intTypePromotion=1

Tổng quan về cuộc sống gia đình của người di cư lao động tự do

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
28
lượt xem
4
download

Tổng quan về cuộc sống gia đình của người di cư lao động tự do

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tổng quan và phân tích các nghiên cứu về cuộc sống gia đình của người di cư lao động tự do. Kết quả cho thấy tuy nghiên cứu về chủ đề này chưa nhiều nhưng đã phác họa được một bức tranh chung về những biến đổi trong cuộc sống gia đình của người di cư lao động tự do. Đó là sự biến đổi về kinh tế và về vai trò giới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về cuộc sống gia đình của người di cư lao động tự do

  1. Nghi i n ctiu Gia d i n h vA G i d i S6 6 - 2 0 1 2 Tong quan ve cudc song gia dinh cua ngirai dl cd lao dpng td do Phan Thj Thanh Mai Vi^n Gia dinh vd GiA Tom tat: Bdi vi^t tong quan vd phan tfch ckc nghiSn ciiu ve cuoc song gia dinh cua ngu6i di cU lao dpng tU do. Ket qua cho thd'y tuy nghien ciiu ve chu d^ ndy chua nhieu nhung da phac hoa dUdc mot biic tranh chung v^ nhOng bien doi trong cuoc song gia dinh cua ngUcfi di cU lao dpng tu do. D6 Id sU bi6'n doi vi kmh t€' vd vl vai trd gi6i. Kinh te gia dinh cai thi^n vft miic so'ng gia dinh du^c nang cao nhc) khoan tien gOli ve tfit ngUOi lao dpng di cU. Vai tro ciia ngUOi phu nQ trong gia dinh cung d^n thay doi theo hudng tfch ci^c khi ngdy cdng nhieu phu nfl di cU lao dong. Cac khia canh chUa dUijc de c^p den Id si^ thay dfi'i ve tam sinh ly vd tinh cam cua vd chong khi xa edch, s\f tfii hda nh^p ciaa ngudi di cU sau quang thcJi gian xa each vd anh hu3ng ciia di cU doi v6i ngUcfi cao tuoi. Ti^ khoa: Di cU; Di cU tu do; Lao dpng di cU tu do; Vai tro gifli. Trong nhiing ndm gdn ddy, cd khd nhilu nghidn ciiu vl di cu ndi ehung vd di eu lao ddng tu do ndi ridng d Vidt Nam, da sd tap trung vao cac khia canh nhu nguy6n nhdn di cu. diiu ki6n sd'ng, vi6c lam. thu nhdp, tiln giii, vv. cua ngudi di eu. Bdi vidt tdng quan vd phdn tfch nhung nghien ciiu cd d l cdp ft nhilu ddn cudc sdng gia dinh ciia ngudi di cu lao ddng tu do ndi chung.
  2. Phan Thi Thanh Mai 17 1. Xu hudng gia tdng ty le lao dpng nuT di cir Nhin ehung cac nghifin ciiu vl di cu lao ddng tu do da dl cdp dfi'n nhilu van de vl ngudi di cu lao ddng tu do nhu ddng co, nguy6n nhdn di cu; edng viec. mdi Irudng, diiu ki6n sd'ng ciia ngudi lao ddng di cu; nhiJng rui ro, thaeh thiic ma ngudi lao ddng di eu phai ganh chju; chfnh sach eua Nha nude ddi vdi ngudi lao ddng di eu, v.v Dd'i tugng nghifin etiu khd da dang, bao gdm ea nam vd nii; ca ddn tdc Kinh vd cac dan Idc it ngudi; la tre vi thdnh ni6n, thanh nifin hay trung nifin; 1dm nghi ban hdng rong, ciiu van, xe dm. ddng nai hay giiip vific gia dinh... Cac nghien ciiu cho thd'y xud't hifin xu hut^mg tdng nhanh ty 16 phu nvt di cu ra thdnh phd' lim vific lam. 'Theo ket qua Dieu Ira ddn sd'ndm 1999. udc tinh co 527o ddn nhap cU vdo thdnh pho Ho Chi Minh a do tuoi dudi 25. trong do, ty le nii ehiem han 507c (nhting ndm 1995 -1997. ty le ndy Id dudi 49%). Mot phan it trong so'ni? lao dpng nhap cu co trinh do vdn hoa lap 9 trd len hoac dd co tay nghe, trd thdnh cong nhdn Idm viec irong cdc khu cdng nghiep, khu che xud't. Nhom con Igt, dong han, vdi hgc van thd'p, thdm chi mit chif. khong cd lay nghe, v.v. chap nhdn lam viec tgi cdc ca sd sdn xuat gia cong, dich vu hodc giup viec nhd" Dac biet, sd lifiu ciia Diiu tra ddn sdndm 1999 cho thd'y "hdu he'i ngudi di culd tre tuoi vd chua cd gia dinh: khoang 60% so ngudi di cu nam vd 66% so ngudl di cu nu trong do tuoi lii 15-29 vd phdn Idn trong sd hg deu chua lap gia dinh " (Nguyfin Thi Hda. 2008). Nghifin ciiu ciia Veronique Marx va Katherine Fleischer (2010) d thdnh phd Hd Chf Minh cung cho thd'y kfi't qua tuong tu. cu thd: do tudi di eu eiia nu thudng sdm hon cua nam vd sd lugng di eu la nu dang ngdy edng tang. Tai cac khu dd thi vd khu cdng nghifip, sd lupng phu nu di cu da bdt ddu vugt so vdi nam gidi. Diiu nay phan anh nhu edu ngay cang cao vl lao ddng nir lai cac khu dd thi vd cdng nghifip phat triln. Nghifin eiiu vl lao ddng di cu trong edng ddng ngudi Chdm tai xa Phudc Huu. huydn Ninh Phude, tinh Ninh Thudn ehi ra rdng cho dO ehd dd mdu he quy dinh phu nir Id chu gia dinh, edn phai d nha dl kfi't ndi cac thanh vifin va giQ gin truyen thdng van hda nhung sd lupng phu nff Chdm di lam dn xa vdn tdng ddn theo timg ndm. "Neu nhicng ndm ddu the'ky XXI, ly le nadi Idm dn xa cdn thap, chi chie'm khoang hai phdn ba so vdi nam gidi (ndm 2001, ly le nam di Idm dn xa Id 67.1% vd ty le nildi Idm dn xa la 32,9%) thi chi mgi vdi ndm lie'p sau ly le nay bi dao ngugc (ndm 2005, ty le nam di Idm dn xa Id 28,8% vd ty le nUdi lam dn xa Id 71,2%)" (Doan Vifii, 2009:71).
  3. 18 Nghidn ciiu Gia dinh vh Gidi. Quyg'n 22, sd'6, Ir. 16-25 Xu hudng lao dOng nfJ di cu la thanh phd ngdy cdng tdng cung Id mdt nhdn td klo theo su bifin ddi irong cudc sdng cac gia dinh ndng thdn. Ngudi phu nff vdn quen vdi cdng vific ndi trp va chdm sde con cai da biit pha ra di dc' lim kiciii thfim ngudn thu nhdp cho gia dinh. Ngirdi ehdng d qufi trd thdnh ngudi ganh vdc eac cdng \ific gia dinh va chdm sde eon cat. Ddy III dilm md'u chdt cho nhffng bidn ddi \ | vai trd gidi irong gia dinh vd cung Id nhdn id ihach thffc tinh bOn vffng cua cae gia dinh ed ngudi di cu. Tlico b;i() c;i(> "Di cu trong nude, co hdi vd thaeh thiic ddi vdi sir phat indn kinh to x;i hdi d ViOi Nam" cua hai lac gia Veronique Marx vd Kiilhcriiic l-Icischcr (thudc Nhdm diC-u phdi Chuong irinh vd chfnh sach kinh td vd \.i hdi ciia cdc td chiic I .ifin hifip qudc tai Vifii Nain>. "tdc ddng ciia di cir tdi i thii; dong n(fi di Id rd'l da dgng. phifc Igp. bao gdm cd tdc dgng vi' tdm ly yd xd hoi md gia dinh phat trdi qua, khi thtcu di mgi ilidnh vii'n trong gia dinh, cha nie hodc vg (lioiig Di ctf lac dgng Jen ca cau phdn (dng ti d( li nhiem tnmg gia dinh. ke cd phdn cdng gidi vd phan cdng gti'fa cdc the'he. Tdc dgng cua di cU ddt v(n Ire' em trong hg giu dinh co ngudi di cU d nai di Id mgi Unh vuc khac cdn duac quan tdm. hien chua CO nhieu thong tin vc vdn de ndy Irong bdi canh di ci( n ong ntfdc a \ ict Nam" (Veronique Marx vd Katherine Fleischer, 2010: 47j. 2. Tien gul va nhimg thay doi ve kinh te trong gia dJnh ngodi lao dong di cir Tifin giii \fi cho thd'y nhiing ddng gdp quan trpng \6 kinh tfi'cua ngudi di cu u-ong hd gia dinh. Ddy Id mdt trong nhimg each ihffc md hp tham gia vdo hoat ddng kinh ic. san xudi. Ticn hay hdng giii vc nhd cdn dupe nhin nhdn nhu mdt phdn khdng the tdeh rdi trong chifin lupc sinh kc'eua gia dinh (D.'iiig Nguyfin Anh. 2008). Dl cdp dfi'n vdn dl ndy. nghifin ciiu vl phu nu di cu lam nghi giup vi6c gia dinh tai thanh phd Hd Chf Minh cua Nguyfin Thi Hoa nam 2008 cho thd'y binh qudn sd tiln giii vl cua cdc dd'i tupng nghifin ciiu ehifi'm iff 29 dfi'n 30% tdng thu nhdp hdng thdng ciia hd. Ddy Id phSn thu nhdp dn dinh va rd't quan u-png dd'i vdi cdc hd gia dinh trong mdu, mde dCi khdng phai thang ndo cae em cung giri vl. ma giii theo qu^, theo yfiu edu eiia gia dinh, vv."'. Chfnh nhd khoan thu nhdp nay, nhilu gia dinh da chdm dut canh thidu ddi khi giap hat vd trang trai dupe ng ndn. Mdt sd hd thdm chf da cd thi xdy nhd vd mua sdm nff trang. Bao eao cua Trinh Thi Lan (2009) cung ndi ddn su bifi'n chuyfi'n ro rfit vl mdt kinh td gia dinh khi cd ngudi lao ddng di cu ra dd thi kifi'm thfim
  4. Phan Thi Thanh Mai 19 thu nhdp. Theo tac gia ihi "cho den nay Trinh Xd [diem nghien cim, nai co nhieu ngUdi di cU tu do ra dd thi kiem viec IdtnJ da ngdi hda hodn loan. Nhin chung nhd cifa d ddy khd khang irang vd ddng deu, dd dung, lien nghi trong nhd cung khd ddy dit... Ddt sd'ng sinh hogt cita cdc hg gia dinh Cling CO nhien hicii chtiyen " (Trinh Tlii Lan, 2009: 164). Nghifin cffu "Tim hiiu ddi sdng kinh td. van hda, xa hdi ciia ngudi nu cdng gido nhdp eu Ha Ndi" cua Trung tdm Nghifin effu gidi. gia dinh vd mdi irudng trong phat triln (2007) ciing danh mdt phdn cho vdn dc thu nhap vd tiln giri eiia ngudi lao ddng cdng giao di eu ra Ha Ndi. Kfit qua cho thd'y phdn Idn ngudi di eu ihudc doi {umg nghifin cuu cd thu nhdp cao hon so vdi d qufi nhd vd phdn Idn danh khoan thu nhdp dd gui vl, ehi tifiu irong gia dinh, xdy nha. ira ng hodc cho con cai an hgc". Ddng chii y Id phdn Itin khoan tiln lao ddng di cu gui vl nha duge ddu tir eho con dn hpc. Diiu tra di cu Vifii Nam nam 2004 eho thay mdt trong nhiing khoan chi Idn ciia gia dinh ngudi lao ddng di cu d qufi iff khoan tien giri la vao giao due. Cff 5 ngudi dugc hdi trong cudc dieu tra thi cd mdt ngudi cho bie't ed su dung tiln gffi vao mue dieh nay. Kfi't qua cung cho thd'y giao due eho tre em la mdt trong hai mdi quan tdm Idn nhat ciia gia dinh ngudi lao ddng di cu d qufi (Quy Dan sd Lifin hifip qudc, 2005). Phdn tfch vl khoan tiln lao ddng di eu giri cho gia dinh dfi gdp phan cai thifin kinh te vd cai thifin cudc sdng gia dinh. tde gia Le Minh Tdm va Nguyfin Dffc Vinh trong bao cao "Tiln giii vl cho gia dinh vd phdn phdi thu nhdp" cung nhdn xet: "Cdc khodn lien gid ve cd ngiion gd'c tif trong Viel Nam phdn Idn bao gdm cdc khodn chtiyen tien tit cdc thdnh vien d xa gia dinh ve cho va hodc chdng hodc cho cha me. lif nhung ngudi cdn n e cho nhung ngudi gid cd, tif cdc khu vifc ihdnh thi ve khu vifc ndng thdn. Cdc khodn lien giri ve ndy cd tdc dtmg gidm ngheo vd lam cho phdn phdi thu nhdp ditac binh dang han, bdi vi xet cho cimg phdn Idn chimg dirge chuyen ve cho cdc ho gia dinh ngheo" (Lfi Minh Tdm va Nguyfin Dffc Vinh, 1999: 12). Ngodi ra. mdt sd cac nghifin cuu vl lao ddng xud't khau ciing dl cap dfi'n nhffng thanh luu vl kinh idmd lao ddng di cu gui ve gdp phan xdy dung gia dinh va xa hdi. Theo danh gid ctia mgt nhdm nghifin effu thudc Vien Gia dinh vd Gidi nam 2010; "Ddi vdi nhieu viing ndng thdn Vifii Nam, di cu lao ddng ngoai nude la chien luge xda ddi giam ngheo cd hieu qua nha'i. d tdm ed qudc gia, khoan tiln gui hdng ndm dem lai eho ddt nude ngudn ngoai te qu^ gia. gdp phdn lam giam ly Ifi hd ngheo dfi' thiic d^y kinh td tdng Irudng. 6 tdm ed hd gia dinh, tiln giii da gdp phdn 1dm
  5. 20 Nghidn cffu Gia dinh vA Gldl. Quyfi'n 22, so 6, tr. 16-25 tdng thu nh;ip. ndng cao tfch IQy cho hd gia dinh. 37,1% sdhd trong mdu da nhdn vO sd iiCii lidng ndm dao ddng tff 41-60 trifiu. 26,6'/^ sd hd dupe nhdn khoang tff 61 -132 irifiu dcmf^ Chl cd khoang 6% Id giri dudi 20 trieu ddng. 88% sd ngudi dupe hdi cho lufii tiln gffi vl chidm ly 16 rdi Idn trong thu nhdp cua gia dlnli hp. Thu nhdp mdt ndm cua lao ddng nff cd thi cao gdp .l-."! Idn Ihu nhdp ciia mdt hd trung binh d khu vuc ddng bdng sdng Hdng. 91.3% sd ngudi kh^ng dinh ndu khdng di lao ddng xudi kh^u thi cd ddi hg cung khcing thfi' kifim dupe sd tiln nhu vdy" (Nguydn Thi Thanh Tdm, 2010:81). 3. Sir thay ddi vai trd gidi trong gia dinh ngi/di lao dong di ci/ Tac gia Trjnh liu Lan irong bdo cdo "Anh hudng cue di chuyin lao ddng tdi cae mdi quan hfi trong gia dinh" dl cdp ddn nhihig thay ddi irong vai trd gidi lai cac gia dinh cd vp di eu: "Neu gia dinh co ngirdi vadi Idm dn xa Ihi ngitdi chdng dnhd ihitdngphdi Idm chirc ndng cua ngudi va, ke cd chitc ndng te gia ngi trg. Tir viec ddng rudng. chdm sde con cai. irdng nom. dgn dep nhd cira de'n nhidig viec phdi lhay mgi gia dinh di dam ma. ddm cudi, hgp hdnh gid let Phdn Idn nhiTng ngudi ddn dng irong hodn canh ndy deu biet qudn xuyen cdc cong viec gia dinh chu dao " (Trinh Thi Lan. 2009: 165). Tac gia Trjnh Thi Lan cho rdng vai trd kinh id cung nhu quyin quydt dinh eac vdn dl Idn trong gia dinh khdng thay ddi nhilu tai ede gia dinh cd vp di eu. Ngudi vg di cu mang lai thu nhdp cho gi.t dinh nhung khdng vi vdy ma hg cd vai tro vi thd tdt hon rd rfit ff-ong gia dinh. Tff nhffng phdn tfch ndu trfin, lac gia di dfih nhdn dinh rdng "eho du cd su thay ddi vl vai trd kinh id cua cdc thanh vifin irong gia dinh nhung tfnh gia trudng trong gia dinh khdng thd mdt di" (Trinh Thi Lan. 2009:165) Nghifin effu "Lao ddng di cu di tff cdc hd gia dinh 1dm ndng nghifip va vai trd gidi: tdng hpp ede kfi't qua d Thdi Lan. Phi-lip-pin vd Viet Nam" (Paris, Thelma vd edng su. 2009) eung phdn tfch nhutig thay ddi vd vi thd ciia ngudi phu nfl trong cdc gia dinh cd ehdng di cu. Theo kfi't qua cua nhdm tdc gia thi ngudi vp tai cdc gia dinh ndy phai gdnh vac khdi lugng cdng vide nhilu hon. bao gdm ca edng vific san xud't ma trudc day chdng hp thudng dam nhifim. Nhdm tde gia eho rdng chfnh su phdn cdng lai lao ddng irong gia dinh ndy da mang lai cho nam gidi va phu nu nhung co hdi thay ddi vai iro gidi vd hy vpng rdng didu ndy se ddn dfi'n nhung budc tifih vl cdng bdng gidi (Paris, Thelma vd cdng su, 2009). Doan Viet (2009) lai phdn ti'eh su thay ddi vai trd gidi trong cac gia
  6. Phan Thi Thanh Mai 21 dinh ddn tdc Chdm cd ngudi di cu lao ddng d mdt xa ctia tinh Ninh Thudn theo mdt khfa canh khde. 6 ddy, theo tdc gia. vdi chl dd xa hdi mdu hfi, trong quan nifim cua ngudi Chdm. ngudi phu nfl cd mdt vai trd hdi sffe quan trgng. Hg la ngudi chii gia dinh, qudn l^- todn bd tdi san, quydt dinh phuong ihffc san xud't. diiu lifi't todn bd ddi sdng sinh hoat ciia gia dinh. Ngudi dan dng giff vai trd Id "ngudi nudi", cd nhifim vu lao ra cua cai vai ehd'l, phuc vu ddi sd'ng gia dinh. Song dudi tac ddng cua vific di cu lao ddng. ngudi phu nfl Chdm di 1dm dn xa da ed tac ddng thay ddi vai trd gidi trong gia dinh. "Ket qua khdo sdi cho thd'y quan he gidi d ngirdi Chdm hien nay co nhfmg thay dd'i nhd't dinh: vi tri ngudi ddn dng duac coi trong vd ddn co suqiidn binh so vdi ngudi pint nit, vai nd sdhCm gia dinh ducyc chia deu. Thdm chi, ngudi ddn dng gid ddy cdn quyet dinh vai trd lao dgng vd sdn xudi cua ngifdi phu nir" (Dodn Vifit. 2009:77). "Dimg ten chu hg a ngitdi Chdm thudng Id nam gidi. chie'm 88,7% sd chii hg vd chi co 11.3% Id nit gidi, thudng Id nhitng hg ly hdn hodc gda. Dieu ndy the hien vat trd Idm chii gia dinh dd cd su hodn dd'i. thir nhd't, ve casd vdl chdt cua hon nhdn. hdu het td'l cd cdc ca sd vgt chd'l khi ket hdn deu do gia dinh nhd gai ddm trdch; thir hai, viec ddng ky chu hg dugc chi dinh bdi chinh ngudi ddn vd su bdn thdo cua hg trong ngi bg gia dinh ". (Dodn Viet, 2009:77). 4. Nhiing thaeh thiic doi vdi tinh ben vQng cua cac gia dinh ngirdi lao dong di cif Tfnh bin vung cua eac gia dinh lao ddng di cu khdng ehi don thudn Id mdi quan he giffa hai vp ehdng. nd cdn la mdi quan hfi giffa bd me va con cai, gifla con cai vdi dng bd hay la mdi quan hfi giua me chdng va nang ddu. Td't ca nhflng md'i quan hfi ndy diu cd su bidn ddi do dieu kifin sdng xa each cua mdt hoac ca hai thanh vifin quan trpng tru cdt cua gia dinh Id ngudi chdng hoac ngudi vp. Kfi't qua thu dupe tff cudc didu tra "Anh hudng ciia di chuyfi'n lao ddng tdi eae mdi quan hd trong gia dinh"cho th^y mdi quan hfi vg chdng trong gia dinh ngudi lao ddng di eu vdn tdt dep va khdng chiu nhilu anh hudng du diiu kifin sd'ng thay ddi va hp thudng xuy6n phai sd'ng xa nhau. "Co tdi 41,4% cdc cap vg chong d Trinh Xd trd Idi rd'l hdi long vd 54,6% noi phdn idn hdi long vdi cudc hdn nhdn cila minh. Ngudi ddn d Trinh Xd khang dinh rdng, trong hodn canh gia dinh hay phdi sd'ng xa nhau ihi hg cdng y thiic gin giU han vd quan he vg chdng hg vdn giii dugc nen ne'p. Vi
  7. 22 Nghidn cffu Gia dinh vA Gidi. QuyS'n 22, sd'6, tr. 16-25 /*// ich gia dinh md mdi cd nhdn chap nhdn hy \iiih ddi hdi rieng litgiita hai vt' chdng. Dieu ndv dugc tgo ra hdi tinh cgng ddng vd cung bt chinh I giig (long gidni .sdt. Di'i hg d niti Idm dn xa hay d nhd tin ck'ii bi quan lie ho hdng vd bd con hdng.xdm gidm .sdi. Nen ai Ircmg sd hg cd nhiing hdnh vi .Mil Ici h vdl (liiidii mitc dgo dire thi sehi len dn. di nghi" (Trinh Thi Lan, 2009:166). Trong biio cdo ndy, uic gii Trjnh Thj Lan eung dl cdp ddn su bidn ddi cua mdi quan hfi giffa bd mc vd con edi trong gia dinh nhung ngucri lao ddng di eu. Dang cliti •^ Id sir biOn diii nay lai Iheo chilu hudng tidu cue: "Sit thieu vdng ciia ngirdi ho n ong gia dinh Idm thien dt sir nghiem khac Irong gido dm < on t di Sif vcing mill ciia ngudi me Idm mat di suchdm sde day dii vd thien ihon linh cam ddi \
  8. Phan Thi Thanh Mai 23 Theo Bao cao kit qua chu yfiu eua diiu tra di ddn tu do vdo dd thi Ha Ndi thi mffc dd ngudi lao ddng di eu trd vl gia dinh la khd thudng xuyfin vd thi hifin su gdn bd khd chat che vdi gia dinh vd qufi huong. "51 ngudi trong tdng s6 286 dd'i tugng dupe eoi Id di ddn lam thdi. tffc 18% ed y djnh vl que ngay trong thdng. 92 ngudi (M'^'t) se vd trong thang .sau vd 145 ngudi (50%) se vl trong thang sau nua" (Trung tdm Nghifin cffu ddn sd va ngudn lao ddng. 1997: 20). Diiu ndy theo phdn ti'eh ciia bao cao thi mde dii di kifi'm sd'ng d Ha Ndi. hg vdn thudng xuyfin cd kd hoaeh quay trd lai que cu va kd hoach cua hp cung rd't rd rdng. chi trong vdng 1. 2 hode 3 thang Id hp bifit rd hg cd vl hay khdng. VI mffc dd thudng xuyfin trd vl qufi thi "47 ngudi (16%) cho bifi't tii ngay dfi'n Ha Ndi hp chira vl Idn ndo, song ddy chii yfiu Id nhflng ngudi mdi dfi'n: 15 ngudi (5%) vl nhd thudng xuyfin hang luan. la nhutig ngudi cu tru dede vffng Idn can Ha Ndi; 128 ngudi (45%) vl thudng xuyfin hdng thang; 81 ngudi (28''r) vl hdng qui vd 15 ngudi (5%) vl khdng theo mdt djnh ky nao ca" (Trung tdm Nghifin cffu ddn s6 va ngudn lao ddng, 1997: 19). Mgt trong nhung vd'n dl md eac nghifin cffu cd dl edp dd la vific mdt sd ngudi di eu lao dgng, chii yfiu Id nam gidi khi trd vl nhd da mang theo nhffng 16 nan xa hdi iff mdi trudng dd thj. Nghifin cffu cua Vifin Xa hdi hpc (2003) vl lae ddng eua di cu idi nhung gia dinh d lai nha da cho bifi't vd'n dl Idy truyin "te nan xa hdi" tff thdnh phd la mdt trong nhflng mdi quan tdm hang ddu lifin quan tdi di eu. Cae tfi nan nay bao gdm ed bac, tdi pham, su dung ma tuy va mai ddm. Nghien cuu eiia Dang Nguyfin Anh (2005:50) vl "Su yfi'u thd trong HIV/AIDS d cd'p dp gia dinh cLia lao dgng di cu di va hau qua ddi vdi nhffng ngudi edn d lai nai di d Vifit Nam" eho kdt qua: trong sd 8 phu nfl Idy nhilm HIV tff chdng, tdt ca cdc dng chdng trude ddy da tffng di eu vd td't ca diu ed chi'eh ma tuy bfin ngoai cdng ddng". Nhdn xet ve diiu nay cac hpc gia nude ngoai vifi't: 'Tac ddng cua di cu Ifin cdng ddng va hd gia dinh tai noi di da nhdn dupe rat nhilu chu y qua hang loat eac tai lieu vl di cu qudc id chfnh Id viec chuyin giao kifi'n thffc vd hanh vi eua ngudi ddn di cu khi trd vl". Ngudi ta thudng thd'y rdng ngudi ddn di cu khi trd vl dia phuong thudng ed trong tay ki ndng nghe hoac cd hiiu bifi't vl cae vd'n dd y td cu thd ndo dd chang han nhu HIV. Ngudi ta cung cho rang ngudi ddn di eu sau khi trd vl se cd trong lay mdt sd tiln danh dum va hp cd the bat ddu kinh doanh va ddng gdp nhilu hon cho phiic Igi gia dinh va liem ndng la cho ca edng ddng." (Veronique Marx vd Katherine Fleischer, 2010:45).
  9. 24 Nghidn cffu Gia dinh vi Gldl. Quyi'n 22, sd'6, tr. 16-25 Ket luan Nhin chung cdc nghiln ciru vl dl cu ndi chung vd di cu lao ddng iff do ndi ridng d Viet Nam cd khd nhilu, song nhffng nghidn effu ridng vl v^n dfi xdy dung gia dinh cua ngudi di cu lao ddng tu do cdn ft vd chua chuyfin sdu. Tuy nhiCn. qua nhffng vd'n dl ma ede nghifin cffu it nhilu dd cdp ddn da cho thd'y mdt bffc tranh chung \'6 nhutig bifi'n ddi trong cudc sdng gia dinh cua nhflng ngudi di cu lao dgng tu do. Su bifi'n ddi ddu tifin Id vfi mdt kinh td theo chilu hudng lidn bd. Kinh id gia dinh cSi thifin \';i mffc sOng gia dinh dugc ndng cao nhd khoan lidn gui vl tff cac lao ddng di eu. Tifip dd Id su bifi'n tloi vai trd gidi trong gia dinh. Ngudi chdng hoac ngudi vp ed sir hoan ddi vai trd cho nhau tuy thudc vdo gia dinh dd cd ngudi di cu Id vp hodc chdng. Tuy nhidn, d ddy chu ydu ndi bat la su thay ddi vai trd vi trf eua ngudi phu nfl trong gia dinh do xu hudng nhung nam gdn ddy phu nff di cu lao ddng nhidu hon nam gidi. Su ihdch thffc cua di cu dfi'n tinh bin vflng cua gia dinh cung Id mdi vdih dl ddt ra. Trong dd ede nghifin cffu cd dl cdp ddn su xa each vd thidu vdng mdt trong nhiing thanh vien quan u-png eua gia dinh Id bd hofle me cd thi khifin con edi bi anh hudng vl vdn dl sffe khde vd hpe tap. ihdm chf tha hda vl dao dffc. Di cu lao ddng lu do cung cd thi keo Iheo vific mdt trong cdc thdnh vifin gia dinh bi nhifim phai tfi nan xa hdi hodc bfinh tdt vd mang u-d v | nha. Cdc khfa canh chua dupe dl cap dfi'n nhilu Id su thay ddi vl tdm sinh l^, linh cam cua vp ehdng khi xa edch do di cu lao ddng; su tdi hda nhdp cua ngudi di eu dd'i vdi ngudi thdn trong gia dinh Id vg/chdng hoac eon edi sau quang thdi gian xa edch; su tde ddng ciia di cu dfi'n ngufri gid, v.v. Dd Id nhffng khoang trdng cdn dupe dl cdp dfi'n trong cac nghifin effu sau." Tai lieu tham khao Dominique Haughton, Jonathan Haughton Sarah Bales. Truong Thi Kim Chuyfin Nguyfin Nguyet Nga. Hoang Van Kinh. 1999. Hg gia dinh i'lei Nam nhin qua phdn tich dinh lifOng. Dang Nguyfin Anh, 2005. Sit yeu the trong HP/1 AIDS d cdp dg gia dinh cua lao dgng dl cu di vd hdu qua ddi vdi nhitng ngudi cdn 6 lai nai di d Viet Nam Dodn Vifii. 2009. "Di 1dm an xa d ngudi phu nff Cham thdn Hffu Dffc, xa Ph[i6c Hffu, huyfin Ninh Phudc, tinh Ninh Thudn". Tgp chi Nghien ciiu Gia dinh vd Gidi, sd 6/2009.
  10. Phan Thi Thanh Mai 25 Ky ye'u hdi thao khoa hoc "Gia dinh n6ng lh6n Vifit Nam Uong chuyin dii (cdc ket qua nghien ciiu nSm 2008-2009). Nguyfin Thj Hoa. 2008. Lcio ddng nff di cU giiip viec nhd lif dong bang song Cihi Long tdi thdnh phd Hd Chi Minh. Nguyfin Thj Thilng. Lfi Thi Huong. Pham Thiiy Hucfng. Vu Hodng Ngfln. Trdn Thj Thanh Thiiy. Patrick Gubry 2008. Di chuyen dc sdng tdt han. Nguyfin Thj Thanh TSm. 2010. M6l sd vfl'n dl xa h6i cua phu nfl n6ng th6n Viet Nam liiy chdng va lao d6ng h nu6c ngoiii. De tai ca'p Bfi. Paris, Tlielma va c6ng su. 2009. LLIO dgng di cifdi tif cdc lie} gia dinh Idm nong nghiep vd vai ltd gidi: tdng hop cdc ket qua d Thdi Lan. Phi-lip~pin vd \ 'let Nam. Trinh Thj Lan. 2009. Anh hudng ciia di chuyen lao dgng tiri cdc mdt quan he trong gia dinh. Trung tam nghifin cffu dan so vd nguln lao dong. 1997. Bdo cdo ket qua chii yeu dieu Ira di ddn tit do vdo do thi Hd Noi. Trung tSm Nghifin cffu Gidi. Gia dinh va Moi trucmg trong Phat trien. 2007. Tim hiiu ddi song kinh tfi'. van hoa. xa hpi ciia ngudi nfl cong giao nhap cu Ha Noi United Nations Viet Nam. 2010. Di cif trong nude, co hgi vd thaeh thi'fc dd'i vdi sit phat trien kinh te xd hgi d Viet Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản