Trắc nghiệm gương cầu

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
9
download

Trắc nghiệm gương cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm gương cầu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm gương cầu

  1. Tr c nghi m gương c u B. Trong kho ng gi a tiêu đi m và tâm gương C. kho ng cách đ n gương l n hơn bán Câu 1: Đ i v i gương c u lõm, nh n xét nào kính c a gương đúng v i tính ch t nh c a m t v t th t? D. T i tâm gương A. V t th t luôn cho nh th t cùng chi u và Câu 5: Ph i đ t v t cách gương c u lõm có tiêu lơn hơn v t; c f m t kho ng cách d đ thu đư c nh th t B. V t th t luôn cho nh th t ngư c chi u ngư c chi u thì : và nh hơn v t A. f < d < 2f B. 0 < d < f C. V t th t luôn cho nh o cùng chi u và C. d> 2f D. d = f l n hơn v t Câu 6: Đ i v i gương c u lõm nh n xét nào D. V t th t có th cho nh th t cùng chi u, đúng v tính ch t nh c a m t v t o. lơn hơn hay nh hơn v t ho c nh o A. V t o luôn cho nh th t cùng chi u và cùng chi u và lơn hơn v t nh hơn v t Câu 2: Các tính ch t c a nh thu đư c t gương B. V t o luôn cho nh th t ngư c chi u và c u lõm( l n hơn ho c nh hơn v t, th t hay o, nh hơn v t ngư c chi u hay cùng chi u) ph thu c vào y u C. V t o luôn cho nh o cùng chi u và l n t nào? hơn v t A. Kích thư c c a v t D. V t o có th cho nh th t ngư c chi u B. t s gi a kho ng cách t v t t i gương l n ho c nh hơn v t ho c nh o cùng và tiêu c c a gương đó chi u l n hơn v t C. T s gi a tiêu c và bán kính c a gương; Câu 7. Khi đ t m t gương c u lõm vào môi D. Tiêu c c a gương trư ng có chi t su t n > 1 thì tiêu c c a gương Câu 3: Ngư i ta đ t m t ngu n sáng n m trong là : kho ng gi a đ nh gương c u lõm và tiêu đi m A. Không thay đ i c a nó. nh c a ngu n sáng đó là nh: B. Thay đ i t l thu n v i chi t su t n A. o, cùng chi u và nh hơn v t C. Thay đ i t l ngh ch v i chi t su t n B. Ngư c chi u và l n hơn v t D. f s âm n u n r t l n C. o cùng chi u và l n hơn v t Câu 8. Ph i đ t v t cách gương c u lõm có tiêu D. Th t ngư c chi u nh hơn v t c f m t kho ng cách x đ n gưưong như th nào Câu 4: Gương c u lõm cho nh l n hơn v t đ thu đư c nh o, cùng chi u và nh hơn v t? cùng chi u n u v t n m: A. x > 0 B. – 2f< x< - f A. Trong kho ng gi a gương và tiêu đi m. C. – f < x < 0 D. x = - f
  2. Câu 9: M t chùm tia t i h i t t i đi m S n m A. nh o, l n b ng v t trên tr c chính c a m t gương c u l i. Bi t bán B. kích thư c nh so v i v t ph thu c kho ng kính c a gương là 15cm và kho ng cách t S cách v t đ n gương đ n đ nh gương là 50cm. xác đ nh tính ch t và C. nh ch ng khít lên v t. D. A và B v trí c a nh. đúng A. nh th t, cách gương 25cm Câu 14. nh c a v t th t qua gương c u là lo i B. nh o, cách gương 25cm nh nào? C. nh o cách gương 50cm A. nh o l n hơn v t B. nh o nh hơn D. nh th t cách gương 50 cm v t Câu 10: M t v t AB cao 5cm đ t vuông góc v i C. nh th t trư c gương D. các tr c chính c a m t gương c u l i G có bán kính lo i nh trên 50 cm, cách gương 25 cm. xác đ nh v trí và tính Câu 15. Gương nào cho nh o b ng v t? ch t c a nh A. c u lõm B. c u l i A. Không xác đ nh đư c C. gương ph ng D. c A, B và C B. nh th t cách gương 15 cm Câu 16. Gương c u lõm có bán kính R = 40 C. nh o cách gương 12,5cm (cm) cho nh th t c a m t v t l n b ng hai l n D. nh th t cách gương 12,5 cm v t. V t ph i đ t trư c gương m t kho ng bao Câu 11: Y u t nào dư i đ y quy t đ nh giá tr nhiêu? c a chi t su t tia sáng đ i v i hai môi trư ng A. 20 (cm) B. 30 (cm) C. 40 (cm) D. K t qu khác nhau. khác A. Kh i lư ng riêng c a hai môi trư ng. Câu 17. Hai v t sáng gi ng nhau đ ng trư c B. T s giá tr hàm sin c a góc t i và góc hai gương c u có cùng bán kính, cách gương khúc x . cùng kho ng d, m t gương c u l i và m t C. T n s c a ánh sáng lan truy n trong hai gương c u lõm. Gương lõm cho nh th t l n môi trư ng. g p 2 l n v t. Đ phóng đ i nh c a gương c u D. Tính ch t đàn h i c a hai môi trư ng. l i trư ng h p này là bao nhiêu? Câu 12. Gương là m t m t có tính ch t A. 1/2 B. 2/3 C. 2/5 D. K t qu khác A. Ph n x t t ánh sáng chi u t i Câu 18. M t đi m sáng S đ t trên tr c chính B. Ph n x ánh sáng chi u t i c a gương c u, gương cho chùm sáng chi u C. Ph ng, ph n x t t ánh sáng chi u t i lên màn ch n là chùm song song. K t lu n nào D. Ph ng, nh n bóng sau đây đúng? Câu 13. nh c a m t v t cho b i gương ph ng A. Gương là c u lõm, màn đ t tiêu di n c a như th nào là đúng? gương, S trung đi m OF
  3. B. Gương là c u lõm, màn đ t tâm gương, S Câu 25. Đ t m t v t trư c gương c u lõm thì tâm gương th y m t nh cao b ng 1/4 v t trên màn,màn C. Gương là c u lõm, màn đ t trư c gương, cách v t 90 cm. H i bán kính cong c a gương là S trung đi m OC bao nhiêu? D. Gương là c u l i, màn đ t trư c gương, S A. 40cm B. 48cm C. 60 cm D. 72cm cách gương kho ng OF Câu 24. Cho M, N là hai đi m n m hai phía c a Câu 19. M t v t cao 6cm đ t trư c m t gương tr c chính c a gương c u. Tìm mênh đ đúng c u lõm có f = 15 cm, cách gương 10 cm, thì A. M là v t th t, N là nh th t, gương c u cho nh cao lõm A. 15 cm B. 18 cm C. 20 cm D. 24 cm B. M là v t th t, N là nh o, gương c u l i Câu 20. Đ t m t v t cao 4cm, trư c gương c u C. N là v t th t, M là nh th t, gương c u lõm thì thu nh cao g p 3 l n v t trên màn cách lõm đó 80 cm. Xác đ nh tiêu c c a gương D. A và C đúng A. 25 cm B. 20 cm C. 30cm D. 40cm Câu 25. M nh đ nào đúng nói v s t a nh Câu 21. Đ t m t v t trư c gương c u lõm có f = c a gương c u lõm. 12 cm, v t cách gương là 10cm, h i nh cách A. Khi f < d < 2f cho nh th t ngư c chi u gương bao xa nh hơn v t A. 30cm B. 40 cm C. 50 cm D. 60 cm B. Khi d >2 f ta có nh th t ng ơc chi u l n Câu 22. M t gương c u lõm có R = 48cm, m t hơn v t ngư i soi th y nh cao g p 3 l n nh khi soi C. V t o luôn luôn cho nh th t b ng gương ph ng. H i ngư i cách gương bao D. C 3 đáp án trên đ u đúng xa? Câu 26. M nh đ nào đúng khi nói v s t o A. 12cm B. 16cm C.20cm D. 24cm nh c a gương c u l i Câu 23. Gương chi u h u xe máy có f = 36cm, A. V t th t luôn cho nh o ngư i lái quan sát th y nh o c a m t ngư i B. V t o luôn cho nh th t khác trong gương, nh nh b ng 1/10 v t. Xác C. V t o trong tiêu đi m cho nh th t bé đ nh kho ng cách t ngư i đó đ n xe. hơn v t A. 3m B. 3,6m C. 3,24m D. 4m D. A và B đúng Câu 24. Đ t m t v t trư c gương c u l i thì Câu 27. V t AB qua gương c u cho nh A’B’. th y m t nh nh b ng 1/5 v t cách v t 120 cm. Tìm m nh đ sai Xác đ nh tiêu c c a gương. A. V t AB trong tiêu đi m gương c u lõm A. 20cm B. 25 cm C. 30 cm D. 40cm cho nh o cùng chi u bé hơn v t
