Trắc nghiệm hóa C3_0020 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
13
download

Trắc nghiệm hóa C3_0020 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0020 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0020 + đáp án

  1. [] Hai ch t nào dư i đây tham gia ph n ng trùng ngưng v i nhau t o tơ nilon-6,6? A. Axit ađipic và atylen glicol B. Axit picric và hexametylenđiamin C. Axit ađipic và hexametylenđiamin D. Axit glutamic và hexametylenđiamin [] Phân t kh i trung bình c a PVC là 750.000. H s polime hoá c a PVC là A. 12.000 B. 15.000 C. 24.000 D. 25.000 [] Phân t kh i trung bình c a polietilen X là 420.000. H s polime hoá c a PE là A. 12.000 B. 13.000 C. 15.000 D. 17.000 [] Cho sơ đ bi n đ i sau A là ch t nào trong s các ch t cho dư i đây? A. B. C. D. [] Trùng h p 1 mol etilen đi u ki n thích h p thì thu đư c bao nhiêu gam PE? A. 14 gam B. 28 gam C. 56 gam D. Không xác đ nh đư c [] Đ t cháy 1 lít hiđrocacbon X c n 6 lít t o ra 4 lít khí . N u đem trùng h p t t c các đ ng phân m ch h c a X thì s lo i polime thu đư c là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 [] Đ t cháy hoàn toàn 1 lư ng polietilen, s n ph m cháy l n lư t cho di qua bình (1) đ ng đ c và bình (2) đ ng dung d ch dư th y kh i lư ng bình (1) tăng m gam, bình (2) thu đư c 100 gam k t t a. V y m có giá tr là A. 9 gam B. 18 gam C. 36 gam
  2. D. 54 gam [] Polietilen đư c trùng h p t etilen. H i 280 gam polietilen đã đư c trùng h p t bao nhiêu phân t etilen? A. B. C. D. Không xác đ nh đư c [] Khi đ t cháy polime X ch thu đư c khí và hơi nư c v i t l s mol tương ng là 1 : 1. X là polime nào dư i đây? A. Polipropilen B. Tinh b t C. Poli (vinyl clorua) (PVC) D. Polistiren (PS) [] Trong m t nhà máy rư u, ngư i ta dùng nguyên li u là mùn cưa ch a 50% xenlulozơ đ s n xu t ancol etylic, bi t hi u su t c a toàn b quá trình là 70%. Đ s n xu t 1 t n ancol etylic thì kh i lư ng mùn cưa c n dùng là A. 500 kg B. 5051 kg C. 6000 kg D. 5031 kg [] Thu phân m gam tinh b t, s n ph m thu đư c đem lên men đ s n xu t ancol etylic, toàn b khí sinh ra cho qua dung d ch dư, thu đư c 750 gam k t t a. N u hi u su t m i quá trình (có hai quá trình là thu phân tinh b t và lên men đ s n xu t rư u etylic) là 80% thì m có giá tr nào trong các giá tr dư i đây ? A. 949,2 gam B. 945,0 gam C. 950,5 gam D. 1000 gam [] Đ phân bi t dung d ch các ch t riêng bi t g m: tinh b t, saccarozơ, glucozơ, ngư i ta dùng m t thu c th nào dư i đây? A. dung d ch iot B. dung d ch HCl C. D. dung d ch [] Ch dùng 1 thu c th nào dư i đây phân bi t đư c các dung d ch glucozơ, glixerol, metanal, propan-1-ol? A. B. dung d ch
  3. C. dung d ch rom D. Na kim lo i [] H p ch t h u cơ X có m ch cacbon không phân nhánh, b c nh t (ch a C, H, N), trong đó nitơ chi m 23,73% v kh i lư ng. Bi t X tác d ng đư c v i HCl v i t l s mol . Công th c phân t c a X là A. B. C. D. [] Cho 20 gam h n h p g m 3 amin no, đơn ch c là đ ng đ ng k ti p nhau tác d ng v a đ v i dung d ch 1M, cô c n dung d ch thu đư c 31,68 gam mu i. Th tích dung d ch đã dùng là A. 16ml B. 32ml C. 160ml D. 320ml [] Đ t cháy hoàn toàn 1 amin no đơn ch c, b c 2, m ch h X thu đư c và hơi nư c theo t l s mol tương ng là 2 : 3. Công th c c u t o c a X là A. B. C. D. [] Khi đ t cháy các đ ng đ ng c a m t lo i rư u thì t l s mol tăng d n khi s nguyên t C trong rư u tăng d n. V y công th c t ng quát c a dãy đ ng đ ng c a rư u là: A. B. C. D. [] Đ đi u ch h p ch t có công th c sau ph i dùng hai ch t nào dư i đây: A. và B. và C. và D. và [] Cho các ph n ng sau:
  4. Các ch t A, D, G là ch t nào sau đây: A. và B. và C. và D. T t c đ u sai [] Đ t cháy m t rư u X, ta đư c h n h p s n ph m cháy trong đó . K t lu n nào sau đây là đúng. A. X là ankanol B. X là ankatriol. C. X là ankadiol D. A,B,C đúng.
Đồng bộ tài khoản