intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Dfg Dfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
109
lượt xem
41
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N HOÀNG THANH PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C NGÀNH Y T T NH QU NG NAM Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. VÕ XUÂN TI N Ph n bi n 1: TS. Ninh Th Thu Th y Ph n bi n 2: TS. Tr n Minh C Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 17 tháng 12năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 1 M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài Ngu n nhân l c luôn là y u t quy t ñ nh s thành công hay th t b i c a m t t ch c, m t ngành hay m t ñ a phương. Trong nh ng năm qua, ngành y t t nh Qu ng Nam ñã nh n th c ñư c t m quan tr ng c a ngu n nhân l c ñ i v i s phát tri n c a ngành nên luôn tìm cách ñ phát tri n ngu n nhân l c và ñã ñ t ñư c nh ng thành công nh t ñ nh: ñ i ngũ cán b y t ñư c tăng cư ng; trình ñ chuyên môn c a ngu n nhân l c ngày càng ñư c nâng cao; các chính sách ñãi ng , thu hút nhân l c bư c ñ u ñã ñư c quan tâm... Tuy nhiên th c ti n hi n nay nhu c u chăm sóc s c kh e c a xã h i ñang ngày càng tăng do dân s tăng nhanh, kinh t xã h i phát tri n, trong khi ñó công tác phát tri n ngu n nhân l c c a ngành y t t nh Qu ng Nam ñang b c l nhi u b t c p: thi u nhân l c tr m tr ng c v s lư ng và ch t lư ng; cơ c u nhân l c ñang m t cân ñ i theo ngành ñào t o và theo tuy n; công tác ñào t o và chính sách s d ng cán b y t chưa h p lý; chưa có ch ñ ñãi ng x ng ñáng cho cán b y t v công tác mi n núi, vùng sâu, vùng xa. Trư c th c tr ng ñó, vi c nghiên c u tìm ra các gi i pháp kh thi ñ phát tri n ngu n nhân l c ngành y t c a t nh nh m ñáp ng s nghi p chăm sóc s c kh e nhân dân trong nhi u năm t i là v n ñ h t s c c p bách và c n thi t. 2. M c tiêu nghiên c u - H th ng hóa các v n ñ lý lu n v phát tri n ngu n nhân l c. - Phân tích, ñánh giá th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c c a ngành y t t nh Qu ng Nam th i gian qua.
 4. 2 - Đ xu t các gi i pháp nh m phát tri n ngu n nhân l c ngành y t t nh Qu ng Nam trong th i gian ñ n. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u Là các v n ñ lý lu n và th c ti n liên quan ñ n vi c phát tri n ngu n nhân l c c a ngành y t t nh Qu ng Nam. Ph m vi nghiên c u - V n i dung: Đ tài ch t p trung nghiên c u các n i dung phát tri n ngu n nhân l c chuyên môn y dư c trong h công l p c a ngành y t . - V không gian: Đ tài nghiên c u các n i dung v nhân l c y t t i ñ a bàn t nh Qu ng Nam. - V th i gian: Các gi i pháp ñ xu t trong ñ tài có ý nghĩa trong nh ng năm ñ n. 4. Phương pháp nghiên c u Đ tài s d ng các phương pháp nghiên c u sau ñây: - Phương pháp phân tích th c ch ng; - Phương pháp phân tích chu n t c; - Phương pháp t ng h p, phân tích, so sánh, ñi u tra, kh o sát; - Phương pháp chuyên gia... 5. B c c c a ñ tài - Chương 1. Cơ s lý lu n v phát tri n ngu n nhân l c - Chương 2. Th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c ngành y t t nh Qu ng Nam th i gian qua - Chương 3. M t s gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c ngành y t t nh Qu ng Nam trong th i gian ñ n.
 5. 3 CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.1. NH NG V N Đ CHUNG V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.1.1. M t s khái ni m a. Nhân l c Nhân l c là ngu n l c c a m i con ngư i, g m th l c, trí l c và nhân cách. b. Ngu n nhân l c Ngu n nhân l c t ng h p cá nhân nh ng con ngư i c th tham gia vào quá trình lao ñ ng, là t ng th các y u t v th ch t và tinh th n ñư c huy ñ ng vào quá trình s n xu t. Ngu n nhân l c là t ng th nh ng ti m năng c a con ngư i (trư c h t và cơ b n nh t là ti m năng lao ñ ng), g m th l c, trí l c, nhân cách c a con ngư i ñáp ng m t cơ c u kinh t xã h i ñòi h i. c. Phát tri n ngu n nhân l c Phát tri n ngu n nhân l c là t ng th các hình th c, phương pháp, chính sách và bi n pháp nh m t o ra s thay ñ i tích c c v s lư ng, ch t lư ng và cơ c u ngu n nhân l c, ñư c bi u hi n vi c hoàn thi n và nâng cao ki n th c, k năng, nh n th c c a ngu n nhân l c, nh m ñáp ng ñòi h i v ngu n nhân l c cho s phát tri n kinh t xã h i trong t ng giai ño n phát tri n. 1.1.2. Ý nghĩa c a phát tri n ngu n nhân l c a. Nh m ñáp ng nhu c u phát tri n c a ngư i lao ñ ng. b. Là nhân t thúc ñ y s phát tri n c a t ch c. c. Là y u t quy t ñ nh s phát tri n c a m t ngành, ñ a phương hay m t qu c gia.
 6. 4 1.2. N I DUNG C A PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.2.1. Phát tri n s lư ng ngu n nhân l c Phát tri n s lư ng ngu n nhân l c là phát tri n v qui mô t ng s nhân l c và s lư ng các lo i hình nhân l c c a m t t ch c nh m ñáp ng yêu c u phát tri n c a t ch c, m t ñ a phương hay m t ngành. Phát tri n s lư ng ngu n nhân l c có ý nghĩa r t quan tr ng, vì nó ñ m b o kh năng hoàn thành m c tiêu, nhi m v c a t ch c. Tiêu chí ñánh giá: - T ng s lao ñ ng c a t ch c - S ngư i trong ñ tu i lao ñ ng; - T ng s lao ñ ng ñang làm vi c - T l lao ñ ng ñang làm vi c trong l c lư ng lao ñ ng 1.2.2. Phát tri n cơ c u ngu n nhân l c phù h p v i các nhi m v c a t ch c Cơ c u ngu n nhân l c là t tr ng, v trí c a các thành ph n nhân l c b ph n trong t ng th ngu n nhân l c c a t ch c. Đ xác ñ nh cơ c u ngu n nhân l c c n ph i căn c vào: Các lo i nhi m v và qui mô t ng lo i nhi m v c a t ch c; m c ñ hoàn thành công vi c c a ngư i lao ñ ng; các ñi u ki n v v t ch t ñ h tr cho ngư i lao ñ ng làm vi c. Phát tri n ngu n nhân l c c a m i ñ a phương ph i l a ch n cơ c u h p lý, phù h p v i cơ c u kinh t và trình ñ phát tri n kinh t xã h i t ng giai ño n. Tiêu chí ñánh giá: - Cơ c u ngu n nhân l c theo trình ñ chuyên môn; - Cơ c u ngu n nhân l c theo ngành ngh ; - Cơ c u ngu n nhân l c theo ñ tu i, gi i tính; - Cơ c u ngu n nhân l c theo vùng...
 7. 5 1.2.3. Phát tri n ki n th c chuyên môn, nghi p v c a nhân l c Ki n th c là nh ng hi u bi t chung và nh ng hi u bi t chuyên ngành v m t lĩnh v c c th c a ngư i lao ñ ng. Phát tri n ki n th c là nâng cao trình ñ h c v n, trình ñ chuyên môn, k thu t cho ngư i lao ñ ng, nó có ý nghĩa trong vi c nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu trong lao ñ ng s n xu t. Tiêu chí ñánh giá : - S lư ng v trình ñ chuyên môn, nghi p v c a ngư i lao ñ ng ñã ñ t ñư c; - T l c a t ng trình ñ chuyên môn, nghi p v trong t ng s ; - S lư ng nhân l c ñư c ñào t o các trình ñ hàng năm. 1.2.4. Phát tri n k năng c a ngu n nhân l c K năng c a ngu n nhân l c ph n ánh s hi u bi t v ngh nghi p, m c ñ tinh x o, thành th o, khéo léo c a ngư i lao ñ ng. Phát tri n k năng là nâng cao kh năng chuyên bi t ñ ñáp ng yêu c u c a công vi c trong hi n t i và tương lai.. Tiêu chí ñánh giá: - Kh năng ñ m nh n, kh năng hoàn thành công vi c; - Kh năng v n d ng ki n th c vào các thao tác c a công vi c; - Kh năng x lý tình hu ng, kh năng truy n ñ t, thu hút s chú ý, kh năng ng x trong giao ti p. 1.2.5. Nâng cao nh n th c c a ngư i lao ñ ng Trình ñ nh n th c c a ngư i lao ñ ng ñư c bi u hi n hành vi, thái ñ và cách ng x ñ i v i công vi c. Nâng cao nh n th c c a ngư i lao ñ ng nh m giúp cho h hoàn thành nhi m v .
 8. 6 Tiêu chí ñ ñánh giá: - Ý th c t ch c k lu t, tinh th n t giác và h p tác; - Trách nhi m và ni m say mê ngh nghi p, năng ñ ng trong công vi c; - M c ñ hài lòng c a khách hàng, c a ngư i ñư c cung c p d ch v . 1.2.6. Nâng cao trình ñ th ch t cho ngư i lao ñ ng Trình ñ th ch t là m t trong các tiêu chí ph n ánh ch t lư ng c a ngu n nhân l c, nó ñư c bi u hi n ra bên ngoài thông qua tình tr ng s c kh e, ñ tu i, gi i tính c a ngu n nhân l c. Chi u cao, cân n ng và kh năng thích nghi v i môi trư ng làm vi c cũng ph n ánh trình ñ th ch t c a nhân l c. Tiêu chí ñánh giá: - Tu i th bình quân; - Cơ c u ngu n nhân l c v ñ tu i, gi i tính; - Chi u cao và cân n ng trung bình c a ngư i lao ñ ng; - Các ch tiêu t ng h p phân lo i s c kh e... 1.2.7. Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng Đ ng l c là nh ng gì thúc ñ y, kích thích ngư i lao ñ ng làm vi c. T o ñ ng l c là h th ng các ho t ñ ng c a nhà qu n lý nh m khích l ngư i lao ñ ng làm vi c. Đ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng ñư c th c hi n thông qua các y u t v t ch t (ti n lương, thư ng, ph c p, phúc l i xã h i) ho c phi v t ch t (khuy n khích, khen thư ng, s thăng ti n, c i thi n môi trư ng làm vi c, ñư c ñào t o...) Đ i v i ngư i lao ñ ng, ñ ng l c thúc ñ y là nhân t quy t ñ nh ñ n hành vi và hi u qu công vi c. Đ i v i t ch c s t o kh năng c nh tranh, t o ti n ñ cho t ch c phát tri n.
 9. 7 Tiêu chí ñánh giá: - Th c hi n công b ng, minh b ch công tác chi tr ti n lương, thư ng, ph c p, phúc l i xã h i cho ngư i lao ñ ng; - Th c hi n dân ch , h p lý các chính sách v ñ b t, b trí cán b , phân c p phân quy n cho c p dư i, ñào t o nâng cao trình ñ chuyên môn, k năng ngh nghi p; - Tình hình c i thi n môi trư ng, ñi u ki n làm vi c... 1.3. Đ C ĐI M NGÀNH Y T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.3.1. Th i gian ñào t o nhân viên y t dài hơn các ngành khác\ 1.3.2. K năng nhân l c ph i ñư c ñào t o liên t c 1.3.3. Nhân viên y t ph i có y ñ c 1.3.4. Ch u áp l c v th i gian và môi trư ng làm vi c 1.4. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C NGÀNH Y T 1.4.1. Các nhân t bên ngoài: a. Các ñi u ki n t nhiên Đ a hình nh hư ng ñ n phân b nhân l c y t . Th i ti t, khí h u nh hư ng ñ n mô hình b nh t t c a ñ a phương. b. Các ñi u ki n kinh t - xã h i - Qui mô dân s Dân s tăng lên ñòi h i s lư ng nhân viên y t ph i tăng lên tương ng. - Trình ñ phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a phương Kinh t xã h i phát tri n, nh n th c v b o v s c kh e nâng cao, nhu c u khám ch a b nh ngày càng l n, ñòi h i tăng cung nhân l cyt .
 10. 8 - Nh n th c c a ngư i dân v v n ñ s c kh e Trang b cho ngư i dân ki n th c ban ñ u v t chăm sóc s c kh e, phòng b nh hơn ch a b nh s gi m c u nhân l c y t . 1.4.2. Các nhân t thu c ngành y t a. S phát tri n c a ngành y t S phát tri n các cơ s y t ñòi h i ph i phát tri n ngu n nhân l c y t c v s lư ng, ch t lư ng và cơ c u h p lý. b. Môi trư ng làm vi c c a nhân viên y t Nhân l c y t c n có môi trư ng b nh nhân và thi t b h tr ñ phát huy năng l c khám ch a b nh. c. Ch ñ ñãi ng c a nhà nư c ñ i v i nhân viên y t Ngh y là lo i lao ñ ng ñ c bi t, nh hư ng tr c ti p ñ n s c kh e, tính m ng ngư i b nh nên áp l c trong công vi c r t l n, do ñó c n có ch ñ ñãi ng ñ c bi t hơn các ngành khác, có th b ng v t ch t ho c tinh th n. d. S phát tri n c a các cơ s ñào t o nhân l c y t Cơ s ñào t o nhân l c y t quy t ñ nh ngu n cung và ch t lư ng ngu n nhân l c y t . Đ i ngũ cán b gi ng d y v a là nhân l c y t v a quy t ñ nh ch t lư ng ki n th c và k năng c a ngu n nhân l cyt . e. Chính sách thu hút nhân l c y t Hi n nay, nhân l c y t có trình ñ cao có xu hư ng hư ng v các ñô th l n v i ñi u ki n làm vi c h p d n. Các ñ a phương nghèo c n có chính sách m nh ñ thu hút. g. Kh năng ñ u tư tài chính c a nhà nư c Đây là y u t quy t ñ nh kh năng ñào t o, thu hút và s d ng có hi u qu nhân l c y t .
 11. 9 CHƯƠNG 2 TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C NGÀNH Y T T NH QU NG NAM TH I GIAN QUA 2.1. TÌNH HÌNH CƠ B N C A T NH QU NG NAM NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C NGÀNH Y T 2.1.1. M t s ñ c ñi m t nhiên, kinh t , xã h i a. Đ c ñi m t nhiên Qu ng Nam có ñ a bàn r ng, ñ a hình ph c t p, ngư i dân mi n núi khó ti p c n v i các d ch v y t . Th i ti t, khí h u kh c nghi t, môi trư ng ô nhi m r t d gây ra d ch b nh. b. Đ c ñi m kinh t Kinh t phát tri n, tích lũy xã h i tăng, t o ñi u ki n m r ng qui mô và xây d ng m i các cơ s y t , mua s m nhi u trang thi t b k thu t cao. Thu nh p c a ngư i dân ngày càng tăng lên ñã xu t hi n thêm nhi u nhu c u m i v khám ch a b nh. c. Đ c ñi m xã h i Qui mô dân s không ng ng tăng lên (0.3%/ năm); t l h nghèo cao; ñ i tư ng chính sách, ngư i có công, b o tr xã h i, tr em dư i 6 tu i khá l n; t p quán l c h u c a ñ ng bào mi n núi... 2.1.2. Tình hình phát tri n ngành y t t nh Qu ng Nam th i gian qua a. Tình hình phát tri n các cơ s y t Năm 2000, c t nh có 2 b nh vi n tuy n t nh, 13 b nh vi n tuy n huy n, 217 tr m y t xã, 2.832 giư ng b nh . Đ n năm 2010 ñã tăng lên 8 b nh vi n tuy n t nh, 15 b nh vi n tuy n huy n và 241 tr m y t xã, 3.958 giư ng b nh.
 12. 10 b. Tình hình ñ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b Ngoài h th ng các b nh vi n ña khoa t nh và huy n, ñã thành l p ñư c nhi u b nh vi n chuyên khoa như: nhi, lao, tâm th n, y h c c truy n. Đ u tư ngày càng nhi u trang thi t b tiên ti n, hi n ñ i; m ng lư i y t d phòng ñư c c ng c . c. Th c tr ng mô hình b nh t t trên ñ a bàn Mô hình b nh t t c a m t vùng kinh t - xã h i còn kém phát tri n: b nh nhi m trùng, ký sinh trùng và suy dinh dư ng tr em, tai n n, ng ñ c, ch n thương và các b nh tâm th n, ung bư u gia tăng. 2.2. TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C NGÀNH Y T T NH QU NG NAM TH I GIAN QUA 2.2.1. Th c tr ng phát tri n s lư ng ngu n nhân l c ngành y t a. Dân s và s lư ng cán b y t Qui mô dân s c a t nh liên t c tăng lên qua các năm, trong khi ñó t ng s cán b y t bi n ñ ng không nhi u và b t thư ng, d n ñ n tình tr ng s lư ng nhân l c y t không ñáp ng nhu c u so v i qui mô dân s . B ng 2.4. Dân s và s lư ng cán b y t t 2005-2010 Đvt : Ngư i Ch tiêu 2005 2007 2009 2010 Dân s trung bình 1.407.417 1.413.924 1.423.537 1.427.137 T c ñ phát tri n so 100 100,22 100,40 100,25 v i năm trư c (%) T ng s nhân l c y 3.875 4.143 4.111 4.171 t T c ñ phát tri n so 100 101,00 99,66 101,46 v i năm trư c (%)
 13. 11 b. S lư ng ngu n nhân l c y t theo ngành ñào t o S lư ng nhân l c y t theo ngành ñào t o năm 2010 so v i năm 2005 có tăng, nhưng v i các m c ñ không ñ ng ñ u: s y sĩ, n h sinh tăng không ñáng k ; ñ c bi t s bác sĩ, ñi u dư ng, dư c sĩ ñ i h c có xu hư ng gi m so v i năm 2007. Nguyên nhân là s cán b y t , nh t là bác sĩ và dư c sĩ ñ i h c m i ra trư ng không mu n v công tác t i Qu ng Nam, ñ ng th i bác sĩ ñang công tác t i t nh có xu hư ng chuy n ñ n thành ph Đà N ng ho c ra làm cho các cơ s y t thu c khu v c tư nhân. B ng 2.5. S lư ng nhân l c y t theo ngành ñào t o t 2005-2010 Đvt : Ngư i Ngành ñào t o 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bác sĩ 644 658 702 667 632 656 Y sĩ 976 1.027 1.029 1.058 1.024 1.048 K thu t viên y t 228 254 237 194 235 236 Đi u dư ng 835 874 829 837 787 799 N h sinh 444 492 491 524 485 501 Dư c sĩ ñ i h c 27 38 43 34 35 40 Dư c sĩ trung h c 152 164 178 183 232 242 2.2.2. Th c tr ng phát tri n cơ c u ngu n nhân l c ngành yt a. Cơ c u ngu n nhân l c y t theo ngành ñào t o T l các lo i hình nhân l c y t t nh Qu ng Nam hi n nay chưa ñáp ng cơ c u h p lý theo qui ñ nh, th hi n : - T l ñi u dư ng và n h sinh / bác s (h lâm sàng) là 1,98; m c này khá th p so v i t l khuy n cáo c a T ch c Y t th gi i là 3,0;
 14. 12 - T l dư c s ñ i h c / bác s là 0,06, m c này r t th p so v i m c khuy n cáo c a T ch c Y t th gi i là 0,20; - T l dư c sĩ ñ i h c / dư c sĩ trung h c là 0,17, theo qui ñ nh c a B Y t c n ñ t m c 0,4. b. Cơ c u ngu n nhân l c y t theo tuy n - Cơ c u s lư ng ngu n nhân l c theo tuy n Nhân l c y t phân b không h p lý gi a các tuy n, t p trung nhi u các cơ s y t tuy n t nh (38,28%), trong khi ñó, tuy n huy n có dân s cao hơn nhưng cán b y t ch chi m 33,83%. tuy n xã, bình quân m i tr m y t xã có 4,8 nhân viên, chưa ñ s lư ng theo qui ñ nh c a B Y t , do ñó h u h t các tr m y t xã khu v c mi n núi, vùng sâu ñ u thi u cán b , ñ c bi t là bác sĩ, là nguyên nhân c a tình tr ng quá t i thư ng xuyên tuy n trên. - Cơ c u ngành ñào t o ngu n nhân l c theo tuy n S lư ng bác sĩ t p trung tuy n t nh chi m 46%; tuy n huy n có 43%; trong khi ñó tuy n xã ch có hơn 10%. S lư ng y sĩ t p trung khá nhi u tuy n xã. V i tình tr ng thi u bác sĩ ñi u tr , l c lư ng y sĩ ñã góp ph n tích c c trong công tác khám ch a b nh tuy n dư i, ñ c bi t là tuy n xã. Theo th ng kê c a S Y t , s lư ng y sĩ tuy n xã chi m 58%, trong khi tuy n huy n 28% và tuy n t nh ch có 12%. S lư ng k thu t viên y t t p trung cao nh t tuy n t nh (63%); tuy n xã r t ít k thu t viên (2,5%). Nguyên nhân tình tr ng này là do lo i hình nhân l c này ph i g n li n v i máy móc thi t b y t , trong khi ñó tuy n xã vi c ñ u tư thi t b r t sơ sài. S lư ng ñi u dư ng có trình ñ ñ i h c r t ít, chi m t l 4% trên t ng s cán b ñi u dư ng, và ña s công tác t i các cơ s y t tuy n t nh. tuy n xã ch có ñi u dư ng trung h c và sơ h c.
 15. 13 N h sinh hi n ñang công tác ch y u tuy n xã (49%), s còn l i phân b ñ u t nh và huy n. H u h t n h sinh có trình ñ trung h c và sơ h c,. Cán b dư c sĩ ñ i h c c a Qu ng Nam hi n nay ch có 40 ngư i, chi m chưa ñ n 1% nhân l c ngành y t , ch y u t p trung tuy n t nh (68%), s còn l i làm vi c tuy n huy n (32%). Riêng dư c sĩ có trình ñ trung h c thì phân b tương ñ i ñ u 3 tuy n, trong ñó tuy n xã chi m 25% trong t ng s dư c sĩ trung h c. 2.2.3. Th c tr ng phát tri n ki n th c chuyên môn, nghi p v c a nhân viên y t T năm 2006 – 2010, ñã ñào t o ñư c 2 ti n sĩ, 1 bác sĩ n i trú, 24 th c sĩ, 9 bác sĩ chuyên khoa II, 114 bác sĩ chuyên khoa I, 4 dư c sĩ chuyên khoa I và 206 bác sĩ, dư c sĩ ñ i h c. Các hình th c ñào t o ch y u là: Đào t o h chính qui trình ñ ñ i h c theo hình th c c tuy n và hình th c theo ñ a ch s d ng; ñào t o h liên thông trình ñ ñ i h c theo hình th c t p trung 4 năm và hình th c v a h c v a làm. Tuy nhiên, hi n tr ng phát tri n ki n th c nhân l c y t th i gian qua còn b t c p: - S lư ng cán b y t ñư c c ñi h c nâng cao trình ñ t ñ i h c tr lên hàng năm không nhi u (chi m kho ng 1 - 2% trong s cán b y t toàn t nh). Nguyên nhân c a tình tr ng này là ngu n tuy n sinh ñ u vào ñang r t khó khăn. - Các lo i hình nhân l c y t có trình ñ càng cao thì s lư ng ngư i ñi h c càng ít. Nguyên nhân do các năm qua ngành y t thi u bác sĩ nên r t khó b trí ñi h c, m t khác chính sách h tr ñào t o sau ñ i h c c a t nh chưa ñ m nh ñ bác sĩ yên tâm ñi h c nâng cao trình ñ .
 16. 14 2.2.4. Th c tr ng phát tri n k năng c a nhân viên y t Trong th i gian 2006-2010, ngành y t ñã t ch c ñào t o nâng cao k năng cho nhân viên y t v i 25 n i dung ñào t o và 1.673 lư t cán b tham gia. Th c hi n Quy t ñ nh s 1816/QĐ-BYT c a B Y t v c cán b luân phiên t tuy n trên v h tr tuy n dư i, ngành y t t nh ñã ñón nh n nhi u ñ t bác sĩ tuy n trung ương v truy n ñ t kinh nghi m, ñào t o k năng cho y, bác sĩ tuy n t nh. Đ ng th i ñã t ch c ñưa bác sĩ tuy n t nh v huy n hu n luy n b sung k năng ngh nghi p cho nhân viên y t tuy n huy n. Tuy nhiên, vi c phát tri n k năng ngu n nhân l c y t ñang ph i ñ i m t v i các thách th c, ñó là: - K năng nhân l c y t chưa tương ng và chưa ñáp ng k p v i vi c ñ u tư trang thi t b y t k thu t cao; - Năng l c th c hành c a sinh viên khi ra trư ng h n ch ; - Không có ñ i ngũ nhân l c ch t lư ng cao, các chuyên gia ñ u ñàn ñ ñào t o k năng. 2.2.5. Th c tr ng nâng cao y ñ c c a nhân viên y t Trong th i gian qua, công tác rèn luy n và nâng cao y ñ c trong ngành y t t nh Qu ng Nam ñã ñư c tri n khai m t cách thư ng xuyên và ñ ng b , t t c các cơ s khám ch a b nh ñ u ñã xây d ng chương trình hành ñ ng nâng cao y ñ c ng n h n và dài h n. Cu c v n ñ ng “H c t p và làm theo t m gương ñ o ñ c H Chí Minh” ñã có tác ñ ng m nh m ñ n vi c rèn luy n y ñ c c a nhân viên y t . Dù v y, trong th i gian qua, v n còn tình tr ng m t b ph n y bác sĩ, cán b công ch c có bi u hi n vi ph m y ñ c ñã gây ra h u qu là m t b ph n nhân dân ñã có bi u hi n thi u tin tư ng khi ñ n khám ch a b nh t i các cơ s y t công l p.
 17. 15 2.2.6. Th c tr ng nâng cao trình ñ th ch t c a nhân viên yt Hi n nay m i ch y u d ng l i vi c th c hi n các chính sách chung c a nhà nư c v các ch ñ ñ c thù ñ i v i ngư i lao ñ ng làm vi c trong các môi trư ng ñ c h i, d b nhi m b nh. Do ngu n kinh phí h n h p nên các cơ s khám ch a b nh v n chưa có nhi u ho t ñ ng c i thi n s c kh e, rèn luy n th l c và nâng cao ñ i s ng văn hóa tinh th n cho cán b , nhân viên. Tuy nhiên, v m t ñ tu i và gi i tính c a ñ i ngũ cán b y t hi n nay có nhi u bi u hi n tích c c : - Cán b y t n chi m ña s nhân l c y t (63%). - S cán b y t trong ñ tu i t 30 - 50 chi m t tr ng cao nh t (65%) ; s cán b tr dư i 30 tu i chi m t l 22%. Đa s nhân l c y t trong ñ tu i dư i 50 chi m hơn 87%. 2.2.7. Th c tr ng nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ñ i v i nhân viên y t - Ch ñ ph c p c a nhà nư c ñ i v i nhân viên ngành y t nhìn chung còn th p, chưa th a ñáng, chưa tương x ng v i lao ñ ng ñ c thù c a ngành. Trong khi ñó, t nh và ngành y t chưa có ch ñ ñãi ng riêng ñ b sung phù h p. - Đ nh m c ph c p ch m thay ñ i ñã l c h u so v i m c lương t i thi u và giá c th trư ng. - Các ch ñ ph c p tr c, ph c p ph u thu t có cách tính chi tr b ng ti n theo giá tr tuy t ñ i chưa h p lý. - Các ch ñ ph c p hi n nay chưa ñ m b o ñư c tính công b ng gi a lao ñ ng ngành y t so v i các ngành khác và chưa ñ s c h p d n ñ thu hút cán b y t v công tác t i vùng sâu, vùng xa ho c các chuyên khoa ñ c thù.
 18. 16 - Chính sách tuy n d ng và ñãi ng ñ i v i nhân l c y t chưa ñ s c thu hút ñư c bác sĩ, dư c sĩ ñ i h c theo nhu c u; chưa có chính sách thu hút riêng cho ngành y t . 2.3. NGUYÊN NHÂN C A TH C TR NG CH M PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C NGÀNH Y T T NH QU NG NAM TH I GIAN QUA 2.3.1. Chưa xây d ng chi n lư c phát tri n nhân l c ngành yt Ngành Y t chưa th t s nh n th c ñư c t m quan tr ng c a vi c phát tri n ngu n nhân l c, chưa xác ñ nh ñây là khâu ñ t phá ñ i v i phát tri n s nghi p chăm sóc s c kh e nhân dân c a t nh. Do chưa xây d ng ñư c chi n lư c nhân l c nên hi n nay, cơ c u nhân l c y t m t cân ñ i, nh hư ng l n ñ n ch t lư ng khám ch a b nh. 2.3.2. Ch ñ ñãi ng ñ i v i nhân viên y t chưa phù h p Vi c t o ñi u ki n làm vi c và phát tri n ngh nghi p cho ñ i ngũ y bác sĩ chưa ñư c lãnh ñ o ngành quan tâm th a ñáng. Các ch ñ ph c p hi n hành quá l c h u, không ñư c ñi u ch nh k p th i. Giá d ch v khám ch a b nh theo yêu c u ch m ñư c ñi u ch nh theo th trư ng, làm cho thu nh p c a nhân viên y t gi m ñi tương ñ i. 2.3.3. Chính sách thu hút nhân l c y t chưa có hi u qu Nguyên nhân cơ b n nh t v n là môi trư ng làm vi c t i các cơ s y t chưa h p d n, chưa ñ s c thu hút bác sĩ, dư c sĩ ñ i h c và ngư i có chuyên môn gi i v làm vi c. 2.3.4. Cơ s ñào t o nhân l c y t chưa phát tri n T nhi u năm nay, Trư ng Cao ñ ng y t Qu ng Nam ñã ñư c t nh quan tâm ñ u tư xây d ng. Tuy nhiên, do ngân sách h n ch nên th i gian ñ u tư kéo dài, nh hư ng ñ n qui mô tuy n sinh hàng năm và vi c m thêm các ngành ñào t o theo nhu c u c a t nh.
 19. 17 CHƯƠNG 3 M TS GI I PHÁP PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C NGÀNH Y T T NH QU NG NAM TRONG TH I GIAN Đ N 3.1. CÁC CĂN C C A VI C XÂY D NG GI I PHÁP 3.1.1. Xu t phát t yêu c u nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh c a nhân dân 3.1.2. Xu t phát t yêu c u c a tính ch t k thu t trong ngh nghi p 3.1.3. M t s quan ñi m khi xây d ng gi i pháp - B o ñ m cung c p ñ ngu n nhân l c y t công l p theo cơ c u h p lý - Th c hi n tuy n d ng, s d ng cán b phù h p theo năng l c chuyên môn - Nâng cao ch t lư ng, hi u qu và tính năng ñ ng c a cơ s ñào t o nhân l c y t . - Quan tâm các chính sách ñãi ng , chính sách thu hút phù h p ñ phát tri n ñ i ngũ nhân l c y t có trình ñ k thu t cao. 3.2. D BÁO NHU C U NHÂN L C NGÀNH Y T Đ N NĂM 2015 3.2.1. Các căn c d báo 3.2.2. K t qu d báo nhu c u nhân l c ngành y t ñ n năm 2015 a. D báo nhu c u b sung nhân l c y t ch y u theo ngành ñào t o ñ n năm 2015 Theo ư c tính thì trong giai ño n t nay ñ n năm 2015, nhân l c các lo i hình ch y u ngành y t t nh Qu ng Nam c n b sung
 20. 18 kho ng 1.460 ngư i, trung bình hàng năm c n b sung kho ng g n 300 ngư i, trong s ñó hàng năm c n kho ng 50 bác sĩ, 230 nhân viên ñi u dư ng, n h sinh, k thu t viên y t và 15 - 20 dư c sĩ ñ i h c. Trong s nhân viên ñi u dư ng, n h sinh và k thu t viên y t c n b sung, t p trung b sung lo i hình nhân viên ñi u dư ng và k thu t viên y t . b. D báo nhu c u b sung nhân l c ch y u ngành y t phân b theo tuy n ñ n năm 2015 - Tuy n t nh: 92 bác sĩ, 503 ñi u dư ng, 45 dư c sĩ ñ i h c. - Tuy n huy n: 73 bác sĩ, 598 ñi u dư ng, 33 dư c sĩ ñ i h c. - Tuy n xã: 82 bác sĩ, 50 ñi u dư ng. 3.3. M T S GI I PHÁP 3.3.1. Xây d ng chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c ngành y t Chi n lư c phát tri n nhân l c ph i ñ t ñư c m c tiêu thu hút, ñào t o và s d ng t t s lư ng, năng l c và trình ñ cán b phù h p v i các chuyên ngành ñáp ng các d ch v y t trên ñ a bàn. N i dung phát tri n nhân l c y t c n ph i ñư c phân tích ñ y ñ v nhu c u y t ; xác ñ nh mô hình b nh t t và nhu c u chăm sóc y t c a ngư i dân ñ ch n ngành ưu tiên ñào t o và phân b nhân l c v s lư ng, cơ c u ng v i t ng tuy n t t nh ñ n xã. Ngành y t c n xây d ng chương trình, gi i pháp c th cho cho l trình ñ n năm 2015, ñ nh hư ng ñ n năm 2020 và nh ng năm ti p theo ñ thu hút, ñào t o m i, ñ ng th i gi ñư c ngu n nhân l c hi n có nh m tăng s lư ng, ch t lư ng y bác sĩ, t o ñi u ki n ñ tăng ch t lư ng khám ch a b nh. 3.3.2. Hoàn thi n cơ c u ngu n nhân l c c a ngành y t a. Cơ c u nhân l c ñ m b o t l theo ngành ñào t o

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản