Trắc nghiệm hóa C3_0021 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
11
download

Trắc nghiệm hóa C3_0021 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0021 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0021 + đáp án

  1. [] Đ t cháy 0,3 mol h n h p 2 axit h u cơ no thu đư c 11,2 lít (đktc), n u trung hoà 0,3 mol h n h p 2 axit trên c n dùng 500ml dung d ch NaOH 1M. Hai axit có công th c c u t o là: A. B. C. D. A, B, C đ u sai [] Đ trung hoà 8,3g h n h p 2 axit đơn ch c X, Y c n dùng 150g dung d ch NaOH 4%. M t khác cũng cho kh i lư ng trên tác d ng v i lư ng dư dung d ch trong cho 21,6g b c. X và Y có công th c phân t là: A. B. C. D. [] M t h p ch t h u cơ X m ch th ng có công th c phân t là X tác d ng v i ki m t o thành khí làm xanh quì tím m, m t khác X tác d ng v i dung d ch axit t o thành amin b c I. X có công th c phân t nào sau đây? A. B. C. D. A và B đúng [] Cho 0,01 mol aminoaxit X ph n ng h t v i 40ml dung d ch HCl 0,25M t o thành 1,115g mu i khan. X có công th c c u t o nào sau đây: A. B. C. D. [] Hai đ ng phân X, Y là ch t h u cơ đơn ch c, m ch h có công th c đơn gi n nh t là Khi cho 6,6g m i ch t tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu đư c 2 mu i natri l n lư t có kh i lư ng 8,2g và 9,4g. Công th c c u t o c a X và Y là: A. B. C. D. [] M là m t d n xu t c a benzen có công th c phân t là 1mol M tác d ng v a đ v i dung d ch NaOH, sau khi cô c n thu đư c 144g mu i khan. Công th c c u t o c a M là công th c nào sau đây: A. B.
  2. C. D. T t c đ u sai [] Có 3 ng nghi m đ ng và Dùng phương pháp th c nghi m nào sau đây đ nh n bi t các ch t trên: A. Cho t ng khí l i qua dung d ch dư, dùng đ u que đóm còn tàn đ . B. Cho t ng khí l i qua dung d ch dùng đ u que đóm còn tàn đ . C. Cho hoa h ng vào các khí, dùng đ u que đóm còn tàn đ . D. B và C đúng [] Cho ph n ng hoá h c sau: H s cân b ng c a ph n ng l n lư t là: A. 3, 4, 6, 9, 4, 4 B. 1, 7, 2, 3, 1, 7 C. 1, 28, 4, 2, 3, 28 D. 3, 28, 4, 6, 9, 28 [] Cho ph n ng hoá h c sau: H s cân b ng c a ph n ng l n lư t là: A. 3, (nx - 2y), 2x, (2nx - y), (nx - y) B. 6, (2nx - y), x, (nx - y), (3nx - y) C. 2, (3nx - y), 2x, (2nx - 2y), (2nx – 2y) D. 3, (4nx - 2y), 3x, (nx - 2y), (2nx - y) [] Khi xét các nguyên t thu c nhóm VIIA c a b ng tu n hoàn theo chi u nguyên t kh i tăng d n, chúng A. có đ âm đi n tăng d n B. có đi m nóng ch y gi m d n C. t o ion càng nh d n D. càng kém ho t đ ng hoá h c d n [] Cho các nguyên t X, Y, Z có s hi u nguyên t l n lư t là 9,17,35. Hãy cho bi t các nguyên t đó là kim lo i, phi kim hay khí hi m? A. Kim lo i B. Phi kim C. Khí hi m D. V a kim lo i, v a phi kim [] M t phi kim Y là ch t khí (đktc) d ng đơn ch t có s oxi hoá dương cao nh t b ng s oxi hoá âm th p nh t (tính theo tr s tuy t đ i). Y là ch t khí nào sau đây: A. B. C.
  3. D. [] Nguyên t c a nguyên t R có 3 electron thu c phân l p 3d. Nguyên t X có hi u nguyên t là: A. 23 B. 21 C. 25 D. 26 [] Đ ng có hai đ ng v là và nguyên t kh i trung bình c a Cu là 63,54 và % các đ ng v là: A. 73% và 27% B. 27% và 73% C. 65% và 63% D. 63% và 65% [] Anion cation đ u có c u hình electron Nguyên t X, M là nguyên t nào sau đây: A. Đ u là kim lo i B. Đ u là phi kim C. M t kim lo i, m t phi kim D. Đ u là nguyên t lư ng tính [] Nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t là 40. Trong đó t ng s h t mang đi n nhi u hơn t ng s h t không mang đi n là 12 h t. Nguyên t X có s kh i là: A. 27 B. 26 C. 28 D. K t qu khác [] Nh n bi t các dung d ch mu i: và ta có th dùng hoá ch t nào trong các hoá ch t sau đây? A. Dùng dd B. Dùng dd và dd NaOH C. Dùng dd D. Dùng dd NaOH [] Hãy ch n phương pháp hoá h c nào trong các phương pháp sau đ phân bi t 3 l đ ng h n h p Fe + FeO, (ti n hành theo trình t )? A. Dùng dd HCl loãng, dùng dd dùng dd HCl, dùng dd NaOH B. Dùng dd HCl loãng, dùng dd dùng dd HCl, dùng dd NaOH C. Dùng dd loãng, dùng dd NaOH, dùng dd HCl D. Dùng dd dùng dd HCl, dùng dd NaOH [] Cho 12,4g h n h p g m m t kim lo i ki m th và oxit c a nó tác d ng v i dung d ch HCl dư thu đư c 27,75g mu i khan. Kim lo i ki m th là kim lo i nào sau đây?
  4. A. Ba B. Mg C. Ca D. Sr [] Khi l y 3,33g mu i cloru c a kim lo i có hoá tr II và m t lư ng mu i nitrat c a kim lo i đó có cùng s mol như mu i clorua nói trên, th y khác 1,59g. Kim lo i đó là kim lo i nào sau đây: A. Mg B. Cu C. Ba D. Ca
Đồng bộ tài khoản