Tổng quan môi trường thực trạng Hà Nội

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
294
lượt xem
108
download

Tổng quan môi trường thực trạng Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam ,là một thành phố nghìn năm văn hiến . Trong thời gian qua , cùng với sự phát triển của đất nước , Hà Nội đã có những bước chuyển minh , thay đổi da thịt từng ngày

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan môi trường thực trạng Hà Nội

 1. “Hư ng ñ n m t hành tinh xanh - C ng ñ ng nơi b n sinh s ng c n s góp s c c a b n” Bài d thi I T ng quan th c tr ng môi trư ng Hà N i Hà N i là th ñô c a Vi t Nam, là m t thành ph nghìn năm văn hi n. Trong th i gian qua, cùng v i s phát tri n c a ñ t nư c, Hà N i cũng ñã có nh ng bư c chuy n mình, thay da ñ i th t t ng ngày. Năm 1999, Hà N i là thành ph duy nh t c a Châu Á ñư c t ch c UNESCO trao t ng danh hi u Thành ph vì hòa bình. T i năm 2010, c nư c s hư ng v ð i l k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà Nôi. Ngư i dân nơi ñây luôn t hào v thành ph ñ y nh ng truy n th ng t t ñ p, ch a ñ ng nhi u b n s c văn hóa c a mình. Tuy nhiên, vi c phát tri n nóng, gia tăng dân s quá nhanh và thi u quy ho ch ñô th ñã khi n Hà N i ñang ph i ñ i m t v i r t nhi u v n ñ trong ñó ñ c bi t là v n ñ ô nhi m môi trư ng. Theo ñi u tra dân s cu i năm 2007 do Công an Hà N i ti n hành, t l gia tăng dân s c a Hà N i là 3.5% - m t t c ñ ñáng báo ñ ng(1). M t ñ dân s Hà N i trung bình là 1875 ngư i/km2, có nơi lên t i 35 341 ngư i/km2 (2). Trong khi v i áp l c dân s như v y, Hà N i l i không k p phát tri n h th ng giao thông, c p thoát nư c, x lý ch t th i… Thêm vào ñó, vi c phát tri n các xí nghi p, ñ c bi t là trong khu v c n i thành góp ph n nh hư ng không nh t i môi trư ng. Có t i 200 xí nghi p n m trong khu v c n i thành. K t qu là môi trư ng ñô th c a thành ph th ñô b ô nhi m nghiêm tr ng. Hi n nay, ô nhi m không khí, c p thoát nư c và x lý ch t th i ñang là nh ng v n ñ c p bách hàng ñ u c a th ñô. “ðô th hóa thi u quy ho ch”
 2. V môi trư ng nư c ñô th , các ñô th lo i I Vi t Nam ch có kho ng 60-70% ngư i dân ñư c c p nư c. 35-40% dân s Hà N i ñư c s d ng h th ng thoát nư c c a thành ph - m t h th ng k t h p thu gom nư c mưa, nư c c ng, bùn rác.(3) S phát tri n c a h th ng thoát nư c không k p v i s phát tri n c a thành ph , h th ng cũ l i ngày càng xu ng c p. Hà N i thư ng xuyên ph i ñ i m t v i các tr n ng p úng, ñi n hình là tr n l t l ch s ngày 31/10/2008 khi n toàn b ho t ñ ng c a thành ph b ngưng tr cùng v i m t lo t các h qu x u khác, trong ñó có vi c ch y tràn nư c M t dòng sông “ch t” th i. Hà N i mang ý nghĩa Thành ph trong sông th nhưng s ph n các con sông trong thành ph l i ch ng t t ñ p gì. B n con sông là Tô L ch, Kim Ngưu, Tô L ch, Sét tr thành phương ti n thoát nư c th i chính c a thành ph . Màu nư c ñen ngòm khi n ngư i ta bu c ph i g i ñây là nh ng dòng sông ch t. S li u quan tr c t 18 h Hà N i cũng cho (4) th y ña s ñ u b ô nhi m b i nư c th i và tr m tích . S ô nhi m trên là h qu t t y u khi mà ch riêng n i thành Hà N i th i t i 500 nghìn mét kh i m i ngày, 1/5 trong ñó là nư c th i công nghi p. Ch có 1/3 s nư c th i công nghi p và 1/2 lư ng nư c th i b nh vi n là ñã qua x lý, ñ i v i nư c th i sinh ho t thì con s này ch là 1/8 (4). ði u này d dàng gi i thích lý do cho s ô nhi m nghiêm tr ng c a h th ng sông h trên ñ a bàn thành ph . Ô nhi m không khí cũng là m t v n ñ r t ñáng lo ng i ñ i v i thành ph Hà N i. Không khí c a Hà N i b ô nhi m t nhi u ngu n, và ngày càng ph c t p theo s phát tri n c a thành ph . Ngu n ô nhi m d nh n th y nh t là t các phương ti n giao thông. Theo s li u c a Phòng c nh sát giao thông, trong 10 năm, 1990-2000, s ô tô tham gia giao thông tăng g n 4 l n (t 34000 lên 130000); bình quân 2 ngư i dân có 1 xe máy. Bên c nh ñó, khói th i t sinh ho t t các b p ñun n u, ñ c bi t là b p than t ong là ngu n gây ô nhi m chính không khí trong nhà. Thêm vào ñó là các khu công nghi p, các công trình xây d ng cũng ñóng góp m t lư ng l n khói th i, b i vào b u không khí thành ph . K t qu ño t tr m khí tư ng Láng do Trung tâm Khí tư ng Thu văn ð ng b ng B c B th c hi n cho th y n ng ñ b i và các lo i khí ñ c trong không khí Hà N i ñ u vư t quá tiêu chu n cho phép, ñ c bi t n ng ñ b i cao g p 2.5 l n (5).
 3. Cùng v i TP H Chí Minh, Hà N i là thành ph d n ñ u c nư c v lư ng ch t th i r n. Hai thành ph này th i ra hơn 6 tri u t n rác m i năm, chi m t i 50% lư ng rác trên c nư c (m c dù ch chi m 24% dân s )(6). Ph n l n s rác th i này ñ u không ñư c x lý ñúng cách, vi c x lý rác cũng vư t quá kh năng c a các nhà máy x lý. H u h t các bãi rác c a Hà N i ñ u n m Nh ng v t c ñư ng gây ô nhi m t p trung g n khu dân cư, thi u quy ho ch. Cách x lý ph bi n là chôn l p. Tuy nhiên các bãi chôn l p không ñư c l p ñ t thư ng xuyên, thi u x lý n n bãi. Nư c mưa và nư c s n có trong rác th m qua ñ t gây ô nhi m c ñ t l n nư c ng m. Vi c ñ t rác không ñ m b o an toàn cũng th i ra các ch t ñ c bi t nguy h i, gây ô nhi m không khí - nh hư ng nghiêm tr ng t i s c kh e ngư i dân. V phía ngư i dân cũng chưa có thói quen b o v môi trư ng. Hi n tư ng v t rác b a bãi, th m chí ñái b y di n ra hàng ngày, ñ c bi t là vùng ngo i thành. Vi c s d ng túi ny long tr nên ph bi n, ngư i dân cũng không có thói quen phân lo i rác th i và ít quan tâm ñ n các s n ph m thân thi n v i môi trư ng. Chi phí x lý ch t th i ch y u t ngân sách c a nhà nư c, chưa th c hi n ñư c xã h i hóa thu gom rác th i, ngư i dân chưa nh n th c ñư c nghĩa v c a mình. (7) Bi n ñ i khí h u là m t khái ni m không còn xa l ñ i v i ngư i dân trong th i gian g n ñây. Th nhưng ngư i dân và thành ph Hà N i v n chưa có s chuy n bi n trong thói quen sinh ho t và s n xu t. Ngư i dân v n còn xa l v i nh ng khái ni m như l i s ng xanh, công s xanh, trư ng h c xanh ... Ti t ki m ñi n, s d ng năng lư ng tái sinh, tăng cư ng tái ch , tái s d ng ... v n chưa ñư c m i ngư i quan tâm. M t cu c kh o sát nh trong gi i tr g n ñây cho th y, 60% không bi t r ng Vi t Nam n m trong top 5 nư c ch u nh hư ng l n nh t t BDKH, có t i 60% s ngư i tham gia cho r ng ñ ng ñ t có th là h qu c a bi n ñ i khí h u; 47% cho r ng n u băng trên th gi i tan h t thì nư c bi n cũng dâng không quá 10m. (8) II Phân tích hư ng gi i quy t Theo s phân tích cá nhân tôi, ñ gi i quy t ñư c v n ñ MT&BDKH c n 3 giai ño n, b t ñ u t nh n th c và cu i cùng là s thay ñ i hành vi Giai ño n 1: Ngư i dân ý th c ñư c r ng Môi trư ng & Bi n ñ i khí h u là nh ng v n ñ có th t, ñe d a ñ n m i ngư i dân và c ñ t nư c. C n có m t chi n lư c c i thi n môi trư ng, ch n ñ ng Bi n ñ i khí h u, phát tri n b n v ng.
 4. Giai ño n 2: Nh n th c và hi u bi t c a ngư i dân ñư c nâng cao, hi u rõ ñư c th c tr ng c a môi trư ng, tác h i c a các thói quen x u, vai trò c a m i ngư i, m i thành ph n trong 1 n l c chung. Chính ph nh n bi t và có nh ng c g ng trong vi c ñ nh hư ng, gi i quy t v n ñ . Giai ño n 3: Các thành ph n trong xã h i th c hi n t t vai trò c a mình trong vi c c i thi n Môi trư ng. Chính ph t o ra các chính sách- pháp lu t c th . Các t ch c xã h i ñưa các gi i pháp c a các nhà khoa h c t i cho ngư i dân, dư i s h tr kinh phí c a Chính ph , doanh nghi p, xã h i, giúp ngư i dân và các doanh nghi p th c hi n các gi i pháp ñó. D a trên tác ñ ng c a các gi i pháp lên 3 giai ño n, m i gi i pháp/ho t ñ ng ñ ngh có 3 ch s nh m ñánh giá hi u qu c a gi i pháp. 1.Ch s Ý th c: Ch s này ñánh giá kh năng ph bi n v nh n th c v s t n t i c a v n ñ . Ch s này ñư c tính b ng s ngư i nh n th c ñư c v n ñ mà ho t ñ ng/d án ñó mu n tuyên truy n. 2.Ch s hi u bi t Ch s hi u bi t mô t hi u qu nâng cao tri th c v v n ñ cho ñ i tư ng. Ch s này ñánh giá s thay ñ i trong hi u bi t c a ñ i tư ng, lư ng ki n th c mà h thu th p ñư c thông qua ho t ñ ng. ðó là nh ng tri th c chi u sâu v th c tr ng, nguyên nhân, cách gi i quy t cho v n ñ . Ch s này có th ño ñư c thông qua các bài ki m tra. 3.Ch s hành vi Ch s hành vi cho bi t hi u qu thay ñ i hành vi c a ho t ñ ng/d án. Ch s này ñư c ñánh giá theo các tiêu chí tùy theo m i ho t ñ ng d án, d a trên m c ñi n ti t ki m ñư c, di n tích r ng tăng lên, lư ng rác th i gi m xu ng...
 5. Dư i ñây là 1 sơ ñ minh h a cho 3 ch s trên. Các thông s ñưa ra trong bi u ñ hoàn toàn mang tính minh h a. Trong trư ng h p c th , các ch s này ph i ñư c ñ nh tính b ng các phép ño. T 3 ch s - tiêu chí trên, ñ ng trên góc ñ m t tình nguy n viên, ho t ñ ng c a các câu l c b tình nguy n cũng như các t ch c phi l i nhu n hi n nay có th chia thành 3 nhóm 1 Truy n thông: các ho t ñ ng ñ p xe, ch y b , ca nh c, các gameshow, s ki n gi trái ñ t, clip qu ng cáo... Các ho t ñ ng này có ch s Ý th c cao do ñ i tư ng ti p nh n r ng, ñi n hình như chi n d ch gi trái ñ t có s ngư i tham gia và nh hư ng r t l n. Nhưng ch s hi u bi t c a các ho t ñ ng này thư ng khá th p do m i cá nhân thư ng ti p nh n 1 lư ng thông tin không nhi u. Ch s hành vi m c trung bình, thư ng thì các ho t ñ ng tuyên truy n g n v i 1 gi i pháp c th (như chi n d ch gi trái ñ t g n li n v i ti t ki m ñi n b ng t t ñèn) tuy nhiên do các ñ i tư ng không có hi u bi t sâu s c, các ho t ñ ng này l i không th duy trì liên t c trong c 1 năm nên khó có th thay ñ i thói quen (Trong ñêm gi trái ñ t, lư ng ñi n năng th c t ti t ki m ñư c là không ñáng k n u xét ñ n chi phí t ch c, các hao t n phát sinh).
 6. 2 Giáo d c: T p hu n, ñào t o, gi ng d y, h i th o, phim tài li u, biên t p/d ch tài li u ... Bên c nh ch s hi u bi t cao, ch s ý th c c a nhóm ho t ñ ng này cũng tương ñ i cao. Khi có ki n th c t t thì ý th c v v n ñ là ñi u t t y u, tùy vào ho t ñ ng c th mà lư ng ñ i tư ng tác ñ ng khác nhau (như 1 l p h c có th ch kho ng 20 ngư i, nhưng 1 b phim có th là hàng tri u ngư i). Ch s hành vi c a nhóm này n u ho t ñ ng ñ c l p m c trung bình. N u không g n li n v i các d án gi i pháp c th , cho dù có ki n th c ngư i dân cũng r t khó khăn trong vi c thay ñ i hành vi ho c ñóng góp không ñáng k . 3 Hành ñ ng c th : Túi sinh thái, phân lo i rác th i, Mottainai, d n v sinh môi trư ng, tái ch ... Các ho t ñ ng này có ch s hành vi khá cao, ch s truy n thông cũng m c tương ñ i (thư ng thì do các d án nhóm này thư ng g n li n v i các ho t ñ ng truy n thông như c a 3R), dù v y, ph n nhi u các ho t ñ ng nhóm này ch tác ñ ng lên m t nhóm nh ñ i tư ng. N u không có s k t h p v i các ho t ñ ng giáo d c thì vi c duy trì ch s hành vi sau khi ho t ñ ng k t thúc là r t khó khăn. Tuy nhiên n u có n n t ng tri th c t t thì ch s hành vi tăng lên ñáng k . Trong ñi u ki n th c t , 3 giai ño n trên v a ph i th c hi n v a có tính tu n t , v a có tính ñ ng th i. Hi n nay, Hà N i có r t nhi u nhóm ho t ñ ng tình nguy n v môi trư ng v i các ho t ñ ng r t ña d ng thu c c 3 nhóm gi i pháp. M t s ho t ñ ng n i b t có th k ñ n là: • Ho t ñ ng ñ p xe vì môi trư ng c a các nhóm C4E, EHE • Ho t ñ ng nói chuy n vì môi trư ng, cu c thi Speaking Grean Contest c a TGC • D án giáo d c môi trư ng v phân lo i rác th i c a nhóm 3R • Chi n d ch ecobag c a các nhóm 3R, GoGreen ... • Chương trình L i s ng xanh c a Vi t Nam Xanh • Chương trình Chi c túi v i kh ng l c a TGC và INEST Vào ngày 15/3/2009 ñã di n ra l ký biên b n ghi nh gi a 9 CLB môi trư ng trên ñ a bàn. Tuy nhiên, có th nh n th y rõ ràng r ng t t c các câu l c b ho t ñ ng v n còn mang tính ch t t giác, t phát. Cách t ch c c a các câu l c b thi u chuyên nghi p, có s ch ng chéo, lãng phí ngu n l c, chưa có t m nhìn h p tác sâu r ng Các câu l c b còn g p nhi u khó khăn tr ng vi c tìm ki m tài tr , qu n lý d án, phát tri n nhân l c, chưa gây d ng ñư c uy tín ñ i v i các cơ quan chính ph và phi chính ph qu c t . Các ho t ñ ng thư ng di n ra v i quy mô nh ho c trong th i gian ng n, hi u qu không b n v ng. Ph n l n ho t ñ ng thư ng t p trung vào nhóm ho t ñ ng “truy n thông” ho c “hành ñ ng c th ” mà thi u ñi các ho t ñ ng mang tính giáo d c cao. Nh ng ho t ñ ng giáo d c môi trư ng như c a 3R hay Go Green còn di n ra quy mô ch 1 vài trư ng, di n ra chóng vánh, n i dung ho c quá h p ho c quá dàn tr i, chưa có s ñ u tư công phu v n i dung, chưa có s ñánh giá nghiêm túc v hi u qu ho t ñ ng.
 7. D án Vư n hy v ng XÁC ð NH D ÁN 1. Tên d án Vư n hy v ng 2. ð a ñi m th c hi n: T ch c Online trên toàn qu c thông qua website www.vicongdong.vn 3. ð i tư ng hư ng ñ n Các nhóm, câu l c b , t ch c tình nguy n ho t ñ ng t i Vi t Nam có các ý tư ng, d án xã h i thu c các lĩnh v c Môi trư ng – Bi n ñ i khí h u – Phòng ch ng gi m nh thiên tai – Phát tri n b n v ng 4. M c ñích: • Tài tr và h tr các ý tư ng c ng ñ ng ñ góp ph n b o v môi trư ng, ch n ñ ng bi n ñ i khí h u, phát tri n b n v ng • Liên k t các nhóm, câu l c b môi trư ng, phát tri n năng l c cho các nhóm. 5. Tính c p thi t: • Tình nguy n t phát phát tri n, nhu c u s chia, nhi u ý tư ng giúp ñ c ng ñ ng ra ñ i. • Các nhóm ho t ñ ng còn ñơn l , kinh nghi m ho t ñ ng có thi u, các ý tư ng và d án nh còn ít ñư c s quan tâm tài tr . 6. M c tiêu c th : • Thu hút ñư c 200 ý tư ng, trao 30 000 USD cho 10 d án xu t s c. • Nâng s thành viên c a vicongdong.vn lên 8000 thành viên. 7. ð i tư ng hư ng l i t d án • Các nhóm, h i, câu l c b tình nguy n tham gia cu c thi. • C ng ñ ng hư ng l i tr c ti p t các d án ñư c phát tri n và tri n khai. CÁCH TH C TH C HI N 1. Mô t cách th c th c hi n
 8. • T ch c cu c thi ch n ý tư ng - d án hay trên toàn qu c và tài tr cho d án. Không h n ñ nh quy mô ñ i v i d án tham gia, nhưng giá tr d án ño t gi i không quá 20000 USD. • Hàng tu n/hàng tháng l a ch n nh ng d án kh thi nh t ñ tài tr ti n và h tr nhân l c, kinh nghi m tri n khai ñ ng th i giám sát d án ñó. 2. K ho ch t ch c cu c thi • Cu c thi ñư c t ch c online trong vòng 4 tháng. Các bài d thi s ñư c post lên trang web vicongdong.vn • Trong su t th i gian di n ra cu c thi, c ng ñ ng s góp ý cho các bài thi, các bài d thi có quy n ch nh s a liên t c. • 15 b n c ng tác viên ñư c ñào t o cơ b n v ñánh giá d án, s tham gia ñánh giá, nh n xét cho toàn b các bài thi trong cu c thi. 15 tình nguy n viên v a là tư v n, v a là tr lý BTC, có nhi m v báo cáo c p nh t tình hình cu c thi hàng tu n • T t c ñánh giá c a ban giám kh o s ñư c công khai thông báo t i t ng d án - ý tư ng ñ ch bài d thi và c ng ñ ng cùng hoàn thi n Vòng 1 : Di n ra hàng tu n. C ng ñ ng s bình ch n cho các d án xu t s c nh t. Hàng tu n ban t ch c s quy t ñ nh s lư ng d án l t vào vòng 1 d a trên ch t lư ng các d án t i th i ñi m bình ch n. K t thúc m i tu n, ñi m bình ch n c a các d án s ñư c ñưa v m c 0. Các d án vư t qua vòng 1 s ñư c ñưa ra kh i danh sách bình ch n. C ng tác viên s giúp ñ BTC ñ ng hành cùng t t c các d án, ý tư ng tham gia, h tr các ch ý tư ng, d án hoàn thi n bài thi Vòng 2: Di n ra 2 tu n 1 l n Ban giám kh o s ñánh giá v ti m năng c a các d án, ñưa ra nh n ñ nh ñ i v i m i d án. Các d án có ti m năng cao s ñư c tham gia t p hu n và h tr vòng 2. Các d án chưa ñ ch t lư ng s quay tr l i c ng ñ ng ñánh giá và tham gia l i vòng 1. Các ch d án ñư c BGK duy t s tham gia vào các l p t p hu n nâng cao năng l c qu n lý d án. Các d án s ñư c gi i thi u t i các tư v n viên là các chuyên gia d án ñã có kinh nghi m trong lĩnh v c mà d án tri n khai. Trong quá trình di n ra cu c thi, các d án ch ñ ng tìm ki m các nhà tài tr cho d án mình dư i s tr giúp c a ban t ch c. Vòng 3: Di n ra 2 tháng 1 l n Sau khi các d án ñã ñư c hoàn thi n, ch nh s a, BGK s ñánh giá, ñưa ra câu h i ph n bi n. D a trên tính kh thi, ngu n v n và các nhà tài tr s trao gi i c th .
 9. 3. N i dung l p t p hu n Các l p t p hu n s ñư c t ch c offline 1 l n. Sau ñó ñư c quay băng, các khóa sau s ñư c ñào t o t xa. Các h c viên t nghiên c u tài li u và lý thuy t, gi ng viên có vai trò hư ng d n, tr l i th c m c và ñi u hành th o lu n. A L p t p hu n cho C ng tác viên 1 Project design, planning and proposal writing: Thi t k và vi t ñ xu t d án (T ch c t i Hà N i) Yêu c u : Có kh năng ñánh giá, nh n xét và h tr các d án tham gia cu c thi. B L p t p hu n d án vòng 2 1 Project design, planning and proposal writing: Thi t k và vi t ñ xu t d án (T xa) 2 Fund raising: Huy ñ ng tài tr ( L n th nh t t ch c t i Hà N i, sau ñó t ch c t xa)
 10. C L p t p hu n d án ño t gi i 1 Financial Project Management: Qu n lý tài chính d án (T ch c t i HN) • Xác ñ nh ñư c các bi n pháp giúp qu n lý ngân sách d án m t cách hi u qu • L p k ho ch ngân sách d án sát th c và kh thi, l p k ho ch chi tiêu phù h p v i k ho ch th c hi n d án và theo dòng ngân sách • Chi tiêu ngân sách ñúng k ho ch, ñúng nguyên t c, hi u qu và minh b ch 2 Project Management: Qu n lý d án (T ch c t i HN) • Áp d ng ñư c m t s nguyên t c, ti n trình và phương pháp ñ m b o s tham gia hi u qu c a ngư i dân và các bên liên quan khác trong chu trình qu n lý d án; • S d ng ñư c công c khung lôgic ñ thi t k ñư c m t d án kh thi, b n v ng và ñ t hi u qu cao v m t chi phí; • V n d ng m t s k năng làm vi c tích c c ñ xây d ng và duy trì m i quan h ñ i tác t t trong su t ti n trình d án. Giai ño n h tr tri n khai 4. Nh ng ñi m ưu vi t c a d án Kh năng th c thi d án trên th c t như th nào? Có thu n l i và thách th c gì? Tác ñ ng mong ñ i? D án có mô hình tương t là M m nhân ái 1 ñã t ng ñư c tri n khai thành công. ðã xây d ng ñư c 1 ti n ñ và 1 c ng ñ ng tham gia nhi t tình. ðã ñư c các doanh nghi p, c ng ñ ng bi t t i. Cách th c th c hi n c a d án có gì sáng t o? • D án có s tham gia và ñ ng hành c a c ng ñ ng • Cu c thi t ch c online • Các ý tư ng có th tham gia cu c thi, ñư c c ng ñ ng h tr phát tri n thành d án • Có s c i ti n và sáng t o trong hình th c tuy n ch n.
 11. • Hình th c t p hu n m i. • Có s phát tri n, h tr cho các ý tư ng và d án c trong quá trình cu c thi di n ra và sau khi k t thúc. T t c các ý tư ng và d án ñ u ñư c công b r ng rãi, ñư c s tham gia nh n xét, ñánh giá t c ng ñ ng • Có s giám sát và h tr t BTC sau khi các d án ño t gi i. D án có kh năng nhân r ng như th nào? D án có th nhân r ng như th nào t i các khu v c khác, c ng ñ ng khác? • Cu c thi di n ra trên quy mô toàn qu c, các lĩnh v c tham gia r t r ng. Tính b n v ng c a d án th hi n như th nào: t ch c, ñơn v , nhóm, cá nhân th c hi n s duy trì k t qu d án như th nào sau khi d án k t thúc? • Các d án ño t gi i ñư c h tr v tài chính và nâng cao năng l c qu n lý, có s liên k t v i c ng ñ ng, có kh năng t phát tri n sau khi cu c thi k t thúc.Tài li u c a cu c thi có giá tr s d ng nhi u l n K HO CH TRI N KHAI Th i gian tri n khai: 6 tháng Giai ño n 1: 1 tháng Thành l p ban qu n lý d án, tuy n m nhân l c ð xu t d án, kêu g i tài tr t doanh nghi p và c ng ñ ng T p hu n TNV PR - Truy n thông Giai ño n 2: 4 tháng T ch c cu c thi Thúc ñ y c ng ñ ng h tr các ý tư ng T ch c các ho t ñ ng liên k t, giao lưu T ch c nâng cao năng l c cho các d án qua ñư c sơ lo i Giai ño n 3 1 tháng T ch c ñánh giá, ph n bi n và trao gi i cho các d án Nâng cao năng l c qu n lý tài chính và qu n lý d án cho ch d án ño t gi i Ti p t c h tr các d án tri n khai ho t ñ ng. T ng k t cu c thi. Xây d ng quy trình chung ñưa các d án vào th c t . Nhi m v c th N i dung Ngư i ph Th i trách gian (tu n)
 12. Thành l p ban qu n lý 1 giám ñ c d án. 1 ph trách h th ng, 1 Giám ñ c 1 d án ph trách PR, 2 chuyên gia d án, 1 ph d án trách v n ñ ng tài tr kiêm tài chính Tuy n c ng tác viên T i thi u 15 c ng tác viên Giám ñ c 1 – 3 d án H p c ng tác viên H p m t trao ñ i tri n khai cu c thi Giám ñ c Ngày d án cu i tu n 3 Thành l p H i ñ ng 7 chuyên gia trong các lĩnh v c Giám ñ c 1 – 4 giám kh o sơ lo i kiêm d án chuyên gia tư v n Xây d ng h th ng C i ti n trang web, post tin t c, xây d ng h Ph trách 1 – 4 website cho cu c thi th ng bình ch n và ñánh giá h th ng M i các gi ng viên t p M i gi ng viên, thi t k các khóa t p hu n Chuyên 2 – 4 hu n gia d án Kêu g i tài tr Tìm ki m các nhà tài tr ti m năng cho các Ph trách 1 – 4 d án. tài tr Phát ñ ng cu c thi 10 000 ngư i bi t t i cu c thi Ph trách 1 – 16 PR T p hu n CTV T p hu n v k năng thi t k và vi t ñ xu t Chuyên 4 – 6 d án gia d án T ch c l phát ñ ng Phát ñ ng và kêu g i t ch c cu c thi. Chia Giám ñ c Ngày cu c thi s kinh nghi m làm d án d án cu i tu n 4 PR Thúc ñ y các nhóm tham gia cu c thi. nâng Ph trách 5 – 16 s thành viên vicongdong.vn lên 8000 thành PR viên Sơ lo i tu n 1 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 1 Chuyên 5 gia d án 1 Sơ lo i tu n 2 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 2 Chuyên 6 gia d án 1 Ch m vòng 2 ðánh giá các d án xu t s c nh t l t vào Chuyên 6 – 7 vòng 1 gia d án 1 Sơ lo i tu n 3 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 3 Chuyên 7 gia d án 1 Sơ lo i tu n 4 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 4 Chuyên 8 gia d án 1 Ch m vòng 2 ðánh giá các d án xu t s c nh t l t vào Chuyên 8 – 9
 13. vòng 1 gia d án 1 T ch c t p hu n l n T p hu n cho các d án trong vòng 2 Chuyên 10 – 12 th 1 gia d án 2 Tư v n d án Các chuyên gia tư v n, hoàn thi n các d án Chuyên 10 – 12 gia d án 2 ð xu t tài tr ð xu t các d án có tri n v ng c a tháng 1 Ph trách 10 – 12 t i các nhà tài tr tài tr Giao lưu chia s kinh Các d án tham gia cu c thi nói chuy n v i Chuyên Ngày nghi m chuyên gia v cách th c làm d án gia d án 1 cu i tu n 8 Sơ lo i tu n 5 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 5 Chuyên 9 gia d án 1 Sơ lo i tu n 6 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 6 Chuyên 10 gia d án 1 Ch m vòng 2 ðánh giá các d án xu t s c nh t l t vào Chuyên 10 – 11 vòng 1 gia d án 1 Sơ lo i tu n 7 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 7 Chuyên 11 gia d án 1 Sơ lo i tu n 8 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 8 Chuyên 12 gia d án 1 Ch m vòng 2 ðánh giá các d án xu t s c nh t l t vào Chuyên 12 – 13 vòng 1 gia d án 1 T ch c t p hu n l n T p hu n cho các d án trong vòng 2 Chuyên 14 – 16 th 2 gia d án 2 Tư v n d án Các chuyên gia tư v n, hoàn thi n các d án Chuyên 14 – 16 gia d án 2 ð xu t tài tr ð xu t các d án có tri n v ng c a tháng 2 Ph trách 14 – 16 t i các nhà tài tr tài tr Giao lưu chia s kinh Các d án tham gia cu c thi nói chuy n v i Chuyên Ngày nghi m chuyên gia v cách th c làm d án gia d án 1 cu i tu n 12 Ch m vòng 3 l n 1 Xem xét toàn di n các ñ án, duy t c p tài Giám ñ c 13 tr cho các d án d án Sơ lo i tu n 9 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 9 Chuyên 13 gia d án 1
 14. Sơ lo i tu n 10 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 10 Chuyên 14 gia d án 1 Ch m vòng 2 ðánh giá các d án xu t s c nh t l t vào Chuyên 14 – 15 vòng 1 gia d án 1 Sơ lo i tu n 11 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 11 Chuyên 15 gia d án 1 Sơ lo i tu n 12 Ch n ra các d án xu t s c nh t tu n 12 Chuyên 16 gia d án 1 Ch m vòng 2 ðánh giá các d án xu t s c nh t l t vào Chuyên 16 – 17 vòng 1 gia d án 1 T ch c t p hu n l n T p hu n cho các d án trong vòng 2 Chuyên 18 – 20 th 3 gia d án 2 Tư v n d án Các chuyên gia tư v n, hoàn thi n các d án Chuyên 18 – 20 gia d án 2 ð xu t tài tr ð xu t các d án có tri n v ng c a tháng 3 Ph trách 18 – 20 t i các nhà tài tr tài tr Ch m vòng 3 l n 2 Xem xét toàn di n các ñ án, duy t c p tài Giám ñ c 17 tr cho các d án d án Giao lưu t ng k t ñ t 1 T ch c offline cho các d án tham gia cu c Giám ñ c Cu i thi, t ng k t cu c thi d án tu n 19 Giao lưu chia s kinh Các d án tham gia cu c thi nói chuy n v i Chuyên Cu i nghi m chuyên gia v cách th c làm d án gia d án 1 tu n 21 Ch m vòng 3 l n cu i Xem xét toàn di n các ñ án, duy t c p tài Giám ñ c 21 tr cho các d án d án T ch c trao gi i Trao gi i cho các d án ño t gi i Giám ñ c Cu i d án tu n 22 T p hu n cho d án K năng qu n lý tài chính và qu n lý d án Chuyên 23-24 ño t gi i gia d án 2 H p báo t ng k t K t thúc d án Giám ñ c Cu i d án tu n 24 NGU N L C ð TH C HI N D ÁN 1. K ho ch tài chính: Sáu trăm mư i chín tri u chín trăm nghìn VND
 15. FPT h tr gi i thư ng là 15000 USD và chi phí t ch c T ng Ghi chú S ðơn N i dung chi kinh ðơn v tính là nghìn VND STT lư ng giá phí I. Nhân s 1 H tr c ng tác viên 15 300 4500 3 tháng, m i tháng 100k Tr lương chuyên gia tư 2 v n kiêm giám kh o sơ 7 4000 28000 4 tháng, m i tháng 1000k lo i H tr h i ñ ng ch m 3 5 200 1000 gi i Chuyên gia chia s kinh 4 5 200 1000 nghi m T ng I 34500 II. T p hu n T p hu n CTV: Thi t k và vi t ñ xu t 1 4000 C khóa h c d án 2 T p hu n ch d án: Huy ñ ng tài tr 4000 C khóa h c 3 Quay phim - d ng băng 4 5000 20000 4 Chi phí băng ñĩa 100 15 1500 5 Chuy n phát nhanh 50 12 600 T p hu n d án ño t gi i: Qu n lý tài 6 8000 C khóa h c chính d án 7 T p hu n d án ño t gi i: Qu n lý d án 8000 C khóa h c T ng II 46100 III. T ch c s ki n 1 Ph c v ăn nh 12 150 1800 T p hu n, giao lưu … 2 Phông n n s ki n 1 300 300 3 Khai m c và trao gi i 2 500 1000 Ư c lư ng chi phí 4 H tr ñi l i 1000 5 H sơ d án 40 5 200 For media and Sponsor 6 H tr in n, d ng c 3000 Ph c v các khóa t p hu n
 16. 7 H tr liên l c 1000 8 Áo ñ ng ph c 100 70 7000 9 Báo chí 10 400 4000 T ng III 19300 T ng I+II+III 99900 Chi phí d phòng + Gi i thư ng 520000 T ng d án 619900 Sáu trăm mư i chín tri u chín trăm nghìn 2. K ho ch nhân s Ngư i ñ xu t d án: Hoàng ð c Minh ðơn v th c hi n: H c viên l p Cracking Class – Th lĩnh c ng ñ ng và ban qu n lý trang web Vicongdong.vn • Ban qu n lý d án g m: Giám ñ c d án, 2 chuyên gia qu n lý d án, 1 ph trách PR-truy n thông, 1 ph trách xin tài tr , 1 ph trách tin h c – m ng. • H th ng tình nguy n viên – c ng tác viên: T i thi u là 15 tình nguy n viên chính th c, không gi i h n s lư ng c ng tác viên. Nhi m v : H tr , ñóng góp, b u ch n cho các d án; Giúp ban t ch c ñánh giá sơ lo i các ñ án; tham gia truy n thông cho cu c thi; Vi t báo cáo, tin t c qua m i tu n.
 17. Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tên nhi m v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 Thành l p ban qu n lý d án Tuy n c ng tác viên H p c ng tác viên x Thành l p H i ñ ng giám kh o sơ lo i kiêm chuyên gia tư v n Xây d ng h th ng website cho cu c thi M i các gi ng viên t p hu n Kêu g i tài tr Phát ñ ng cu c thi T p hu n CTV T ch c l phát ñ ng cu c thi x PR Sơ lo i tu n 1 Sơ lo i tu n 2 Ch m vòng 2 Sơ lo i tu n 3 Sơ lo i tu n 4 Ch m vòng 2 T ch c t p hu n l n th 1 Tư v n d án ð xu t tài tr Giao lưu chia s kinh nghi m x Sơ lo i tu n 5 Sơ lo i tu n 6 Ch m vòng 2 Sơ lo i tu n 7 Sơ lo i tu n 8 Ch m vòng 2 T ch c t p hu n l n th 2 Tư v n d án ð xu t tài tr Giao lưu chia s kinh nghi m x
 18. Ch m vòng 3 l n 1 Sơ lo i tu n 9 Sơ lo i tu n 10 Ch m vòng 2 Sơ lo i tu n 11 Sơ lo i tu n 12 Ch m vòng 2 T ch c t p hu n l n th 3 Tư v n d án ð xu t tài tr Ch m vòng 3 l n 2 Giao lưu t ng k t ñ t 1 x Giao lưu chia s kinh nghi m x Ch m vòng 3 l n cu i T ch c trao gi i x T p hu n cho d án ño t gi i H p báo t ng k t x
 19. Tài li u tham kh o 1 Th ng kê dân s báo cáo dân s Hà N i là 3,4 tri u ngư i – Báo Ti n Phong (http://www.metvuong.com/thongtin/382_Thong-ke-dan-so-bao-cao-dan-so-Ha-Noi-la- 34-trieu-nguoi.html) 2 Bách khoa toàn thư m Wikipedia – t khóa Hà N i (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i) 3 Môi trư ng Vi t Nam: ðô th B n quy n thu c v H i Thiên Nhiên và B o v Môi trư ng Vi t Nam 4 Nh ng con sông ch t Hà N i – Báo Vietnamnet (http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/08/799024/) 5 Ô nhi m không khí Hà N i – Khoahoc.com.vn (http://www.thiennhien.net/news/139/ARTICLE/1790/2007-04-02.html ) 6 Ch t th i nguy h i: Hà N i, TP.HCM ñi ñ u c nư c – Báo Th thao và văn hóa (http://www.thethaovanhoa.vn/132N20080715093739339T0/chat-thai-nguy-hai-ha- noi-tphcm-di-dau-ca-nuoc.htm ) 7 Hà N i: N i lo rác, b i – Th i báo tài chính Vi t Nam (http://www.nea.gov.vn/thongtinmt/noidung/tbt_16_7_03.htm ) 8 Phi u ñi u tra nh n th c v MT&BDKH – RAECP (http://dieutra.raecp.org/test)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản