intTypePromotion=1
ADSENSE

Trả công lao động (phương pháp chia lương tập thể)

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:54

679
lượt xem
201
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

File này dùng font VNI-Times. Các bạn có thể download font VNI tại đây: http://font.caigi.com/fontviet.html

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trả công lao động (phương pháp chia lương tập thể)

 1. CHƯƠNG 7: Trả công lao động • I -YÙ NGH ÓA CUÛA TI EÀN COÂNG, TI EÀN LÖÔNG: – Ñ oái vôùi ngöôøi lao ñoäng: – Ñ oái vôùi toå chöùc – Ñ oái vôùi xaõ hoäi. I I -GI ÔÙI TH I EÄU H EÄ TH OÁNG TH ANG, BAÛNG LÖÔNG CUÛA NH AØ NÖÔÙC. – Cheá ñoä tieàn löông caáp baäc: 1 – Cheá ñoä tieàn löông chöùc vuï:
 2. CHƯƠNG 7: Trả công lao động (tt) • I I I - XAÂY DÖÏ NG H EÄ TH OÁNG TRAÛ COÂNG CUÛA DOANH NGH I EÄP – Ba quyeát ñònh veà tieàn coâng. – Ñaùnh giaù coâng vieäc: – Tr ình töï xaây döïng heä thoáng tr aû coâng cuûa doanh nghieäp: I V. H Ì NH TH ÖÙC TRAÛ COÂNG 2 TH EO TH ÔØI GI AN:
 3. CHƯƠNG 7: Trả công lao động (tt) V . H Ì NH TH ÖÙC TRAÛ COÂNG TH EO SAÛN PH AÅM 1. Cheá ñoä tr aû coâng theo saûn phaåm tr öïc tieáp caù nhaân. 2. Cheá ñoä tr aû coâng theo saûn phaåm taäp theå 3. Cheá ñoä tr aû coâng theo saûn phaåm giaùn tieáp 4. Cheá ñoä tr aû coâng theo saûn phaåm coù thöôûng 3
 4. 4
 5. I -YÙ NGH ÓA – Thuø lao lao ñoäng laø t aát caû caùc khoaûn maø ngöôøi lao ñoäng nhaän ñöôïc t hoâng qua moái quan heä t hueâ möôùn giöõa hoï vôùi ngöôøi söû duïng lao ñoäng. – Thuø lao laø moät t rong nhöõng ñoäng löïc kích t hích con ngöôøi laøm vieäc haêng haùi, nhöng ñoàng t hôøi cuõng laø moät t rong nhöõng nguyeân nhaân gaây t r ì t reä, baát maõn hoaëc t öø boû coâng t y maø ra ñi. Taát caû ñeàu t uøy t huoäc vaøo t rình ñoä vaø naêng löïc cuûa caùc caáp quaûn t rò. – Caùc t oå chöùc caàn quaûn t rò coù hieäu quaû chöông t rình t ieàn coâng, t ieàn löông 5 cuûa mình vì keát quaû cuûa chöông t rình
 6. LƯƠNG & ĐÃI NGỘ LƯƠNG & ĐÃI NGỘ Phi Tài chính tài chính Công việc Môi trường • Lương • Bảo hiểm • Thời gian làm việc • Phụ cấp • Trợ cấp • Nhiệm vụ • Văn hóa cty • Thưởng • Sức lực • Đồng nghiệp • Phúc lợi • Chi phí • Điều kiện • Thích thú làm việc,… • Cơ hộI TT 6
 7. – Caùc hoaït ñoäng quaûn t r ò t ieàn coâng, t ieàn löông t r ong caùc t oå chöùc caàn t uaân t huû caùc quy ñònh luaät phaùp cuûa nhaø nöôùc veà t ieàn coâng, t ieàn löông. Nhaø nöôùc t a ñaõ ban haønh Boä luaät Lao ñoäng (ngaøy 23/6/1994 coù hieäu löïc t öø ngaøy 1/1/1995) – L u ật söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Boä luaät Lao ñoäng (ngaøy 2/4/2002- coù hieäu löïc t öø ngaøy 1/1/2003) vôùi nhieàu ñieàu khoaûn 7 coù lieân quan t ôùi t ieàn coâng, t ieàn
 8. • Ñieàu 55: • “möùc löông cuûa ngöôøi lao ñoäng khoâng ñöôïc t haáp hôn möùc löông t oái t hieåu do nhaø nöôùc quy ñònh”. • Ñieàu 59: • “ ngöôøi lao ñoäng ñöôïc t raû löông t r öïc t ieáp, ñaày ñuû, ñuùng t hôøi haïn vaø t aïi nôi laøm vieäc”, “löông ñöôïc t r aû8 baèng t ieàn maët ”
 9. – Ñieàu 60 : – “ngöôøi lao ñoäng coù quyeàn ñöôïc bieát lyù do moïi khoaûn khaáu t r öø vaøo t ieàn löông cuûa mình”, “ngöôøi söû duïng lao ñoäng…..khoâng ñöôïc khaáu tr öø quaù 30% t ieàn löông haøng t haùng”, “ngöôøi söû duïng lao ñoäng khoâng ñöôïc aùp duïng vieäc xöû phaït baèng hình t höùc caét löông cuûa ngöôøi lao ñoäng”. – Ñieàu 61: 9
 10. • 6 nghị định của chính phủ về chế độ tiền lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội: • NĐ số 203/2004/NĐ - CP về mức lương tối thiểu • NĐ số 204/2004/NĐ - CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang • NĐ số 205/2004/NĐ - CP về hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước • NĐ số 206/2004/NĐ - CP về việc quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các cty nhà nước. • NĐ số 207/2004/NĐ - CP quy định chế độ tièn lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc và giám đốc cty nhà nước. • NĐ số 208/2004/NĐ - CP về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. 10
 11. L ÖÔNG TOÁI TH I EÅU • Nghị định 166, 167 và 168/2007/NĐ-CP, ban hành ngày 16/11: … Cụ thể, từ 1/1/2008, mức lương tối thiểu chung để trả công cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường là 540.000 đồng/tháng. • Mức lương này chỉ áp dụng với các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, công ty được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước... 11
 12. LÖÔNG TOÁI THI EÅU • Từ năm 1993 trở lại đây, Nhà nước quy định mức lương tối thiểu và được điều chỉnh từng năm theo mức độ trượt giá để bù đắp tiền lương thực tế và cải thiện đời sống theo mức độ tăng trưởng GDP. Cụ thể là: • +) Năm 1993 : 120.000đ/tháng • +) Năm 1997: 144.000đ/tháng • +) Năm 1999: 180.000đ/tháng • +) Năm 2001: 210.000đ/tháng • +) Năm 2003: 290.000đ/tháng • +) Từ 01/10/2005 : 350.000đ/tháng. • +) Từ 01/10/2006 : 450.000đ/tháng. • +) Từ 01/10/2006 : 450.000đ/tháng. • +) Từ 01/01/2008 : 540.000đ/tháng 12
 13. Lương chính và các loại phụ cấp bình quân của một giáo viên phổ thông, phân theo thâm niên Bảng 2. Lương chính và các loại phụ cấp bình quân của một giáo viên phổ thông, phân theo thâm niên Thâm niên trong ngành b. Phụ c. Dạy tăng tiết, dạy Tổng thu nhập tại nhà a. Lươ ng chính giáo dục cấp thêm trong trường trường 0 - 5 năm 1.062.533 347.317 103.095 1.477.137 6 - 10 năm 1.246.151 481.713 117.885 1.820.863 11 - 15 năm 1.400.985 503.743 227.412 2.120.778 16 - 20 năm 1.579.897 549.141 210.328 2.343.273 21 - 30 năm 1.821.368 540.329 248.297 2.602.890 31 - 40 năm 2.022.796 651.818 264.087 2.954.720 Bình quân 1.421.832 483.334 176.733 2.056.816 Nguồn: Kết quả cuộc khảo sát tháng 11 và 12/2007. 13
 14. I I -GI ÔÙI TH I EÄU H EÄ TH OÁNG TH ANG, BAÛNG LÖÔNG CUÛA NH AØ NÖÔÙC. 2.1- Cheá ñoä tieàn löông caáp baäc: - Yeáu toá 1 – Thang l öông : laø baûng xaùc ñònh quan heä t yû leä veà t ieàn löông giöõa nhöõng coâng nhaân t r ong cuøng moät ngheà hoaëc nhoùm ngheà gioáng nhau t heo t r ình ñoä laønh ngheà cuûa hoï. Baäc l öông : laø baäc phaân bieät veà t r ình ñoä laønh ngheà cuûa coâng nhaân vaø ñöôïc xeáp t öø t haáp ñeán cao (baäc cao nhaát coù t heå laø baäc 3, baäc 6, baäc 7…. Cheá ñoä t ieàn löông caáp baäc hieän haønh coù baäc cao 14
 15. I I -GI ÔÙI TH I EÄU H EÄ TH OÁNG TH ANG, BAÛNG LÖÔNG CUÛA NH AØ NÖÔÙC . CH U YEN D E L U ONG- C7\ Xuan N Ga- T ỏng L ien doan lao dong\ H e thong thang luong.doc • Yeá u toá 2 - M öùc l öông: • L aø soá t ieàn duøng ñeå t r aû coâng lao ñoäng t r ong moät ñôn vò t hôøi gian phuø hôïp vôùi caùc baäc t r ong t hang löông. • Yeá u toá 3 - T i eâ u chua å n ca á p ba ä c kyõ thua ä t • Trong baûn t ieâu chuaån caáp baäc kyõ t huaät t hì caáp baäc coâng vieäc (do nhöõng yeâu caàu cuûa coâng vieäc) vaø caáp baäc coâng nhaân 15(do nhöõng yeâu caàu veà t rình ñoä laønh ngheà ñoái
 16. I I -GI ÔÙI TH I EÄU H EÄ TH OÁNG TH ANG, BAÛNG LÖÔNG CUÛA NH AØ NÖÔÙC.CH U YEN D E L U ON G- C7\ T H AN G. BAN G luong.xls 2.2- Cheá ñoä tieàn löông chöùc vuï • Ñeå aùp duïng ñöôïc caùc baûng löông, caùc t oå chöùc phaûi xaây döïng caùc t ieâu chuaån nghieäp vuï vieân chöùc vaø t höïc hieän vieäc 16 t ieâu chuaån hoùa caùn boä.
 17. I I I - XAÂY DÖÏ NG H EÄ TH OÁNG TRAÛ COÂNG CUÛA DOANH NGH I EÄP • 3.1- Ba quyeá t ñònh veà ti eà n coâ ng: 1. Quyeá t ñònh ña à u ti eâ n - quyeá t ñònh veà möùc tr a û coâ ng 2. Quyeá t ñònh thöù ha i - quyeá t ñònh veà ca á u tr uùc ti eà n coâ ng: Coù ba ca ùch ñeå ñöa r a quyeá t ñònh veà ca á u tr uùc ti eà n coâ ng: + Xa ùc ñònh ñôn phöông bôûi qua ûn l yù ca á p ca o + T hoûa thua ä n ta ä p theå gi öõa qua ûn l yù va ø coâ ng ñoa øn + Ñ a ùnh gi a ù coâ ng vi eä c. 17
 18. 3.2- Ñaùnh giaù coâng vieäc: Ña phaàn t r ong soá caùc heä t hoáng naøy bao goàm moät t r ong caùc phöông phaùp sau ñaây hoaëc laø moät söï keát hôïp giöõa chuùng. 1- Xeáp haïng coâng vieäc (xeáp thöù töï) 2.Phaân loaïi 3.Cho ñieåm 4.So saùnh yeáu toá 18
 19. 3.3-T r ình töï xaây döïng heä thoáng tr aû coâng cuûa doanh nghieäp: • Böôùc 1: Xem xeùt möùc l öông toá i thi eå u ma ø nha ø nöôùc quy ñònh. • Böôùc 2: kha ûo sa ùt ca ùc möùc l öông thònh ha ønh tr eâ n thò tr öôøng • Böôùc 3: Ñ a ùnh gi a ù coâ ng vi eä c • Böôùc 4: Xa ùc ñònh ca ùc nga ï ch ti eà n coâ ng (nga ï ch l öông, ha ï ng l öông) • Böôùc 5: Xa ùc ñònh möùc ti eà n coâ ng (möùc l öông) cho töøng nga ï ch • Böôùc 6: Pha â n chi a nga ï ch tha ønh ca ùc19 ba ä c l öông.
 20. 3.3-T r ình töï xaây döïng heä thoáng tr aû coâng cuûa doanh nghieäp(tt) • Böôùc 1: Xem xeùt möùc l öông toá i thi eå u ma ø nha ø nöôùc quy ñònh. • Böôùc naøy coù yù nghóa nhaéc nhôû ñeå caùc doanh nghieäp kieåm t ra laïi möùc t oái t hieåu maø doanh nghieäp phaûi t uaân t huû, nhaèm baûo ñaûm t ính hôïp phaùp cuûa heä t hoáng t ieàn coâng. • Böôùc 2: kha ûo sa ùt ca ùc möùc l öông thònh ha ønh tr eâ n thò tr öôøng • Ñeå ñöa r a quyeát ñònh veà möùc t r aû coâng cuûa doanh nghieäp, caàn phaûi nghieân cöùu t hò t röôøng ñeå bieát ñöôïc caùc möùc löông 20 t rung bình cho t öøng coâng vieäc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=679

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2