tổng quan về thang máy, chương 15

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
236
lượt xem
187
download

tổng quan về thang máy, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khởi động: Nhấn START buồng thang được hạ xuống tầng 1. _ Trước hết, ta phải thực hiện việc cấp điện cho động cơ chính kéo buồng thang. Nhấn I4.5 Q4.0 được Set lên mức “1”. _ Nhấn START (I0.0) phanh điện từ Q4.1 có điện nên má thắng nhã ra, bit trung gian M16.1 được Set lên “1” điện được cấp cho hệ thống đèn và quạt trong buồng thang, bit trung gian M15.0 được Set lên “1” thực hiện việc hạ buồng thang xuống tầng 1 dù buồng thang đang dừng ở bất kỳ tầng nào. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 15

 1. Chương 15: Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa chöông trình ñieàu khieån 1. Khôûi ñoäng: Nhaán START  buoàng thang ñöôïc haï xuoáng taàng 1. _ Tröôùc heát, ta phaûi thöïc hieän vieäc caáp ñieän cho ñoäng cô chính keùo buoàng thang. Nhaán I4.5  Q4.0 ñöôïc Set leân möùc “1”. _ Nhaán START (I0.0)  phanh ñieän töø Q4.1 coù ñieän neân maù thaéng nhaõ ra, bit trung gian M16.1 ñöôïc Set leân “1” ñieän ñöôïc caáp cho heä thoáng ñeøn vaø quaït trong buoàng thang, bit trung gian M15.0 ñöôïc Set leân “1”  thöïc hieän vieäc haï buoàng thang xuoáng taàng 1 duø buoàng thang ñang döøng ôû baát kyø taàng naøo. _ Q4.2 coù ñieän  buoàng thang ñöôïc haï xuoáng 49
 2. _ Khi buoàng thang haï xuoáng taàng 1  M10.0 ôû möùc logic “1” (do Counter = 0), caûm bieán phaùt hieän buoàng thang taïi taàng 1 seõ taùc ñoäng, tieáp ñieåm I3.1 ñoùng laïi. Khi côø DZ taïi taàng 1 che moùng ngöïa 2 seõ laøm cho I2.7 coù ñieän laøm caùc bit trung gian M15.0 vaø phanh ñieän töø Q4.1 bò Reset neân buoàng thang döøng laïi. 50
 3. _ Khi buoàng thang döøng taïi taàng 1 neân ñeøn baùo vò trí buoàng thang taïi taàng 1 (Q2.1) seõ saùng (do Counter = 0  M10.0 = “1”). 2. Khi coù tín hieäu goïi thang (xeùt ngöôøi goïi thang taïi taàng 4 ñeå ñi xuoàng taàng 2). _ Goïi thang ñi xuoáng taïi taàng 4: Nhaán I0.7  ñeøn nuùt nhaán goïi thang ñi xuoáng taïi taàng 4 (Q0.7) seõ saùng (cho ñeán khi buoàng thang döøng ñuùng taàng thì seõ taét), ñoàng thôøi möùc logic M0.7 leân “1”. _ Möùc logic M0.7 = “1”  M2.3 = “1”. 51
 4. _ M2.3 = “1”  M3.3 ñöôïc Set leân möùc “1”. _ Khi M3.3 = “1”  tín hieäu laøm cho buoàng thang ñi leân M5.1 = “1”, ñoàng thôøi caáp ñieän cho phanh ñieän töø Q4.1  maù phanh haõm truïc ñoäng cô seõ nhaû ra  buoàng thang ñöôïc pheùp di chuyeån. 52
 5. _ Khi M5.1 = “1”  Q4.3 coù ñieän  ñoäng cô seõ keùo buoàng thang ñi leân. Buoàng thang chæ ñi leân khi thoûa caùc ñieàu kieän sau: + Coù tín hieäu laøm cho thang ñi leân M5.1 = “1”. + Phaûi ñaûm baûo caùc ñieàu kieän an toaøn M6.2 = “0”. _ Khi buoàng thang ñi leân, moùng ngöïa 1 (I2.6) seõ laàn löôït bò caùc laù côø LVU1, LVU2, LVU3 che laøm moùng ngöïa 1 seõ xuaát 3 tín hieäu vaøo chaân CU cuûa boä ñeám Counter 1  giaù trò boä ñeám taêng leân 3. 53
 6. _ Boä chuyeån ñoåi BCD_I seõ ñöa giaù trò ñeám vaøo boä so saùnh baèng  M10.3 leân möùc “1”. _ Khi thang leân ñeán taàng 4, muoán döøng laïi, thì chöông trình ñieàu khieån phaûi thoûa caùc ñieàu kieän sau: + Phaûi coù tín hieäu toång hôïp laøm thang ñi leân taàng 4  M3.3 = “1” + Buoàng thang phaûi di chuyeån theo höôùng leân  Q4.3 = “1”. + Caûm bieán nhaän ra buoàng thang ñang ôû taàng 4  I3.4 = “1”. + Giaù trò cuûa boä ñeám Counter phaûi baèng 3  M10.3 = “1”. 54
 7. _ Khi ñaõ thoûa caùc ñieàu kieän treân, vieäc döøng buoàng thang baèng taàng seõ ñöôïc thöïc hieän khi laù côø DZ che moùng ngöïa 2  I2.7 = “1”. _ Khi buoàng thang döøng, ñeøn nuùt nhaán goïi thang ñi leân taàng 4 (Q0.7) seõ taét, tín hieäu laøm cho thang ñi leân taàng 4 (M3.3) cuõng bò Reset. _ Chuù yù: Vieäc döøng buoàng thang phaûi keát hôïp vôùi vieäc caét ñieän cho phanh ñieän töø (Q4.1), khi ñoù phanh seõ keïp chaët truïc ñoäng cô keùo buoàng thang khoâng ñeå truïc ñoäng cô quay töï do. . _ Khi buoàng thang döøng taïi taàng 4, ñeøn baùo vò trí buoàng thang ñang ôû taïi taàng 4 seõ saùng leân (Counter = 3  M10.3 = “1”  Q2.4 = “1”) _ Ñeøn baùo chieàu buoàng thang ñang di chuyeån theo höôùng leân (Q2.6) chæ saùng khi thang ñang ñi leân, luùc ñoù Q4.3 = “1”  Q2.6 = “1”. 55
 8. _ Khi buoàng thang döøng, bit trung gian laøm môû cöûa buoàng thang M6.5 ñöôïc Set leân “1”. Luùc naøy, ngoõ ra Q4.4 caáp ñieän cho ñoäng cô keùo cöûa buoàng thang vaø cöûa taàng ñeå thöïc hieän vieäc môû cöûa thang. Buoàng thang chæ ñöôïc pheùp môû cöûa khi: + Thang khoâng chuyeån ñoäng leân hoaëc xuoáng (Q4.2 vaø Q4.3 = “0”), nghóa laø thang phaûi ñöùng yeân. + Phanh ñieän töø khoâng coù ñieän  Q4.1 = “0”. + Khi thang ñang ñoùng cöûa, neáu caûm bieán cöûa (I2.3 = “1”) phaùt hieän coù ngöôøi ra (vaøo) thì cöûa seõ laäp töùc môû ra. + Neáu vì moät lyù do naøo ñoù, caûm bieán cöûa khoâng nhaän ra ngöôøi ñang ra (vaøo) buoàng thang, cöûa vaãn tieáp tuïc ñoùng, khi caïnh cöûa chaïm vaøo ngöôøi, cöûa vaãn laäp töùc môû ra maø khoâng gaây nguy hieåm cho ngöôøi. Vieäc thöïc hieän cheá ñoä môû cöûa ñoù nhôø vaøo coâng taéc ñaët 2 beân meùp cöûa (I2.1: coâng taéc môû cöûa an toaøn), khi caïnh cöûa chaïm vaøo ngöôøi I2.1 = “1”. 56
 9. _ Khi cöûa môû heát, coâng taéc haïn cheá môû cöûa seõ bò taùc ñoäng laøm caét ñieän ñoäng cô keùo cöûa vaø Reset tín hieäu môû cöûa (I1.6 = “1”  Q4.4 = “0” vaø M6.5 = “0”). _ Thôøi gian cho pheùp môû cöûa laø 5 giaây tính töø luùc caûm bieán cöûa buoàng thang (I2.3) khoâng nhaän ra coù ngöôøi ra (vaøo). + Khi coù ngöôøi  tieáp ñieåm I2.3 hôû maïch  T1 khoâng ñöôïc caáp ñieän. + Khi khoâng coù ngöôøi  tieáp ñieåm I2.3 ñoùng kín maïch  T1 ñöôïc caáp ñieän, thôøi gian môû cöûa baét ñaàu ñöôïc tính. 57
 10. _ Khi T1 ñeám ñuû 5 giaây, cöûa seõ baét ñaàu ñoùng laïi. Cöûa chæ coù theå ñoùng laïi khi thoûa caùc ñieàu kieän sau: + Cöûa phaûi môû heát (Q4.4 = “0)”. + Caûm bieán cöûa khoâng nhaän ra coù ngöôøi (I2.3 ñoùng kín maïch). + Coâng taéc môû cöûa an toaøn I2.1 khoâng coù taùc ñoäng. + Buoàng thang khoâng chòu quaù taûi troïng (M5.7 = “0”). 3. Ñieàu khieån thang ñeán taàng beân trong buoàng thang (xeùt thang ñang döøng ôû taàng 4, ngöôøi söû duïng muoán thang ñi xuoáng taàng 2). 58
