tổng quan về thang máy, chương 14

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
255
lượt xem
187
download

tổng quan về thang máy, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng sử dụng Nút nhấn START Nút nhấn gọi thang đi lên tại tầng 1 Nút nhấn gọi thang đi lên tại tầng 2 Nút nhấn gọi thang đi lên tại tầng 3 Nút nhấn gọi thang đi lên tại tầng 4 Nút nhấn gọi thang đi xuống tại tầng 2 Nút nhấn gọi thang đi xuống tại tầng 3 Nút nhấn gọi thang đi xuống tại tầng 4 Nút nhấn gọi thang đi xuống tại tầng 5 Nút nhấn đến tầng 1 Nút nhấn đến tầng 2 Nút nhấn đến tầng 3 Nút nhấn đến tầng 4 Nút...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 14

  1. Chương 14: Chöông trình ñieàu khieån thang maùy A_ Khai baùo ñòa chæ söû duïng: a. Ngoõ vaøo Ñòa chæ ngoõ vaøo Chöùc naêng söû duïng I0.0 Nuùt nhaán START I0.1 Nuùt nhaán goïi thang ñi leân taïi taàng 1 I0.2 Nuùt nhaán goïi thang ñi leân taïi taàng 2 I0.3 Nuùt nhaán goïi thang ñi leân taïi taàng 3 I0.4 Nuùt nhaán goïi thang ñi leân taïi taàng 4 I0.5 Nuùt nhaán goïi thang ñi xuoáng taïi taàng 2 I0.6 Nuùt nhaán goïi thang ñi xuoáng taïi taàng 3 I0.7 Nuùt nhaán goïi thang ñi xuoáng taïi taàng 4 I1.0 Nuùt nhaán goïi thang ñi xuoáng taïi taàng 5 I1.1 Nuùt nhaán ñeán taàng 1 I1.2 Nuùt nhaán ñeán taàng 2 I1.3 Nuùt nhaán ñeán taàng 3 I1.4 Nuùt nhaán ñeán taàng 4 I1.5 Nuùt nhaán ñeán taàng 5 I1.6 Coâng taéc haønh trình haïn cheá ñoùng cöûa I1.7 Coâng taéc haønh trình haïn cheá môû cöûa I2.0 Coâng taéc môû cöûa an toaøn I2.1 Nuùt nhaán môû cöûa DO (Door Open)
  2. I2.2 Nuùt nhaán ñoùng cöûa DC (Door Close) I2.3 Tín hieäu caûm bieán cöûa (Doos Sensor) I2.4 Coâng taéc haønh trình baùo cöûa buoàng thang ñaõ ñoùng kín I2.5 Coâng taéc haønh trình baùo cöûa taàng ñaõ ñoùng kín I2.6 Tín hieäu cuûa caûm bieán LVU (Level Up) I2.7 Tín hieäu cuûa caûm bieán DZ (Door Zone) I3.0 Tín hieäu cuûa caûm bieán LVD (Level Down) I3.1 Tín hieäu caûm bieán buoàng thang taïi taàng 1 I3.2 Tín hieäu caûm bieán buoàng thang taïi taàng 2 I3.3 Tín hieäu caûm bieán buoàng thang taïi taàng 3 I3.4 Tín hieäu caûm bieán buoàng thang taïi taàng 4 I3.5 Tín hieäu caûm bieán buoàng thang taïi taàng 5 I3.6 Coâng taéc haïn cheá treân (HCT) I3.7 Coâng taéc haïn cheá döôùi (HCD) I4.0 Coâng taéc baùo buoàng thang chòu quaù taûi I4.1 Taét ñeøn vaø chuoâng baùo ñeå söûa chöõa khi buoàng thang chaïm HCT/HCD I4.2 Taét ñeøn vaø chuoâng baùo ñoäng cô ñaõ hoaït ñoäng ñuû 1 naêm I4.3 Xoùa söï coá, caáp ñieän laïi cho ñoäng cô I4.4 Xoùa Counter sau khi ñaõ baûo trì ñoäng cô I4.5 Caáp ñieän cho ñoäng cô
  3. b. Ngoõ ra Ñòa chæ ngoõ ra Chöùc naêng söû duïng Q0.1 Ñeøn nuùt nhaán goïi taàng ñi leân taïi taàng 1 Q0.2 Ñeøn nuùt nhaán goïi taàng ñi leân taïi taàng 2 Q0.3 Ñeøn nuùt nhaán goïi taàng ñi leân taïi taàng 3 Q0.4 Ñeøn nuùt nhaán goïi taàng ñi leân taïi taàng 4 Q0.5 Ñeøn nuùt nhaán goïi taàng ñi xuoáng taïi taàng 2 Q0.6 Ñeøn nuùt nhaán goïi taàng ñi xuoáng taïi taàng 3 Q0.7 Ñeøn nuùt nhaán goïi taàng ñi xuoáng taïi taàng 4 Q1.0 Ñeøn nuùt nhaán goïi taàng ñi xuoáng taïi taàng 5 Q1.1 Ñeøn nuùt nhaán ñeán taàng 1 Q1.2 Ñeøn nuùt nhaán ñeán taàng 2 Q1.3 Ñeøn nuùt nhaán ñeán taàng 3 Q1.4 Ñeøn nuùt nhaán ñeán taàng 4 Q1.5 Ñeøn nuùt nhaán ñeán taàng 5 Q2.1 Ñeøn baùo vò trí buoàng thang taïi taàng 1 Q2.2 Ñeøn baùo vò trí buoàng thang taïi taàng 2 Q2.3 Ñeøn baùo vò trí buoàng thang taïi taàng 3 Q2.4 Ñeøn baùo vò trí buoàng thang taïi taàng 4 Q2.5 Ñeøn baùo vò trí buoàng thang taïi taàng 5 Q2.6 Ñeøn baùo chieàu thang ñi leân Q2.7 Ñeøn baùo chieàu thang ñi xuoáng
  4. Q3.0 Ñeøn vaø chuoâng baùo quaù taûi Q3.1 Ñeøn baùo buoàng thang chaïm HCT Q3.2 Ñeøn baùo buoàng thang chaïm HCD Q3.3 Chuoâng baùo nguy hieåm khi buoàng thang chaïm HCT/ HCD Q3.4 Ñeøn vaø chuoâng baùo ñoäng cô hoaït ñoäng ñuû 1 naêm Q4.0 Caáp ñieän cho ñoäng cô Q4.1 Caáp ñieän cho phanh ñieän töø Q4.2 Ñieàu khieån thang ñi xuoáng Q4.3 Ñieàu khieån thang ñi leân Q4.4 Ñieàu khieån môû cöûa Q4.5 Ñieàu khieån ñoùng cöûa Q4.6 Caáp ñieän cho heä thoáng ñeøn vaø quaït beân trong buoàng thang B. Chöông trình ñieàu khieån
Đồng bộ tài khoản