tổng quan về thang máy, chương 6

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
475
lượt xem
318
download

tổng quan về thang máy, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bảo vệ cơ khí cho thang máy chính là các cơ cấu phanh an toàn của thang. Trong hệ thống bảo vệ thang máy, gồm có 2 loại: 1. Phanh điện từ: Được lắp trên puli dẫn động của hộp giảm tốc máy kéo có khả năng tạo ra mômen thắng. Nguyên lý hoạt động khi ở trạng thái bình thường (không có điện vào cuộn dây), lò xo sẽ kéo hai má thắng lại và ôm sát vào trống ma sát gắn liền với trục động cơ và hãm không cho trục quay. Khi cuộn dây có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 6

  1. Chương 6: TÍNH TOAÙN PHANH Heä thoáng baûo veä cô khí cho thang maùy chính laø caùc cô caáu phanh an toaøn cuûa thang. Trong heä thoáng baûo veä thang maùy, goàm coù 2 loaïi: 1. Phanh ñieän töø: Ñöôïc laép treân puli daãn ñoäng cuûa hoäp giaûm toác maùy keùo coù khaû naêng taïo ra moâmen thaéng. Nguyeân lyù hoaït ñoäng khi ôû traïng thaùi bình thöôøng (khoâng coù ñieän vaøo cuoän daây), loø xo seõ keùo hai maù thaéng laïi vaø oâm saùt vaøo troáng ma saùt gaén lieàn vôùi truïc ñoäng cô vaø haõm khoâng cho truïc quay. Khi cuoän daây coù ñieän, löïc huùt sinh ra seõ laøm cho ñoøn choáng bò ñaåy ra, vaø ñaåy hai maù thaéng ra khoûi troáng ma saùt, truïc ñoäng cô coù theå quay töï do. Hình veõ phanh ñieän töø _ Neáu muoán nhaõ maù thaéng ra maø khoâng caàn caáp ñieän, ta coù theå tieán haønh quay tay ñeå hai maù thaéng nhaû ra (söû duïng thao taùc naøy khi buoàng thang gaëp söï coá do maát ñieän). 2. Phanh cô khí (boä Governor): Goàm caùc cuïm chi tieát sau: + Puli caùp, ñoái troïng khoáng cheá vaän toác.
  2. + Boä giaät thaéng. + Caøng thaéng, ngaøm thaéng, neâm, rail. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Khi thang vöôït quaù toác ñoä cho pheùp, boä khoáng cheá vaän toác (Governor) seõ taùc ñoäng keïp chaët caùp, luùc ñoù thanh truyeàn giaät caøng thaéng, keùo neâm chaïy trong raõnh xeû treân ngaøm thaéng neâm vaøo thanh ray daãn thang, laøm döøng buoàn thang. Governor 1. Puli caùp Baûn veõ chi tieát boä Governor 2. Thanh keùo 9. Loø xo 3. Baùnh coùc 10. Truïc puli 4. Tay quay 11. Taám chaén truïc puli 5. Khoái ly taâm 12. Khôùp laéc 6. Khôùp quay 13. Truïc xoay 7. Tay ñoøn 14 & 19. Choát xoay 8. Thaân hoäp 16. Tay buùa lieân keát _ Khi tính toaùn phanh caàn phaûi laøm sao cho phanh cuûa boä tôøi coù theå giöõ ñöôïc taûi troïng thöû vaø phaûi ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính xaùc khi döøng taàng theo ñuùng yeâu caàu. Gia toác khi haõm phanh khoâng ñöôïc lôùn hôn trò soá cho pheùp theo qui phaïm.
  3. _ Moâmen phanh caàn thieát ñeå giöõ ñöôïc taûi troïng thöû ñöôïc xaùc ñònh theo ñieàu kieän P.D M T  T . . 0 2.i0 Trong ñoù:  P: Löïc keùo treân vaønh puli hoaëc tang (kg)  D: Ñöôøng kính cuûa puli daãn caùp hoaëc tang (kg)  T: Heä soá döï tröõ moâmen phanh (T=1,21,3)  i0 vaø 0 laø tyû soá truyeàn vaø hieäu suaát caùc cô caáu cuûa boä tôøi (0=td.p) _ Trò soá löïc keùo P trong tröôøng hôïp naøy baèng P=Q.Kqt +Gcap – Gdt =Q.(Kqt - ) + Gcap _ Trong ñoù Kqt laø heä soá quaù taûi cuûa thang maùy Kqt = 1,5 ñoái vôùi thang maùy taûi haøng Kqt = 2 ñoái vôùi thang maùy taûi khaùch, thang maùy beänh vieän vaø thang maùy haøng coù ngöôøi aùp taûi. _ Khi tính ñoä chính xaùc döøng cuûa cabin vôùi moâmen phanh ñaõ choïn thì quaõng ñöôøng phanh cuûa noù coù theå xaùc ñònh theo ñieàu kieän: mqd .v 2  P.S  W .S 2 Trong ñoù:  mqd: Khoái löôïng cuûa taát caû caùc boä phaän chuyeån ñoäng cuûa thang maùy (cabin, caùp, ñoái troïng …)  v: Toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa cabin (m/s)  W: Löïc caûn chuyeån ñoäng cuûa cabin khi phanh
  4. mqd .v 2  s: Quaõng ñöôøng phanh cuûa cabin (m), vôùi S= ; daáu 2(W  P)  laø phuï thuaäc vaøo höôùng chuyeån ñoäng cuûa cabin vaø trò soá taûi troïng cuûa noù Sô ñoà tính toaùn ñoä chính xaùc döøng taàng cuûa cabin thang maùy _ Quaõng ñöôøng phanh lôùn nhaát S1 khi haï cabin toaøn taûi xuaát hieän khi cabin tieán veà taàn döøng ñaàu tieân. Löïc voøng P treân puli daàn caùp trong tröôøng hôïp naøy baèng P=Q+G+Gcaùp-Gdt=Q(1-)+Gcaùp _ Quaõng ñöôøng phanh lôùn nhaát khi cabin chuyeån ñoäng leân xuaát hieän khi cabin khoâng coù chaát taûi. Khi ñoù P=Gdt+Gcaùp-G=.Q+Gcaùp _ Neáu xeùt vieäc chuyeån ñoäng ñi leân vaø ñi xuoáng cuûa toaøn taûi thì trong löïc P coù daáu “-“. Vieäc tính löïc W caûn chuyeån ñoäng khi phanh tieán haønh ñoái vôùi tröôøng hôïp baát lôïi nhaát ñoù laø khi vaät ñaët ñuùng troïng taâm cabin. Trong tröôøng hôïp naøy thì trò soá W seõ baèng löïc phanh do phanh taïo ra vaø quy daãn veà cabin 2 M T .i0 W= D. 0 _ Khoái löôïng qui daãn cuûa caùc boä phaän chuyeån ñoäng cuûa thang maùy mqd ñöôïc tính theo coâng thöùc:
  5. 2 1 G.D0 2 mqd= (Q  G  Gcap  Gdt  2 .i0 ) g D _ Vôùi G. D02 laø moâmen voâ laêng cuûa caùc boä phaän quay boä tôøi, trong tröôøng hôïp naøy thì G D02  (G.Ddc  G.DT2 ).1,1 2 _ Trong ñoù G.Ddc vaø GDT2 laø caùc moâmen voâ laêng cuûa phaàn öùng 2 ñoäng cô vaø cuûa baùnh phanh. Töø caùc trò soá P, W, vaø mqd ta coù theå tính ñöôïc caùc quaõng ñöôøng phanh S1 vaø S2 cuûa cabin khi chuyeån ñoäng leân khoâng taûi vaø khi ñi xuoáng vôùi toaøn taûi. _ Vieäc laép caùc boä chuyeån ñoâi taàng ñöôïc tieán haønh cho saøn taàng naèm giöõa quaõng ñöôøng toång coäng S1 + S2 maø cain ñi qua phanh. Do ñoù ñoä chính xaùc döøng taàng seõ baèng S1  S 2  2 _ Phanh cuõng caàn ñaûm baûo gia toác haõm cabin khoâng ñöôïc vöôït quaù trò soá gia toác cho pheùp theo qui phaïm. Trò soá gia toác toái ña seõ xuaát hieän khi phanh cabin toaøn taûi ñang naâng. _ Taïi thôøi ñieåm khi cabin ñang tieán ñeán ñieåm döøng ñaàu tieân (tính töø ñieåm döøng keá döôùi ñoù), moâmen quaùn tính ñoái vôùi tröôøng hôïp naøy laø: Mi=MT + Mv _ Trò soá gia toác toái ña sau ñoù coù theå tính theo coâng thöùc sau D (M T  M v )  max  19,6 . 2 i0 G.D0 _ Trong caùc tröôøng hôïp khi gia toác chaäm daàn lôùn hôn trò soá cho pheùp thì caàn phaûi taêng khoái löôïng caùc boä phaän quay cuûa boä tôøi (ta coù theå laép theâm baùnh ñaø), hoaëc giaûm toác ñoä luùc ñaàu cuûa cabin tröôùc khi phanh. Trong tröôøng hôïp naøy thì toác ñoä chuyeån ñoäng caàn thieát cuûa cabin taïi thôøi ñieåm baét ñaàu phanh boä tôøi baèng
  6. phanh ñöôïc xaùc ñònh xuaát phaùt töø ñoä döøng taàng chính xaùc ñaõ ñöôïc cho tröôùc theo coâng thöùc:  v  2. mqd m' qd  W P W  P' Trong ñoù  mqd, m’qd vaø P, P’ laø khoái löôïng qui daãn vaø löïc keùo treân vaønh puli khi cabin roãng vaø cabin ñaày taûi(kg)  : Ñoä chính xaùc döøng taàng (m)
Đồng bộ tài khoản