tổng quan về thang máy, chương 3

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
353
lượt xem
256
download

tổng quan về thang máy, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thông số này bao gồm: + Tải trọng định mức: Được xác định theo khối lượng tính toán lớn nhất mà thang máy có thể vận chuyển được không kể đến khhối lượng của buồng thang và các thiết bị bố trí trong đó. + Tốc độ định mức: Là tốc độ chuyển động của buồng thang theo tính toán thiết kế. Trong thực tế vận hành tốc độ có thể sai lệch khoảng 10%. + Chiều cao nâng, hạ. + Năng suất của thang máy: Là lượng người hay số lượng hàng hóa mà thang máy có thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 3

  1. Chương 3: CAÙC THOÂNG SOÁ CUÛA THANG MAÙY Caùc thoâng soá naøy bao goàm: + Taûi troïng ñònh möùc: Ñöôïc xaùc ñònh theo khoái löôïng tính toaùn lôùn nhaát maø thang maùy coù theå vaän chuyeån ñöôïc khoâng keå ñeán khhoái löôïng cuûa buoàng thang vaø caùc thieát bò boá trí trong ñoù. + Toác ñoä ñònh möùc: Laø toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa buoàng thang theo tính toaùn thieát keá. Trong thöïc teá vaän haønh toác ñoä coù theå sai leäch khoaûng 10%. + Chieàu cao naâng, haï. + Naêng suaát cuûa thang maùy: Laø löôïng ngöôøi hay soá löôïng haøng hoùa maø thang maùy coù theå vaän chuyeån ñöôïc trong moät giôø theo moät höôùng. Naêng uaát cuûa thang maùy coù theå tính theo coâng thöùc: 3600.E. N H 2   ti V Trong ñoù:  N: naêng suaát thang maùy   : heä soá mang taûi cuûa buoàng thang  E: söùc chöùa tính toaùn ñònh möùc cuûa buoàng thang  H: chieàu cao naâng – haï  V: toác ñoä cuûa buoàng thang (m/s)  ti: thôøi gian toån coäng ñeå ñoùng – môû cöûa buoàng thang, thôøi gian ra vaøo cuûa haønh khaùch, thôøi gian môû maùy vaø haõm maùy. Vieäc söû duïng ñoái troïng vaø caùp caân baèng laø ñeå giaûm phuï taûi cuûa cô caáu, töùc laø ñoä maát caân baèng khi naâng hoaëc haï buoàng thang ñeán caùc vò trí bieân, do ñoù giaûm ñöôïc cô caàu truyeàn ñoäng 1
  2. 1) Puli chuû ñoäng 2) Caùp chòu taûi 3) Buoàng thang 4) Puli caân baèng 5) Caùp caân baèng 6) Ñoái troïng Sô ñoà thang maùy coù caùp caân baèng _ Neáu khoâng coù caùp caân baèng, löïc taùc ñoäng leân puli chuû ñoäng theo hai nhaùnh cuûa daây caùp seõ laø: F1 = G0 + G - gc.x (N) F2 = Gdt - gc.(H - x) (N) Trong ñoù:  G0: troïng löôïng buoàng thang (N)  G: troïng löôïng taûi troïng (N)  Gdt: troïng löôïng ñoái troïng (N)  g0:troïng löôïng cuûa 1 ñôn vò daøi daây caùp (N)  H: chieàu cao naâng haï (m)  x: khoaûng caùch töø buoàng thang ñeán puli chuû ñoäng (m) _ Khi ñoù löïc taùc ñoäng leân puli chuû ñoäng khi naâng haï taûi laø: Fn = F1 - F2 = G0 + G - gc.x - [Gdt - gc.(H - x)] = G0 + G - gc.(2.x - H - x) - Gdt Fh = F2 - F1 = Gdt + gc.(H - x) - (G0 + G - gc.x) = Gdt + gc.(H - 2.x) - G _ Töø hai bieåu thöùc teân ta thaáy löïc taùc duïng leân puli phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch x, neáu khoaûng caùch naøy laø cöïc ñaïi thì seõ gaây ra 2
  3. phuï taûi cöïc ñaïi cho ñoäng cô, neáu khoaûng caùch naøy laø cöïc tieåu thì gaây ra non taûi cho ñoäng cô. Ñieàu naøy khoâng coù lôïi cho ñoäng cô vaø cho toaøn boä cô caáu. Do ñoù vieäc söû duïng caùp caân baèng laø ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm naøy, caùp caân baèng coù theå choïn cuøng loaïi vôùi caùp naâng haï. Khi söû duïng caùp caân baèng, caùc thaønh phaàn lieân quan ñeán x trong bieåu thöùc treân seõ bò trieät tieâu: Fn = F1 - F2 = G0 + G - Gdt Fh = F2 - F1 = Gdt - (G0 + G) _ Vieäc choïn khoái löôïng cho ñoái troïng nhaèm muïc ñích caân baèng ñeå ñaûm baûo coù theå choïn ñoäng cô coù coâng suaát nhoû nhaát: Gdt = G0 + a.Gdm Trong ñoù:  A: laø heä soá caân baèng (a=0, 34  0, 6)  Gdm: laø troïng löôïng ñònh möùc _ Töø khoái löôïng ñoái troïng, tính ñöôïc löïc taùc ñoäng leân puli chuû ñoäng khi naâng vaø haï nhö sau: Fn = G + a.Gdm Fh = - G + a.Gdm VI_ CAÙC YEÂU CAÀU VEÀ AN TOAØN TRONG LAÉP ÑAËT 1. Vò trí buoàng maùy: Vò trí buoàng maùy coù theå ñaët beân treân hoaëc beân döôùi ñöôøng haàm tuøy theo yeâu caàu vaø dieän tích cho pheùp cuûa buoàng maùy. 3
  4. Vò trí buoàng maùy Thanh ray daãn höôùng Moâ hình gieáng thang vôùi buoàng maùy ñöôïc ñaët beân treân 4
  5. 2. Thanh ray daãn höôùng: Trong khi chuyeån ñoäng, buoàng thang vaø ñoái troïng seõ tröôït doïc treân thanh ray daãn höôùng. Ray daãn höôùng ñaûm baûo cho cabin vaø ñoái troïng luoân naèm vaø chuyeån ñoäng theo ñuùng vò trí ñaõ ñöôïc thieát keá trong gieáng thang, khoâng cho chuùng dòch chuyeån tho phöông ngang trong quaù trình dòch chuyeån. Ray daãn höôùng ñöôïc laép ñaët ôû hai beân cabin vaø ñoái troïng vôùi ñoä chính xaùc theo yeâu caàu caàn thieát (ñoøi hoûi ñoä chính xaùc veà ñoä thaúng ñöùng cuûa ray, khoaûng caùch caùc ñaàu ray…). 3. Coâng taéc haønh trình: Ñeå ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi söû duïng vaø caùc thieát bò trong maïch ñieàu khieån, ngöôøi ta boá trí caùc thieát bò baûo veä lieân ñoäng, caùc tieáp ñieåm haønh trình ñeå ñaûm baûo cho thang maùy döøng chính xaùc, khoâng vöôït khoûi phaïm vi giôùi haïn (caùc loaïi coâng taéc haïn cheá haønh trình treân, haïn cheá haønh trình döôùi, coâng taéc chuyeån ñoåi taàng, coâng taéc ñeán taàng…). 4. Caùp naâng cabin vaø ñoái troïng: Phaûi ñaûm baûo chòu löïc naâng vaø löïc ma saùt vôùi puli theo ñuùng tieâu chuaån an toaøn cho pheùp trong laép ñaët thang maùy. Coù theå duøng caùp theùp hoaëc caùp theùp coù phuû nhöïa beân ngoaøi ñeå keùo cabin thang maùy. _ Caùp theùp phuû nhöïa coù söï linh hoaït vaø khaû naêng keùo taûi toát hôn so vôùi loaïi caùp theùp thoâng thöôøng. Lôùp nhöïa phuû beân ngoaøi _ Ñoái vôùi loaïi caùp theùp truyeàn thoáng, söï hao moøn gaây ra laø bôûi nhieàu yeáu toá, ñoù laø aûnh höôûng cuûa Loõi daây caùp söï maøi moøn cuûa caùc sôïi caùp khi baèng theùp chuùng bò cheøn vaøo beân trong vaø bò keùo ra khoûi raõnh keùo, do coù söï baùm buïi treân sôïi caùp neân caøng laøm taêng Caùp theùp phuû nhöïa cuûa theâm söï maøi moøn sôïi caùp, giaûm thôøi haõng OTIS gian söû duïng cuûa caùp raát ñaùng keå. 5
  6. _ Ñoái vôùi loaïi caùp theùp phuû nhöïa, nhôø coù lôùp nhöïa neân noù baùm chaët baùnh ñaø, taïo neân söï ma saùt thích hôïp, khoâng coù söï maøi moøn naøo gaây ra theâm giöõa caùc raõnh, caùc sôïi caùp theùp ñöôïc phuû nhöïa neân traùnh ñöôïc buïi baùm, nhôø ñoù traùnh bò hao moøn. Tuy nhieân söï giaûm khaû naêng chòu löïc cuûa daây theùp theo thôøi gian söû duïng vaãn xaûy ra, nhöng ta coù theå bieát tröôùc ñöôïc söï giaûm tuoåi thoï cuûa caùp nhôø vaøo tính toaùn vaø do nhaø saûn xuaát cung caáp. 5. Heä thoáng phanh baûo hieåm: Buoàng thang coøn ñöôïc trang bò theâm caùc boä phaän phanh baûo veä phoøng khi caùp treo bò ñöùt, bò maát ñieän, khi toác ñoä buoàng thang vöôït quaù 20%  40% toác ñoä ñònh möùc, phanh seõ taùc ñoäng. Thöôøng coù 3 loaïi phanh:  Phanh kieåu neâm.  Phanh kieåu leäch taâm.  Phanh baûo hieåm kieåu kìm. Trong ñoù, phanh baûo hieåm kieåu kieàm ñöôïc söû duïng roäng raõi hôn, noù baûo ñaûm cho buoàng thang döøng toát hôn so vôùi caùc loaïi phanh khaùc. Phanh baûo hieåm thöôøng ñöôïc ñaët phía döôùi buoàng thang, coù goïng kìm tröôït theo thanh daãn höôùng. Phanh baûo hieåm kieåu kìm 6
  7. 6. Boä giaûm chaán: Döôùi ñaùy gieáng coù boá trí theâm caùc boä giaûm chaán nhaèm traùnh hieän töôïng va ñaäp quaù maïnh khi coâng taéc haïn cheá haønh trình khoâng taùc ñoäng, hoaëc khi thang bò ñöùt caùp treo…, duøng ñeå choáng soùc hoaëc va chaïm maïnh gaây aûnh höôûng ñeán an toaøn cho haønh khaùch ñang söû duïng thang maùy, ñoàng thôøi traùnh hö hoûng cho cabin vaø ñoái troïng thang maùy. Giaûm chaán ñoái troïng Giaûm chaán cabin Giaûm chaán thuyû löïc Giaûm chaán loø xo 7
  8. Caùp naâng chòu taûi Cabin Vò trí laép ñaët heä thoáng giaûm chaán trong gieáng thang Chuyeån ñoäng cuûa buoàng thang phaûi eâm, khoâng gaây soác, gaây caûm giaùc khoù chòu cho haønh khaùch. Phaûi döøng chính xaùc ñeán taàng ñeå khoâng gaây nguy hieåm vaø trôû ngaïi cho haønh khaùch khi ra vaøo buoàng thang 7. Heä thoáng caûm bieán cöûa: Heä thoáng caûm bieán cöûa laø maïng löôùi tia hoàng ngoaïi bao phuû ngay vi trí cöûa ra vaøo cabin, ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa cöûa nhaèm baûo veä an toaøn cho haønh khaùch vaø haøng hoùa khi ra vaøo buoàng thang. Ngoaøi ra noù coøn laøm giaûm söï hö hoûng cuûa thang trong tröôøng hôïp di vaän chuyeån vaät naëng hoaëc di chuyeån ra vaøo chaäm. Taêng cöôøng khaû naêng tin caäy cuûa heä thoáng. 8
  9. Maïng löôùi tia hoàng ngoaïi Moâ hình heä thoáng caûm bieán cöûa _ Ñaëc tính: Heä thoáng caûm bieán cöûa söû duïng thieát bò thu vaø phaùt tia hoàng ngoaïi taïo ra moät maïng löôùi caét ngang khung cöûa, heä thoáng queùt lieân tuïc ñeå phaùt hieän baát cöù tia hoàng ngoaïi naøo bò giaùn ñoaïn, neáu coù, heä thoáng seõ môû cöûa ngay laäp töùc vaø khoâng gaây va chaïm cho haønh khaùch (hoaëc haøng hoùa) vôùi cöûa. 8. Heä thoáng töï ñoäng baûo veä baèng ñieän (Automatic Rescue Divide): Khi thang maùy coù söï coá hoaëc gaëp loãi khoâng mong muoán, haønh khaùch coù theå bò maéc keït beân trong buoàn thang. Khi ñoù thieát bò baûo veä thöï ñoäng seõ taùc ñoäng ngay laäp töùc, noù ñöôïc caáp nguoàn töø nguoàn ñieän döï tröõ (heä thoáng acqui, pin …), buoàng thang khi ñoù seõ ñöôïc ñieàu khieån ñöa ñeán taàng gaàn nhaát vaø heä thoáng cöûa seõ ñöôïc töï ñoäng môû ra. _ Lónh vöïc öùng duïng: Boä ARD ñöôïc duøng vaän haønh cho tröôøng hôïp khaån caáp caàn baûo veä töï ñoäng cho thang maùy, ñöôïc keát noái vôùi hoäp soá thang maùy (duøng nguoàn 3 pha AC), cuøng caùc boä phanh (duøng nguoàn DC). Tuyø theo yeâu caàu, heä thoáng truyeàn ñoäng môû cöûa coù theå Nguoàn aécqui vaän haønh baèng doøng ñieän AC hoaëc töï caáp DC. Tuû ñieän ARD 9
  10. _ Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Boä ARD töï hoaït ñoäng khi thang maùy bò maát ñieän, khi ñoù noù seõ ñieàu khieån tay quay cuûa hoäp soá ñöa cabin thang maùy veà ñeán taàng gaàn nhaát vaø töï ñoäng môû cöûa buoàng thang. 10
Đồng bộ tài khoản