Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Luật học so sánh

Chia sẻ: Thiuyen3 Thiuyen3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
520
lượt xem
136
download

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Luật học so sánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

So sánh vĩ mô phải dựa trên kết quả nghiên cứu của so sánh vi mô ? Pháp luật quốc tế không phải là đối tượng nghiên cứu của Luật so sánh ?Ở Châu Âu lục địa trước CM Tư sản Pháp 1789 đã có pháp điển hoá ?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Luật học so sánh

  1. Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Luật học so sánh 1. Các nghiên cứu về luật nước ngoài là Luật so sánh ? 2. So sánh vĩ mô phải dựa trên kết quả nghiên cứu của so sánh vi mô ? 3. Pháp luật quốc tế không phải là đối tượng nghiên cứu của Luật so sánh ? 4. Ở Châu Âu lục địa trước CM Tư sản Pháp 1789 đã có pháp điển hoá ? 5. Cả luật tư và luật công ở Châu Âu đều được xây dựng dựa trên luật La Mã ? 6. Cả luật tư và luật công ở Châu Âu đều chịu ảnh hưởng của luật La Mã ? 7. Thuật ngữ luật La Mã để chỉ những sản phẩm của hoạt động lập pháp từ năm 459 TCN đến thời kỳ phục hồi luật La Mã (thế kỷ 17-18) ? 8. Trước thế kỷ 18 ở Châu Âu chưa có luật thành văn ? 9. Trong Civil Law, luật thành văn luôn luôn là nguồn luật quan trọng hơn phán quyết của Toà án ? 10. Trong Civil Law, luật thành văn luôn luôn là nguồn luật quan trọng hơn tập quán ?
  2. 11. Trong Civil Law, luật thành văn luôn luôn là nguồn luật quan trọng hơn học thuyết pháp lý ? 12. Trong Civil Law, luật hình sự là luật tư ? 13. Trong Civil Law, điều ước quốc tế có giá trị pháp lý cao hơn đạo luật quốc gia ? 14. Mọi phán quyết của Toà án Pháp đều có thể kháng cáo ra Toà án tư pháp tối cao ? 15. Bộ luật Thương mại Pháp 1807 không chứa đựng các quy phạm điều chỉnh quan hệ thương mại ? 16. Các Toà án cấp Liên bang của Đức chỉ xem xét cấp chung thẩm các vụ án được toà án cấp bang chuyển lên ? 17. Quá trình mở rộng ảnh hưởng của Common Law hoàn toàn giống với quá trình mở rộng của Civil Law ? 18. Trước thế kỷ 19, ở Anh chưa có luật thành văn ? 19. Luật thành văn và án lệ ở Anh được xây dựng trên cơ sở tập quán ? 20. Một số quốc gia từng là thuộc địa của Anh nhưng không theo hệ thống Common Law ?
  3. 21. Một số phán quyết của Toà án bang ở Mỹ có giá trị bắt buộc ngay cả với Toà án Liên bang ? 22. Một số quốc gia Hồi giáo nhưng không theo hệ thống pháp luật Hồi giáo ? 23. Quias chỉ là phương pháp suy luận để giải thích luật nên không được coi là nguồn của luật Hồi giáo ? 24. Luật Hồi giáo và luật Giáo hội Thiên chúa đều được coi là luật tôn giáo ? Ở châu Âu lục địa đã từng có hệ thống luật thống nhất. Ở châu Âu lục địa trước thế kỷ 18 đã có pháp điển hoá được ghi vào lịch sử. Pháp điển hoá phải là sự nghiệp của một ông vua sáng suốt. Pháp điển hoá phải được tiến hành ở một nước lớn, có thể gây ảnh h ưởng đến các nước khác. Bộ luật Dân sự Pháp 1804 và Bộ luật Thương mại Pháp 1807 đến nay vẫn còn hiệu lực? Thuật ngữ “Luật La Mã” chỉ toàn bộ sản phẩm của hoạt động lập pháp đ ược sáng tạo từ năm 450 trước Công nguyên cho tới thời kỳ phục hồi nghiên cứu Luật La Mã ở các trường đại học ở châu Âu lục địa.
  4. Luật La Mã được tiếp nhận ở các nước châu Âu chỉ thông qua sự tư vấn, hỗ trợ của các trường đại học đối với từng trường hợp cụ thể. Các chế định trong luật tư của các nước họ Civil Law đều có những điểm tương tự nhau chỉ do các nước tiếp nhận các tập quán được áp dụng chung. Ở dòng họ Civil Law, mức độ ảnh hưởng của Luật La Mã với Luật công và Luật tư là không giống nhau. Tất cả các thẩm phán của các toà án ở Pháp đều phải trải qua các khoá đào tạo thẩm phán tại các trường đào tạo thẩm phán ở Pháp. 1. Số hệ thống pháp luật nhiều hơn hơn số quốc gia trên thế giới. 2. Có nhiều quốc gia hơn số hệ thống pháp luật? 3. Số hệ thống pháp luật bằng số quốc gia? 4. Luật so sánh không phải là một ngành luật thực định? 5. Luật so sánh là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc gia? 6. Luật so sánh chỉ là việc so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm t ìm ra sự tương đồng và khác biệt?
  5. 7. Trong luật so sánh, để đánh giá đúng mức các giải pháp pháp lý của các hệ thống pháp luật khác nhau, người nghiên cứu cần lựa chọn các quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh một quy phạm? 8. Ở giai đoạn cuối của quá trình so sánh cần đánh giá xem giải pháp nào phù hợp hơn và giải thích tại sao lại phù hợp hơn? 9. Hệ thống chính trị quốc gia là nhân tố duy nhất quyết định sự tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp luật? 10. Khi xây dựng giả thuyết để nghiên cứu so sánh luật, người nghiên cứu không mặc nhiên coi các khái niệm tồn tại trong hệ thống pháp luật này cũng có trong hệ thống pháp luật khác? 11. Một chế định pháp luật áp dụng phổ biến trong hệ thống pháp luật có thể không tồn tại trong hệ thống pháp luật quốc gia khác? 12. Xây dựng hệ thống các khái niệm là giai đoạn của quá trình so sánh? 13. Việc tìm ra một tiêu chí thích hợp sẽ giúp phân nhóm một cách chính xác các hệ thống? 14. Đối tượng của Luật so sánh rộng hơn đối tượng của khoa học pháp lý khác? 15. Dòng họ Civillaw, mức độ ảnh hưởng của Luật La mã với luật công và luật tư là không giống nhau?
  6. 16. Ở Châu âu lục điạ trước thế kỷ 18 đã từng có cuộc pháp điển hóa lớn được ghi nhận? 17. Luật La Mã cổ đại là nền tảng chính của hệ thống pháp luật Châu âu lục địa? 18. Civillaw được truyền bá khắp châu âu, kể cả nước Anh? 19. Ins Tintutiones là sách giáo khoa luật La Mã? 20. Luật 12 bảng tiêu biểu cho luật Giecmanh, ra đời năm 440 TCN? 21. Trường phái các nhà pháp điển hiện đại nghiên cứu luật la mã xuất hiện ở Đức thế kỷ 16? 22. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ pháp luật châu âu lục địa? 23. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ pháp luật Đức, La Mã? 24. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ luật tư, luật thành văn? 25. Nói châu âu đã từng có hệ thống luật chung Commonlaw châu âu? 26. Pháp luật thực định của châu âu thế kỷ 17 - 18 là hỗn hợp luật thành văn, tập quán pháp và luật giáo hội?
  7. 27. Thành ngữ " Luật la Mã" chỉ toàn bộ sản phẩm của hoạt động lập pháp được sáng tạo từ năm 450 trước công nguyên cho tới thời kỳ phục hồi nghiên cứu luật Lã mã ở các trường Đại học ở châu âu lục đia? 28. Luật la mã được tiếp nhận ở các nước Châu âu chỉ thông qua sự hổ trợ của các trường Đại học đối với từng trường hợp cụ thể? 29. Các chế định trong luật tư của các nước trong dòng họ Civillaw đều có những điểm tương tự nhau là do các nước tiếp nhận các tập quán được áp dụng chung? 30. Bộ luật Napoleong là bộ luật kinh điển cho dân luật các nước thuộc dòng họ Civillaw? 1. Số hệ thống pháp luật nhiều hơn hơn số quốc gia trên thế giới. 2. Có nhiều quốc gia hơn số hệ thống pháp luật? 3. Số hệ thống pháp luật bằng số quốc gia? 4. Luật so sánh không phải là một ngành luật thực định? 5. Luật so sánh là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc gia? 6. Luật so sánh chỉ là việc so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm t ìm ra sự tương đồng và khác biệt?
  8. 7. Trong luật so sánh, để đánh giá đúng mức các giải pháp pháp lý của các hệ thống pháp luật khác nhau, người nghiên cứu cần lựa chọn các quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh một quy phạm? 8. Ở giai đoạn cuối của quá trình so sánh cần đánh giá xem giải pháp nào phù hợp hơn và giải thích tại sao lại phù hợp hơn? 9. Hệ thống chính trị quốc gia là nhân tố duy nhất quyết định sự tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp luật? 10. Khi xây dựng giả thuyết để nghiên cứu so sánh luật, người nghiên cứu không mặc nhiên coi các khái niệm tồn tại trong hệ thống pháp luật này cũng có trong hệ thống pháp luật khác? 11. Một chế định pháp luật áp dụng phổ biến trong hệ thống pháp luật có thể không tồn tại trong hệ thống pháp luật quốc gia khác? 12. Xây dựng hệ thống các khái niệm là giai đoạn của quá trình so sánh? 13. Việc tìm ra một tiêu chí thích hợp sẽ giúp phân nhóm một cách chính xác các hệ thống? 14. Đối tượng của Luật so sánh rộng hơn đối tượng của khoa học pháp lý khác? 15. Dòng họ Civillaw, mức độ ảnh hưởng của Luật La mã với luật công và luật tư là không giống nhau?
  9. 16. Ở Châu âu lục điạ trước thế kỷ 18 đã từng có cuộc pháp điển hóa lớn được ghi nhận? 17. Luật La Mã cổ đại là nền tảng chính của hệ thống pháp luật Châu âu lục địa? 18. Civillaw được truyền bá khắp châu âu, kể cả nước Anh? 19. Ins Tintutiones là sách giáo khoa luật La Mã? 20. Luật 12 bảng tiêu biểu cho luật Giecmanh, ra đời năm 440 TCN? 21. Trường phái các nhà pháp điển hiện đại nghiên cứu luật la mã xuất hiện ở Đức thế kỷ 16? 22. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ pháp luật châu âu lục địa? 23. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ pháp luật Đức, La Mã? 24. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ luật tư, luật thành văn? 25. Nói châu âu đã từng có hệ thống luật chung Commonlaw châu âu? 26. Pháp luật thực định của châu âu thế kỷ 17 - 18 là hỗn hợp luật thành văn, tập quán pháp và luật giáo hội?
  10. 27. Thành ngữ " Luật la Mã" chỉ toàn bộ sản phẩm của hoạt động lập pháp được sáng tạo từ năm 450 trước công nguyên cho tới thời kỳ phục hồi nghiên cứu luật Lã mã ở các trường Đại học ở châu âu lục đia? 28. Luật la mã được tiếp nhận ở các nước Châu âu chỉ thông qua sự hổ trợ của các trường Đại học đối với từng trường hợp cụ thể? 29. Các chế định trong luật tư của các nước trong dòng họ Civillaw đều có những điểm tương tự nhau là do các nước tiếp nhận các tập quán được áp dụng chung? 30. Bộ luật Napoleong là bộ luật kinh điển cho dân luật các nước thuộc dòng họ Civillaw?
Đồng bộ tài khoản