Tóm tắt nội dung các báo cáo khoa học về Cơ điện tử

Chia sẻ: Do Xuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
545
lượt xem
152
download

Tóm tắt nội dung các báo cáo khoa học về Cơ điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tóm tắt nội dung các báo cáo khoa học về cơ điện tử', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt nội dung các báo cáo khoa học về Cơ điện tử

 1. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 HOÄI NGHÒ CÔ ÑIEÄN TÖÛ TOAØN QUOÁC LAÀN THÖÙ HAI HOÄI NGHÒ CÔ ÑIEÄN TÖÛ TOAØN QUOÁC LAÀN THÖÙ HAI Thaønh phoá Hoà Chí Minh, 14-05-2004 BAN COÁ VAÁN GS.TS. Buøi Maïnh Haûi (Boä Khoa Hoïc vaø Coâng Ngheä) GS.TSKH. Traàn Vaên Nhung (Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo) GS.TS. Nguyeãn Taán Phaùt (Ñaïi Hoïc Quoác Gia TP.HCM) GS.TS. Nguyeãn Xuaân Chuaån (Boä Coâng Nghieäp) GS.TSKH. Nguyeãn Khoa Sôn (Vieän Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Vieät Nam ) TOÙM TAÉT NOÄI DUNG GS.TSKH. Nguyeãn Hoa Thònh (TT KHCN Quoác Phoøng) CAÙC BAÙO CAÙO KHOA HOÏC BAN TOÅ CHÖÙC Ñoàng Tröôûng ban: TS. Nguyeãn Thanh Sôn GS.TSKH. Nguyeãn Cao Meänh Phoù ban: PGS.TS. Ñaëng Vaên Nghìn Thö kyù: TS. Nguyeãn Taán Tieán TS. Phaïm Anh Tuaán ThS. Ñoã Ngoïc Anh Duõng Caùc uûy vieân: TS. Cheá Ñình Lyù Phaïm Quang Khang PGS.TS. Taï Duy Lieâm PGS.TS. Ñinh Coâng Meã PGS.TS. Nguyeãn Ñöùc Cöông PGS.TS. Ngoâ Kieàu Nhi Thaønh phoá Hoà Chí Minh – 2004 TS. Nguyeãn Vaên Chuùc GS.TSKH. Ñoã Sanh 3
 2. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 TS. Nguyeãn Tieán Duõng BAN BIEÂN TAÄP KYÛ YEÁU TS. Döông Minh Taâm PGS.TSKH Phaïm Thöôïng Caùt Tröôûng ban TS. Phaïm Töôøng Haûi GS.TSKH. Nguyeãn Cao Meänh Phoù ban PGS.TS. Vuõ Ñình Thaønh PGS.TS Ñaëng Vaên Nghìn Phoù ban GS.TSKH.VS. Nguyeãn Vaên Hieäu TS. Phaïm Anh Tuaán Uyû vieân PGS.TS. Hoà Ñaéc Thoï TS. Nguyeãn Vaên Giaùp Uyû vieân PGS.TS. Nguyeãn Moäng Huøng TS. Nguyeãn Thò Phöông Haø UÛy vieân TS. Phaïm Ngoïc Tuaán TS. Nguyeãn Ngoïc Phöông Uyû vieân TS. Traàn Vieät Huøng Th.S Huyønh Phan Tuøng Thö kyù PGS.TS. Traàn Xuaân Tuøy Th.S Ñoã Ngoïc Anh Duõng Thö kyù BAN CHÖÔNG TRÌNH Ñoàng Tröôûng ban: PGS.TSKH.Phaïm Thöôïng Caùt PGS.TS. Ñaëng Vaên Nghìn Caùc uûy vieân: TS. Nguyeãn Vaên Chuùc PGS.TS. Ngoâ Kieàu Nhi PGS.TS. Nguyeãn Ñöùc Cöông GS.TSKH. Nguyeãn Thieän Phuùc PGS.TS. Nguyeãn Taêng Cöôøng TS. Nguyeãn Ngoïc Phöông TS. Nguyeãn Tieán Duõng PGS.TSKH. Nguyeãn Phuøng Quang TS. Nguyeãn Vaên Giaùp PGS.TS. Leâ Hoaøi Quoác PGS.TS. Ñaøo Vaên Hieäp TS. Ñaøo Chí Thaønh PGS.TS. Taï Duy Lieâm PGS.TS. Phaïm Syõ Tieán TS. Leâ Vaên Ngöï PGS.TS. Phan Thò Töôi 4 5
 3. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 1: PHAÙT TRIEÅN NGAØNH CÔ ÑIEÄN TÖÛ – NHU CAÀU CUÛA CAÙC NGAØNH COÂNG NGHIEÄP VIEÄT NAM TS. Döông Minh Taâm Uyû vieân Chöông trình KC-05 Toùm taét Khaûo saùt hieän traïng cuûa ngaønh cô ñieän töû Vieät Nam taïi caùc khu Coâng nghieäp taäp trung vaø rieâng taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh. Xaùc ñònh söï caàn thíeât phaùt trieån nhanh ngaønh Cô ñieän töû ôû nöôùc ta theo nhu caàu cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp. Ñeà xuaát phöông caùch xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh cô ñieän töû trong 10 naêm (2005-2015) Baøi 2: COÂNG NGHEÄ CÔ ÑIEÄN TÖÛ TRONG CHEÁ TAÏO OÂ TOÂ PGS.TS. Taï Duy Lieâm Khoa Cô khí, Ñaïi hoïc Baùch khoa Haø noäi Tãm t¾t Cho ñeán nay Vieät nam coù chöøng 17 lieân doanh laép raùp vaø cung caáp caùc chuûng loaïi xe oâ toâ haïng trung vaø nheï. Maëc duø veà maãu maõ, kieåu daùng xe coù ñoåi môùi lieân tuïc ñeå ñaùp öùng thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng, nhöng treân thöïc teá caùc xe oâ toâ ñöôïc trang bò nhöõng heä thoáng cô ñieän töû trong caùc cuïm chöùc naêng kyõ thuaä nhö heä thoáng phun xaêng ñieän tö, heä thoáng phanh töï ñoäng ñieàu chænh, heä thoáng daãn ñöôøng, heä thoáng baûo hieåm,.v.v. coøn raát hieám, ngöôøi söû duïng 6 7
 4. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 xe vaãn raát xa laï vôùi nhöõng khaùi nieäm vaø hieåu bieát veà vai troø cuûa cô Baøi 4: MOÂ PHOÛNG VAØ THIEÁT KEÁ HEXAPOD CHO GIA ñieän töû trong ngaønh coâng nghieäp quan troïng naøy. COÂNG CÔ KHÍ CHÍNH XAÙC Chuùng toâi xin giôùi thieäu ôû ñaây nhöõng noäi dung nghieân cöùu öùng duïng cô ñieän töû trong coâng ngheä oâ toâ nhaèm cung caáp nhöõng kieán Phạm Văn Bạch Ngọc, Vũ Thanh Quang, Đỗ Trần Thắng, thöùc tieáp caän heä thoáng vaø löïa choïn ñi saâu phaân tích moät cuïm chöùc Phạm Anh Tuấn Phòng Cơ điện tử, naêng ñieån hình laø heä thoáng phanh töï ñoäng ñieàu chænh ñeå minh hoaï Viện Cơ học-264 Đội Cấn, Hà Nội yù nghóa khoa hoïc vaø thöïc tieãn cuûa coâng ngheä cô ñieän töû trong caùc E-mail: mechatronics@hn.vnn.vn öùng duïng kyõ thuaät cuï theå. Tóm tắt Treân theá giôùi, Roâboát cô caáu song song ngaøy caøng ñöôïc öùng duïng Baøi 3: MỘT VÀI THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỰ CHỈNH roäng raõi trong nhieàu lónh vöïc nhö: cô khí chính xaùc, vuõ truï, y teá, MỜ CHO ĐIỀU KHIỂN ROBOT laép raùp trong saûn xuaát,.... ÔÛ Vieät Nam, vieäc nghieân cöùu Roâboát cô caáu song song ñaõ ñöôïc chuù yù töø naêm 2000. Nhieàu cô sôû nghieân Lê Bá Dũng cöùu, cô sôû saûn xuaát ñaõ coù nhöõng nghieân cöùu cô baûn vaø böôùc ñaàu Vi.n Công nghệ Thông tin E-mail lbdung@ioit.ncst.ac.vn trieån khai cheá taïo Roâboát song song. Tóm tắt Baøi baùo naøy trình baøy caùc böôùc töø löïa choïn moâ hình, moâ phoûng ñoäng löïc hoïc vaø tính toaùn thieát keá ñeå cheá taïo moät Roâboát cô caáu Bài báo đề cập đến một vài thuật điều khiển tự chỉnh mờ cho