intTypePromotion=1

Tổng quan về thị trường giầy dép của EU

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
5
download

Tổng quan về thị trường giầy dép của EU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường EU là thị trường lớn nhất đối với xuất khẩu giày dép của Việt Nam. Tổng quan chung về thị trường giày dép của EU để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có những thông tin đầy đủ hơn về thị trường này nhằm đẩy mạnh xuất khẩu giày dép vào thị trường EU.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về thị trường giầy dép của EU

QUOCTE<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TONG QUAN VE THI T B i G GIAY DEP COA ED<br /> • T h . s PHAM SONG SCJN t r c n g tinh t r a n g suy thdai, n h u gdt, cdc Icai gidy tien dung k h a c<br /> cdu tieu thu gidy dep tai EU van chd nhUng phu nU di lam ciing<br /> dUng d mUc cae. DU kie'n thi cd nhieu ti6m n a n g p h d t trien.<br /> Thj trddng EU ia thj trddng<br /> trUdng tieu thu giay dep d EU se VeNK<br /> Idn nha't doi vdi XK giay dep t a n g trUdng trd lai ke tU n a m EU la thi trUdng NK giay d e p<br /> cda Viet Nam. long quan 2 0 1 0 n h d tinh ha'p d a n vd sU da Idn n h a t the' gidi, t r o n g giai<br /> Chung ve thj trddng giay dep d a n g cua n h i e u leai giay d e p d o a n 2 0 0 3 - 2 0 0 7 , NK giay d e p<br /> cua EU de giup cho cac DN c h a t lupng cac, sU p h a t trien vd vdo EU tang binh quan<br /> Viet Nam cd nhffng thong tin m a t sd' lupng cua tdng ldp trung 4 , 3 % / n a m ve tri gid va 9,9% ve<br /> day du hdn ve thi trddng nay lUu ct cac nUde Ddng Au va lupng do lUdng NK giay d e p gia<br /> nhdm day manh XK giay dep nhUng t h a y dd'i n a n g ddng trdng re t a n g len, d a t k h d d n g 3,2 ty<br /> vao thi trddng EU. llnh vUc thdi trang. iiien nay xu ddi, tUPng dUdng 2 6 , 6 ty EUR<br /> h u d n g sU d u n g n h i e u leai giay trdng n a m 2 0 0 7 . C a c nUdc NK<br /> d e p t h d n g thudng lam bdng c h a t gidy d e p Idn nha't EU la DUe,<br /> Ve tieu thu lieu tu n h i e n , giay d e p t h a n P h a p , Italia va Anh, chie'm<br /> t h i e n vdi mdi trUdng d a n g tad k h d d n g 6 0 % gia tri NK cua EU.<br /> EU la thi trUdng tieu thu gidy<br /> dep Idn n h a t the gidi, chie'm 1/3 nhUng cd hdi td't chd cdc n h a Tuy n h i e n , g d n d a y cdc nUdc<br /> gia tri thi trUdng tdan cdu. Thed sdn xuat va XK giay dep eua Viet Ddng Au d a n g ndi len la nhUng<br /> bao cao ciia Td' chUe Xiic tie'n NK Nam. Cdc n h a s a n xuat cd the nUdc cd lupng NK giay d e p t a n g<br /> tu cac nUde dang p h d t trien cua n d m dupe cd hdi p h a t trien ne'u m a n h . Tuy la m p t trung t a m Idn<br /> Ha Lan (CBl), n a m 2007, EU tieu a p dung cac b i e n p h a p ky t h u a t ve s a n xua't dd d a the' gidi,<br /> thu 2,1 ty ddi giay d e p , tri gia b a c ve va t h a n t h i e n vdi mdi nhUng EU vdn cd n h u cdu NK tdi<br /> 50,3 ty EUR vdi mUc tieu thu trUdng h d a c sU dung cac vat lieu 2 5 % trdng t d n g kim n g a c h NK<br /> giay dep binh quan ddu ngUdi la cd t h e tai che' treng qua trinh dc da t h e gidi (khoang gdn 5 ty<br /> 4,2 d d i / n g U d i / n a m (tUdng dUPng s a n xua't giay d e p . EUR h a n g n a m ) . Do n a n g lUc<br /> 101 EUR). Cac thi trUdng tieu s d n x u a t ndi dia eua cdc nUdc<br /> Vdi sU thay ddi n h a n h chdng<br /> thu giay dep Idn n h a t cua EU la EU sut gidm k h d d n g 20%, nhidu<br /> vd cd cau d a n sd' EU va lUp'ng<br /> DUc (17,3%), Phap (16,6%), Anh n h a m a y phdi ddng eUa n e n nhu<br /> ngudi n h a p cU, ngUdi tieu dung<br /> (16,3%), Itaha (13,4%) va Tay cdu NK giay d e p eua EU trong<br /> 8 thi trUdng EU nay ed ve de<br /> Ban Nha (8,5%). Cac m a t h a n g n a m 2 0 0 9 vdn t a n g k h o a n g<br /> tinh h d n . DN XK cd the gidi<br /> cd d o a n h thu tieu thu t a n g t a i 5,3% so vdi n a m 2 0 0 8 .<br /> thieu vdi thi trUdng EU cac Icai<br /> EU trong nhUng n a m gdn day la giay d e p tien nghi h e a c giay d e p iiien Trung Qud'c van la nUde<br /> giay cao gdt, giay eao cd, gidy vdi n h i e u m u c dich siJ dung, d a n ddu lUpng XK giay d e p vac<br /> the t h a o va giay d e p di trong nhUng p h a i d a m b a c cae ye'u td' thj trUdng EU, chii ye'u p h u c vu<br /> n h a . d cac nUdc Ddng Au, dd sU thdi t r a n g t h e e m u a . Ngoai ra, p h a n d o a n thi trUdng trung b i n h<br /> gia t a n g tdng ldp trung lUu va sU cdn nhidu cd hdi tren thi trUdng va tha'p. Ddi vdi p h a n d o a n cao<br /> p h a t t r i e n cua cac trung t a m chd cac m a t h a n g giay d e p nhU cap, ngUdi tieu dung EU Ua thich<br /> m u a s d m eung k e e thed sU gia<br /> giay dep di ngdai trdi, giay d e p cac m a t h a n g giay d e p s a n xuat<br /> t a n g tieu thu cac m a t h a n g giay<br /> chuyen dung, giay dep di trcng t a i EU "Made in Italy" h o a c<br /> d e p s a n g trpng.<br /> n h a va cdc m a t h a n g giay thdi "Made in F r a n c e " vi c h a t lUdng<br /> Nam 2 0 0 9 , m a c du k i n h te trang chd n a m gidi va tre em. cac. Tuy n h i e n , thi trUdng<br /> cua cac nUdc t h a n h vien EU d Cac m a t h a n g nhU xang d a n cd gidy dep EU van cdn (^<br /> THUUHGMJI So 17/2010 I 2 7<br /> QUOCTE<br /> <br /> <br /> nhieu ed hdi cho cdc n h a nUdc t r e n t h e gidi, da p h d n la khi n h i e u n h a s a n x u a t tai cac<br /> XK tu cac nUdc d a n g p h d t t r i e n . tai Trung Qud'c, Viet Nam va An nUdc EU khi t h u e ngcai phai<br /> Dp. TrUdc khi EU dp d u n g luat cung c a p bi quye't vd ky thuat de<br /> Ve s d n xudt<br /> thuif chd'ng b d n p h a gia n a m t a c r a nhUng m a u giay dep kieu<br /> EU la khu vUc cung c a p giay<br /> 2 0 0 6 , c a c nUdc chdu A cd t h e e a c h va d e p m d t cho p h a n doan<br /> d e p c h a t lUpng cac q u a n t r p n g<br /> h u d n g Idi t u Uu dai t h u e q u a n thi trUdng h a n g trung. Cdc nUdc<br /> cua the gidi. Trong n a m 2 0 0 7 ,<br /> (GSP) vd Uu dai thUdng m a i t h e o t h u d c Bde Phi nhU Tunisia,<br /> s d n x u a t giay d e p c u a EU d a t<br /> quy dinh cua WTO. Ke't qua h o a t Mard'c, Algeria va Thd Nhi Ky<br /> 6 3 9 trieu ddi, tri gia 15,5 ty<br /> ddng sdn xua't tai Trung Qud'c vd e u n g la nhUng thi trUdng quan<br /> Euro, giam m a n h so vdi mUc<br /> An Dp da d a t tdc dd t a n g trUdng t r p n g cd the dUde cac n h a san<br /> 849 trieu ddi, tri gia 17,1 ty<br /> h d n g n a m la 1 0 % / n a m . Viec gia xua't giay d e p EU quan tam khi<br /> Eurd cua n a m 2 0 0 3 . Cc k h o d n g<br /> tang hdat ddng thue ngeai da dUa r a quye't d i n h thue ngoai,<br /> 13.502 Cty trong n g a n h s a n<br /> khie'n n g a n h cdng n g h i e p d a nha't la ddi vdi cac p h a n doan<br /> xua't giay d e p c u a EU vdi thi trUdng h a n g trung va hang<br /> giay EU m a n g tinh t o a n cdu cao<br /> 2 0 2 . 7 0 0 n h a n vien, cdn lai la tie't k i e m .<br /> va t a o mdi trUdng c a n h t r a n h<br /> cdc Cty gia d i n h n h e vdi sd'<br /> giUa cac n h a s a n x u a t d EU vd d Thdi ky kinh te suy thoai vijfa<br /> n h a n cdng dUdi 2 0 ngUdi.<br /> c h a u A. qua cung m a n g d e n rat nhieu cd<br /> Khoang 7 0 % s a n lUging cua hdi cho cae n h a s a n xuat va XK<br /> Thue ngodi tgi cdc nddc Idn<br /> n g a n h cdng n g h i e p giay d e p EU t u cac nUdc dang p h a t trien. Khi<br /> can: TrUdc day, tdn s u a t ra ddi<br /> la giay da. N g a n h giay EU t a p m a n g a n h edng nghiep giay dep<br /> cdc bd sUu t a p (vdng ddi s a n<br /> trung vao thie't ke', t h d i t r a n g , d EU d a n g tim mpi each de giam<br /> p h a m ) gidy d e p t a i EU thUdng<br /> c h a t lupng, sU t h u a n t i e n , d a p chi phi vd cai tie'n, viec hdp tac<br /> chi n h i e u nha't la 2 I d n / n a m .<br /> Ung cac tieu c h u a n m d i trUdng vdi cac Cty vUa mudn duy tri sU<br /> NhUng gid, xu hUdng d a h d a n<br /> nghiem n g a t de c a n h t r a n h vdi t o a n thay ddi, mdu m a mdi xuat k i e m sodt nhUng van mudn dUa<br /> Trung Qudc, Viet Nam va An Dp. h i e n lien tuc t r e n thi trUdng va cdng n g h e s a n xuat ra cdc nUde<br /> Italia chie'm gdn m d t nUa t d n g xu h u d n g "md't" chi tdn tai trdng cd chi phi t h a p se giup cho cac<br /> s a n lU(?ng giay d e p cua EU, ndi thdi gian r a t n g d n . Xu hUdng n h d s d n xuat tU cdc nUdc dang<br /> tie'ng vdi cac loai giay d e p thdi thdi t r a n g bi a n h hUdng k h d p h a t trien cd nhieu cd hpi hdn.<br /> t r a n g va c h d t lUpng cao. C a c nhieu bdi cdc phUdng tien truydn Tuy n h i e n de t a n dung dU(?c cac<br /> nUdc s a n xua't giay d e p Idn k h d c t h d n g va nhUng n h a n vat ndi cd h d i n a y , cdc DN n a y ludn<br /> trong EU la Tay Ban Nha, DUc, tie'ng. Cac n h a s a n xuat EU ciing p h a i t h a y ddi, cai tie'n nhdm<br /> Bd Dao Nha, Phdp, Rumania, va p h a i lien tue cdi tie'n de cd dU
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2