tổng quan về thang máy, chương 8

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
251
lượt xem
195
download

tổng quan về thang máy, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi phần tử, hoặc thiết bị của một hệ thống điều khiển công nghiệp bất chấp kích thước của nó là nhỏ hay lớn đều có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình điều khiển. Chẳng hạn như, nếu không có thiết bị cảm biến, bộ PLC sẽ không biết chính xác cái gì đang xảy ra trong quá trình. _ Trong hệ thống tự động hóa, bộ điều khiển PLC là phần tử trung tâm của cả hệ thống điều khiển....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 8

  1. Chương 8: Moät soá öùng duïng cuï theå ñieàu khieån baèng PLC thoâng duïng
  2. II_ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC _ Moãi phaàn töû, hoaëc thieát bò cuûa moät heä thoáng ñieàu khieån coâng nghieäp baát chaáp kích thöôùc cuûa noù laø nhoû hay lôùn ñeàu coù vai troø heát söùc quan troïng trong quaù trình ñieàu khieån. Chaúng haïn nhö, neáu khoâng coù thieát bò caûm bieán, boä PLC seõ khoâng bieát chính xaùc caùi gì ñang xaûy ra trong quaù trình. _ Trong heä thoáng töï ñoäng hoùa, boä ñieàu khieån PLC laø phaàn töû trung taâm cuûa caû heä thoáng ñieàu khieån. Baèng vieäc thöïc hieän caùc chöông trình ñaõ ñöôïc löu tröõ trong boä nhôù, PLC coøn lieân tuïc theo doõi traïng thaùi cuûa caû heä thoáng thoâng qua caùc tín hieäu ñöôïc ñöa
  3. vaøo. Döïa vaøo caùc thuaät toaùn logic ñöôïc thöïc hieän beân trong chöông trình, PLC seõ xaùc ñònh nhöõng hoaït ñoäng naøo caàn thieát ñöa ra cung caáp cho caùc thieát bò. _ Neáu muoán caùc hoaït ñoäng phöùc taïp cao caáp hôn, caàn coù nhieàu boä PLC keát noái vôùi maùy tính trung taâm.
  4. Sô ñoà maïng löôùi ñieàu khieån coâng nghieäp duøng PLC
Đồng bộ tài khoản