Tóm tắt và trình bày dữ liệu_chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
176
lượt xem
58
download

Tóm tắt và trình bày dữ liệu_chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tổ thống kê là căn cứ vào một ( hay một số) tiêu thức nào đó, tiến hành sắp xếp các đơn vị quan sát của hiện tượng nghiên cứu vào các tổ có tính chất nghiên cứu vào các tổ có tính chất khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt và trình bày dữ liệu_chương 3

 1. CHÖÔNG 3 TOÙM TAÉT VAØ TRÌNH BAØY DÖÕ LIEÄU 1
 2. 3.1 PHAÂN TOÅ THOÁNG KEÂ : NG 3.1.1 KHAÙI NIEÄM : PHAÂN TOÅ THOÁNG KEÂ LAØ CAÊN CÖÙ VAØO MOÄT NG (HAY MOÄT SOÁ) TIEÂU THÖÙC NAØO ÑOÙ, TIEÁN HAØNH SAÉP XEÁP CAÙC ÑÔN VÒ QUAN SAÙT CUÛA NH HIEÄN TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU VAØO CAÙC TOÅ COÙ NG TÍNH CHAÁT KHAÙC NHAU. 2
 3. 3.1.2 CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH PHAÂN TOÅ TK NH ÑEÅ TIEÁN HAØNH PHAÂN TOÅ TA THÖÔØNG NH NG THEO CAÙC BÖÔÙC SAU : - LÖÏA CHOÏN TIEÂU THÖÙC PHAÂN TOÅ. - XAÙC ÑÒNH SOÁ TOÅ CAÀN THIEÁT. T. 3
 4. 3.1.2.1 LÖÏA CHOÏN TIEÂU THÖÙC PHAÂN TOÅ : ÑEÅ LÖÏA CHOÏN TIEÂU THÖÙC PHAÂN TOÅ MOÄT CAÙCH CHÍNH XAÙC, CAÀN PHAÛI DÖÏA TREÂN 2 CH C, NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN SAU : - PHAÂN TÍCH LYÙ LUAÄN ÑEÅ CHOÏN RA TIEÂU THÖÙC BAÛN CHAÁT NHAÁT, PHUØ HÔÏP VÔÙI MUÏC T, ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU. U. - PHAÛI DÖÏA VAØO ÑIEÀU KIEÄN LÒCH SÖÛ CUÏ THEÅ CUÛA HIEÄN TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU ÑEÅ NG CHOÏN RA TIEÂU THÖÙC PHAÂN TOÅ THÍCH HÔÏP. P. 4
 5. 3.1.2.2 XAÙC ÑÒNH SOÁ TOÅ CAÀN THIEÁT : a) PHAÂN TOÅ THEO TIEÂU THÖÙC THUOÄC TÍNH (DÖÕ LIEÄU ÑÒNH TÍNH) - TRÖÔØNG HÔÏP ÑÔN GIAÛN : NEÁU SOÁ LOAÏI HÌNH ÍT NG VAØ ÑAÕ ÑÖÔÏC HÌNH THAØNH SAÜN THÌ MOÃI LOAÏI NH HÌNH TA XEÁP THAØNH 1 TOÅ. VÍ DUÏ: GIÔÙI TÍNH, NH TPKT… - TRÖÔØNG HÔÏP PHÖÙC TAÏP : NEÁU TIEÂU THÖÙC THUOÄC NG TÍNH COÙ RAÁT NHIEÀU BIEÅU HIEÄN, NGÖÔØI TA GIAÛI N, QUYEÁT BAÈNG CAÙCH GHEÙP NHIEÀU TOÅ NHOÛ LAÏI VÔÙI NG CH NHAU THEO NGUYEÂN TAÉC : CAÙC TOÅ GHEÙP LAÏI VÔÙI NHAU PHAÛI GIOÁNG NHAU HOAËC GAÀN GIOÁNG NG NG NHAU VEÀ TÍNH CHAÁT, GIAÙ TRÒ SÖÛ DUÏNG … T, NG 5
 6. • BAÛNG TAÀN SOÁ : NG • VÍ DUÏ : SOÁ LÖÔÏNG CAÙC DOANH NGHIEÄP KHAÛO SAÙT NG CHIA THEO VUØNG NG VUØNG NG TAÀN SOÁ TAÀN SUAÁT (%) MIEÀN BAÉC 113 22,7 MIEÀN TRUNG 34 6,8 ÑOÂNG NAM BOÄ 293 58,8 ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG NG NG 58 11,6 CÖÛU LONG COÄNG NG 498 100,0 6
 7. • b) PHAÂN TOÅ THEO TIEÂU THÖÙC SOÁ LÖÔÏNG (DÖÕ LIEÄU NG ÑÒNH LÖÔÏNG) NG) - TRÖÔØNG HÔÏP ÑÔN GIAÛN : NEÁU LÖÔÏNG BIEÁN CUÛA TIEÂU NG NG THÖÙC THAY ÑOÅI ÍT, THÌ THÖÔØNG LAØ MOÃI LÖÔÏNG BIEÁN NG NG HÌNH THAØNH 1 TOÅ. VÍ DUÏ : BAÄC THÔÏ CN, SOÁ NHAÂN NH KHAÅU TRONG HOÄ… - TRÖÔØNG HÔÏP PHÖÙC TAÏP : KHI LÖÔÏNG BIEÁN CUÛA TIEÂU NG NG THÖÙC THAY ÑOÅI RAÁT NHIEÀU, TA XEÙT XEM LÖÔÏNG U, NG BIEÁN TÍCH LUÕY ÑEÁN MÖÙC ÑOÄ NAØO THÌ CHAÁT CUÛA LÖÔÏNG BIEÁN MÔÙI THAY ÑOÅI LAØM NAÛY SINH TOÅ KHAÙC. NG C. 7
 8. • MOÃI TOÅ COÙ HAI GIÔÙI HAÏN LAØ GIÔÙI HAÏN DÖÔÙI VAØ GIÔÙI HAÏN TREÂN. CHEÂNH LEÄCH GIÖÕA GIÔÙI CH HAÏN TREÂN VAØ GIÔÙI HAÏN DÖÔÙI CUÛA TOÅ GOÏI LAØ TRÒ SOÁ KHOAÛNG CAÙCH TOÅ h. NG CH 8
 9. • KHI PHAÂN TOÅ COÙ KHOAÛNG CAÙCH TOÅ ÑEÀU NHAU, TRÒ NG CH SOÁ KHOAÛNG CAÙCH TOÅ ÑÖÔÏC XAÙC ÑÒNH : NG CH • - LÖÔÏNG BIEÁN LIEÂN TUÏC: NG C: xmax−xmin h= k - LÖÔÏNG BIEÁN RÔØI RAÏC: (xmax− xmin) −(k −1) h= k h: TRÒ SOÁ KHOAÛNG CAÙCH TOÅ; k: SOÁ TOÅ 9
 10. • TRONG THÖÏC TEÁ COÙ THEÅ XAÙC ÑÒNH k BAÈNG NG COÂNG THÖÙC: C: k =(2×n) 1/ 3 • n: SOÁ ÑÔN VÒ QUAN SAÙT 10
 11. TRÌNH BAØY DÖÕ LIEÄU ÑÒNH LÖÔÏNG : NG PHÖÔNG PHAÙP NHAÙNH VAØ LAÙ : NH DÖÕ LIEÄU THU THAÄP ÑÖÔÏC TAÙCH THAØNH 2 PHAÀN : CH NH NHAÙNH VAØ LAÙ NH VÍ DUÏ : TUOÅI CUÛA 30 SV NGAØNH KTKT : NH 28, 23, 30, 24, 19, 21, 39, 22, 22, 31, 37, 33, 20, 30, 35, 21, 26, 27, 25, 29, 27, 21, 25, 28, 26, 29, 29, 22, 32, 27. TA COÙ BIEÅU ÑOÀ NHAÙNH VAØ LAÙ NHÖ SAU : NH 1 9 2 011122234556677788999 3 00123579 11
 12. BIEÅU ÑOÀ NHAÙNH VAØ LAÙ TUOÅI CUÛA SV NGAØNH KTKT NH NH XÖÛ LYÙ BAÈNG SPSS : NG KTKT STEM-AND-LEAF PLOT FREQUENCY STEM & LEAF 1.00 1. 9 9.00 2. 011122234 12.00 2. 556677788999 5.00 3. 00123 3.00 3. 579 STEM WIDTH: 10 EACH LEAF: 1 CASE(S) 12
 13. BAÛNG TAÀN SOÁ : NG DAÏNG CHUNG CUÛA BAÛNG TAÀN SOÁ NG NG LÖÔÏNG NG TAÀN SOÁ TAÀN SUAÁT TAÀN SOÁ BIEÁN (fi) fi TÍCH LUÕY (xi) ∑ fi x1 f1 f1/n f1 x2 f2 f2/n f1 + f2 … … … … xk fk fk/n f1 + f2 + … + fk COÄNG NG k ∑ fi = n 1 i=1 13
 14. VÍ DUÏ : TA COÙ BAÛNG PHAÂN PHOÁI VEÀ TUOÅI CUÛA SV NG TRONG MOÄT LÔÙP TUOÅI TAÀN SOÁ TAÀN SUAÁT TAÀN SOÁ TÍCH LUÕY 18 3 0.0375 3 19 15 0.1875 18 20 40 0.5000 58 21 17 0.2125 75 22 5 0.0625 80 COÄNG NG 80 1 14
 15. 3.1.3 BAÛNG KEÁT HÔÏP: NG P: NGÖÔØI TA COÙ THEÅ PHAÂN TOÅ THEO HAI HAY NHIEÀU TIEÂU THÖÙC CUØNG MOÄT LUÙC, KEÁT QUÛA ÑÖÔÏC TRÌNH NG C, BAØY TRONG BAÛNG KEÁT HÔÏP. NG P. VÍ DUÏ : PHAÂN TOÅ CBCNV 1 TRÖÔØNG ÑH THEO 3 TIEÂU NG THÖÙC: NGHEÀ NGHIEÄP, GIÔÙI TÍNH, TRÌNH ÑOÄ HOÏC VAÁN C: P, NGHEÀ NGHIEÄP SOÁ CHIA THEO HOÏC VAÁN VAØ GIÔÙI TÍNH NGÖÔØI CAO ÑAÏI THAÏC TIEÁN ÑAÚNG NG HOÏC SÓ SÓ 1/ GIAÙO VIEÂN 400 0 60 180 160 • -NAM 244 0 32 100 112 -NÖÕ 156 0 28 80 48 2/ CNV 200 10 70 73 47 -NAM 90 3 24 36 27 -NÖÕ 110 7 46 37 20 COÄNG NG 600 10 130 253 201 15
 16. • 3.2 TRÌNH BAØY KEÁT QUAÛ TOÙM TAÉT DÖÕ LIEÄU BAÈNG NG BIEÅU ÑOÀ : • 3.2.1 YÙ NGHÓA CUÛA BIEÅU ÑOÀ : • BIEÅU ÑOÀ VAØ ÑOÀ THÒ LAØ CAÙC HÌNH VEÕ, ÑÖÔØNG NEÙT NG HÌNH HOÏC DUØNG ÑEÅ MOÂ TAÛ COÙ TÍNH QUY ÖÔÙC CAÙC NG SOÁ LIEÄU THOÁNG KEÂ. NG 16
 17. • 3.2.2 CAÙC LOAÏI ÑOÀ THÒ THOÁNG KEÂ : NG • BIEÅU ÑOÀ HÌNH TROØN : • CÔ CAÁU CUÛA GDP TP.HCM NAÊM 2002 (Nguoàn: Cuïc Thoáng Keâ TP Hoà Chí Minh) 17
 18. BIEÅU ÑOÀ HÌNH COÄT 120 120 GIAÙ 100 TRÒ 90 SAÛN 80 75 LÖÔÏNG QD 60 LD 50 HTX 40 XNTN 20 0 QD LD HTX XNTN THAØNH PHAÀN KINH TEÁ 18
 19. BIEÅU ÑOÀ ÑÖÔØNG GAÁP KHUÙC NG LÖÔÏNG DAÀU THOÂ XUAÁT KHAÅU TRIEÄU TAÁN 18 16 16.3 15.2 14 12 12.5 10 10.1 8.8 8 7.6 7.1 6 6.3 5.5 4 4 2 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản