intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
41
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> SA THỊ THU TRANG<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUD10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> i<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> SA THỊ THU TRANG<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUD10<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng<br /> Mã số: 60340201<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN THỊ THÁI HÀ<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> PGS.TS. Trần Thị Thái Hà<br /> <br /> TS. Lê Trung Thành<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 6<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ<br /> TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI<br /> <br /> SẢN TRONG DOANH<br /> <br /> NGHIỆP ........................................................................................................... 9<br /> 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ................................................................. 9<br /> 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN DOANH<br /> NGHIỆP ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1 Khái niệm tài sản doanh nghiệp .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 Phân loại tài sản ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.<br /> ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN<br /> VĂN .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Phương pháp luận chung ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Phương pháp thống kê mô tả và phân tích số liệu thống kê mô tả Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Phương pháp so sánh .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ................... Error! Bookmark not defined.<br /> iii<br /> <br /> 2.2.1. Bước 1 - Xác định vấn đề ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Bước 2 - Tìm hiểu các khái niệm, lý thuyết và các nghiên cứu liên quan<br /> ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Bước 3 –Xây dựng giả thiết..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Bước 4 - Xây dựng đề cương nghiên cứu Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.5. Bước 5 - Thu thập dữ liệu ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.6. Bước 6 - Xử lý dữ liệu thu thập ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.7. Bước 7 – Trình bày kết quả và viết báo cáo.Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUD10Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY<br /> DỰNG HUD10 ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây<br /> dựng HUD10. .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức. ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của CP đầu tư và xây dựng HUD10<br /> giai đoạn từ năm 2013-2015 ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUD10 ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1 Cơ cấu tài sản của công ty. .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng<br /> HUD10 trong giai đoạn 2013 - 2015 ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản Công ty Cổ phần Đầu tư<br /> và xây dựngHUD10 ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ<br /> DỤNG TÀI SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG<br /> HUD10 ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ<br /> VÀ XÂY DỰNG HUD10. ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạnError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.2.3. Một số giải pháp khác ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3 KIẾN NGHỊ ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 13<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2