tổng quan về thang máy, chương 2

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
332
lượt xem
223
download

tổng quan về thang máy, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thang máy có puli dẫn hướng: Có lắp thêm puli phụ (2) để dẫn hướng cáp đối trọng. Sơ đồ này thường được dùng khi kích thước cabin lớn, cáp đối trọng không thể dẫn hướng từ puli dẫn cáp (hoặc tang) một cách trực tiếp xuống dưới. + Thang máy có sự bố trí bộ tời bên dưới có bộ tời (1) được bố trí ở phần bên hông hoặc phần dưới của đáy giếng, nhờ đó có thể làm giảm tiếng ồn của thang máy khi làm việc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 2

  1. Chương 2: Moät soá sô ñoà thang maùy thöôøng gaëp + Thang maùy coù puli daãn höôùng: Coù laép theâm puli phuï (2) ñeå daãn höôùng caùp ñoái troïng. Sô ñoà naøy thöôøng ñöôïc duøng khi kích thöôùc cabin lôùn, caùp ñoái troïng khoâng theå daãn höôùng töø puli daãn caùp (hoaëc tang) moät caùch tröïc tieáp xuoáng döôùi. + Thang maùy coù söï boá trí boä tôøi beân döôùi coù boä tôøi (1) ñöôïc boá trí ôû phaàn beân hoâng hoaëc phaàn döôùi cuûa ñaùy gieáng, nhôø ñoù coù theå laøm giaûm tieáng oàn cuûa thang maùy khi laøm vieäc. Duøng sô ñoà naøy seõ laøm taêng taûi troïng taùc duïng leân gieáng thang, cuõng nhö taêng chieàu daøi vaø soá ñieåm uoán cuûa caùp naâng, daãn ñeán taêng ñoä moøn cuûa caùp naâng. Kieåu boá trí boä tôøi nhö theá naøy chæ söû duïng trong tröôøng hôïp ñaëc bieät khi maø buoàng maùy khoâng theå boá trí ñöôïc phía treân gieáng thang vaø khi coù yeâu caàu cao veà giaûm ñoä oàn khi thang maùy laøm vieäc.
  2. + Thang maùy kieåu ñaåy: caùp naâng (1) teân ñoù coù tero cabin (2), ñöôïc uoán qua caùc puli (6) laép teân khung cabin, sau ñoù ñi qua puli phía treân (3) ñeán puli daãn caùp (5) daãn caùp (5) cuûa boä tôøi naâng Troïng löôïng cuûa cabin vaø moät phaàn vaät naâng ñöôïc caân baèng bôûi ñoái troïng(4). Caùc daây caùp cuûa ñoái troïng uoán qua puli daãn höôùng phuï. IV _ NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG VAØ SÖÛ DUÏNG THANG MAÙY Thang maùy hoaït ñoäng theo caùc nguyeân taéc sau 1. Reset buoàng thang khi ñoùng nguoàn: Duø cho buoàng thang ñang ôû baát kyø vò trí hoaëc traïng thaùi naøo, thì khi ñoùng nguoàn ñeàu ñöôïc reset vaø ñöa veà taàng treät. 2. Nguyeân taéc di chuyeån leân xuoáng, ñoùng vaø môû cöûa _ Buoàng thang chæ hoaït ñoäng khi cöûa ñaõ hoaøn toaøn ñoùng. _ Cöûa chæ môû khi buoàng thang döøng ñuùng taàng. _ Cöûa seõ töï ñoäng môû hoaëc ñoùng sau khi nhaän ñöôïc caùc yeâu caàu. _ Cöûa buoàng thang seõ ôû cheá ñoä môû thöôøng tröïc khi thang khoâng hoaït ñoäng. 3. Nguyeân taéc ñeán taàng: Ñeå xaùc ñònh vò trí hieän taïi cuûa thang nhôø caûm bieán ôû moãi cöûa taàng. Khi buoàng thang ôû taàng naøo thì caûm bieán nhaân tín hieäu ôû taàng ñoù vaø ñöa veà ñieàu khieån. 4. Söû duïng thang maùy:
  3. A_ Goïi thang maùy töø beân ngoaøi buoàng thang (ôû caùc taàng) Baùo vò trí thang Baùo chieàu thang Baûng ñieàu khieån Moâ hình ñieàu khieån thang maùy töø beân ngoaøi buoàng thang _ Goïi thang: ôû moãi taàng maø thang phuïc vuï, gaàn ngay cöûa taàng ñeàu coù baûng ñieàu khieån (Hall Call Panell), coøn goïi laø hoäp Button taàng muïc ñích phuïc vuï cho vieäc goïi thang bao goàm: + Hai nuùt aán: Moät nuùt ñeå goïi cho thang ñi leân , moät nuùt ñeå goïi thang ñi xuoáng . Rieâng ôû taàng döôùi cuøng chæ coù moät nuùt (laø ñi leân hoaëc ñi xuoáng). + Ñeøn baùo taàng vaø baùo chieàu cho bieát vò trí vaø chieàu hoaït ñoäng hieän cuûa cabin thang maùy. Khi muoán goïi thang, haønh khaùch chæ caàn aán vaøo nuùt goïi taàng theo chieàu muoán ñi, tín hieäu ñeøn seõ saùng leân, ñeøn baùo hieäu heä thoáng ñaõ ghi nhaän leänh goïi.
  4. _ Ñaùp öùng cuûa thang sau leänh goïi: Neáu buoàng thang ñang ôû moät vò trí naøo ñoù khaùc vôùi taàng maø haønh khaùch vöøa goïi, thang seõ di chuyeån ñeán taàng ñoù theo thöù töï öu tieân nhö sau : + Neáu thang di chuyeån cuøng chieàu vôùi leänh goïi thang vaø di chuyeån ngang qua taàng maø haønh khaùch khaùch ñang ñöùng goïi, thì khi ñeán taàng döôïc goïi, thang seõ döøng laïi vaø ñoùn khaùch. + Neáu thang ñang di chuyeån theo chieàu ngöôïc vôùi chieàu haønh khaùch muoán ñi, hoaëc cuøng chieàu nhöng khoâng ñi ngang qua, thì sau khi ñaùp öùng heát caùc nhu caàu cuûa chieàu ñoù, thang seõ quay trôû laïi ñoùn khaùch. + Neáu buoàng thang ñang ôû ngay taïi taàng maø haønh khaùch vöøa goïi, buoàng thang seõ môû cöûa ñoùn khaùch. B_ Goïi thang töø beân trong buoàn thang: Trong buoàng thang coù baûng ñieàu khieån phuïc vuï cho vieäc ñi thang cuûa khaùch (Car Operating Panel) coøn goïi laø hoäp Button Car. Bao goàm caùc nuùt coù chöùc naêng sau:
  5. Baûng ñieàu khieån beân trong thang maùy + Caùc nuùt mang soá : Ñaïi dieän cho caùc taàng maø thang phuïc vuï. + Nuùt (DO – Door Open): Duøng ñeå môû cöûa (chæ coù taùc duïng khi thang döøng taïi taàng). + Nuùt (DC – Door Close): Duøng ñeå ñoùng cöûa (chæ coù taùc duïng khi thang döøng taïi taàng). + Nuùt Interphone hoaëc Alarm : Duøng ñeå lieân laïc vôùi beân ngoaøi khi thang gaëp caùc söï coá veà ñieän, hoaëc ñöùt caùp treo. + Coâng taéc E.Stop (Emergency Stop) neáu coù: Ñeå döøng thang khaån caáp khi coù söï coá xaûy ra. _ Khi ñaõ vaøo beân trong buoàng thang, muoán ñeán taàng naøo, khaùch aán nuùt chæ ñònh taàng ñoù, thang maùy seõ laäp töùc di chuyeån vaø tuaàn töï döøng taïi caùc taàng maø noù ñi qua. Cöûa buoàng thang vaø cöûa taàng ñöôïc thieát keá ñoùng môû töï ñoäng. Khi buoàng thang di chuyeån ñeán moät taàng naøo ñoù, sau khi ngöøng haún, cöûa buoàng thang vaø cöûa taàng seõ töï ñoäng môû ñeå khaùch coù theå ra (vaøo) buoàng thang, sau vaøi giaây cöûa seõ töï ñoäng ñoùng laïi. _ Sau ñoù thang maùy seõ thöïc hieän leänh tieáp theo. Neáu khoâng muoán chôø heát khoaûng thôøi gian cöûa ñoùng laïi, khaùch coù theå aán nuùt DC ñeå ñoùng cöûa buoàng thang. Trong tröôøng hôïp khaån caáp muoán döøng thang, khaùch coù theå aán nuùt E.Stop (neáu coù) treân baûng ñieàu khieån trong buoàng thang. Khi coù söï coá maát ñieän, khaùch aán vaøo nuùt Interphone hoaëc Alarm ñeå yeâu caàu giuùp ñôõ töø beân ngoaøi.
Đồng bộ tài khoản