  4. B. V t AB qua gương c u l i cho nh A’B’ M t v t nh AB d t vuông góc v i tr c chính cùng chi u l n hơn v t c a m t gương c u l i cho nh cao ab ng 0,5 C. Qua gương c u lõm AB tiêu đi m cho v t cách v t 60 cm. Tr l i các câu h i sau nh trùng v i v t Câu 32. Các h th c gi a d và d’ nào sau đây là D. A, B, C đúng M t ngư i cao 1,6 m đúng g n m t c t đèn A. d + d’ = 60 cm B. d’ = d/2 th y bóng c a mình dài 0,5m ngư i này đi xa B. C. d’ = - d/2 D. A và B đúng c t đèn thêm 3 m th y bóng c a mình dài 1,25 Câu 33. V t AB và nh A’B’ cách gương bao m. Tr l i các câu h i sau nhiêu? Câu 28. V trí th nh t và th hai c a ngư i A. d = 40 cm, d’ = - 20 cm cách c t đi n nh ng giá tr nào B. C. d = 20 cm, d’ = 40cm A. 3 m và 6 m B. 3m và 1m C. d = 60 cm, d’ = 30 cm B. C. 2 m và 1 m D. 2 m và 5m D. D. d = 40 cm, d’ = 20 cm Câu 29. Chi u cao c a c t đèn nh n giá tr nào Câu 34. Tiêu c c a gương có giá tr nào sau A. 8 m B. 6 m C. 12m D. đây? 10 m A. f = - 20 cm B. f = 20 cm Cho M, M’ là v t và nh, hai đi m n m hai B. C. f = 40 cm D. f = - 40 cm phía c a tr c chính, M’ g n gương hơn M M t gương càu lõm có R = 60 cm, đ t v t nh Tr l i câu h i sau AB trư c gương ta thu nh A’B’ c a AB. Tr Câu 30. Xác đ nh tâm và đ nh gương c a gương l i các câu h i sau? thì m nh đ nào sau đây là đúng Câu 35. Xác đ nh v trí c a v t, nh đ có nh A. M, M’ c t tr c chính đ nh c a gương O th t A’B’ cao b ng 3 l n v t. B. G i N là đi m đ i x ng c a M qua tr c A. d = 40 cm, d’ = 120 cm chính, NM’ c t tr c chính t i tâm C B. C. d = 30 cm, d’ = 90 cm C. Trung đi m c a CO là tiêu đi m c a C. d = 25 cm, d’ = 100 cm gương D. D. d = 30 cm, d’ = 120 cm D. C ba đáp án đúng Câu 36. Xác đinh v trí c a v t và nh đ có nh Câu 31. V b n ch t c a nh và gương cao b ng 3 l n v t A. M’ là nh th t B.Gương là gương A. d = 20 cm, d ‘ – 60 cm c u lõm B. d = 20 cm, d’ = 600 cm B. C. M’ là nh o D. A và B đúng C. d = 30cm, d’ = -90cm D. d = 30cm, d’ = 90 cm
  5. B. Gương c u l i - nh o S S S S S C. Gương c u lõm nh o x y x y x y D. Có th x y ra c A, B, C S Câu 40. Cho v t AB đ t trư c gương c u lõm. H H H 1 2 3 d ch chuy n v t l i g n gương thì ta th y nh d ch chuy n: A. L i g n gương n u nh đó là th t B. Xa guơng n u nh đó là o C. Xa gương n u nh đó là th t Câu 37. 3 hình v trên xy là tr c chính D. G n gương n u nh đó là o ho c th t gương c u S là đi m sáng th c, S’ là nh c a S Câu 41. M t v t đ t trư c gương c u lõm cho qua gương. K t lu n nào sau đây không đúng? nh th t. Ngư i ta nh n th y khi d ch chuy n A. C 3 hình, gương là c u lõm v t d c theo tr c chính thì th y kho ng cách nh B. H1 và H2 gương là c u lõm H3 gương là – v t tăng d n lên. H i ban đ u v t đ t v trí c ul i nào C. H1 gương cho nh th t, H2 và H3 guơng A. T i C C. T i F cho nh o. B. T i trung đi m CF D. t i trung đi m FO D. k t lu n b và c đ u đúng Câu 42. Dùng m t gương có bán kính R = 100 Câu 38. MN là tr c chính c a gương c u, S là cm đ thu nh c a m t trăng v i góc trông là m t đi m sáng, S’ là nh c a S qua gương c u. 33’ ( 1’ = 3.10 - 4 rad) . xác đ nh đư ng kính c a K t lu n nào sau đây đúng? nh thu đư c trên gương. A. Gương là c u lõm B. Gương là c u A. 1 cm B. 2 cm C. 33 cm D. 11 l i C. S’ là nh o D. Các câu cm M trên đ u sai S . . S’ N Câu 43. M t chùm sáng h i t g p gương c u lõm sao cho đi m h i t n m trên tr c chính c a gương c u sau gương cách gương 30 cm. R = 60 cm. Xác đ nh nh: Câu 39. Cho A, B, C theo th t là 3 đi m n m A. nh th t cách gương 15 cm trên tr c chính c a gương c u. N u đ t đi m B. nh o cách gương 15 cm sáng t i A cho nh t i B, đ t đi m sáng t i B C. nh th t cách gương 30 cm cho nh t i C. xác đ nh lo i gương và tính ch t D. nh th t cách gương 45 cm nh t i B A. gương c u lõm – nh th t
Đồng bộ tài khoản