Trắc nghiệm Amin Anlinin

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
148
lượt xem
74
download

Trắc nghiệm Amin Anlinin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm amin anlinin', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Amin Anlinin

  1. bài tập AMIN-ANILIN C. 2
  2. A. Hòa tan hỗn hợp trong dd HCl dư, chiết lấy phấn tan. Thêm Bài 47. Đốt cháy hoàn toàn 6,2g 1 amin no đơn chức thì phải NaOH dư và chiết lấy anilin tinh khiết dùng hết 10,08 lít O2 (đktc). CTPT của amin là: B. Hòa tan hỗn hợp trong dd Br2 dư, lọc kết tủa, đề halogen hóa A. C2H5NH2 B. CH3NH2 C. C3H7NH2 D. C4H9NH2 thu được anilin Bài 48. Đốt cháy hoàn toàn 1 amin thơm bậc nhất X thu được C. Hòa tan trong dd NaOH dư, chiết lấy phần tan và thổi CO2 1,568 lít CO2, 1,232 lít hơi H2O, 0,336 lít N2. Để trung hòa hết đến dư vào đó thu được anilin tinh khiết 0,05 mol X cần 200ml dd HCl 0,75M. Các khí đo ở đktc. CTPT D. Dùng dd NaOH để tách phenol, sau đó dùng Br2 để tách anilin của X là: ra khỏi benzen A. C6H5NH2 B. (C6H5)2NH C. C2H5NH D. C7H11N3 Bài 34. Để loại CH3 – NH2 ra khỏi hỗn hợp có lẫn các khí: C2H2, Bài 48. Đốt cháy hoàn toàn mg 1 amin X bằng 1 lượng không khí C2H4, C2H6, H2 ta dẫn hỗn hợp trên qua dd nào sau ? vừa đủ thu được 17,6g CO2, 12,6g H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả A. dd H2SO4 B. dd Cu(NO3)2 C. dd FeCl3 D. Cả A, B, C đều thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% thể đúng tích không khí. X có CTPT là: Bài 35. X là amin đơn chức bậc nhất chứa 23,73% nitơ. CTPT A. C2H5NH2 B. C3H7NH2 C. CH3NH2 D. C4H9NH2 của X là: Bài 49. Một hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức là đồng đẳng A. C3H5NH2 B. C4H7-NH2 C. C3H7NH2 D. C5H9NH2 kế tiếp phản ứng vừa đủ với 0,1 lít dd H2SO4 1M cho ra 1 hỗn Bài 36. Amin đơn chức X chứa 19,718% nitơ theo khối lượng. hợp gồm 2 muối có khối lượng là 20,2g. Khối lượng và CTPT CTPT của X là: mỗi amin là: A. C4H5N B. C4H7N C. C4H9N D. C4H11N A. 4,5g 2H5NH2; 5,9g C3H7NH2 B. 4,5g C3H7NH2; 5,9g C2H5NH2 Bài 37. Đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức, bậc 1 thu được CO2 C. 3,1g CH3NH2; 4,5g C2H5NH2 D. 4,5g CH3NH2; 3,1g C2H5NH2 và H2O theo tỉ lệ mol: nCO2 : nH 2O = 6:7. Amin đó tên gọi là gì ? Bài 50. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dd chứa 0,05 mol H2SO4 loãng. Khối lượng muối thu được bằng bao A. propylamin B. phenylamin nhiêu ? C .isopropylamin D. propenylamin A. 7,1g B. 14,2g C. 19,1g D. 28,4g Bài 38. Đốt cháy 1 amin no đơn chức X thu được CO2 và H2O có Bài 51. Trung hòa 3,1g 1 amin đơn chức X cần 100 ml dd HCl tỉ lệ mol nCO2 : nH 2O =2:3. Tên gọi của X là: 1M. CTPT của X là: A. etylamin B. etylmetylamin A. C2H5N B. CH5N C. C3H9N D. C3H7N C. trietylamin D. Kết quả khác Bài 52. Cho 3,04g hỗn hợp 2 amin no đơn chức tác dụng vừa đủ Bài 39. Đốt cháy 1 dãy đồng đẳng của metyl amin thu được với dd HCl thu được 5,96g muối. Biết trong hỗn hợp số mol 2 amin bằng nhau. CT 2 amin là: VCO2 : V H 2O =2:3. (thể tích các khí đo ở cùng đk). CTPT của A. CH5N, C2H7N B. C3H9N, C2H7N C. C3H9N, C4H11N D. Kết quả khác amin là: Bài 53. Cho 9,85g hỗn hợp 2 amin, đơn chức bậc 1 tác dụng vừa A. C3H9N B. CH5N C. C2H7N D. C4H11N đủ với dd HCl thu được 18,975g muối. Khối lượng HCl phải dùng là: Bài 40. Đốt cháy hoàn toàn 1 amin chưa no, đơn chức chứa 1 liên A. 9,521g B. 9,125g C. 9,215g D. 9,512g kết C=C ở mạch cácbon thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ Bài 54. Cho 20g hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M, rồi cô cạn dd thì thu được nH 2O : nCO2 = 9:8. CTPT của amin là: 31,68g hỗn hợp muối. a, Thể tích dd HCl đã dùng là: A. C3H6N B. C4H8N C. C4H9N D. C3H7N A. 100ml B. 50ml C. 200ml D. 320ml b, CTPT của 3 amin là: (Biết phân tử khối các amin đều nhỏ hơn Bài 41. Đốt cháy 1 amin no đơn chức thu được CO2 và H2O có tỷ 80) A. CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2 B. C2H3NH2, C3H5NH2, C4H7NH2 lệ mol VCO2 : V H 2O = 2:5. Amin đó có tên là gì ? C. C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2 D. C3H7NH2, C4H9NH2, C5H12NH2 Bài 55. Cho 15g hỗn hợp 3 amin đơn chức, bậc 1 tác dụng vừa A. Metylamin B. Đimetylamin đủ với 50ml dd HCl 1M. Khối lượng muối thu được có giá trị C. Trimetylamin D. isopropylamin là: Bài 42. Đốt cháy 1 amin no đơn chức thu được tỷ lệ mol A. 16,825g B. 20,18g C. 21,123g D. Không xác định được VCO2 : V H 2O = 4:7. Amin đã cho có tên gọi là: A. Metylamin B. Etylamin C. Trimetylamin D. isopropylamin Bài 43. Đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức no có 1 liên kết đôi ở mạch C ta thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ mol: VCO2 : V H 2O = 8:11. CTPT của amin đó là: A. C3H6N B. C4H9N C. C4H8N D. C3H7N Bài 44. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức, mạch hở, bậc 1 kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ mol VCO2 : V H 2O = 1:2. Hai amin có CTPT là: A. CH3NH2, C2H5NH2 B. C2H5NH2, C3H7NH2 C. C3H7NH2, C4H9NH2 D. C4H9NH2, C5H11NH2 Bài 45. (ĐH-CĐ-KA-2007) Khi đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức X thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích đo ở đktc) và 10,125g H2O. CTPT của X là: A. C3H7N B. C2H7N C. C3H9N D. C4H9N Bài 46. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp được hỗn hợp sản phẩm khí có tỷ lệ VCO2 : V H 2O = 8:17 ( đo ở cùng đk). CTPT của 2 amin là: A. C2H5NH2, C3H7NH2 B. C3H7NH2, C4H9NH2 C. CH3NH2, C2H5NH2 D. C4H9NH2, C5H11NH2
Đồng bộ tài khoản