 11. _ Khi buoàng thang döøng taïi taàng 4: + Caûm bieán buoàng thang taïi taàng 4 laø I3.4 = “1”. + Giaù trò ñeám cuûa Counter 1 = 3  M10.3 = “1”. _ Nhaán nuùt I1.2 ñeå ñieàu khieån thang xuoáng taàng 2, bit M1.6 = “1”. _ Sau khi nhaán nuùt I1.2 ñeå ñöa thang xuoáng taàng 2, ñeøn cuûa nuùt nhaán seõ saùng leân (M1.6= “1”  Q1.2 = “1”). _ Tín hieäu laøm cho thang ñi xuoáng taàng 2 ñöôïc Set leân möùc logic “1”: M1.6 = “1”  M3.6 = “1”. 59
 12. _ Tín hieäu laøm cho thang ñi xuoáng taàng 2 ñöôïc ñöa vaøo tín hieäu ñieàu khieån buoàng thang ñi xuoáng: M3.6 = “1”  M5.2 = “1”; vaø ñoàng thôøi caáp ñieän cho phanh ñieän töø Q4.1 = “1”. _ Ñoäng cô thöïc hieän vieäc haï buoàng thang ñi xuoáng: M5.2 = “1”  Q4.2 = “1”. 60
 13. _ Khi buoàng thang ñi xuoáng töø taàng 4 (Counter 1 =3  M10.3 = “1”), ñeøn baùo vò trí buoàng thang taïi taàng 4 (Q2.4) vaø chieàu di chuyeån theo höôùng xuoáng cuûa buoàng thang (Q2.7) seõ saùng leân. _ Khi thang ñi xuoáng gaàn heát taàng 4, laù côø LVD4 che moùng ngöïa 3, moùng ngöïa 3 göûi tín hieäu vaøo chaân CD cuûa Counter 1 laøm giaù trò ñeám cuûa Counter 1 giaûm xuoáng coøn 2. _ Khi thang xuoáng gaàn heát taàng 3 thì laù côø LVD3 che moùng ngöïa 3, moùng ngöïa 3 tieáp tuïc göûi tín hieäu vaøo chaân CD cuûa Counter 1, giaù trò ñeám cuûa Counter 1 giaûm xuoáng coøn 1. Luùc naøy, chöông trình ñieàu khieån hieåu raèng buoàng thang saép ñi ñeán taàng 2. _ Do coù söï keát hôïp khoùa cheùo laãn nhau giöõa chieàu thang ñang di chuyeån (ñi leân hoaëc ñi xuoáng) vôùi chaân CU vaø CD cuûa Counter 1, neân chæ coù moät trang thaùi ñeám (ñeám leân hoaëc ñeám xuoáng) ñöôïc thöïc hieän khi thang ñeán moãi taàng theo moät chieàu nhaát ñònh. 61
 14. _ Vieäc döøng buoàng thang taïi taàng 2 seõ ñöôïc thöïc hieän khi caùc yeâu caàu sau ñöôïc thoûa: + Coù tín hieäu laøm cho thang ñi xuoáng taàng 2: M3.6 = “1”. + Buoàng thang phaûi ñi xuoáng: Q4.2 = “1”. + Giaù trò ñeám cuûa Counter 1 = 1  M10.1 = “1”. + Caûm bieán buoàng thang taïi taàng 2 nhaän ra coù buoàng thang ôû taïi taàng 2: I3.2 = “1”. + Buoàng thang seõ döøng baèng taàng khi laù côø DZ che moùng ngöïa 2. 62
 15. _ Khi buoàng thang döøng taïi taàng 2, ñeøn nuùt nhaán ñieàu khieån ñeán taàng 2 (Q1.2) vaø ñeøn chæ chieàu hoaït ñoäng cuûa buoàng thang theo höôùng xuoáng seõ bò taét. _ Sau khi buoàng thang döøng, cöûa buoàng thang seõ ñöôïc môû ra vaø ñoùng laïi sau khoaûng thôøi gian laø 5 giaây tính töø khi caûm bieán cöûa buoàng thang khoâng nhaän ra coù ngöôøi ra/vaøo buoàng thang. Quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng luùc naøy ñaõ ñöôïc trình baøy nhö treân. _ Ñoái vôùi quaù trình ñieàu khieån thang ñi leân töø beân trong buoàng thang, quaù trình cuõng seõ xaûy ra töông töï nhö khi goïi thang ñi leân, nhöng ôû ñaây tín hieäu laøm cho thang ñi leân seõ ñöôïc taïo ra töø beân trong buoàng thang vaø tín hieäu ñoù seõ töông öùng vôùi moãi taàng maø khaùch duøng thang muoán ñi ñeán. 4. Döøng thang khi coù tín hieäu goïi thang öu tieân theo chieàu maø thang di chuyeån. _ Khi buoàng thang ñang di chuyeån (xeùt töø taàng 4 xuoáng taàng 2). Treân ñöôøng thang xuoáng ñeán taàng 3, neáu coù ngöôøi nhaán nuùt goïi thang ñi xuoáng taïi cöûa taàng 3, buoàng thang seõ döøng laïi, ñoùn ngöôøi ñoù. Quaù trình dieãn ra nhö sau: 63
 16. + Nhaán I0.6 ñeå thöïc hieän vieäc goïi thang ñi xuoáng taïi taàng 3 (luùc naøy, buoàng thang ñang ñi töø taàng 4 xuoáng taàng 3)  M4.7 = “1”. _ Khi buoàng thang ñeán taàng 3 vaø thoûa ñieàu kieän döøng öu tieân taïi taàng 3, buoàng thang seõ döøng laïi. Nhöõng ñieàu kieän naøy bao goàm: + Thang phaûi ñi xuoáng: Q4.2 = “1”. + Giaù trò cuûa boä ñeám Counter 1 = 2  M10.2 = “1”. + Buoàng thang chöa ñi xuoáng khoûi taàng 3  I3.1 = “0” vaø I3.2 = “0”. _ Khi thang döøng, ñieän caáp cho phanh ñieän töø bò caét Q4.1 = “0”, cöûa môû M6.5 = “1”, ñeøn cuûa nuùt nhaán goïi taàng seõ taét nhö moät quaù trình döøng thang bình thöôøng khaùc. _ Bit thöïc hieän vieäc döøng thang öu tieân M5.4 seõ ñöôïc Set leân “1”. 64
 17. _ Khi M5.4 = “1”, tieáp ñieåm thöôøng ñoùng cuûa noù seõ môû ra, vieäc caáp ñieän cho ñoäng cô keùo buoàng thang ñi xuoáng taïm thôøi ngöng (do tín hieäu laøm cho thang ñi leân (M5.2) ôû phía tröôùc vaãn coøn ñöôïc duy trì). _ Do cöûa buoàng thang môû ra, neân tín hieäu baûo ñaûm an toaøn cho buoàng thang M6.2 seõ taùc ñoäng, môû tieáp ñieåm cuûa noù beân maïch caáp ñieän cho ñoäng cô. 65
 18. _ Xeùt khi buoàng thang ñi xuoáng Q4.2 = “1”, nhöng do bit trung gian M9.2 chæ taùc ñoäng khi coù xung caïnh xuoáng neân M5.6 = “0”. _ Khi buoàng thang döøng laïi, seõ coù xung caïnh xuoáng ñi qua M9.2 neân M5.6 = “1” trong suoát khoaûng thôøi gian buoàng thang döøng Q4.2 = “0”. _ M5.6 = “1” neân tieáp ñieåm cuûa noù seõ ñoùng laïi. Luùc naøy, cöûa buoàng thang chöa môû heát neân tín hieäu cöûa M6.5 = “1”  tieáp ñieåm thöôøng ñoùng cuûa noù beân maïch caáp ñieän cho Timer 3 seõ môû ra. Timer 3 vaãn chöa coù ñieän. 66
 19. _ Khi tín hieäu môû cöûa bò xoùa M6.5 = “0”, Timer 3 ñöôïc caáp ñieän vaø ñeám thôøi gian 1 giaây. _ Sau 1 giaây, tieáp ñieåm thöôøng môû cuûa Timer 3 seõ ñoùng kín maïch vaø Reset tín hieäu döøng öu tieân khi thang ñi xuoáng M5.4 = “0”. 67
 20. _ Do cöûa vaãn chöa ñoùng neân tieáp ñieåm thöôøng ñoùng M6.2 vaãn coøn hôû ra. Duø coù tín hieäu laøm cho thang ñi xuoáng M5.2, nhöng do ngoõ ra caá ñieän cho phanh ñieän töø Q4.1 chöa coù ñieän, neân vaãn chöa coù ñieän caáp cho ñoäng cô. _ Khi cöûa ñaõ ñoùng hoaøn toaøn, M6.2 = “0”, tieáp ñieåm thöôøng ñoùng cuûa noù trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Ñieän ñöôïc caáp cho phanh ñieän töø Q4.1, luùc naøy maïch caáp ñieän cho buoàng thang ñi xuoáng ñaõ ñoùng kín hoaøn toaøn. Buoàng thang seõ tieáp tuïc ñi xuoáng taàng 2 maø khoâng caàn phaûi nhaán nuùt ñeán taàng 2 theâm moät laàn nöõa. 68
Đồng bộ tài khoản