nhánh tr c thu c NHNQN. 2.2.3. Th c tr ng d ch v thanh toán theo phương th c 2.3.2. Ch t lư ng d ch v TTQT nh thu Theo k t qu thăm dò khách hàng ñang s d ng d ch v D ch v thanh toán toán nh thu luôn chi m t l nh nh t thanh toán qu c t t i NHNoQN, h u như các khách hàng khi ñư c trong t ng doanh s thanh toán qu c t t i NHNoQN. Doanh s m i tham gia tr l i câu h i ñ u r t quan tâm ñ n d ch v thanh toán thanh toán nh thu tăng qua các năm, năm 2009 tuy có gi m 9,4% so qu c t c a NHNoQN. M t lư ng khá l n khách hàng ñã s d ng v i năm 2008 nhưng cũng ñ t 2,9 tri u USD. Khách hàng mà d ch v d ch v thanh toán qu c t c a NHNoQN t 4 năm tr lên, chi m t này hư ng ñ n là các doanh nghi p XNK. Hi n nay, NHNoQN v n l 51,8% trên t ng s khách hàng ñư c thăm dò, cho th y NHNoQN chưa thu hút ñư c nhi u khách hàng XNK nên doanh s thanh toán ñã có ñư c m t s khách hàng truy n th ng nh t ñ nh nh thu còn th p so v i các phương th c thanh toán khác. 2.3.3. S lư ng s n ph m d ch v TTQT 2.2.4. D ch v thanh toán theo phương th c Tín d ng K t qu thăm dò tr c ti p ý ki n khách hàng v các ti n ích ch ng t d ch v thanh toán qu c t c a NHNoQN ñư c khách hàng ñánh giá M c dù năm 2009 n n kinh t g p nhi u khó khăn nhưng không cao, có ñ n 50,9% khách hàng ñánh giá m c ñ trung bình. doanh s thanh toán tín d ng ch ng t hàng nh p kh u cũng ñ t 23,8 K t qu này ph n ánh ñúng th c tr ng d ch v thanh toán qu c t c a tri u USD, ch gi m 12,8% so v i năm 2008. Đ i v i doanh s thanh NHNoQN hi n nay chưa t o ra nhi u s n ph m, ti n ích cho khách toán hàng xu t kh u b ng L/C năm 2009, do kinh t suy thoái nên t c hàng s d ng d ch v , ch t p trung vào các s n ph m truy n th ng là ñ tăng thanh toán hàng xu t kh u theo phương th c tín d ng ch ng chính. S n ph m và d ch v chưa t o ñư c nét ñ c trưng c a chi t th p hơn năm 2008, ñ t 23,5 tri u USD, gi m 32,1% so v i năm nhánh, chưa t o ñư c tính c nh tranh cao so v i các ngân hàng khác. 2008. 2.3.4. M ng lư i và ngân hàng ñ i lý Ho t ñ ng thanh toán qu c t b ng phương th c tín d ng Hi n nay, ngoài H i s th c hi n ho t ñ ng TTQT còn có ch ng t t i NHNoQN v n còn nhi u h n ch . Nhi u doanh nghi p Chi nhánh t i Khu công nghi p Đi n Nam - Đi n Ng c, Khu Kinh t thi t l p quan h tín d ng t i NHNoQN ñ th c hi n phương án xu t m Chu Lai, Thành ph H i An. Ho t ñ ng TTQT ñ u ñư c t p kh u, nhưng khi làm th t c ñòi ti n l i th c hi n t i NHTM khác. trung dư i s qu n lý c a trung tâm thanh toán c a NHNoVN nh m 2.3. Phân tích các nhân t nh hư ng ñ n phát tri n d ch d ki m soát, h n ch r i ro. v TTQT t i NHNoQN V ngân hàng ñ i lý, NHNoVN ñã thi t l p quan h ñ i lý Trong ph n này, lu n văn t p trung ñánh giá và kh o sát m t v i 996 ngân hàng, thanh toán qua m ng Swift v i 100 qu c gia và s nhân t có nh hư ng l n ñ n s phát tri n d ch v TTQT c a vùng lãnh th trên th gi i. Tuy nhiên, có nhi u th trư ng m i như NHNoQN.
 9. 17 18 các nư c Châu Phi, Nam Á có r t ít ngân hàng ñ i lý. Đi u này ñã a) Ho t ñ ng thanh toán qu c t có xu hư ng phát tri n n gây tr ng i cho khách hàng ñ n giao d ch TTQT t i NHNoQN. ñ nh trong ñi u ki n kinh doanh ñ y bi n ñ ng 2.3.5. Cơ c u t ch c, ñi u hành ho t ñ ng d ch v b) Các giao d ch TTQT c a khách hàng qua NHNoQN ñư c TTQT th c hi n thông su t, nhanh chóng và chính xác T t c các quy trình nghi p v liên quan ñ n ho t ñ ng thanh c) D ch v khách hàng chu ñáo, t o ñư c ch tín và lòng tin toán qu c t t i NHNoQN ñ u th c hi n theo quy ñ nh c a ñ i v i khách hàng NHNoVN. M t s quy trình, th t c v khi th c hi n các d ch v d) Nâng cao uy tín c a NHNo trong lĩnh v c thanh toán TTQT ñư c NHNoQN ñơn gi n hoá, nh m t o ñi u ki n thu n l i qu c t cho khách hàng, ñ ng th i ñ m b o ñ chính xác, an toàn trong th c hi n d ch v TTQT c a NHNoQN. e) NHNoQN tri n khai d án hi n ñ i hoá công ngh ngân hàng (IPCAS) 2.3.6. Trình ñ nghi p v c a cán b ngân hàng f) Nhân viên thanh toán qu c t x lý t t nghi p v chưa ñ Ngu n nhân l c cho ho t ñ ng thanh toán qu c t c a x y ra sai xót NHNoQN th i gian qua ñã ñư c quan tâm phát tri n. Tuy nhiên, s cán b th c hi n nghi p v thanh toán qu c t còn thi u, gây khó 2.4.2. H n ch khăn trong vi c th c hi n quy trình nghi p v . Cán b làm nghi p v a) Các d ch v thanh toán qu c t chưa phong phú, ña d ng. thanh toán qu c t chưa ñư c ñào t o bài b n, chính quy, ch ñư c Các s n ph m ch y u là chuy n ti n, nh thu và L/C tr ngay. hư ng d n trao ñ i kinh nghi m t phòng Thanh toán qu c t c a NHNoVN. M t s cán b ñư c t p hu n thì ít s d ng, trình ñ ngo i b) Ch t lư ng d ch v chưa cao, chưa làm hài lòng ñ n t t c ng còn h n ch . các khách hàng ñ n giao d ch t i NHNoQN. 2.3.7. Các chính sách, quy ñ nh liên quan ñ n TTQT c) Vi c m r ng th trư ng cung ng d ch v thanh toán qu c t còn h n ch , chưa tương x ng v i ti m năng m ng lư i ho t ñ ng NHNoQN ñã l y khách hàng làm trung tâm trong s phát r ng kh p t t c các huy n th c a NHNo&PTNT Qu ng Nam. tri n c a mình. Các s n ph m và d ch v ñưa ra ñáp ng ñư c nhu c u c a khách hàng. Tuy nhiên, qua k t qu thăm dò bi u phí d ch v d) Kh i lư ng khách hàng ñ n giao d ch thư ng xuyên t i thanh toán qu c t t i NHNoQN thì có ñ n 55,6% khách hàng ñánh NHNo QNam chưa nhi u. giá m c ñ trung bình. Đi u này cho th y ph n l n khách hàng e) Vi c thay ñ i cách th c ph c v chưa ñư c th c hi n ñang s d ng d ch v thanh toán qu c t t i NHNoQN mong muôn thư ng xuyên và toàn di n, vì th c t nhu c u khách hàng luôn thay có m t bi u phí d ch v th p hơn. ñ i và ñòi h i cao hơn. 2.4. Đánh giá chung m t s k t qu ñ t ñư c và h n ch 2.4.3. Nguyên nhân t nt i a) Nguyên nhân khách quan 2.4.1. K t qu ñ t ñư c Chính sách thương m i c a nhà nư c chưa n ñ nh, thư ng Trong th i gian qua, ho t ñ ng thanh toán qu c t t i xuyên thay ñ i nh hư ng l n ñ n vi c ho ch ñ nh k ho ch kinh NHNoQN ñã ñ t ñư c m t s k t qu nh t ñ nh: doanh xu t nh p kh u c a doanh nghi p.
 10. 19 20 Các quy ñ nh c a NHNN, NHNo&PTNT Vi t Nam v nhân - Đ i m i và phát tri n công ngh ngân hàng theo hư ng s , quy trình thanh toán qu c t , t giá, lãi su t... cũng nh hư ng r t hi n ñ i hoá, cung c p thêm các s n ph m tín d ng, ti n ích; nâng l n ñ n ho t ñ ng d ch v thanh toán qu c t t i NHNoQN. cao ch t lư ng ho t ñ ng d ch v ñ s c c nh tranh và h i nh p. H n ch v ki n th c và kinh nghi m c a các doanh nghi p - Ngu n v n huy ñ ng tăng 25% so v i 2009 trong ñó ngu n xu t nh p kh u. Kh năng, trình ñ tham gia buôn bán qu c t c a v n huy ñ ng t khu v c dân cư chi m t tr ng 68% trên t ng ngu n các Công ty xu t nh p kh u Vi t Nam còn nhi u h n ch . v n huy ñ ng t i ñ a phương, ngu n v n ngo i t quy ñ i tăng 30% so v i 2009. S c nh tranh kh c li t gi a các Ngân hàng thương m i trên ñ a bàn nh m chi m lĩnh th trư ng cung ng d ch v thanh toán - Dư n tăng trư ng 13% so v i 2009 trong ñó dư n trung, qu c t . dài h n chi m t tr ng 49,5% trên t ng dư n . b) Nguyên nhân ch quan - T tr ng cho vay nông nghi p nông thôn ñ t t i thi u 70% trên t ng dư n . Mô hình t ch c qu n lý ho t ñ ng TTQT còn b t c p, chưa h p lý. - T l n x u dư i 3% Ho t ñ ng marketing ñ phát tri n các d ch v TTQT chưa - T l thu ngoài tín d ng tăng 15% so v i 2009 ñư c quan tâm ñúng m c. - L i nhu n tăng 10% so v i 2009, ñ m b o thu nh p cho Công ngh tuy ñã ñư c ñ u tư, h th ng d li u ñã ñư c t p ngư i lao ñ ng không th p hơn năm trư c. trung hoá nhưng v n còn nhi u h n ch , chưa ti n ích, chưa ñáp ng 3.1.2. Đ nh hư ng phát tri n d ch v TTQT c a NHNoQN ñư c yêu c u ñòi h i c a th c ti n. 3.1.2.1. Căn c Ngu n nhân l c tr c ti p dành cho ho t ñ ng thanh toán qu c t chưa ñáp ng ñư c nhu c u phát tri n. a) Đ i th c nh tranh CHƯƠNG 3 Đ n th i ñi m 31/12/2009 trên ñ a bàn Qu ng Nam có t t c 11 NHTM cùng tham gia cung ng các d ch v thanh toán qu c t . GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V THANH TOÁN QU C T T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ Các Công ty d ch v chuy n ti n ki u h i ñã thu hút m t PHÁT TRI N NÔNG THÔN T NH QU NG NAM lư ng l n khách hàng cá nhân theo phương th c chuy n ti n. 3.1. Căn c cho vi c ñ xu t gi i pháp phát tri n d ch v b) Khách hàng ti m năng TTQT t i NHNoQN trong th i gian ñ n Khách hàng m c tiêu mà NHNoQN hư ng ñ n ñ phát tri n 3.1.1. Căn c và ñ nh hư ng phát tri n c a NHNoQN ho t ñ ng thanh toán qu c t là các doanh nghi p kinh doanh XNK, các gia ñình có ngư i thân nư c ngoài… Gi v ng và phát huy là m t Ngân hàng thương m i nhà nư c có vai trò ch ñ o, ch l c trên th trư ng tài chính, ti n t 3.2.2.2. Đ nh hư ng phát tri n nông thôn. Đa d ng hoá các lo i hình d ch v thanh toán qu c t , các hình th c kinh doanh ngo i t .
 11. 21 22 Đ m b o và th c hi n t t, nhanh chóng, chính xác các giao D ch v thanh toán tín d ng ch ng t (L/C) d ch thanh toán qu c t ñ i v i khách hàng, tăng m c ñ hài lòng c a Trong các phương th c L/C c n phát tri n m r ng nêu trên, khách hàng. NHNo Qu ng Nam c n ưu tiên phát tri n phương th c thanh toán Ti p t c phát tri n bàn ñ i lý thu ñ i ngo i t nh m tăng L/C tr ch m. Đây là hình th c thanh toán ñư c các NHTM s d ng ngu n ngo i t , ñáp ng các nhu c u v thanh toán cho các doanh tương ñ i ph bi n trong th i gian qua. nghi p XNK. Đ có th h n ch r i ro khi m L/C tr ch m NHNoQN c n Phát tri n các khách hàng m i, ñ c bi t là các doanh nghi p th c hi n nh ng bư c sau: xu t kh u, các khách hàng cá nhân ñ ñưa ra các chính sách khách - Tăng cư ng công tác th m ñ nh ñánh giá khách hàng v hàng h p lý, c nh tranh v i các NHTM khác. năng l c qu n lý ñi u hành, kh năng tài chính, uy tín trên cơ s khai thác t i ña m i ngu n l c hi n có. T ch c ñào t o chuyên ñ v thanh toán qu c t theo UCP; - Th c hi n theo dõi ñ i v i khách hàng m L/C tr ch m và Quy t ñ nh s 858/QĐ-NHNo-QHQT ngày 29/06/2007 c a trong su t quá trình m L/C ñ có th n m ñư c nh ng thay ñ i b t NHNo&PTNT Vi t Nam. Đào t o nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ nhân thư ng v khách hàng, v lô hàng nh p hay tình hình th trư ng ñ có viên cung ng d ch v . nh ng gi i pháp x lý. 3.2.2.3. M c tiêu c th - Yêu c u doanh nghi p ph i ñóng m t t l ký qu t 30% NHNoQN c n t n d ng phát huy nh ng ñi m m nh s n có ñ n 60% s ti n trên h p ñ ng ñ m L/C. Khi hàng v ñ n Vi t v m ng lư i chi nhánh, phòng giao d ch r ng kh p các huy n trong Nam, ngân hàng ph i qu n lý lô hàng nh p kh u c a doanh nghi p t nh Qu ng Nam, ñây là ñi u ki n h t s c thu n l i cho vi c phát tri n th c ch t là nh n c m c tài s n và ch khi doanh nghi p thanh toán ho t ñ ng kinh doanh cũng như ho t ñ ng TTQT nói riêng. ñ ti n m L/C c ng v i các kho n phí khác thì m i ñư c l y hàng ra kh i kho. Trư ng h p này, ngân hàng cũng ph i lưu ý ñ n kh năng M c tiêu c th phát tri n d ch v TTQT c a NHNoQN năm tiêu th c a lô hàng. 2010 và nh ng năm ti p theo như sau: Chi t kh u b ch ng t hàng xu t kh u - D ch v chuy n ti n tăng trư ng 11%/năm. Hi n nay, NHNo Qu ng Nam m i d ng l i vi c chi t kh u - D ch v thanh toán nh thu tăng trư ng 12%/năm. b ch ng t hàng xu t kh u ñ i v i khách hàng thanh toán theo - D ch v tín d ng ch ng t tăng trư ng 14%/năm. phương th c thư tín d ng tr ngay. Đ i v i khách hàng thanh toán b ch ng t xu t kh u theo phương th c nh thu qua NHNo Qu ng Nam - Thu phí d ch v TTQT tăng trư ng 12%/năm. thì v n chưa ñư c Ngân hàng chi t kh u b ch ng t xu t kh u hàng 3.2. Các gi i pháp c th hóa. 3.2.1. Gi i pháp phát tri n hình th c TTQT Khi th c hi n giao d ch này thì khách hàng ph i ñáp ng các ñi u ki n sau: D ch v chuy n ti n - Khách hàng m tài kho n và có quan h giao d ch thư ng D ch v ki u h i Granting Money Transfer, mã s chuy n xuyên t i NHNo Qu ng Nam; vay, tr sòng ph ng, ho t ñ ng kinh ti n v i 8 ch s , d ch v này m c phí th p hơn d ch v Western doanh t t, tình hình tài chính lành m nh, còn h n m c tín d ng t i Union. Vì v y, NHNo Qu ng Nam c n phát tri n d ch v này ñ thu Ngân hàng ñ n th i ñi m nh thu. hút thêm khách hàng và có nhi u l a ch n cho khách hàng.
 12. 23 24 - Là th trư ng xu t kh u truy n th ng, m t hàng ñư c phép b sung sai sót (n u có); hoàn t t nhanh b ch ng t g i ñi nư c xu t kh u t i Vi t Nam. ngoài ñ s m ñư c thanh toán tránh ñ ng v n ñ i v i hàng xu t kh u; ho c nh n ñư c ngay hàng hóa ñ ph c v s n xu t, kinh - Khách hàng có cam k t hoàn tr s ti n NHNo Qu ng Nam doanh, gi m chí lưu kho lưu bãi hàng hóa nh p kh u. ñã chi t kh u trong trư ng h p ngư i tr ti n (Drawee) t ch i thanh toán, ñ ng th i l p ñơn xin vay, gi y nh n n như quy ñ nh. 3.2.3. M r ng th ph n cung c p d ch v TTQT - Đ i v i nh thu theo hình th c tr ngay (D/P): toàn b v n Đ có m t chính sách m ng lư i t t, NHNo Qu ng Nam c n ñơn g c c a lô hàng xu t kh u ph i ñư c xu t trình qua NHNo ph i: Qu ng Nam. - D a vào chi n lư c phát tri n c a NHNo Qu ng Nam nói - Đ i v i nh thu tr ch m (D/A): NHNo Qu ng Nam ch th c chung và chi n lư c phát tri n ho t ñ ng thanh toán qu c t nói hi n chi t kh u sau khi ngân hàng thu h (Colleting Bank)/ Ngân hàng riêng. Xác ñ nh ñư c ñ i tư ng khách hàng m c tiêu mà NHNo xu t trình (Presenting Bank) ñã xác nh n s ti n ph i thanh toán và Qu ng Nam hư ng ñ n ph c v . ch u trách nhi m ñ m b o tr ti n thay khách hàng vào ngày ñáo h n. - M r ng m ng lư i thanh toán qu c t thông qua m r ng 3.2.2. Tăng ch t lư ng d ch v TTQT ho t ñ ng kinh doanh ngo i t , tài tr xu t nh p kh u… D ch v chuy n ti n chuy n ti n - Th c hi n liên k t v i các m t s doanh nghi p xu t nh p kh u, các chi nhánh khác c a NHNo Vi t Nam ñ m r ng m ng NHNo Qu ng Nam c n khuy n khích khách hàng cung c p lư i thanh toán qu c t . các thông tin v các kho n ti n s ñư c chuy n ñ n ñ c bi t là các ñ ng ti n th c hi n thanh toán, trên cơ s ñó ñ m các tài kho n - M r ng m ng lư i ho t ñ ng thanh toán qu c t nhưng ngo i t tương ng cho khách hàng cũng như có k ho ch ñ m các ph i luôn trên cơ s có th ki m soát ñư c. tài kho n NOSTRO tương ng giúp cho vi c rút ng n th i gian báo 3.2.4. Phát tri n thêm khách hàng có cho khách hàng. Xây d ng chính sách khách hàng, chính sách ưu ñãi ñ i v i D ch v thanh toán theo phương th c nh thu các khách hàng s d ng nhi u khâu d ch v , nh ng khách hàng trung M c dù trong phương th c này, NHNo Qu ng Nam không b thành là ñi u không th thi u ñ gi chân khách hàng. ràng bu c b i các cam k t v i ngư i xu t kh u cũng như nh p kh u + V m c ký qu : Đ i v i khách hàng nh p kh u có ti m nhưng khi ti p nh n b ch ng t c a khách hàng, NHNo Qu ng Nam năng phát tri n, khi m L/C v i tr giá th p thì NHNo Qu ng Nam v n ph i ti n hành ki m tra b ch ng t ñ ñưa ra các l i khuyên cho không yêu c u ký qu , ho c ký qu v i m c 10% tr giá L/C. khách hàng nh m ñ m b o vi c ñòi ti n ñư c nhanh chóng và thu n l i tránh ñư c nguy cơ t ch i t phía ngân hàng ph c v ngư i nh p + Phí d ch v , hoa h ng: NHNo Qu ng Nam nên xem xét kh u. Bên c nh ñó, giúp khách hàng ñôn ñ c ngân hàng ph c v gi m phí d ch v ñ i v i t ng khách hàng c th nh m thu hút khách ngư i nh p kh u tr ti n ñúng h n. hàng. Các khách hàng xu t kh u có báo có thư ng xuyên thì NHNo Qu ng Nam nên có m c phí c nh tranh v i các ngân hàng khác. D ch v thanh toán tín d ng ch ng t (L/C) + V lãi su t tài tr thương m i: Hi n nay, lãi su t cho vay NHNo Qu ng Nam c n rút ng n th i gian ki m tra ch ng t ngo i t c a NHNo Qu ng Nam còn cao so v i các ngân hàng trong vòng t 1 ñ n 2 ngày làm vi c thay vì 5 ngày làm vi c theo quy thương m i khác. Do ñó, ñ h lãi su t cho vay c n tăng cư ng huy ñ nh. Vi c ki m tra ch ng t nhanh chóng s giúp khách hàng s m
 13. 25 26 ñ ng v n ngo i t , tranh th các ngu n v n r nh m h lãi su t ñ u - Xây d ng quy trình tuy n d ng cán b thanh toán qu c t vào, ch ñ ng ñáp ng k p th i nhu c u vay v n c a khách hàng. ñ m b o yêu c u ch t lư ng, m nh d n ñ b t cán b tr có năng l c, s p x p ñúng ngư i ñúng vi c theo trình ñ và yêu c u công vi c. 3.2.5. Thay ñ i cách th c ph c v khách hàng - Xây d ng ñ i ngũ cán b ngân hàng có trình ñ chuyên môn Đ ph c v khách hàng t t nh t, nhân viên NHNo Qu ng gi i nhưng ph i g n v i tư cách ñ o ñ c t t và có văn hoá. Nam c n ph i: 3.3. M t s ki n ngh - Thư ng xuyên gi i thi u v các ti n ích m i c a s n ph m d ch v v i khách hàng, l i ích mà ngư i tiêu dùng ñư c hư ng khi 3.3.1. Ki n ngh ñ i v i Chính ph và các b ngành có liên s d ng d ch v c a ngân hàng v i b n bè và ngư i thân. quan - Luôn là ngư i tư v n viên t t nh t cho khách hàng hi n có Chính ph c n ch ñ o B Công thương th c hi n có hi u và khách hàng ti m năng c a mình. qu hơn chính sách thương m i phát tri n theo hư ng khuy n khích ñ y m nh xu t kh u, qu n lý ch t ch nh p kh u nh m c i thi n cán - C n có ngh thu t giao ti p v i khách hàng, th hi n ñư c cân xu t nh p kh u, h n ch nh p siêu. ch “tâm” và ch “tình” trong quan h v i khách hàng. M r ng và nâng cao hi u qu kinh t ñ i ngo i hư ng ña - Th hi n tính chuyên nghi p và hi u qu trong th c hi n phương hoá, ña d ng hoá, duy trì m r ng th ph n trên các th nghi p v . Đ m b o chính xác, an toàn, hi u qu t o lòng tin ñ i v i trư ng quen thu c, tranh th m i cơ h i phát tri n và xâm nh p các khách hàng. th trư ng có ti m năng như các nư c ASEAN, Trung qu c, Nh t 3.2.6. M t s gi i pháp h tr khác B n, M và các nư c thu c kh i Đông Âu, B c M . 3.2.6.1. Gi i pháp khoa h c công ngh Tăng cư ng vai trò qu n lý c a Nhà nư c trong vi c th c Đ th c hi n các giao d ch thanh toán qu c t ñư c th c hi n các chính sách qu n lý ngo i h i, ti n t i xoá b qu n lý h n hi n m t cách thông su t, NHNo Qu ng Nam c n ti p t c nâng ng ch nh p kh u mà thay th b ng vi c áp d ng các bi n pháp v c p ñư ng truy n, chương trình ph n m m giao d ch ph i ñư c thu . thi t k ph i t o ra ñư c các m u ñi n chu n phù h p v i m i 3.3.2. Ki n ngh ñ i v i Ngân hàng Nông nghi p và PTNT phương th c thanh toán qu c t và thông l qu c t . Vi t Nam 3.2.6.2. Gi i pháp v nhân l c - Đ i m i công ngh ngân hàng Các gi i pháp c n ph i tri n khai ñ kh c ph c và hoàn thi n Đ i m i công ngh ngân hàng s mang l i hi u qu cao trong ch t lư ng nhân s t i NHNo Qu ng Nam g m: kinh doanh c a Ngân hàng, gi m th i gian và chi phí trong vi c x lý - Ti n hành rà soát, s p x p l i ñ i ngũ cán b làm thanh toán ch ng t , gi m th i gian trong vi c c p nh t cơ s d li u, thông tin qu c t , xây d ng tiêu chu n cán b thanh toán qu c t . báo cáo. - Đ i m i nh n th c c a ñ i ngũ cán b lãnh ñ o cũng như - Phát tri n và nâng cao ch t lư ng quan h ngân hàng ñ i nhân viên v chính sách khách hàng. lý
 14. 27 28 Xây d ng h th ng phân lo i và có chính sách quan h ñ i lý K T LU N phù h p ñ nâng cao uy tín qu c t , t o ñi u ki n t t nh t cho vi c Trong xu th qu c t hoá, toàn c u hoá như hi n nay, v i th c hi n các giao d ch t i h th ng NHNoVN. chính sách m c a h i nh p qu c t và khu v c, các ho t ñ ng kinh Nghiên c u tính kh thi và chu n b các ñi u ki n c n thi t t ñ i ngo i nói chung và ho t ñ ng thương m i, ñ u tư nói riêng c a ñ th c hi n thi t l p văn phòng ñ i di n t i các th trư ng ti m năng nư c ta v i các nư c trên th gi i ñã và ñang ngày càng m r ng và có kim ng ch XNK và thanh toán l n ñ i v i Vi t Nam, ti n t i phát tri n. Trong b i c nh ñó, phát tri n ho t ñ ng thanh toán qu c t thành l p các chi nhánh t i m t s nư c như M , Pháp, Singapore, ñang tr thành m t trong nh ng m ng ho t ñ ng d ch v l n, mang Hongkong. l i nhi u l i ích cho các NHTM. Bên c nh ñó, ñây cũng là m t lo i hình d ch v b c nh tranh r t l n ñ c bi t khi Vi t Nam tr thành thành viên chính th c c a WTO. Vi c tìm ki m gi i pháp phát tri n ho t ñ ng TQTT c a NHNoQN ñang tr thành m t yêu c u c p thi t. V i mong mu n góp ph n vào công tác nghiên c u phát tri n ho t ñ ng thanh toán qu c t t i NHNoQN, v i m c ñích và ph m vi nghiên c u c a lu n văn, lu n văn ñã ñ t ñư c nh ng k t qu sau: - Nghiên c u m t cách có h th ng nh ng lý lu n cơ b n v nghi p v ho t ñ ng TTQT nói chung, phân tích nh ng thu n l i và khó khăn c a các NHTM ñ duy trì và phát tri n ho t ñ ng thanh toán qu c t c a NHNoQN trong b i c nh gia nh p WTO. - Phân tích th c tr ng ho t ñ ng thanh toán qu c t c a NHNoQN th i gian t 2006 ñ n 2009. Qua ñó ñ tìm ra các k t qu ñ t ñư c cũng như nh ng v n ñ còn t n t i, tìm ra các nguyên nhân c a các t n t i ñó. - Trên cơ s phân tích, ñánh giá th c tr ng ho t ñ ng TTQT, lu n văn ñã ñ xu t các gi i pháp c th ñ phát tri n ho t ñ ng TTQT ñ i v i NHNoQN. Ki n ngh v i Chính ph , Ngân hàng Nông nghi p Vi t Nam, các khách hàng nh m t o ñi u ki n phát tri n ho t ñ ng thanh toán qu c t c a NHNoQN. Thông qua vi c tìm hi u các yêu c u phát tri n b n v ng, trên cơ s phân tích, ñánh giá th c tr ng phát tri n ho t ñ ng thanh toán qu c t , tình hình th c hi n các yêu c u phát tri n d ch v thanh toán qu c t t i NHNoQN trong ñi u ki n h i nh p kinh t qu c t . Đ tài ñ xu t các gi i pháp nh m phát tri n d ch v thanh toán qu c t c a ngân hàng.
 15. 29 Đ t n t i và phát tri n trong ñi u ki n ñ y bi n ñ ng và c nh tranh gay g t như hi n nay. Các ngân hàng thương m i Vi t Nam nói chung và NHNoQN nói riêng ph i luôn coi khách hàng là trung tâm trong m i ho t ñ ng c a mình, làm sao ph i hư ng t i ph c v t t nh t cho nhu c u c a khách hàng. Tuy nhiên vi c tho mãn nhu c u c a khách hàng ñó ph i ñư c th hi n thành chi n lư c phát tri n c a ngân hàng trong th i gian dài nh m s d ng có hi u qu các ngu n l c c a ngân hàng, h n ch r i ro trong quá trình th c hi n cung ng d ch v ngân hàng. B i, ch có th ngân hàng m i th c s nâng cao ñư c năng l c c nh tranh c a mình, m i th c s l n m nh, phát tri n n ñ nh, lâu dài. Vì v y, trong th i gian t i NHNoQN c n th c hi n t t hơn n a các yêu c u c a phát tri n. Các yêu c u ñó ph i tr thành các chu n m c ñ ngân hàng soi r i ho t ñ ng c a mình vào ñó và tìm ra các bi n pháp phát tri n phù h p phát tri n trong m t môi trư ng c nh tranh gay g t hi n nay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản