intTypePromotion=1

TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ 12- CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH LOẠI

Chia sẻ: Trần Minh Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

5
1.657
lượt xem
461
download

TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ 12- CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH LOẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tóm tắt lý thuyết hóa vô cơ 12 giúp các bạn ôn thi đại học tốt hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ 12- CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH LOẠI

  1. TÓM T T LÝ THUY T HÓA VÔ CƠ 12 CHƯƠNG 5: ð I CƯƠNG V KIM LO I Bài 18: TÍNH CH T C A KIM LO I – DÃY ðI N HÓA C A KIM LO I I./ Tính ch t v t lí: Kim lo i có nh ng tính ch t v t lí chung :Tính d o - Tính d n ñi n - Tính d n nhi t - Ánh kim Tính ch t v t lí chung c a kim lo i gây nên b i s có m t c a các electron t do trong m ng tinh th kim lo i. II./ Tính ch t hóa h c: Tính ch t hóa h c chung c a kim lo i là tính kh (d b oxi hóa) M ---> Mn+ + ne (n=1,2 ho c 3e) 1./ Tác d ng v i phi kim: o o 2Fe + 3Cl2 t → 2FeCl3  Cu + Cl2 t → CuCl2  Thí d : o to 4Al + 3O2  → 2Al2O3  Fe + S  → FeS  t 2./ Tác d ng v i dung d ch axit: a./ V i dung d ch axit HCl , H2SO4 loãng: (tr Cu , Ag , Hg , Pt, Au) → mu i + H2. Thí d : Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2  b./ V i dung d ch HNO3 , H2SO4 ñ c: (tr Pt , Au ) → mu i + s n ph m kh + nư c. o Thí d : 3Cu + 8HNO3 (loãng) t → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O  to Fe + 4HNO3 (loãng)  → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O  to Cu + 2H2SO4 (ñ c)  → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O  Chú ý: HNO3 , H2SO4 ñ c ngu i không ph n ng v i các kim lo i Al , Fe, Cr … 3./ Tác d ng v i nư c: Li , K , Ba , Ca , Na + nư c nhi t ñ thư ng → bazơ + H2 Thí d : 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2  4./ Tác d ng v i dung d ch mu i: kim lo i m nh hơn kh ion c a kim lo i y u hơn trong dung d ch mu i thành kim lo i t do. Thí d : Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu  ði u ki n ñ kim lo i A ñ y kim lo i B ra kh i mu i : A + Bn+ + Kim lo i A ñ ng trư c kim lo i B trong dãy ho t ñ ng hóa h c +Kim lo i A không tan trong nư c +Mu i t o thành ph i tan III./ Dãy ñi n hóa c a kim lo i: 1./ Dãy ñi n hóa c a kim lo i: K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H Cu2+ Fe3+ Hg2+ Ag+ Pt2+ Au3+ Tính oxi hóa c a ion kim lo i tăng d n H2 Cu Fe2+ Hg Ag Pt Au K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb Tính kh c a kim lo i gi m d n 2./ Ý nghĩa c a dãy ñi n hóa: D ñoán chi u c a ph n ng gi a 2 c p oxi hóa kh x y ra theo chi u: ch t oxi hóa m nh hơn s oxi hóa chát kh m nh hơn sinh ra ch t oxi hóa y u hơn và ch t kh y u hơn.( qui t c α ) Thí d : ph n ng gi a 2 c p Fe2+/Fe và Cu2+/Cu là: Cu2+ + Fe2+ + Fe  → Cu Oxh m nh kh m nh oxh y u kh y u Fe2+ Cu2+ Fe Cu http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p 1
  2. Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu Toång quaùt: Giaû söû coù 2 caëp oxi hoaù – khöû X /X vaø Yy+/Y (caëp Xx+/X ñöùng tröôùc caëp Yy+/Y). x+ Xx+ Yy+ Y X Phương trình ph n ng : Yy+ + X → Xx+ + Y Bài 20: S ĂN MÒN KIM LO I I./ Khái ni m: S ăn mòn kim lo i là s phá h y KL ho c h p kim do tác d ng c a các ch t trong môi trư ng xung quanh. M ----> Mn+ + ne II./ Các d ng ăn mòn kim lo i: 1./ Ăn mòn hóa h c: là quá trình oxi hóa - kh , trong ñó các electron c a kim lo i ñư c chuy n tr c ti p ñ n các ch t trong môi trư ng. 2./ Ăn mòn ñi n hóa h c: a./ Khái ni m: ăn mòn ñi n hóa là quá trình oxi hóa – kh , trong ñó kim lo i b ăn mòn do tác d ng c a dung d ch ch t ñi n li và t o nên dòng electron chuy n d i t c c âm ñ n c c dương. b./ Cơ ch : + C c âm: kim lo i có tính kh m nh hơn b oxi hóa. + C c dương: kim lo i có tính kh y u hơn. III./ Ch ng ăn mòn kim lo i: a./ Phương pháp b o v b m t: b./ Phương pháp ñi n hóa: N i kim lo i c n b o v v i m t kim lo i có tính kh m nh hơn. Thí d : ñ b o v v tàu bi n làm b ng thép ngư i ta g n vào nh ng m t ngoài c a v tàu (ph n chìm dư i nư c) nh ng lá k m (Zn). Bài 21: ðI U CH KIM LO I I./Nguyên t c: Kh ion kim lo i thành nguyên t . Mn+ + ne ----> M II./ Phương pháp: 1./ Phương pháp nhi t luy n: dùng ñi u ch nh ng kim lo i (sau Al) như: Zn , Fe , Sn , Pb , Cu , Hg … Dùng các ch t kh m nh như: C , CO , H2 ho c Al ñ kh các ion kim lo i trong oxit nhi t ñ cao. o o Thí d : PbO + H2 t → Pb + H2O  Fe2O3 + 3CO t → 2Fe + 3CO2  2./ phương pháp th y luy n: dùng ñi u ch nh ng kim lo i Cu , Ag , Hg … Dùng kim lo i có tính kh m nh hơn ñ kh ion kim lo i trong dung d ch mu i Thí d : Fe + CuSO4 ---> Cu + FeSO4 3./ Phương pháp ñi n phân: a./ ñi n phân nóng ch y: ñi u ch nh ng kim lo i K , Na , Ca , Mg , Al. ði n phân nóng ch y các h p ch t (mu i, oxit, bazơ) c a chúng. Thí d : 2NaCl ñpnc → 2Na + Cl2  MgCl2 ñpnc → Mg + Cl2  2Al2O3 ñpnc → 4Al + 3O2   b./ ði n phân dung d ch: ñi u ch kim lo i ñ ng sau Al. Thí d : CuCl2 ñpdd → Cu + Cl2  4AgNO3 + 2H2O ñpdd → 4Ag + O2 + 4HNO3   CuSO4 + 2H2O  → 2Cu + 2H2SO4 + O2  ñpdd AIt c./Tính lư ng ch t thu ñư c các ñi n c c m= 96500n m: Kh i lư ng ch t thu ñư c các ñi n c c A: Kh i lư ng mol nguyên t (hay M) I: Cư ng ñ dòng ñi n (ampe0 t : Th i gian (giây) http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p 2
  3. n : s electron mà nguyên t hay ion cho ho c nh n Chương 6: KIM LO I KI M , KIM LO I KI M TH , NHÔM Bài 25: KIM LO I KI M VÀ H P CH T QUAN TR NG C A KIM LO I KI M A./ Kim lo i ki m: I./ V trí trong b ng tu n hoàn, c u hình electron: Kim lo i ki m g m: Liti (Li) , Natri (Na) , Kali (K) , Rubiñi (Rb) , Xesi (Cs) , Franxi (Fr). Thu c nhóm IA C u hình electron: ns1 ð u có 1e l p ngoài cùng Li (Z=3) 1s22s1 hay [He]2s1 Na (Z=11) 1s22s22p63s1 hay [Ne]3s1 K (Z=19) 1s22s22p63s23p64s1 hay [Ar]4s1 II./ Tính ch t hóa h c: Có tính kh m nh: M ---> M+ + e 1./ Tác d ng v i phi kim: Thí d : 4Na + O2 ---> 2Na2O 2Na + Cl2 ---> 2NaCl 2./ Tác d ng v i axit (HCl , H2SO4 loãng): t o mu i và H2 Thí d : 2Na + 2HCl ---> 2NaCl + H2↑ 3./ Tác d ng v i nư c: t o dung d ch ki m và H2 Thí d : 2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2↑ III./ ði u ch : 1./ Nguyên t c: kh ion kim lo i ki m thành nguyên t . 2./ Phương pháp: ñi n phân nóng ch y mu i halogen ho c hidroxit c a chúng. Thí d : ñi u ch Na b ng cách ñi n phân nóng ch y NaCl và NaOH PTðP: 2NaCl ñpnc → 2Na + Cl2   4NaOH ñpnc → 4Na + 2H2O + O2  B./ M t s h p ch t quan tr ng c a kim lo i ki m: I./ Natri hidroxit – NaOH + Tác d ng v i axit: t o và nư c NaOH + HCl ---> NaCl + H2O + Tác d ng v i oxit axit: CO2 +2 NaOH ---> Na2CO3 + H2O (1) CO2 + NaOH ---> NaHCO3 (2) n NaOH L pt l : f = nCO2 * 2 ≤ f : Na2CO3 * f ≤ 1 : NaHCO3 * 1〈 f 〈 2 : NaHCO3 & Na2CO3 Na2CO3 + H2O * NaOH (dư) + CO2 NaHCO3 * NaOH + CO2 (dư) Thí d : 2NaOH + CO2 ---> Na2CO3 + H2O + Tác d ng v i dung d ch mu i: Thí d : 2NaOH + CuSO4 ---> Na2SO4 + Cu(OH)2↓ II./ Natri hidrocacbonat – NaHCO3 o 1./ ph n ng phân h y: 2NaHCO3 t → Na2CO3 + CO2 + H2O  2./ Tính lư ng tính: + Tác d ng v i axit: NaHCO3 + HCl ---> NaCl + CO2 + H2O + Tác d ng v i dung d ch bazơ: NaHCO3 + NaOH ---> Na2CO3 + H2O III./ Natri cacbonat – Na2CO3 + Tác d ng v i dung d ch axit m nh: Na2CO3 + 2HCl ---> 2NaCl + CO2 + H2O Mu i cacbonat c a kim lo i ki m trong nư c cho môi trư ng ki m IV./ Kali nitrat: KNO3 Tính ch t: có ph n ng nhi t phân 2KNO3 ---> 2KNO2 + O2 Bài 26: KLK TH VÀ H P CH T QUAN TR NG C A KIM LO I KI M TH http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p 3
  4. A./ Kim lo i ki m th I./ V trí – c u hình electron: Thu c nhóm IIA g m các nguyên t sau: beri (Be) , magie (Mg) , canxi (Ca) , stronti (Sr) , bari (Ba). C u hình electron: ð u có 2e l p ngoài cùng Be (Z=4) 1s22s2 hay [He]2s2 Mg (Z=12) 1s22s22p63s2 hay [Ne]3s2 Ca (Z= 20) 1s22s22p63s23p64s2 hay [Ar]4s2 II./ Tính ch t hóa h c: M ---> M2+ + 2e Có tính kh m nh (nhưng y u hơn kim lo i ki m) 1./ Tác d ng v i phi kim: Ca + Cl2 ---> CaCl2 2Mg + O2 ---> 2MgO 2./ Tác d ng v i dung d ch axit: a./ V i axit HCl , H2SO4 loãng→ mu i và gi i phóng H2 Mg + 2HCl ---> MgCl2 + H2 b./ V i axit HNO3 , H2SO4 ñ c→ mu i + s n ph m kh + H2O Thí d : 4Mg + 10HNO3 ( loãng) ---> 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 4Mg + 5H2SO4 (ñ c) ---> 4MgSO4 + H2S + 4H2O 3./ Tác d ng v i nư c: Ca , Sr , Ba + H2O → bazơ và H2. Thí d : Ca + 2H2O ---> Ca(OH)2 + H2 B./ M t s h p ch t quan tr ng c a canxi: I./ Canxi hidroxit – Ca(OH)2: + Tác d ng v i axit: Ca(OH)2 + 2HCl ---> CaCl2 + 2H2O + Tác d ng v i oxit axit: Ca(OH)2 + CO2 ---> CaCO3↓ + H2O (nh n bi t khí CO2) + Tác d ng v i dung d ch mu i: Ca(OH)2 + Na2CO3 ---> CaCO3 ↓ + 2NaOH II./ Canxi cacbonat – CaCO3: o CaCO3 t → CaO + CO2  + Ph n ng phân h y: + Ph n ng v i axit m nh: CaCO3 + 2HCl ---> CaCl2 + CO2 + H2O + Ph n ng v i nư c có CO2: CaCO3 + H2O + CO2 ---> Ca(HCO3)2 III./ Canxi sunfat: o CaSO4.2H2O t → CaSO4.H2O  Th ch cao s ng: CaSO4.2H2O Th ch cao nung: CaSO4.H2O Th ch cao khan: CaSO4 C./ Nư c c ng: 1./ Khái ni m: nư c có ch a nhi u ion Ca2+ và Mg2+ ñư c g i là nư c c ng. Phân lo i: a./ Tính c ng t m th i: gây nên b i các mu i Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2 b./ Tính c ng vĩnh c u: gây nên b i các mu i CaSO4 , MgSO4 , CaCl2 , MgCl2 c./ Tính c ng toàn ph n: g m c tính c ng t m th i và vĩnh c u. 2./ Cách làm m m nư c c ng: Nguyên t c: là làm gi m n ng ñ các ion Ca2+ , Mg2+ trong nư c c ng. a./ phương pháp k t t a: * ð i v i nư c có tính c ng t m th i: o Ca(HCO3)2 t → CaCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O + ðun sôi , l c b k t t a. + Dùng Ca(OH)2 , l c b k t t a: Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ---> 2CaCO3↓ + 2H2O Ca(HCO3)2 + Na2CO3 ---> CaCO3 ↓ + 2NaHCO3 + Dùng Na2CO3 ( ho c Na3PO4): * ð i v i nư c có tính c ng vĩnh c u và toàn ph n: dùng Na2CO3 (ho c Na3PO4) Thí d : CaSO4 + Na2CO3 ---> CaCO3↓ + Na2SO4 b./ Phương pháp trao ñ i ion: 3./ Nh n bi t ion Ca2+ , Mg2+ trong dung d ch: Thu c th : dung d ch ch a CO32- (như Na2CO3 …) Bài 27: NHÔM VÀ H P CH T C A NHÔM A./ Nhôm: I./ V trí – c u hình electron: http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p 4
  5. Nhóm IIIA , chu kì 3 , ô th 13. C u hình electron: Al (Z=13): 1s22s22p63s23p1 hay [Ne]3s23p1 Al3+: 1s22s22p6 II./ Tính ch t hóa h c: Al --> Al3+ + 3e Có tính kh m nh (y u hơn kim lo i ki m, ki m th ) 1./ Tác d ng v i phi kim : 2Al + 3Cl2 ---> 2AlCl3 4Al + 3O2 ---> 2Al2O3 2./ Tác d ng v i axit: a./ V i axit HCl , H2SO4 loãng: 2Al + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2 b./ V i axit HNO3 , H2SO4 ñ c, nóng: Thí d : Al + 4HNO3 (loãng) ---> Al(NO3)3 + NO + 2H2O o 2Al + 6H2SO4 (ñ c) t → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O  Chú ý: Al không tác d ng v i HNO3 ñ c ngu i và H2SO4 ñ c ngu i 3./ Tác d ng v i oxit kim lo i ( PƯ nhi t nhôm) o Thí d : 2Al + Fe2O3 t → Al2O3 + 2Fe  4./ Tác d ng v i nư c: không tác d ng v i nư c dù nhi t ñ cao vì trên b m t c a Al ph kin m t l p Al2O3 r t m ng, b n và m n không cho nư c và khí th m qua. 5./ Tác d ng v i dung d ch ki m: 2Al + 2NaOH + 2H2O ---> 2NaAlO2 + 3H2 ↑ IV./ S n xu t nhôm: 1./ nguyên li u: qu ng boxit (Al2O3.2H2O) 2./ Phương pháp: ñi n phân nhôm oxit nóng ch y Thí d : 2Al2O3 ñpnc → 4Al + 3O2   B./ M t s h p ch t c a nhôm I./ Nhôm oxit – A2O3: là oxit lư ng tính Tác d ng v i axit: Al2O3 + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2O Tác d ng v i dung d ch ki m: Al2O3 + 2NaOH ---> 2NaAlO2 + H2O II./ Nhôm hidroxit – Al(OH)3: Al(OH)3 là hidroxit lư ng tính. Tác d ng v i axit: Al(OH)3 + 3HCl ---> AlCl3 + 3H2O Tác d ng v i dung d ch ki m: Al(OH)3 + NaOH ---> NaAlO2 + 2H2O ði u ch Al(OH)3: AlCl3 + 3NH3 + 3H2O ---> Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl Hay: AlCl3 + 3NaOH ---> Al(OH)3 + 3NaCl III./ Nhôm sunfat: phèn chua : K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O IV./ Cách nh n bi t ion Al3+ trong dung d ch: + Thu c th : dung d ch NaOH dư + Hi n tư ng: k t t a keo tr ng xu t hi n sau ñó tan trong NaOH dư. Bài 31: S T (Fe=56) I./ V trí – c u hình electron: S t ô th 26, nhóm VIIIB, chu kì 4 Fe (Z=26): 1s22s22p63s23p63d64s2 hay [Ar]3d64s2 C u hình electron: Fe2+: [Ar]3d6 Fe3+: [Ar]3d5 II./Tính ch t v t lí : S t có tính nhi m t khí b nam châm hút.D n ñi n kém và gi m d n :Ag>Cu>Au>Al>Fe II./ Tính ch t hóa h c: Fe ---> Fe+2 + 2e Fe ---> Fe+3 + 3e Có tính kh trung bình 1./ Tác d ng v i phi kim: o o o Thí d : Fe + S t → FeS  3Fe + 2O2 t → Fe3O4  2Fe + 3Cl2 t → 2FeCl3  2./ Tác d ng v i axit: a./ V i dung d ch HCl, H2SO4 loãng→ mu i Fe (II) + H2 Thí d : Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 b./ V i dung d ch HNO3 và H2SO4 ñ c nóng: t o mu i Fe (III) Thí d : Fe + 4 HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O o 2Fe + 6H2SO4 (ñ c) t → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O  http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p 5
  6. Chú ý: Fe không tác d ng v i axit HNO3 ñ c ngu i và H2SO4 ñ c ngu i 3. Tác d ng v i dung d ch mu i: Fe kh ñư c ion c a các kim lo i ñ ng sau nó. Thí d : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓ 4./ Tác d ng v i nư c: nhi t ñ thư ng s t không kh nư c nhi t ñ cao: o o < Thí d : 3Fe + 4H2O t570 → Fe3O4 + 4H2↑  t o >570 o Fe + H2O  → FeO + H2↑ Bài 32: H P CH T C A S T I./H p ch t s t (II) Tính ch t hóa h c ñ c trưng c a h p ch t s t (II) là tính kh (d b oxi hóa) 1./ S t (II) oxit: FeO o Thí d : 3FeO + 10HNO3 (loãng) t → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O  o Fe2O3 + CO t → 2FeO + CO2↑  2./ S t (II) hidroxit: Fe(OH)2 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ---> 4Fe(OH)3↓ 3./ Mu i s t (II): 2FeCl2 + Cl2 ---> 2FeCl3 Chú ý: FeO , Fe(OH)2 khi tác d ng v i HCl hay H2SO4 loãng t o mu i s t (II) Thí d : FeO + 2HCl ---> FeCl2 + H2 Fe(OH)2 + 2HCl ---> FeCl2 + 2H2O II./ H p ch t s t (III): H p ch t s t (III) có tính oxi hóa. 1./ S t (III) oxit: Fe2O3 - Là oxit bazơ: tác d ng v i axit t o mu i s t (III) và nư c. Thí d : Fe2O3 + 6HCl ---> 2FeCl3 + 3H2O Fe2O3 + 6HNO3 ---> 2Fe(NO3)3 + 2H2O - B CO, H2 , Al kh thành Fe nhi t ñ cao: o Thí d : Fe2O3 + 3CO t → 2Fe + 3CO2  ði u ch : phân h y Fe(OH)3 nhi t ñ cao. o Thí d : 2Fe(OH)3 t → Fe2O3 + 3H2O  2./ S t (III) hidroxit: Fe(OH)3 Tác d ng v i axit: t o mu i và nư c Thí d : Fe(OH)3 + 3H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + 6H2O ði u ch : cho dung d ch ki m tác d ng v i mu i s t (III). FeCl3 + 3NaOH ---> Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl 3./ Mu i s t (III): Có tính oxi hóa (d b kh ) Thí d : Fe + 2FeCl3 ---> 3FeCl2 Cu + 2FeCl3 ---> 2FeCl2 + CuCl2 Bài 34: CROM VÀ H P CH T C A CROM I./ V trí – c u hình electron: Ô th 24, thu c nhóm VIB, chu kì 4 C u hình electron: Cr (Z=24): 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1 II./ Tính ch t hóa h c: tính kh m nh hơn s t, các s oxi hóa thư ng g p c a crom là: +2 , +3 , +6 1./ Tác d ng v i phi kim: t o h p ch t crom (III) o o o Thí d : 4Cr + 3O2 t → 2Cr2O3  2Cr + 3Cl2 t → 2CrCl3  2Cr + 3S t → Cr2S3  2./ Tác d ng v i nư c: Crom (Cr) không tác d ng v i nư c b t kì nhi t ñ nào 3./ Tác d ng v i axit:HCl và H2SO4 t o mu i Cr+2 Thí d : Cr + 2HCl ---> CrCl2 + H2 Cr + H2SO4 ---> CrSO4 + H2 Chú ý: Cr không tác d ng v i HNO3 ñ c ngu i và H2SO4 ñ c ngu i. III./ H p ch t c a crom: 1./ H p ch t crom (III): a./ Crom (III) oxit: (Cr2O3) là oxit lư ng tính Thí d : Cr2O3 + 2NaOH ---> 2NaCrO2 + H2O Cr2O3 + 6HCl ---> 2CrCl3 + 3H2O b./ Crom (III) hidroxit: (Cr(OH)3) là m t hidroxit lư ng tính. Thí d : Cr(OH)3 + NaOH ---> NaCrO2 + 2H2O Cr(OH)3 + 3HCl ---> CrCl3 + 3H2O Chú ý: mu i crom (III) v a có tính oxi hóa v a có tính kh . Tính OXH: 2CrCl3 + Zn ---> 2CrCl2 + ZnCl2 Tính kh : 2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH ---> 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p 6
  7. 2./ H p ch t crom (VI): a./ Crom (VI) oxit: CrO3 Là oxit axit. Có tính oxi hóa m nh: S , P , C , C2H5OH b c cháy khi ti p xúc v i CrO3 b./ Mu i crom (VI):Có tính oxi hóa m nh Thí d : K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 ---> 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O Bài 35: ð NG VÀ H P CH T C A ð NG I./ V trí – c u hình electron: Ô th 29, thu c nhóm IB, chu kì 4. C u hình electron: Cu (Z=29) 1s22s22p63s23p63d104s1 hay [Ar]3d104s1 II./ Tính ch t hóa h c:Là kim lo i kém ho t ñ ng, có tính kh y u. 1./ Tác d ng v i phi kim: o o Thí d : 2Cu + O2 t → 2CuO  Cu + Cl2 t → CuCl2  2./ Tác d ng v i axit: a./ V i axit HCl và H2SO4 loãng: Cu không ph n ng b./ V i axit HNO3 , H2SO4 ñ c, nóng: o Thí d : Cu + 2H2SO4 (ñ c) t → CuSO4 + SO2 + H2O  o Cu + 4HNO3 (ñ c) t → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O  o 3Cu + 8HNO3 (loãng) t → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O  III./ H p ch t c a ñ ng: 1./ ð ng (II) oxit: - Là oxit bazơ: tác dung v i axit và oxit axit. CuO + H2SO4 ---> CuSO4 + H2O o - Có tính oxi hóa: d b H2 , CO , C kh thành Cu kim lo i. : CuO + H2 t → Cu + H2O  2./ ð ng (II) hidroxit: - Là m t bazơ: tác d ng v i axit t o mu i và nư c. Cu(OH)2 + 2HCl ---> CuCl2 + 2H2O o Cu(OH)2 t → CuO + H2O  - D b nhi t phân: Chương 8: PHÂN BI T M T S CH T VÔ CƠ Bài 40: NH N BI T M T S ION TRONG DUNG D CH I./ Nh n bi t m t s cation trong dung d ch: 1./ Nh n bi t cation Na+: Phương pháp: th màu ng n l a 2./ Nh n bi t cation NH4+: Dùng dung d ch NaOH ho c KOH : t o khí NH3 có mùi khai. 3./ Nh n bi t cation Ba2+: Dùng dung d ch H2SO4 loãng: t o k t t a BaSO4 tr ng 4./ Nh n bi t cation Al3+: Dùng dung d ch NaOH ho c KOH: t o k t t a keo tr ng tan trong ki m dư 5./ Nh n bi t các cation Fe2+ , Fe3+ , Cu2+: a./ Nh n bi t cation Fe3+: Dùng dung d ch NaOH , KOH ho c NH3: t o k t t a Fe(OH)3 màu nâu ñ b./ Nh n bi t cation Fe2+:Dùng dd NaOH , KOH ho c NH3: t o k t t a Fe(OH)2 có màu tr ng hơi xanh. c./ Nh n bi t cation Cu2+:Dùng dung d ch NaOH , KOH ho c NH3: t o k t t a xanh tan trong NH3 dư. II./ Nh n bi t m t s anion trong dung d ch: 1./ Nh n bi t anion NO3-:Dùng kim lo i Cu trong dung d ch H2SO4 loãng: t o dung d ch màu xanh, khí NO không màu hóa nâu trong không khí. 2./ Nh n biêt anion SO42-: Dùng dung d ch BaCl2: t o k t t a BaSO4 không tan. 3./ Nh n bi t anion Cl-: Dùng dung d ch AgNO3: tao k t t a AgCl tr ng 4./ Nh n bi t anion CO32-: Dùng dd HCl hay H2SO4 loãng: s i b t khí không màu làm ñ c nư c vôi trong. Bài 41: NH N BI T M T S CH T KHÍ 1./ Nh n bi t khí CO2: Dùng dung d ch Ca(OH)2 hay Ba(OH)2: t o k t t a tr ng 2./ Nh n bi t khí SO2: Dùng dung d ch nư c brom: làm nh t màu dung d ch brom Chú ý: SO2 cũng t o k t t a tr ng v i Ca(OH)2 và Ba(OH)2. 3./ Nh n bi t khí H2S: Dùng dung d ch Pb(NO3)2 hay Cu(NO3)2: t o k t t a ñen. 4./ Nh n bi t khí NH3: Dùng gi y quì tím th m ư t: quì tím chuy n thành màu xanh. A. NH N BI T CH T KHÍ http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p 7
  8. Khí Thu c th Hi n tư ng Ph n ng - Quì tím m Hóa h ng - dd Br2, SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 SO2 M t màu dd KMnO4 SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O - nư c vôi trong Làm ñ c - Quì tím m Hóa xanh NH3 NH3 + HCl → NH4Cl - khí HCl T o khói tr ng CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O - nư c vôi trong Làm ñ c CO2 - quì tím m Hóa h ng - không duy trì s cháy - Quì tím m Hóa h ng 2H2S + O2 → 2S↓ + 2H2O - O2 H2S + Cl2 → S↓ + 2HCl Cl2 2H2S + SO2 → 3S↓ + 2H2O SO2 K t t a vàng H2S H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + S↓ + 2HCl FeCl3 3H2S+2KMnO4→2MnO2+3S↓+2KOH+2H2O KMnO4 5H2S+2KMnO4+3H2SO4→2MnSO4+5S↓+K2SO4+8H2O H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓+ 2HNO3 - PbCl2 K t t a ñen B. NH N BI T ION DƯƠNG (CATION) Ion Thu c th Hi n tư ng Ph n ng ð t trên ng n l a N a+ Ng n l a màu vàng tươi vô s c dd SO2 − , dd CO2 − Ba2+ + SO2 − → BaSO4 ;Ba2+ + CO3 − → BaCO3 2 Ba2+ ↓ tr ng 4 3 4 Cu2+ ↓ xanh, tan trong dd NH3 dư Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 dd NH3 2+ 2OH− → Mn(OH)2 ↓ ↓ tr ng Mg2+ Mg + 2OH− → Fe(OH)2 ↓ Fe2+ ↓ tr ng hơi xanh , + Fe2+ 2Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 2Fe(OH)3 ↓ hóa nâu ngoài không khí Fe3+ 3OH− → Fe(OH)3 ↓ ↓ nâu ñ Fe3+ + dd Ki m 3OH− → Al(OH)3 ↓ Al3+ + ↓ keo tr ng 3+ Al Al(OH)3 + OH− → AlO2 + 2H2O − tan trong ki m dư Cu2+ 2OH− → Cu(OH)2 ↓ ↓ xanh Cu2+ + NH + − NH + + OH− → NH3↑ + H2O NH3 ↑ 4 4 C. NH N BI T ION ÂM (ANION) Ion Thu c th Hi n tư ng Ph n ng Cl− + Ag+ → AgCl↓ (hóa ñen ngoài ánh sáng) ↓ tr ng Cl − AgNO3 CO3 − + Ba2+ → BaCO3↓ (tan trong HCl) 2 CO 2 − ↓ tr ng BaCl2 3 SO3 − + Ba2+ → BaSO3↓ (tan trong HCl) 2 SO 2 − ↓ tr ng 3 http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p 8
  9. SO2 − + Ba2+ → BaSO4↓ (không tan trong HCl) SO 2 − ↓ tr ng 4 4 S2− + Pb2+ S 2− ↓ ñen → PbS↓ Pb(NO3)2 2 CO3 − + 2H+ → CO2↑ + H2O (không mùi) CO 2 − S i b t khí 3 2 SO3 − + 2H+ SO 2 − → SO2↑ + H2O (mùi h c) HCl S i b t khí 3 S2 − + 2H+ S 2− → H2S↑ (mùi tr ng th i) S i b t khí 0 2 t HCO 2 − 2 HCO3  CO2↑ + CO3 − + H2O − → S i b t khí 3 ðun nóng 0 2 HSO3  SO2↑ + SO3 − + H2O t 2 2− − HSO 3 → S i b t khí mùi h c NO3 + H+ − → HNO3 Dung d ch màu xanh V n Cu, − NO và khí không màu 3Cu + 8HNO3 → 2Cu(NO3)2 + 2NO+4H2O H2SO4 3 hóa nâu trong kk → 2NO2 ↑ 2NO + O2 http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2