intTypePromotion=1

TỔNG QUAN ISO 9000

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
573
lượt xem
268
download

TỔNG QUAN ISO 9000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn là CEO,QA\QC...? Bạn đang gặp khó khăn trong việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng tại tổ chức? Và bạn chưa tìm được nhà tư vấn? Tác giả xin chia sẻ khó khăn này cùng bạn.Phiên bản này được làm công phu và chuẩn mực. Bản thân tác giả đã công tác 14 năm tại các tập đoàn hàng đầu thế giới về Rươự-Bia-Nước giải khát,Môi trường-Xử lý nước,Kiểm soát chất lượng,Tư vấn các hệ thống quản lý,Chuyển giao công nghệ.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG QUAN ISO 9000

 1. 1
 2. §μo μ t¹o t vμ μ t− t vÊn Ê SA 8000 ISO/IEC 17025 ISO /TS 16949 HACCP ISO 22000 ISO 18000 (OHSAS 18000) ISO 9000 TÝch hîp c¸c hÖ thèng qu¶n lý ISO 14000 иnh gi¸ t¸c ®éng m«I tr−êng *** SCM 5S TPM SPC FMEA SIX SIGMA KAIZEN C¸c gi¶i ph¸p c¶i tiÕn n¨ n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng ... 2 Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant
 3. Lêi ê nãi ã ®Çu VÒ t¸c gi¶: ™ Cö nh©n h© khoa kh häc(khoa h (kh Hã Hãa-§¹ii häc Hãa- h Tæng Tæ Hîp Hî Hμ Néi,1993) ™ 14 n¨ n¨m kinh nghiÖm c«ng t¸c t¹i nh÷ nh÷ng tËp ®oμn hμng ®Çu thÕ giíi: - R−îu Bia N−íc gi¶i kh¸t - M«i tr−êng t ê Xö lý n−íc í - KiÓm so¸t chÊt l−îng - T− vÊn c¸c hÖ thèng qu¶n lý - ChuyÓn giao c«ng nghÖ 3 Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant
 4. Lêi ê nãi ã ®Çu VÒ Slides nμy nμy:: - Free cho c¸c b¹n ¹ tham kh¶o p phiªn b¶n nμy y - Nhằm t¨ng sự hiÓu biÕt vμ c¸c gi Nhằ gi¸¸ trÞ gia t¨ng kh¸c( kh¸c(nÕu cã) cã) - Phiªn b¶n gi¶ng d¹y bao gåm thªm phÇn mÒm 600 c¸c clips ©m thanh vμ h×nh ¶nh minh häa tù ®éng tr¶ tr¶ lêi cho c¸c gi¶i ®¸p vÒ tiªu chuÈn do t¸c gi gi¶ ¶ lËp tr× soạn dùa theo c¸ch mμ tr×nh+biªn soạ c¸c tæ chøc chøng nhËn + t− vÊn uy tÝn trªn thÕ giíi ®−a ra(ra(tiÕng A h + tiÕng Anh tiÕ ViÖt ) Độc Độc nh ViÖt)).Độ ViÖt). hất tại Vi nhấ Việệt nam nam.Gi .Gi¸ Gi¸ Gi ¸ b¸n b¸ : b¸n: USD\01 bộ + TiÕng ViÖt : 1000 USD\ USD\01 bộ + TiÕng Anh : 1500 USD\ - Email: nu.pagozi@gmail.com Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 4
 5. PhÇn 1: Giíi thiÖu bé tiªu chuÈn ISO 9000 PhÇn 2: C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý PhÇn 3: Mét sè kh¸i niÖm th−êng dïng trong ISO 9001: 2000 PhÇn 4: C¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 PhÇn 5: C¸c b−íc triÓn khai x©y dùng vμ ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9001:2000 PhÇn 6: Kü n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n PhÇn 7: Tư liệu tham khảo về cải c¸ch hμnh chÝnh nhμ nước Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 5
 6. PhÇn 1: Giíi thiÖu thiÖ Bé tiªu tiª chuÈn h È ISO 9000:2000 Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 6
 7. Nguån gèc bé tiªu chuÈn ISO 9000 Bé quèc phßng Mü Tæ æ chøc HiÖp −íc B¾c §¹i T©y D−¬ng MIL-Q-9858 C¸c yªu cÇu cña hÖ ( (NATO) ) thèng chÊt l−îng MIL-I-45208 C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng kiÓm tra AQAP1 C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng chÊt l−îng AQAP4 C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng ViÖn tiªu chuÈn kiÓm tra (®Çu vμo vμ qu¸ tr×nh) Anh (BSI) AQAP9 C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng kiÓm tra (s¶n phÈm cuèi cïng) BS 5750 vÒ qu¶n lý Tæ chøc quèc tÕ vÒ tiªu chÊt l−îng vμ ®¶m b¶o chÊt l−îng ISO chuÈn ho¸ (ISO) 9000:1987 û ban küü thuËt Uû Ë TC 176 7 Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant
 8. MIL Q 9858 MIL I 45208 LÞch sö h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn 1959 1959 AQAP 1 C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng chÊt l−îng MIL Q 9858 A AQAP's AQAP 4 C¸c yªu cÇu kiÓm tra hÖ thèng 1963 - KiÓm tra vμ thö nghiÖm g Ö trongg s¶n xuÊt AQAP 9 - KiÓm tra cuèi cïng BS 4891 PART 1-3 C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng chÊt l−îng BS 5750 1979 PART 4-6 Gi¶i nghÜa c¸c tiªu chuÈn ISO 9000 H−íng dÉn lùa chän vμ sö dông ISO 9004 H−íng dÉn c¸ch hiÓu nghÜa EN 29000 ISO 9000 1989 1987 ISO 9001 ISO 9002 H×nh mÉu hÖ thèng chÊt l−îng ISO 9003 ISO 9001:2000 ISO 9000 1994 Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 8
 9. ISO lμ g g×× ? y INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - Tæ chøc quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn ho¸ y Thμnh lËp n¨m 1947. Trô së chÝnh t¹i GENEVA, Thôy sü y ViÖc chuÈn bÞ c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ ®−îc thùc hiÖn bëi tiÓu ban kü thuËt . §©y lμ nhiÖm vô chÝnh cña tiÓu ban nμy y B¶n dù th¶o cña ñ c¸c tiªu chuÈnÈ do ban so¹n th¶o ®−îc chuyÓn Ó tíi c¸c thμnh viªn cña tæ chøc ISO ®Ó bá phiÕu th«ng qua. y §Ó ban hμnh tiªu chuÈn chÝnh thøc, thøc tèi thiÓu ph¶i cã 75% chÊp thuËn cña c¸c thμnh viªn trong tæ chøc y ViÖt Nam lμ mét thμnh viªn cña tæ chøc ISO từ n¨m 1977. 9 Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant
 10. ISO 9000 lμ g g××? Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 10
 11. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ISO 19011:2002 ISO 9001:2000 ISO 9004:2000 §¸nh gi¸ Yªu cÇu H−íng dÉn ISO 9000:2000 C¬ së & tõ vùng 11 Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant
 12. Kh¸i qu¸t Bé tiªu chuÈn ISO 9000 liÖt kª d−íi ®©y ®−îc x©y dùng nh»m trî gióp c¸c tæ chøc thuéc mäi lo¹i h×nh vμ qui m« ¸p dông vμ vËn hμnh c¸c hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cã hiÖu lùc lùc. y ISO 9001:2000 qui ®Þnh c¸c yªu cÇu ®èi víi mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng. y ISO 9004 9004:2000 2000 h−íng h í dÉ dÉn xem xÐt Ðt hiÖ hiÖu llùc vμ μ hiÖ hiÖu qu¶ ¶ cña ñ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng. y ISO 19011:2002 cung cÊp h−íng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng vμ m«i tr−êng tr−êng. y ISO 9000:2000 m« t¶ c¬ së vμ qui ®Þnh c¸c thuËt ng÷ cho hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng. TÊt c¶ c¸c c¸c tiªu tiª chuÈn ch Èn nμ nμy t¹o thμnh mét bé tiªu tiª chuÈn ch Èn vÒÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc th«ng hiÓu lÉn nhau trong th−¬ng m¹i quèc gia vμ quèc tÕ Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 12
 13. Lîi î Ých c c¬ b¶n b¶ khi ¸p dông dô g §èi néi ƒ Nh©n viªn hiÓu râ c«ng viÖc, h¹n chÕ phô thuéc vμo c¸c c¸ nh©n ƒ Tạo điều ề kiện xác định nhiệm vụ đúng và các cách đạt kết ế quả đúng. ƒ Thúc đẩy cả hệ thống làm việc tốt, đặc biệt giải phóng người lãnh đạo khỏi công việc sự vụ lặp đi lặp lại. ƒ Ngăn chặn được nhiềuề sai sót nhờ mọi người có tinh thần ầ trách nhiệm cao và tự kiểm soát được công việc của chính mình. ƒ Cung cấp cách nhận biết, giải quyết các sai sót và ngăn ngừa chúng tái diễn. ƒ Cung cấp ấ dữ liệu phục vụ cho hoạt động cải tiến. ế §èi ngo¹i ƒ §em l¹i lßng tin cho kh¸ch hμng vμ c¬ quan chñ qu¶n; ƒ Rót ng¾n, gi¶m bít c¸c thñ tôc r−êm rμ. ƒ Cung cấp các bằng chứng khách quan để chứng minh chất lượng sản phẩm (dịch vụ) của tổ chức và mọi hoạt động đều đã được kiểm soát. Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 13
 14. Nh÷ Nh ÷ngg khã kh¨ kh¨n khi thùc ù hiÖn Ö ISO 9000 t¹i ¹ viÖt Ö nam Φ NhËn thøc vÒ qu¶n lý chÊt l−îng cña c¸c cÊp qu¶n lý Φ ThiÕu c¸c nguån lùc thùc hiÖn Φ C¬ chÕ vμ m«i tr−êng ®Ó n©ng cao ý thøc Φ Chøc n¨ng, nhiÖm vô tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn Ò h¹n thiÕu Õ nhÊt Ê qu¸n Φ Thãi quen lμm viÖc mang tÝnh tù ph¸t Φ ThiÕu ThiÕ c¸c ¸ th«ng th« tin ti phï hï hîp hî khi tiÕn tiÕ hμnh hμ h c«ng « viÖc iÖ Φ Sù hîp t¸c gi÷a c¸c bé phËn Φ TÝnh hiÖu lùc cña hÖ thèng qu¶n lý kh«ng cao Φ... Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 14
 15. PhÇn 2: C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 15
 16. Quan ®iÓm M« h×nh hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ISO 9000 ®−îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hμng vμ c¸c bªn cã liªn quan th«ng qua viÖc ng¨n ngõa kh¶ n¨ng kh«ng phï hîp ë tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña q qu¸ ¸ tr×nh vμ/hoÆc μ/hoÆc ccung ng cÊp dÞch vô. NÕu c«ng viÖc ®−îc bè trÝ, thùc hiÖn vμ kiÓm Ó so¸t hîp lý th× kh«ng g©y l·ng phÝ, chi phÝ sÏ ë møc thÊp nhÊt cã thÓ vμ lîi nhuËn ®¹t ë møc cao. Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 16
 17. T¸m nguyªn t¾c qu¶n lý ™ T¸m nguyªn t¾c cña qu¶n lý chÊt l−îng ®· ®−îc x¸c ®Þnh lμ c¬ së ®Ó mét tæ chøc cã mét kÕt qu¶ thùc hiÖn ®−îc c¶i tiÕn. Chóng nh»m gióp c¸c tæ chøc ®¹t ®−îc thμnh c«ng bÒn v÷ng. 1. H−íng vμo kh¸ch hμng 2. Sù l·nh ®¹o 3. Sù tham gia cña ñ mäi ng−êi 4. C¸ch tiÕp cËn theo qu¸ tr×nh 5. C¸ch tiÕp cËn hÖ thèng ®èi víi qu¶n lý 6. C¶i tiÕn liªn tôc 7. QuyÕt ®Þnh dùa trªn sù kiÖn 8. Quan hÖ hîp t¸c cïng cã lîi víi ng−êi cung øng ™ T¸m nguyªn t¾c qu¶n lý chÊt l−îng nμy t¹o thμnh c¬ së cho c¸c tiªu chuÈn vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng trong bé ISO 9000 Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 17
 18. T¸m nguyªn t¾c qu¶n lý Nguyeân taéc 1 C¸c toå chöùc phuï thuoäc vaøøo khaù kh ùch haø h øng. Höôùng vaøo khaùch haøng • Hieåu mong ñôïi cuûa khaùch haøng veà saûn phaåm • Tieáp caän nhu caàu cuûa taát caû caùc ñoái taùc • Phoå bieán nhu caàu vaø mong ñôïi cuûa khaùch haøng trong toaøn boä toå chöùc • Ño löôøng söï thoûa maõn khaùch haøng • Quaûn lyù Quan ly cac caùc moá moii quan heä khaù khachch hang haøng Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 18
 19. T¸m nguyªn t¾c qu¶n lý Nguyeân taéc 2 Söï laõnh ñaïo L·nh ®¹o thiÕt lËp sù thèng nhÊt gi÷a ph−¬ng h−íng vμ môc ®Ých cña doanh nghiÖp, t¹o ra vμ duy tr× m«i tr−êng ®Ó l«i cuèn mäi ng−êi tham gia ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu cña tổ chức. • Thieát laäp taàm nhìn veà töông lai cuûa toå chöùc • Tieân phong trong vieäc laøm göông • Khuyeán khích ñoùng goùp vaø củng coá nieàm tin • Ñaûm baûo cung caáp nguoàn löïc caàn thieát • Thieát laäp thoâng tin noäi boä • Laäp caùc muïc tieâu vaø thöïc hieân chieán löôïc caàn thieát ñeå ñaït muïc tieâu Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 19
 20. T¸m nguyªn t¾c qu¶n lý Nguyeân taéc 3 Söï tham gia cuûa moïi ngöôøi • Con C ngöôiöôøi la l ø cotát lloiõi cua û moäät ttoå chöc höù • Söï tham gia ñaày ñuû cuûa moïi ngöôøi giuùp cho vieäc söû duïng nhöõng khaû naêng cuûa moïi ngöôøi moät caùch hieäu quaû ñeå laøm lôïi cho toåå chöùc Presented by Nguyen Minh Tien Managerment Consultant 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản