tổng quan về thang máy, chương 10

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
296
lượt xem
215
download

tổng quan về thang máy, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lợi ích của việc sử dụng PLC trong điều khiển thang máy _ Như đã nói ở chương III, đối với các chương trình điều khiển tự động phức tạp phức tạp đòi hỏi cần phải đạt độ chính xác, độ an toàn cao. Nếu sử dụng các phương pháp điều khiển cổ điển bằng các hệ thống tiếp điểm, rơle thông thường thì việc thiết kế hệ thống điều khiển sẽ trở nên rất phức tạp. _ Thang máy tải khách là một phương tiện vận chuyển đòi hỏi rất cao về độ chính xác và độ an toàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 10

 1. CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN Chương 10: THANG MAÙY 5 TAÀNG DUØNG PLC S7-300 I_ Lôïi ích cuûa vieäc söû duïng PLC trong ñieàu khieån thang maùy _ Nhö ñaõ noùi ôû chöông III, ñoái vôùi caùc chöông trình ñieàu khieån töï ñoäng phöùc taïp phöùc taïp ñoøi hoûi caàn phaûi ñaït ñoä chính xaùc, ñoä an toaøn cao. Neáu söû duïng caùc phöông phaùp ñieàu khieån coå ñieån baèng caùc heä thoáng tieáp ñieåm, rôle thoâng thöôøng thì vieäc thieát keá heä thoáng ñieàu khieån seõ trôû neân raát phöùc taïp. _ Thang maùy taûi khaùch laø moät phöông tieän vaän chuyeån ñoøi hoûi raát cao veà ñoä chính xaùc vaø ñoä an toaøn trong quaù trình vaän haønh vaø ñieàu khieån. Heä thoáng caùc thieát bò ñieàu khieån cho thang maùy phaûi vaän haønh theo moät trình töï logic nhaát ñònh. Do ñoù, vieäc söû duïng thieát bò laäp trình PLC laø moät phöông phaùp giuùp cho vieäc thieát keá heä thoáng ñieàu khieån thang maùy trôû neân ñôõ phöùc taïp hôn. II_ Khôûi ñoäng chöông trình laäp trình PLC S7-300 _ Chöông trìn ñieàu khieån laäp trình PLC sau khi ñaõ ñöôïc caøi ñaët leân maùy tính seõ coù bieåu töôïng nhö sau treân Desktop. Bieåu töôïng chöông trìnhPLC S7-300 _ Ñeå khôûi ñoäng chöông trình S7-300, ta nhaáp chuoät phaûi vaøo bieåu töôïng, choïn Open ñeå môû chöông trình ñieàu khieån.
 2. _ Sau khi choïn Open, giao dieän maøn hình quaûn lyù laäp trình PLC S7-300 seõ xuaát hieän.
 3. Giao dieän maøn hình quaûn lyù laäp trình PLC S7-300 _ Ñeå khôûi taïo chöông trình ñieàu khieån môùi, ta nhaáp chuoät traùi vaøo bieåu töôïng taïi goùc traùi phía treân maøn hình. _ Sau khi nhaáp chuoät, seõ xuaát hieän hoäp thoaïi yeâu caàu ñaët teân cho chöông trình saép ñöôïc laäp trình, ta nhaäp teân chöông trình vaøo. Ta nhaáp vaøo theû OK hoaëc phím Enter ñeå hoaøn taát viieäc ñaët teân cho chöông trình.
 4. Nhaäp teân chöông trình vaøo Hoäp thoaïi yeâu caàu ñaët teân cho chöông trình ñieàu khieån _ Sau khi hoaøn taát vieäc ñaët teân cho chöông trình ñieàu khieån, seõ xuaát hieän giao dieän maøn hình môùi, treân thanh Menu ta choïn Insert  Station  2 SIMATIC 300 Station.
 5. _ Sau ñoù seõ xuaát hieän giao dieän môùi, ta nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng thö muïc beân cöûa soå laøm vieäc beân traùi. _ Bieåu töôïng SIMATIC 300(1) seõ xuaát hieän.
 6. _ Treân thanh Menu ta choïn Insert  Program  1 S7 Program. _ Bieåu töôïng S7-Program seõ xuaát hieän ôû cöûa soå beân phaûi.
 7. _ Ñeå ñoåi teân cuï theå cho chöông trình ñieàu khieån, ta nhaáp chuoät phaûi vaøo bieåu töôïng S7-Program  Object Properties. _ Xuaát hieän hoäp thoaïi, vaø ta seõ nhaäp teân chöông trình vaøo. Vieäc ñaët teân cho chöông trình seõ keát thuùc khi ta nhaán theû OK (hoaëc phím Enter). Nhaäp teân chöông trình
 8. _ Sau khi hoaøn taát vieäc ñaët teân, cöûa soå laøm vieäc seõ thay ñoåi, khoâng coøn teân thö muïc S7 Program nöõa, maø thay vaøo ñoù laø teân chöông trình ta vöø ñaët.
 9. _ Keá tieáp, ta nhaáp chuoät traùi vaøo teân chöông trình vöøa ñaët, ta thaáy cöûa soå beân phaûi coù khoái OB1 xuaát hieän. _ Ta nhaáp chuoät phaûi vaøo khoái OB1  Object Properties ñeå choïn daïng laäp trình laø LADDER.
 10. _ Trong oâ Created in Language ta choïn LAD thay cho STL ñeå choïn daïng laäp trình laø LADDER. Ta nhaán theû OK hoaëc phím Enter ñeå hoaøn taát vieäc löïa choïn daïng ngoân ngöõ laäp trình trong S7-300.
 11. _ Sau khi hoaøn taát vieäc löïa choïn daïng ngoân ngöõ laäp trình, ta nhaáp chuoät phaûi vaøo bieåu töôïng OB1  Open Object ñeå môû cöûa soå chöông trình laäp trình.
 12. _ Cöûa soå laäp trình seõ xuaát hieän, taïi ñaây ta coù theå thöïc hieän vieäc laäp trình cho boä ñieàu khieån PLC S7-300.
 13. Giao dieän maøn hình laäp trình boä ñieàu khieån PLC S7-300
Đồng bộ tài khoản