intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan Lync 2010

Chia sẻ: Lê Trinh Vàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:201

94
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Lync là một thương hiệu mới của Microsoft chuyên gia giải quyết bài toán liên quan đến trao đổi thông tin và hội họp, cho phép tích hợp việc trao đổi bằng giọng nói, tin nhắn tức thời, hội họp có hỗ trợ âm thanh và video, cho phép chia sẻ màn hình và đặc biệt là có thể tích hợp chặt chẽ với các ứng dụng khác như office, SharePoint Server và Exchange Server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan Lync 2010

 1. Tổng quan Lync 2010 “Lync ng u c a c c uy n g quy n n quan n a ổ ng n c c c a ổ ng g ng n nn n c c an c c a n n c c c c c c c ng ng c n c a n c ang ng an c nc n c cc ng n a ổ n cn a ng r, A L” n n y c yc ng c un ca n c n a c L un ca n n a ng ng y c a ổ nn n c g un ca nay c ng c ổ n n Lync 2010 c Lync 2010 ng ng c u n khá n c u n ua -c c qua -c 64 u 16 A a c ng c n ng ng 72 c 10 000 c ng c n c 2 ca ng c 1 n a c Lync ng ng c ng c c cc u L c c c c n ac - n aa a ac ng aa a n aa a Ng a ga Lync ng ng c c n ng c c ng ng y n au - Microsoft Lync 2010 - Online Meeting Add-in for Microsoft Lync 2010 - Microsoft Lync 2010 Attendee
 2. - Microsoft Lync 2010 Attendant c c c ng ng y n yc c y n n 7 n Vista và Windows XP SP3. Lync 2010 c ng ng ng ng c c c c n ng n quan n a ổ nn n c n c ng c a ng ng ổ c cc c cu c c uy n g an c c a ổ ng g ng n c ng c c Lync c c ng ng an ng n g ng c ng n ng g a c c quy n ng n c c Lync c n n ng n cc c c c c c ng ng c c ng ng n nc n ổ ung c ng c ua udio 2010. T c c c n n ng n u n c a Lync 2010 n g ng ng ng c ng n ng n ng ng ng ổ c c ga n an c ng u qu n ng c c ng c ng ng n u ng c n y n a n n ng ng n n Lync 2010 nc ng n ng ng ng c ng ổ c c ng ng nc n ng c ng quan ng ng c a n ng n n ng c a Lync 2010 g n ng nc n ng n ngay c ng ng n ng n c n n ac a n n n a n cung c y ng n ng n quan c n c ng n n ng n uy n u c c c ng ng n ng
 3. n c c c ng ng qua c c n ng a ac c ac n ng c cc c an c c c n ng c a a n n c c an c c n n c qu n ung ng uy n u c c ng ng n ng ng n ng uy n g a cg ng n qu n n ac g n ng g an g c n n n nc ổ ung c c ng n c c c quan n n ng n c c c n n qu ng ng n ng qua c c n ng Ac y n c ng c c c ng n ng ng n Ln n ac c c ng c ngay Lync 2010 Bà Lê Thu H ng g c ung g c ng y c a ” Lync 2010 nc c n cu c g c n n ga n n n c ng ng n n n n uy n ng uy c
 4. qu n c a n c ng ca c c cu c g n nc quy n c n n ay c gn c c uy n cu c g n y ang c y c ” T n n ng c a ng c c cu c g cu c c ng ca nc ng nc n an a a c y c c ng ng ng c n n n ng c c c n c u n n n n. nc n n c n c c cu c g c n ang n u ng c u n a c n c c ng ng qua g a n c ng c c n uy n n n c c c cu c g c c n u n c n nc c uy n c uy n cu c g n y ang c nc cc c a ổ ng qu qu n c c cu c a ổ n ng qua c c n u n ang n ng n ng c ng y quy n ng cn n c c cu c g ay c n c n
 5. c c uy n cu c g c ng c c c c n cu c g ay c ng c L gay ng c a ổ nc c a ng n c c ng ng c ng n c quan n nc c a n n c n c n y n c c ng ng c c ng g n n nc n an c ng uổ u c c n c u ng n ng ng a c ng Lync 2010 c c ng n n ng qua n uy ng ng ng ac c L nu u c a ga n y ng c c uổ c uy n n y y ng n ng ay ổ ng ng y Lync 2010 n ng ng yc Lync 2010 c c n c c uy n Lync g an ng c a ng c n uc ng n an u qu u c n a ng Lync ng an ng c ng n g n n an c ng n n ng c n qu n ng n ng c n c c ng ng n ng a n c ang n ng ng n c c A n ng c n n n yg nc n u ac nc c u ng c ng n n Lync u n c c n www.microsoft.com/lync.
 6. c L ync 2010 nc ng i dùng nh ng thông tin hi n di n ng ng ng ng c i gian th c ng c ng n n ng n l c b ng IM hay còn g c a n nh ng giá tr ngày càng hi u qu n ng c ng c uy n thông liên l c. ù ú nv Lync 2010 ng i dùng s c tr i nghi m v i giao di n ng ác tr c quan. M i m i liên h g a ng ng n au c phong phú hóa ng nh ng b c n i di n cá nhân m i liên h n ng i ng thông qua status, ho c tr ng ng n nc n ng is d ng còn có th thi t l p các m c truy c p thông tin cá nhân b n thân các c khác nhau khi chia s . thông tin ù Các m i liên h c a ng ng c n g n hóa u qua các m i liên h i d ng th . M i th a g thông tin n ac c n nn n thoai, ch c v ng n n ng K ứ B n ang c n c n a ổ ng ng ngay c ng nc c n ng qua c n c u n c a ổ ng n ng u n au n mu n chia s v i m ng ng n ng n g i m tl im i n gi y n s tr thành m ng i ch trì h i ngh nhỏ g chia s thông tin v i m ng i.
 7. K ọ V i kh n ng t n i server n c ng i dùng không ch t o và k tn c các m i liên h trong doanh nghi p hi n t i mà còn v i các h th ng Microsoft Communications Server th gi i bên ngoài.Không nh ng th còn h tr các d ch v chat công c ng nhu MSN/Windows Live, Yahoo và AOL.
 8. l ê lạ Các m i liên h c a b n gi y c h p nh t thành m t v i Microsoft Lync Server 2010 và Microsoft Exchange Server. Microsoft Lync Conferencing t o nên cách th c d ng c ng i dùng thi t l ay ổi, và tham gia vào m t h i ngh bao g m c ng i dùng trong và ngoài tổ ch c g ng c tr i nghi m m t giao di n phong phú và h p nh t làm d ng nc ng ng ng u qu công vi c và gi i quy t c r o c n th g an c ng n ng cách cho m t cu c h p. ù ú ơ Thi t l p m t h i ngh truy n hình không còn là v n n n a khi mà b ns c c nh ng n phim HD, nq qua c chia s n n v im i ng i, các yêu c u c ng d dàng, và th m chí c kh n ng b u m t cu c h n n tho ng và ti p t c chuy n ang i trên y c Lync ™ 2010 ang n m t tr i nghi m truy n thông h p nh t cho m i khách hàng , làm cho h i th o thu n ti n n l ọ
 9. B n có mu n m t buổi h p quan tr ng trong công ty, b n không mu n có b t k sai sót nào v ng a g a c ng n n n ng chia s l i m i h p c ab nc c cc n n c n g n b n ch c n t o ra các buổi h p và các ng c viên cho buổi h u trong “phòng ch ” cho t c s ch p thu n c a ng i tổ ch c cu c h p là b n m i có th b u tham gia buổi h p. lị ẹ ị V i kh n ng t l p m t l ch hẹn trong Microsoft Outlook thông qua công c t o l ch hẹn g i tham gia có th ngay l p t c tham gia h i ngh v i m t n chu t t máy tính ho c ng c n tho i cá nh n khi nh n c thông báo cu c h p b u. ở ơ ữ ù ê V i m t giao di n Web thân thi n ng i dùng t b t k h u hành nào c ng c tr thành m t thành viên c a h i ngh và c nh ng ng i dùng ngoài tổ ch c c ng c tham d mà không c n b t c a cc t nào. K ậ ở ứ đâ g i tham d có th tham gia vào h i ngh b ng nhi u ph n m m ho c thi t b n c Lync c Lync n n X n n thoai PSTN và có th thông qua internet b ng cách dùng Microsoft Lync Web . V c c ng i dùng s d ng Window Phone có th tham gia h i ngh audio ch v i m t cú n chu t trên Microsoft Lync Server 2010. đ ị đầ
 10. c Lync ™ 2010 n nc ng ng v i h th ng m ng hi n có c a b n, nh n tin doanh nghi c h t ng n tho i, giúp t a a giá tr c a kho n u n có c a tổ ch c. Gi y n chi phí tiêu t n c c c c n n ng a trên hãng th ba c xóa bỏ tổ ch c hoàn toàn t ch trong v n truy n thông h p nh t. H ịâ Các cu c g i h i ngh thành m t công c s n xu t hàng ngày cho h u h t các ho ng doanh nghi c Lync ™ 2010 c ng i dùng tr i nghi ng n c y c a các h th ng h i ngh truy n th ng v i s c m nh và tính linh ho t c a Truy n thông h p nh g i dùng có th l ch
 11. trình, tham gia, và qu n lý h i ngh t t c t m t giao di n quen thu c và ổn n qua c c n tho i, web, và thi t b ng. H i ngh Au c bao g n t ph n c a c ™ Lync an ng p gi i pháp nh n tin Server 2010, giúp gi m b t ho c lo i bỏ các chi phí c a h th ng h i ngh bên th ba. lậ ị ê ề H u h t các doanh nghi c a n d ng t a c m nh c a h i ngh trên n n Web. Mic Lync ™ 2010 c i ngh trên n n Web d ng c ng c ng c ng n s d ng cho nhi u cu c h p và làm vi c c ng tác hi u qu n tích h c h t ng thông tin c a
 12. c Lync 2010 ng c i truy n hình h i ngh và âm thanh h i ngh v ng c ca n g n trong qu n lý. ề ị V u ng nhân viên doanh nghi p ho ng m c c ng và phân tán ngày càng tr nên phổ bi n, vì th truy n hình h i ngh nên là m t công c h tr c l c cho dù nhân viên b n ang b tc u t c th m n c n nc ng ng c Lync ™ 2010 o ra các tr i nghi ng nc ng c n n ng ng g ng i dùng hi u
 13. bi t l n nhau t n g ao ti p hi u qu n ng c ng c hành chính. Và v i kh n ng ng c i h th ng c a bên th an yc ổ ch c này có th s d ng các kho n u nc ng c h t ng h i ngh và có th m r ng các gi i pháp v i các thi t b ngo i vi phù h p nh t v i nhu c u kinh doanh. Enterprise Voice Microsoft Lync Server 2010 k t h c c n n ng n tho i c a m t h th ng IP PBX truy n th ng v i s giao di n giao ti p phong ph v i Lync, tin nh n t c th i, và h i ngh c i thi n giao ti p và chi phí th n g i dùng có th truy c p tr c quan, m nh m n n ng ng n ng nhà, ho c n ng t n tho i, máy tính, và các ng d ng y n bàn, trong khi các qu n tr n c ng l i t m t gi i pháp th ng nh tri n khai và qu n lý. Microsoft Lync Server 2010 hoàn toàn có th thay th ho c ng c ng h th ng IP PBX hi n t i c a b n.
 14. ọ đ ạ ề Cung c p t t c c c n n ng ng i dùng c n n, bao g m c cu c g i theo tên, gi , chuy n ti p, chuy n ng, nh n cu c g i, h i ngh , và c i thi n các h th ng n tho i truy n th ng v i giao di n tr c quan phong phú, n n ng n n n t c th i (IM), và kh n ng m d a trên SharePoint. đ ọ ọ
 15. Làm cho cho vi c th c hi n cu c g i tr nên d ng m b o r ng cu c g i quan tr ng c tr l i b i tr lý hành chính ho c thành viên trong nhóm, và h ng c y thác trách nhi m này. X đị ọ Cho phép c u hình m t ho c nhi u Response Grups v i tùy ch n interactive voice response (IVR), nh n d ng gi ng nói t ng, và tổng h nh tuy n ng thông minh các cu c g n bàn h tr ng dây nóng, và các trung tâm liên l c khác. ự ọ ị đầ Tri n khai ng c ng c cho các công vi c có th là m m cu i IP, USB, ho c Microsoft Lync Server 2010 hay Attendant "14" ph n m m máy khách m b o ti t ki m chi phí trong ho ng. ậ ứ đâ Cung c p gi ng nói ch ng ca c c n n ng cc ng i dùng b t c uc t n i Internet mà không có VPN ho c các gi i pháp c n thi t khác c a d ch v th ba. ử ụ ạ ủ ạ ơ S d ng các gi i pháp tích h c u khi n, ki m soát các cu c g gi i h n các Microsoft Lync c c c u ng video trong h th ng m ng h n ch c m b o ch ng d ch v c a doanh nghi p. ể
 16. T n d ng các tùy ch n kh n ng c h i d li u trung tâm và các s n ph m Branch Applicance Survivable t c c i tác c a c cung c p thông tin liên l c b ng gi ng nói v i tính s n sàng cao nh t. Hỗ ợ ơ l ơ S d ng Microsoft Lync Server 2010 nâng cao 9-1-1 v i bên th ba các d ch v nh tuy n t ng cung c p v trí c a ng i dùng trong th i gian cu c g i kh n c ng yêu c u qu n lý B c Mỹ. ể đú để T a a i nhu n u g m thi u s g n n b ng cách tích h p tho i doanh nghi p v c h t ng IP PBX c a b n b ng cách s d ng các tùy ch n công ngh thông qua Microsoft Unified Communications Open Interoperability Program. đ ng là m t cách s ng cho các chuyên gia kinh doanh ngày nay. Microsoft Lync Server 2010 làm cho giao ti p d ng n pd n nc ng is d ng n tho ng b ng cách cung c p các tr i nghi m phong phú v truy n thông h p nh t trên máy tính xách tay, trình duy n tho n tho ng. K ừ ứ đâ S n sàng k t n i và kinh doanh n ng n ng g n n b tc n n có k t n i Internet, không c n n s có m t c a các thi t bi ph n c ng VPN ho c các thi t b chuyên d ng c n thi t.
 17. S d ng m t máy tính xách tay máy tính cho m t tr i nghi m Lync hoàn h o n ng n ng g ài ra, b t k n tho i cùng v i các trình duy t có th cung c p m t h i ngh a ng n t i ch và các tr i nghi m nhanh nh t cho phép nh n tin t c th i. Microsoft Lync mobile m r ng an c a ch toàn c u – Global Address List (GAL) h tr : danh sách liên l c, tin nh n t c th i, và kh n ng a ga i ngh c ng i s d ng n tho i thông minh ng g i dùng Lync hoàn toàn có th n ng chuy n các cu c g i, các h i ngh âm thanh t các thi t b n La ang t chi c y ng mà không có b t k s g n nn ng i dùng Lync có th n ng n ng n an đề ọ S d ng Microsoft Lync 2010 chuông s ng lo t báo khi có cu c g n trên t t c các thi t bi c a b n n n thoai di d ng n thoai nhà, ho c s n tho i b n thêm vào trên máy tính.
 18. Group Chat ẻ Microsoft Lync 2010 u a c ng i dùng tham gia vào các cu c th o lu n v các ch quan tâm. ung c a các cu c i qua c u các nhóm có th xem l i các cu c th o lu n ngay c khi ng ng ang a ga n chat t i c c th m khác nhau. Trò chuy n n ng c ng truy n thông, làm vi c v i nhau hi u qu . g i dùng có th th y các thành viên hi n ang c tuy n b t c phòng chat cùng v i tình tr ng hi n di n c a h và b u m t cu c trò chuy n c v i h . Thông qua kh n ng n t Microsoft Lync 2010 , b n c ng c thi t l p liên k t các ng c a i tác kinh doanh, khách hàng và nhà cung c p có th tham gia th o lu n n c chia s . ẻ Microsoft Lync 2010 Group Chat h tr nhi u lo i n ung b n có th chia s các thông tin chính xác v c c ng nghi p m t cách d ng c u v n i dung c a Group Chat m t công c qu n lý m nh m thông tin cho các tổ ch c ng i dùng câu hỏi ng n c a , t t c nh ng ng i hi n ang t ph n c a cu c th o lu n có th y các câu tr l i c a các chuyên gia v c u ỏ . B t c ai sau này tham gia các cu c th o lu n c ng c c c ng n tài li u u c . l thông tin trong Group chat T n n ng u a c ng i s d ng ng uy n c p nh c các v n n quan g i dùng có th tùy ch nh c c ng v bài vi t m i thông qua thanh tác v nh p nháy, âm thanh, ho c c a ổ u tiên c a n n c ng u n c thi t l p m c nh ho c tùy
 19. ch nh cho m i phòng chat. b l c ng ng n ng a c ng i dùng ch n l a theo tiêu chí, chẳng h n n k t h p c a t khoá ho c các tin nh n t nh ng ng i c th c ch ng thông báo khi nh ng thông c a n. ề ứ ụ ở Các gi i pháp Truy n thông h p nh t c a c c h tr b i ph n m g nó d ng n ng c thêm và tùy ch n c c n n ng uy n thông so v i các h th ng d a trên ph n c ng c Lync ™ 2010 s mang l i t m nhìn c a m t n n t ng truy n thông m r ng y m t cg n n i l p trình ng d ng n g n hóa giao di n d a trên các tiêu chu n công ngh . ề ù • c truy n thông trong ng d ng c a b n cd ng n a g h t v i Microsoft Lync 2010 SDK m i nh t, cung c p các control Visual Studio trong .NET Windows, na n un a n g u này g nn ng Microsoft Lync UI vào ng d ng c a riêng b n ng. • Nhi u ng c m nh m n m r ng giao ti p Microsoft Lync dùng Lync Conversation Extension Window, có th hi n th thông tin v cu c h i tho i c a b n, thêm công c ki m soát cu c g i, ho c thêm các ch c n ng n ch v d ch thu t. • T ng c ng ph i h p các ng c nh v c c liên k t cho phép b n ch y các ng d ng ngay t Lync c ng i ng tham gia nhanh chóng thi t l p b i c nh cu c g i.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2