robot. song song (Hexapod) cuï theå öùng duïng trong gia coâng cô khí. Caùc Thông qua các thuật toán điều khiển này tác gỉa muốn trình bày maùy coâng cuï truyeàn thoáng sau khi theâm boä ñoà gaù vaïn naõng quá trình xấp xỉ phi tuyến cho điều khiển robot (Hexapod) coù theå gia coâng ñöôïc nhöõng chi tieát coù beà maët phöùc taïp maø tröôùc ñaây khoâng thöïc hieän ñöôïc. Ñaây laø moät giaûi phaùp phuø Abstract hôïp cho vieäc naâng caáp caùc maùy coâng cuï truyeàn thoáng hieän ñang The paper presents some self tuning fuzzy algorithm for robot ñöôïc söû duïng raát nhieàu taïi caùc cô sôû gia coâng cô khí chính xaùc control. Through these algorithms the author wants to describe the trong nöôùc, nhaèm cheá taïo ra caùc saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhöõng method to non_linear approximation for robot control ñoøi hoûi ngaøy caøng cao cuûa thò tröôøng. 8 9
 5. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 5: MOÄT GIAÛI PHAÙP ÑIEÀU KHIEÅN Baøi 6: THIEÁT KEÁ ÑOÄNG HOÏC MAÙY CAÉT GOÏT KIM LOAÏI ROBOT CÔ CAÁU SONG SONG HEXAPOD BAÈNG MO PHOÛNG Ñinh Coâ ng Huaâ n, Vöông Thò Dieä u Höông Th s. Hå §¾c HiÒn Trung t©m c«ng nghÖ -Tæng côc c«ng nghiÖp quèc phßng Ñoã Thò Ngoïc Oanh, Nguyeã n Huy Thuî, Phaï m Anh Tuaán Tãm t¾t Phoøng Cô ñieä n töû – Vieän Cô hoïc – 264 Ñoäi Caá n, Ba Ñình, Haø Noäi Bài báo trình bày phương pháp tính toán các thông số cơ bản Email: mechatronic@hn.vnn.vn Hexapod bằng mô phỏng để thiết kế máy cắt gọt kim loại động học Toùm taét song song (PKMT) Hexapod. Vôùi nhieàu lôïi theá maø robot cô caáu song song ñem laïi nhö: ñoä chính xaùc, ñoä cöùng vöõn g cao, toác ñoä laøm vieäc lôùn, tieän lôïi trong quaù trình di chuyeån, laép ñaët,…robot cô caáu song song ngaøy caøn g ñöôïc quan Baøi 7: NHỮNG KẾT QUẢ CỨU BAN ĐẦU taâm vaø öùng duïn g roän g raõi.Baøi baùo ñöa ra moät giaûi phaùp hoaøn V Ề HEXAPOD chænh ñieàu khieån robot cô caáu song song. Ñaàu tieân laø moät soá phaân KS. Nguyễn Minh Tuấn tích veà xöû lyù song song, xöû lyù phaân taùn trong ñieàu khieån robot tieáp PGS.TS Đặng Văn Nghìn theo seõ trình baøy veà öùng duïn g nguyeân lyù Hardware-in-the-loop nmtuan@dme.hcmut.edu.vn , dvnghin@dme.hcmut.edu.vn trong moâ phoûng ñieàu khieån robot, cuoái cuøng ñöa ra löïa choïn thieát Bộ môn Cơ Điện Tử - Khoa Cơ Khí, Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh bò vaø thuaät toaùn ñieàu khieån robot cô caáu song song maø phoøn g Cô Toùm taét ñieän töû – Vieän Cô hoïc ñang phaùt trieån. Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu ban đầu của chúng tô về HEXAPOD. Abstract This paper introduces some pre-research results of us about HEXAPOD. 10 11
 6. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 8: PHAÂN TÍCH LÖÏC VAØ BIEÁN DAÏNG TRONG HEÄ Baøi 9: THIEÁT KEÁ MOÂ PHOÛNG HEÄ THOÁNG TAY GAÉP CHAÂN HEXAPOD BAÈNG PHAÀN MEÀM MATLAB THAY DAO TRONG TRUNG TAÂM GIA COÂNG ÑIEÀU KHIEÅN KYÕ THUAÄT SOÁ KS. Nguyeãn Minh Tuaán TS. Nguyeãn Ngoïc Phöông, KS. Hoà Ngoïc Boán, Th.S.Vuõ Nhö Phan Thieän PGS.TS Ñaëng Vaên Nghìn Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät T.p Hoà Chí Minh nmtuan@dme.hcmut.edu.vn, dvnghin@dme.hcmut.edu.vn Bộ môn Cơ Điện Tử - Khoa Cơ Khí,Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Toùm taét Toùm taét Söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp maùy tính vaø caùc phaàn meàm öùng duïng trong kyõ ngheä ñaõ môû ra nhieàu bieän phaùp giaûi quyeát caùc baøi toaùn kyõ thuaät Bài báo trình bày cách xây dựng mô hình tính toán lực tác động tại hoaøn chænh vaø hieäu quaû cao. Treân yù töôûng naøy baøi vieát “ Thieát keá moâ các khớp và độ biến dạng của hệ chân HEXAPOD. phoûng heä thoáng tay gaép thay dao trong trung taâm gia coâng ñieàu khieån kyõ Với các thông số động học được xác định trước cần có những tính thuaät soá” nghieân cöùu nguyeân lyù ñoäng hoïc vaø ñoäng löïc hoïc tay gaép, öùng toán cụ thể như: xác định lực cực đại và độ biến dạng chân từ đó duïng phaàn meàm Solid-Edge, Visual Nastran Desktop vaø Matlab moâ xác định khả năng chịu tải, độ bền của chân trong các điều kiện phoûng keát caáu, ñoäng hoïc , ñoäng löïc hoïc, kieåm tra beàn, tính dao ñoäng… làm việc khác nhau. Chöông trình ñaõ xaây döïng moâ hình 3D hôn moät traêm chi tieát, coù theå söõa Các kết quả phân tích và tính toán biến dạng trong hệ chân chöõa daïng hình hoïc cô caáu deã daøng, kieåm tra beàn, tính dao ñoäng chính HEXAPOD được thực hiện bằng phần mềm matlab xaùc. Thieát keá ñöôïc caùc ñoaïn phim moâ phoûng, phaân tích nguyeân lyù hoaït ñoäng vaø ñoäng löïc hoïc tay gaép. Abstract The development of computer technology and software applying in all industries led a number of methods to resolute completely and effectively technical problems. From this idea, the theme “ Design and simulate a robotic arm system for exchange tools of CNC – center ” studies the principle kinetics and dynamics for robotic arm, using the Solid-Edge, Visual Nastran and Matlab softwares for kinetic, dynamic simulation, resistant inspection, oscillation calculus… The theme develops 3D for more hundred details, which can be modified geometries easily, inspected resistance and calculated oscillation exactly. Design short animationclips for simulation, analysis of operating principle and dynamics of the robotic arm. 12 13
 7. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 10: PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG VAØ LÔØI Baøi 11: VỀ TRIỂN VỌNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIAÛI SOÁ TRÖÏC TIEÁP BACKSTEPPING ĐỂ THIẾT KẾ KHÂU ĐIỀU CHỈNH PHI THE METHOD OF ANALYZING ENGINEERING TUYẾN CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ ROTOR LỒNG SYSTEMS AND ITS DIRECT NUMERICAL SOLUTION SÓC PERSPECTIVE OF USING THE BACKSTEPPING Buøi Tröôøng Vó METHOD TO DESIGN THE NONLINEAR CONTROLLER Ñaïi hoïc Kyõ thuaät Ñaø Naüng FOR SQUIREL-CAGE INDUCTION MOTOR Toùm taét Noäi dung baøi baùo trình baøy phöông phaùp khoâng gian traïng thaùi duøng trong kyõ thuaät phaân tích vaø ñaùnh giaù chaát löôïng caùc heä thoáng ñoäng löïc TSKH. Nguyễn Phùng Quang; KS. Lê Anh Tuấn cuõng nhö lôøi giaûi soá tröïc tieáp coù theå deã daøng thöïc hieän treân caùc maùy tính Phòng Thí nghiệm trọng điểm về Tự động hoá , Trường đại học Bách khoa Hà nội soá. Caùc ví duï öùng duïng bao goàm khaûo saùt vaø giaûi cho hai heä thoáng. 1 Heä e-mail: autolab-hut@hn.vnn.vn thoáng cô hoïc: Khaûo saùt aûnh höôûng ñoä ñaøn hoài cuûa chieàu daøi vit me hoäp chaïy dao maùy CNC ñeán ñoä chính xaùc gia coâng treân maùy; 2 .Heä thoáng Tóm tắt cô-ñieän töû: Khaûo saùt ñaëc tính ñoäng löïc cuûa ñoäng cô ñieän 1 chieàu ñieàu khieån toác ñoä baèng doøng ñieän phaàn öùng cho caû 2 tröôøng hôïp: truïc cöùng Xuất hiện vào những năm cuối của thập kỷ 80, phương pháp vöõng tuyeät ñoái vaø truïc coù tính ñeán ñoä ñaøn hoài. backstepping được đánh giá là công cụ thiết kế đầy triển vọng cho một số lớp hệ thống phi tuyến. Phương pháp dựa trên cách thiết kế Abstract từng bước bộ điều khiển phản hồi thoả mãn ổn định Lyapunov. This article develops the state-space representation using in analyzing Bằng việc sử dụng phương pháp thiết kế đệ qui để xây dựng hàm and examining the performance of engineering systems, also includes the điều chỉnh, backstepping cho phép xây dựng luật điều khiển phản solution using direct numerical hồi chế ngự được tính phi tuyến của đối tượng. Việc áp dụng method. One of the most advantages of this approach is the ease to solve phương pháp vào thiết kế bộ điều khiển cho động cơ xoay chiều ba numerically by pha, một đối tượng phi tuyến mạnh, có thể thu được những kết quả computer. Two applications are introduced as illustrating examples, one is the solution of a thú vị. Báo cáo này trình bày về triển vọng ứng dụng phương pháp mechanical system in which the performance of the system can be backstepping để thiết kế bộ điều khiển động cơ rotor lồng sóc, các investigated and examined, the other is the solution of an bước tiến hành và một số kết quả ban đầu. electromechanical system : a system with an armature- controlled DC motor,both rigid and flexible shaft. 14 15
 8. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Abstract Baøi 12: THIEÁT KEÁ BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG MAÏNG NÔRON TRUYEÀN THAÚNG THEO MOÂ HÌNH MAÃU LAØ MOÄT KHAÂU Being mentioned late in 1980s, the backstepping approach has been DAO ÑOÄNG BAÄC 2 regarded as a promising design tool for a class of nonlinear systems. This approach is based on feedback controller designing KS. Phaïm Ngoïc Minh, PGS.TSKH Phaïm Thöôïng Caùt that satisfies Lyapunov stability. By using recursive algorithm to Phoøng Coâng Ngheä Töï Ñoäng Hoùa - Vieän Coâng Ngheä Thoâng Tin – Vieän Khoa find control function, backstepping could be useful for constructing Hoïc vaø Coâng Ngheä Vieät Nam a feedback control law that overcomes the nonlinear character of Tel: 84-4-8363484, Fax: 84-4-8363485, Email: ptcat@ioit.ncst.ac.vn object. Applying this approach in designing controller for three- phase AC motor, a type of strong nonlinear objects can lead to Tóm tắt interesting results. This paper presents the perspective of using the Baøi baùo naøy trình baøy keát quaû nghieân cöùu thieát keá boä ñieàu khieån baèng backstepping method to design the nonlinear controller for squirel- maïng nôron truyeàn thaúng ñöôïc huaán luyeän baèng giaûi thuaät hoïc lan cage induction motor, implementing steps and first results. truyeàn ngöôïc loái BP vaø ñöôïc caøi ñaët treân thieát bò ñieàu khieån thoâng minh ÑKTM, moät saûn phaåm coâng ngheä cao cuûa phoøng Coâng ngheä Töï ñoäng hoùa – Vieän Coâng ngheä Thoâng tin. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A NEURO CONTROLLER USING SECOND ORDER REFERENCE MODEL Dipl.Eng. Pham Ngoc Minh, Prof.DSC. Pham Thuong Cat Department for Automation Technology, Institute of Infomation Technology. Viet Nam Academy of Science and Technology Tel. 84-4-8363484, Fax: 84-4-8363485, E-mail: ptcat@ioit.ncst.ac.vn Abstract This paper presents research results in design and implementation of a neural controller using Error Back-Propagation Algorithm. This controller has been installed in an intelligent control ÐKTM device, a high-tech product of Department for Automation Technology - Institute of Information Technology. 16 17
 9. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 13: ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI ROBOT TRÊN CƠ SỞ Baøi 14: TÖÏ CHÆNH BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN MÔØ LOGIC MỜ GIÖÕ CAÂN BAÈNG HEÄ CON LAÉC NGÖÔÏC QUAY DUØNG Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước, Hán Thành Trung, Nguyễn Tiến Hiếu GIAÛI THUAÄT DI TRUYEÀN ĐHBK Hà Nội - Email: pxminh@mail.hut.edu.vn SELF TURNING OF A FUZZY CONTROLLER FOR Tóm tắt BALANCING A ROTARY INVERTED PENDULUM USING GENETIC Bài báo trình bày phương pháp thiết kế luật điều khiển thích nghi ALGORITHMS cho tay máy có mô hình bất định sử dụng bộ bù mờ. Các tham số bất định được xấp xỉ bằng hệ logic mờ theo mô hình mờ của Huyønh Thaùi Hoaøng*, Nguyeãn Minh Luaân** * Sugeno. Để giảm số luật mờ bài báo sử dụng những tính chất động Khoa Ñieän – Ñieän Töû, Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM học đặc trưng của tay máy và nguyên lý tách các hàm bất định. Bộ Email: hthoang@hcmut.edu.vn ** điều khiển đề xuất có tính bền vững không chỉ với tham số bất định Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin, Ñaïi hoïc Caàn Thô của phụ tải mà còn với nhiễu do ma sát gây ra và các nhiễu khác. Toùm taét Abstract Baøi baùo trình baøy giaûi thuaät di truyeàn töï chænh boä ñieàu khieån môø giöõ caân baèng heä con laéc ngöôïc quay. Khaùc vôùi ña soá caùc giaûi The paper present one method to design the adaptive control law thuaät quen thuoäc, chuùng toâi ñeà xuaát phöông phaùp töï chænh boä ñieàu for robot which has the parametric uncertainties based on the fuzzy khieån môø qua hai böôùc: böôùc moät chænh heä qui taéc, böôùc hai chænh Logic System (FLS). To reduce the number of the fuzzy rule of the haøm lieân thuoäc. Baèng caùch söû duïng tính ñoái xöùng, tính ñaày ñuû vaø FLS, we consider the decomposition of the uncertainty function. tính lieân tuïc cuûa heä qui taéc chuùng toâi ñöa ra sô ñoà maõ hoùa hieäu The proposed controller is robust to the unstructures uncertainties quaû ruùt ngaén ñaùng keå chieàu daøi chuoåi nhieãm saéc theå, nhôø ñoù thuaät such as payload parameter, friction and disturbances. toaùn hoäi tuï raát nhanh. Keát quaû moâ phoûng cho thaáy boä ñieàu khieån môø sau khi chænh baèng giaûi thuaät di truyeàn ñeà xuaát ñieàu khieån raát toát ñoái töôïng vôùi chaát löôïng toái öu. 18 19
 10. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Abstract Baøi 15: KỸ THUẬT NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN The paper represents genetic algorithms for self-tuning a fuzzy controller to balance a rotary inverted pendulum. Difference from KS. Trần Việt Hồng most of familiar algorithms, we propose a tuning procedure consist TS. Nguyễn Văn Giáp of two steps: the first step is to tune fuzzy rules and the second one Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Cơ khí – Đại học Bách Khoa TPHCM nvgiap@dme.hcmut.edu.vn; tvhong@dme.hcmut.edu.vn is to tune membership functions. By using the symmetry, completeness and continuity properties of fuzzy rules we introduce Toùm taét an effective coding scheme that considerably shortens the length of chromosomes. As a result, the genetic algorithms converge very Vấn đề nghiên cứu các phương pháp nhận dạng tiếng nói đã và fast. Simulation results show that the fuzzy controller after being đang thu hút rất nhiều sự đầu tư và nghiên cứu của các nhà khoa tuned by the suggested genetic algorithms controls the plant very học trên khắp thế giới. Tuy nhiên cho đến nay kết quả mang lại vẫn well with optimal performance. chưa hoàn toàn làm hài lòng những người nghiên cứu do tính chất quá phức tạp và không cố định của đối tượng nhận dạng là tiếng nói con người. Đặc biệt, đối với tiếng Việt thì kết quả càng còn nhiều hạn chế. Bài báo trình bày một hướng nhận dạng tiếng nói tiếng Việt, dựa trên việc trích đặc trưng tiếng nói bằng phương pháp MFCC và bộ nhận dạng dùng mạng HMM. Kết quả được kiểm nghiệm thực tế bằng mô hình xe điều khiển từ xa. Abstract Researching and inventing speech recognition methods have been paid much considerations by many scientists over the world. However, the achievements don’t satisfy researchers’ demands because of the complexity and unstability of speech until now. Especially with Vietnamese speech, the results are more unsatisfied. The paper suggests a synthetic method for recogniting Vietnamese speech: extract speech’s particularities by MFCC method and recognize by HMM network. The results are experimented through a model of RF controlled car. 20 21
 11. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 16: XAÂY DÖÏNG PHAÀN MEÀM ÑIEÀU KHIEÅN VAØ GIAÙM Baøi 17: NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHÍ CUÏ BAY SAÙT CHO HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT LINH HOAÏT FMS50 TAÏI ĐIỀU KHIỂN MỘT KÊNH PHOØNG THÍ NGHIEÄM TRÊN SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CÔ ÑIEÄN TÖÛ PGS.TS Tô Văn Dực, Ths Nguyễn Văn Sơn Trung tâm KHKT & CNQS BUILDING THE CONTROL AND SUPERVISING SOFTWARE FOR THE FLEXIBLE MANUFACTURING Tóm tắt SYSTEM FMS50 AT MECHATRONICS LAB Sơ đồ cấu trúc mô tả qúa trình hoạt động của khí cụ bay có vai trò quan trọng để nghiên cứu, khảo sát chuyển động của khí cụ bay Ðào Bá Phong, Bành Tiến Long, Nguyễn Ðức Toàn trong không gian. Bài báo phân tích các phương trình trạng thái Trường Ñaïi học Bách khoa Hà Nội chuyển động của khí cụ bay dưới tác động của mô men điều khiển Tóm tắt theo một kênh lái và đưa ra sơ đồ cấu trúc. Cảm biến tốc độ góc xung quanh tâm khối là một loại cảm biến đặc biệt trong mạch Bài báo trình bày việc xây dựng lại chương trình điều khiển cho hệ phản hồi của sơ đồ cấu trúc này. Những kết quả nghiên cứu chuyển thống sản xuất linh hoạt FMS50 bằng ngôn ngữ lập trình FBD động của khí cụ bay điều khiển một kênh có phần tử cảm biến tốc (Function Block Diagram). Ngoài ra, chức năng giám sát cho hệ độ góc trong mạch phản hồi cũng được bài báo đề cập đến. thống FMS50 cũng được phát triển dựa trên công cụ WinCC 5.0 của hãng Siemens. INVESTIGATION OF ONE-CHANNEL CONTROLLED FLIGHT VEHICLE ON THE STRUCTURAL SCHEMA Abstract Abstract The structural schema of the flight vehicle has important role for This paper presents building again the control program for the the investigation of its demensinnal movment. The paper analyses Flexible Manufacturing System FMS50 by using the programming the diffrentinal equation which expresses the state of the movment language FBD (Function Block Diagram). In addition, the of the flight vehicle by one-channel controlled moment only and monitoring function for FMS50 is also developed basing on WinCC leads to its structural schema. The sensor wich measures the angle 5.0 of Siemens Company. speed of one-channel controllrd flight vechile around its mass center is special element on feed back of this structural schema. The paper presents the results of investigation about the the movment of one-channel controlled flight vechile with the feed back on the ctructural schema. 22 23
 12. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 18: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN Baøi 19: MỘT SỐ DẤU HIỆU CHẨN ĐOÁN TỪ XA HỒNG NGOẠI (IRDA) CHO CÁC HỆ CƠ ĐIỆN TỬ CHẤT LƯỢNG Ổ BI Ks. Mai Thị Phương Thảo, Ks. Chu Ngọc Liêm Nguyễn Cao Mệnh và Vũ Thanh Trúc Ks. Phan Minh Tân, TSKH. Phạm Thượng Cát (Viện Cơ học Ứng dụng) Phoøng coâng ngheä Töï Ñoäng Hoaù – Vieän Coâng Ngheä Thoâng Tin T óm t ắt Tel: 84-4-8363484, Fax: 84-4-8363485, Email: ptcat@ioit.ncst.ac.vn Ảnh hưởng của chất lượng ổ bi đến động lực học của hệ Rôto-Gối Tóm tắt đỡ ổ bi (hệ R-G) là vấn đề khá phức tạp. Tuy nhiên bằng cách phân Sự ra đời của Hiệp hội dữ liệu hồng ngoại (Infrared Data Association) và tích sự làm việc của ổ bi khi chịu tải, mô phỏng động lực học hệ R- nhu cầu kết nối không dây khoảng cách ngắn và chi phí thấp đã và đang G ta có thể nhận được những đặc điểm khác nhau về dao động của kích hoạt sự phát triển của các thiết bị thu phát hồng ngoại. Với mục tiêu nội địa hoá và giảm giá thành sản phẩm bằng cách ứng dụng công nghệ hệ này khi ổ bi có các loại khuyết tật khác nhau. Các đặc điểm này hiện đại PSoC, phòng công nghệ tự động hoá của viện Công nghệ thông chính là các dấu hiệu để khi đo và phân tích tín hiệu dao động của tin đã nghiên cứu chế tạo được thiết bị thu pháp sử dụng công nghệ IrDA hệ R-G ta có thể đánh giá được chất lượng của ổ bi và nhận dạng với độ tin cậy cao, gọn nhẹ và giá thành hạ. Thiết bị thu phát này có thể loại khuyết tật đang tồn tại. Việc chẩn đoán chính xác chất lượng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, quốc của ổ bi là một trong những cơ sở cho việc bảo dưỡng thiết bị theo phòng, và đặc biệt là trong các ứng dụng dân dụng, các sản phẩm gia trạng thái, một phương pháp bảo dưỡng được đánh giá là kinh tế dụng cơ điện tử. hiện nay. RESEARCH AND DEVELOPMENT OF INFRARED REMOTE CONTROL DEVICE FOR MECHATRONIC SYSTEMS Abstract The formation of Infrared Data Association and the need of low-cost, short-range wireless data link continue booting up the development of Send/Receive IrDA devices. Aiming to build Vietnamese devices and to reduce production cost by using new technology PSoC, Department for Automation and Technology of Institute of Information Technology has researched and developed sucessfully send/receive IrDA devices, which are reliable, light weight, and low cost. These IrDA devices can be use broadly in industry, defence and security, and especially in consumer and mechatronics products. 24 25
 13. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 20: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHIP CHUYÊN DỤNG Baøi 21: ÖÙNG DUÏNG CAÛM BIEÁN AÙP SUAÁT MEMS TRONG TRÊN CÔNG NGHỆ PSoC CHO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIEÁT BÒ ÑIEÄN TÖÛ Y TEÁ MÁY ĐIÊÙ HOÀ NHIỆT ĐỘ APPLICATIONS OF MEMS PRESSURE SENSORS IN THE MEDICINE ELECTRONIC DEVICES PGS TSKH Phạm Thượng Cát, KS Phan Minh Tân KS Chu Ngọc Liêm, KS Nguyễn Xuân Hoàng, KS Mai thị Phương Thảo Chử Đức Trìnha, Nguyễn Phú Thùya,b ,Vũ Ngọc Hùng b , Phòng Công Nghệ Tự Động Hoá. Viện Công Nghệ Thông Tin. Đinh Văn Dũngb,Bùi Thanh Tùnga , Trần Đức Tâna, Vũ Việt Hùnga, Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. a Khoa Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội Fax: +84-04-8363485 Tel: +84-04-8363484 email: ptcat@ioit.ncst.ac.vn Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam b Trung tâm ITIMS, Toà nhà ITIMS, 01 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam Tóm tắt Tóm tắt Nội địa hoá sản phẩm, đẩy mạnh nền công nghệ sản xuất trong Ứng dụng các linh kiện vi cơ địên tử, MEMS nước là một yêu cầu tất yếu để hạ giá thành sản xuất, nâng cao (microelectromecanical systems), trong các thiết bị điện tử nói chất lượng sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm chung cũng như thiết bị y tế đang được nhiều nhà khoa học quan Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đây cũng là tâm. Báo cáo này giới thiệu một ứng dụng của vi cảm biến áp suất một trong những mục tiêu chính của nền công nghiệp nước ta hiện trong việc đo huyết áp và nhịp tim từ xa. Hệ thiết bị này bao gồm nay. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực sản xuất máy lạnh cũng đang từng một máy tính chủ và nhiều module đo được chế tạo dựa trên vi cảm bước chuyển sang sản xuất nội địa toàn bộ các chi tiết của sản biến áp xuất và các thiết bị vô tuyến . phẩm. Hiện nay, tỷ lệ nội địa hoá của máy lạnh Việt Nam vẫn còn thấp và nhất là vẫn phải nhập ngoại toàn bộ board điều khiển cũng như các phụ kiện của nó. Đứng trước yêu cầu tăng tỉ lệ nội địa hoá Abtract máy lạnh và chủ động sản xuất, chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo sản phẩm thay thế: Board điều khiển máy điều hoà nhiệt độ, bằng Applications of microelectro-mechanical systems (MEMS) công nghệ tạo chip thông minh PSoC. components in medicine electronic devices are nowadays very attractive for many scientists in different fields. This paper describes the applications of the homemade MEMS pressure sensors in blood pressure and blood pulse remote measuring. The system includes one master and multi-slaver, which has contructed using MEMS sensors and wireless circuits. 26 27
 14. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 22: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CHIP CHO Baøi 23: ĐÁNH GIÁ NGƯỠNG ĐỘ NHẠY CON QUAY VI CƠ ĐẦU ĐO MỨC NƯỚC TS Nguyễn Văn Chúc ThS Nguyễn Phú Thắng Ks. Phan Minh Tân, TSKH. Phạm Thượng Cát, Ks.Vũ Sĩ Thắng TS Lê Anh Tuấn Phòng Công nghệ Tự động hóa - Viện Công nghệ Thông tin Trung tâm KHKT & CCNQS Tóm tắt Tel. 8363484, e-mail: ptcat@ioit.ncst.ac.vn Tóm tắt Bài báo đã đề cập đến cách đánh giá ngưỡng độ nhạy con quay vi cơ gây ra do nhiễu nhiệt. Đã đưa ra được các công thức phân tích Nhu cầu đo mức nước là rất lớn trong nhiều lĩnh vực: cấp nước đô và chương trình phần mềm để đánh giá ngưỡng độ nhạy con quay thị, thuỷ lợi, phòng chống lụt lội... Chúng tôi giới thiệu việc nghiên vi cơ có kết cấu khung dao động. Bài báo đã đưa ra một số kiến cứu thiết kế và chế tạo chip đầu đo mức nước sử dụng công nghệ nghị cho việc lựa chọn một sô thông số cơ bản của con quay vi cơ PSoC. Trên cơ sở của chip, chúng tôi xây dựng hệ thống thiết bị đo khi thiết kế. và xử lý mức nước từ xa. Hệ thống có thể sử dụng để đo kiểm soát mức nước cho các nhà máy nước, hệ thống thuỷ lợi, kênh tưới tiêu, Abstract mức nước của sông suối ao hồ, bể chứa. The analytic expression and software program to estimate the RESEARCH, DESIGN AND DEVELOP WATER LEVEL sensitivity threshold of a micromechanical gyroscope due to MONITORING USING CHIP PSOC thermal fluctuations were derived on the basic of information- energetic theory. Numerical estimations obtained from formulas Abstracts are important for determination of main parameters in a micromechanical gyroscope design. The demand of water level monitoring is great in many fields: water supply, irrigation, flood precaution... In this paper, we introduce the process of research, design and develop water level monitoring chip using PSoC technology. Based on the specialized chip, remote water level monitoring and processing system is built. The system can be used to control water level of water supply plant, irrigation systems, and irrigation ditch... 28 29
 15. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 24: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ Baøi 25: CÔNG NGHỆ PSoC VÀ CHẾ TẠO CHIP ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM VÀ ĐIỂM SƯƠNG THDP-1 ĐỌC THẺ TIẾP CẬN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ PSoC TSKH. Phạm Thượng Cát, Ks. Phan Minh Tân, Ks. Vũ Sĩ Thắng, Ks. Phan Minh Tân, Ks. Nguyễn Xuân Hoàng, Ks. Bùi Thị Thanh Quyên Phòng Công nghệ Tự động hóa - Viện Công nghệ Thông tin TSKH. Phạm Thượng Cát Tel. 8363484, e-mail: ptcat@ioit.ncst.ac.vn Phòng Công nghệ Tự động hóa - Viện Công nghệ Thông tin Tóm tắt Tel. 8363484, e-mail: ptcat@ioit.ncst.ac.vn Tóm tắt Công nghệ thẻ tiếp cận đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực như: Hệ thống kiểm tra xâm thực, hệ thống chấm công, quản lý Việc kiểm tra nhiệt độ độ ẩm và điểm sương ở các kho tàng cất giữ nhân sự, vật tư, các hệ thống tự động. Bài báo giới thiệu các ưu hàng hoá, thóc gạo, các điểm bảo quản máy móc vũ khí, đạn dược điểm nổi trội của công nghệ PSoC và việc sử dụng công nghệ PSoC ... có nhu cầu lớn. Chúng tôi giới thiệu trong báo cáo này việc để chế tạo chip đọc thẻ tiếp cận. Trên cơ sở của chip, chúng tôi xây nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm và điểm dựng thiết bị khoá đọc thẻ tiếp cận K700T. K700T có thể ứng dụng sương THDP-1 sử dụng công nghệ PSoC. Thiết bị gọn nhỏ tiêu ít rộng rãi trong việc bảo vệ và quản lý người ra vào cơ quan. Thiết năng lượng, độ tin cậy cao, giá thành thấp hơn thiết bị nhập ngoại có giá thành rất rẻ so với nhập ngoại. có tính năng tương đương. PSOC TECHNOLOGY AND ITS IMPLEMENTATION IN CREATING CUSTOMIZED CHIP FOR PROXIMITY CARD READERS RESEARCH, DESIGN AND DEVELOP TEMPERATURE, HUMIDITY, DEW-POINT MONITORING DEVICE THDP-1 Abstracts USING PSOC TECHNOLOGY Recently, Proximity Card technology is broadly used in a lot of Abstracts fields all over the world, examples are personnel management system, access control system, PC and network security systems.... Temperature, humidity, and dew-point monitoring in goods and This paper introduces distinguished characteristics of PSoC and rice storehouse, weapon and ammunition maintenance point ... the use of PSoC technology to produce Proximity Card Reader have very large demand. In this paper, we introduce the process of Chip. Based on the specialized chip, automatic door using lock research, design and develop of Temperature, Humidity, and Dew- K700T with proximity card is built. K700T device can be broadly point monitoring device THDP-1 using PSoC technology. The used in the field of human resource management, or device is neat, low-power consumption, highly reliable, lower cost monitoring/controlling access to... companies, manufacturers, or compare to imported device with comparable characteristics. offices. 30 31
 16. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 26: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐO VÀ DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTTAL QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP MONITORING SYSTEM FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES KS.Bùi Thị Thanh Quyên, KS.Phạm Ngọc Minh Abtract KS.Phan Minh Tân, PGS-TSKH.Phạm Thượng Cát Phoøng coâng ngheä Töï Ñoäng Hoaù – Vieän Coâng Ngheä Thoâng Tin Today, with the continous growing of industrialized and modelized Tel: 84-4-8363484, Fax: 84-4-8363485, Email: ptcat@ioit.ncst.ac.vn processes, Vietnamese government is really interested in forcasting Tóm tắt and protecting of environment, especially in industrial parks. In Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của công nghiệp this report, we would like to introduce “An environment monitoring hoá, nhà nước ta cũng rất đặt biệt quan tâm tới vấn đề cảnh báo system for industrial enterprises”, which is developed based on và bảo vệ môi trường nhất là trong các khu công nghiệp tập Ethernet network technology to check and announce air-conditions, trung. Trong báo cáo này chúng tôi trình bày “Hệ thống đo và water and noise pollution in industrial enterprises. Our system has quan trắc môi trường xí nghiệp công nghiệp” được phát triển trên advantageous capabilities such as fast processing rate, opened for nền công nghệ mạng Ethernet để kiểm tra và cảnh báo các tham various measuring points, various parameters and locations by số môi trường không khí, nước và tiếng ồn ở các xí nghiệp công using Ethernet network technology and remote RTUs. The system is nghiệp. Hệ thống này có nhiều khả năng nổi trội như tốc độ xử lý neat and tidy, low energy consumption, long-lasting lifetime in nhanh, mở rộng cho nhiều điểm đo, các loại thông số và khu vực industrial environment, and cheaper than imported systems. Our đo nhờ sử dụng công nghệ mạng Ethernet và các RTU đo xa. Hệ system can be broadly used in factories, enterpries, automated thống nhỏ gọn, tiêu tốn ít năng lượng, có độ bền hoạt động trong manufacturing departments... môi trường công nghiệp, giá cả cạnh tranh với thiết bị nhập ngoại. Hệ thống có khả năng ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy, xí nghiệp, các phân xưởng sản xuất tự động hoá… 32 33
 17. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 27: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ĐO RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CÔNG SUẤT VẠN NĂNG PMM100 POWER MULTIMETER PMM100 PGS.TSKH Phạm Thượng Cát, KS Phan Minh Tân, Prof.DSc. Pham Thuong Cat, Eng. Phan Minh Tan, KS Nguyễn Xuân Hoàng, KS Chu Ngọc Liêm Eng. Nguyen Xuan Hoang, Eng. Chu Ngoc Liem Phòng Công Nghệ Tự Động Hoá-Viện Công Nghệ Thông Tin Department for Automation Technology-Institute of Information Technology Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam Viet Nam Academy of Science and Technology Fax: +84-04-8361485 - Tex: +84-04-8363484 - Email: ptcat@ioit.ncst.ac.vn Fax: +84-04-8361485 Tex: +84-04-8363484 Email: ptcat@ioit.ncst.ac.vn Tóm taét Abstracts Hầu hết các thiết bị đo điện năng ở nước ta hiện nay là các thiết Nowadays, almost Watt-hour Meter in Viet Nam are mechanical bị cơ, thời gian sử dụng đã lâu, nên nhu cầu thay thế bằng các devices, long service life, therefore the need for new, digital, thiết bị đo kỹ thuật số với những tính năng vượt trội là một xu developed characteristics devices is indispendable trend. However, thế tất yếu. Tuy nhiên, chủ yếu chúng ta vẫn nhập ngoại các thiết new devices are generally imported with very high cost. With these số bị này với giá thành rất cao. Do đó việc nghiên cứu, chế tạo reasons, the research and developement of measuring devices made các thiết bị đo điện hiện đại trong nước là cần thiết, có ý nghĩ in Viet Nam are neccessary, and meaningfule in both science and về cả mặt khoa học và kinh tế. Áp dụng những công nghệ tiên economicwise. By applying modern power multimeter IC of Analog tiến là IC đo điện năng chuyên dụng của Analog Device và họ vi device and chip PSoC of Cypress Micro, we have designed and xử lý PSoC của Cypress Micro chúng tôi đã chế tạo thiết bị đo built power a multimeter PMM100 that is highly reliable, low cost, công suất vạn năng PMM100 với độ chính xác cao, giá thành and suitable with local environment and need. thấp, phù hợp với nhu cầu trong nước. 34 35
 18. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 28: COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN Baøi 29: THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN CỨNG TÍCH CÔ KYÕ THUAÄT HỢP ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT CHO HỆ THỐNG SẢN XUẤT ĐƠN VỊ Ðỗ Sanh1 , Ðinh Văn Phong1, Nguyễn Thanh Thuỷ2, Nguyễn Nhật Quang3, Phan Mạnh Dần1, Ðỗ Ðăng Khoa1. Phạm Ngọc Tuấn 1) Bộ môn Cơ học ứng dụng Khoa Cơ Khí, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM 2) Trung tâm tính toán hiệu nâng cao Toùm taét 3) Công ty tin học Hài Hoà Toùm taét Bài báo giới thiệu hệ thống sản xuất đơn vị bao gồm hệ thống vận Việc sử dụng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán khoa chuyển và các trạm làm việc, hệ thống tích hợp điều khiển và giám học kỹ thuật là xu huớng tất yếu của thời đại. Tuy nhiên khác với sát, hệ thống thực thi sản xuất. Phần cứng của hệ thống điều khiển nhiều năm trước đây xu thế này đang có nhiều đòi hỏi cấp thiết và giám sát được thiết kế và phát triển, bao gồm bốn thành phần hơn, cả từ phía công nghệ thông tin cũng như từ phiá các lĩnh vực chính được nối mạng:máy tính trung tâm, bộ điều khiển trung tâm, kỹ thuật sử dụng công nghệ này . Những đòi hỏi này yêu cầu có sự bộ điều khiển trạm làm việc và panel vận hành. họp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các cán bộ nghiên cứu và phát triển ứng dụng, ngay từ khi bài toán được hình thành cho đến công Abstract đoạn cuối cùng của việc giải quyết các bài toán. Từ phía công nghệ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của các kỹ The paper introduces the unit production system which includes the thuật mới đặc biệt là của các thiết bị phần cứng... đã tạo ra rất conveyor system and workstations, the integrated control and nhiều triển vọng về tốc độ tính toán, khả năng thể hiện và lưu trữ monitoring system, the manufacturing execution system. The thông tin... Tuy nhiên ở Việt nam điều này có vẻ như mới chỉ dừng hardware of the integrated control and monitoring system is ở việc tạo ra các công cụ và chưa tìm ra được các bài toán cụ thể designed and developed, consists of four networked parts: central để sử dụng các khả năng mới này. controller, workstation controller, interface module and operation Trong tham luận dưới đây chúng tôi xin đề cập và phân tích một số panel. ví dụ về khả năng sử dụng máy tính tốc độ cao trong việc giải quyết các bài toán cơ học. Thông qua việc mô tả các yêu cầu của bài toán cơ trong việc xây dựng phương trình chuyển động, giải các phương trình này để dẫn đến việc mô phỏng và điều khiển các hệ cơ học, các ứng dụng của công nghệ cao trong lĩnh vực công tin học như: xử lý song song, xử lý thời gian thực, mô phỏng, xử lý đồ hoạ động... sẽ được đề cập 36 37
 19. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 30: THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TÍCH Baøi 31: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐO LỰC CẮT HỢP ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH PHAY CHO HỆ THỐNG SẢN XUẤT ĐƠN VỊ Th.s Hồ Minh Đạo, TS.Thái Thị Thu Hà Phạm Ngọc Tuấn Khoa Cơ Khí - Trường Đại học bách Khoa - Đại học Quốc Gia Khoa Cơ Khí, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Toùm taét Tóm tắt Bài báo giới thiệu các kết quả nghiên cứu thiết kế và phát triển phần mềm tích hợp điều khiển và giám sát cho hệ thống sản xuất Bài báo trình bày hệ thống đo lực cắt trên máy phay CNC . Đây là đơn vị phù hợp với phần cứng hiện có. Phần mềm gồm ba phần chủ một phần của hệ thống đo lường và điều khiển bằng máy tính . Tín yếu: chương trình điều khiển và giám sát, chương trình điều khiển hiệu lực cắt thu được từ lực kế được truyền về máy tính , máy tính trạm, chương trình đọc mã vạch móc treo. sẽ phân tích , xử lý để phục vụ cho mục đích điều khiển .Lực kế được thiết kế và chế tạo dựa trên nguyên tắc đo lực bằng cảm biến Abstract biến dạng .Cũng trong bài báo này , các kết quả thực nghiệm đo lực cắt với nhiều chế độ cắt khác nhau sẽ được trình bày .Gíá trị The paper introduces results of research in designing and lực cắt đo được gần đúng với giá trị tính toán lý thuyết , điều này developing the integrated control and monitoring software for the cho thấy hệ thống đo lực cắt hoạt động ổn định , chính xác . unit production system, which corresponds to the current hardware. The software consists of three core parts: control and monitoring Abtract programme, workstation control programme, and hanger bar code reading programme. This paper presents a PC-based monitoring method of cutting forces by a 3-component strain gage based milling dynamometer designed and manufactured . Experiments are carried out under end milling operations for aluminum with different combinations of cutting condition . The results was compared with theorical calculation of cutting force . Its is shown that the monitoring system is reliable , accurate and possible . 38 39
 20. Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Toùm taét baùo caùo Hoäi nghò cô ñieän töû toøan quoác laàn 2 Baøi 32: NGHIEÂN CÖÙU PHAÙT TRIEÅN HEÄ ROBOT – DEVELOPMENT OF A ROBOT-CAMERA SYSTEM VICON CAMERA TÖÏ ÑOÄNG TÌM KIEÁM VAØ BAÙM ÑOÁI TÖÔÏNG FOR AUTOMATIC RECOGNITION AND TRACKING OF MOVING OBJECTS DI ÑOÄNG VICON Abstract PGS. TSKH Phạm Thượng Cát, Ths. Trần Việt Phong The robotic visual servoing system relates to robot control and machine vision issue has received many attention from reseachers. Tóm tắt The system introduced in this paper consists of a pan/tilt robot with 2 degree of freedom (pitch and yaw) that controls a videocamera. Hệ điều khiển visual servoing bám đối tượng di động liên quan The aim of system is to move robot in such a way that the image of đến vấn đề điều khiển và thị giác máy được rất nhiều tác giả quan an unknown moving object attains the center of camera. We tâm. Hệ thống được trình bày trong báo cáo này bao gồm một propose a kinematic model that relates the position of object’s robot hai bậc tự do pan/tilt có gắn một camera. Hệ thống có centroid in the image plan with the pan and tilt rotation angles. In nhiệm vụ bám đối tượng đang di chuyển với quỹ đạo không biết order to permanently maintain the object in the field of vision of trước, thông qua điều khiển các khớp quay của robot sao cho ảnh videocamera, a prediction algorithm is used. This paper also của đối tượng thu được ở chính giữa tâm camera. Báo cáo đưa ra briefly describes image processing, auto detection and recognition mô hình động học của hệ, liên quan đến vị trí của đối tượng trong of moving objects. The experiments with VICON system present ảnh và góc quay pan, tilt. Sau đó, để mục tiêu luôn luôn ở chính good results. giữa ảnh, một mô hình dự báo vị trí và tốc độ của mục tiêu được áp dụng. Báo cáo cũng giới thiệu về phương pháp xử lí ảnh, tự động tìm kiếm và nhận dạng đối tượng di động. Các kết quả nghiên cứu được áp dụng trong hệ thực nghiệm VICON cho kết quả rất khả quan. 40 41

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản