Trắc nghiệm hóa C3_0022 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
9
download

Trắc nghiệm hóa C3_0022 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0022 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0022 + đáp án

  1. [] Kh 16g b t b ng b t nhôm. Kh i lư ng b t nhôm c n dùng là: A. 5,4g B. 6,4g C. 2,7g D. 5,2g [] Kim lo i Zn có th kh đư c nh ng ion nào sau đây: A. B. C. D. [] Hãy ch n câu đúng: Trong ăn mòn đi n hoá, x y ra: A. S oxi hoá c c dương. B. S oxi hoá hai c c. C. S kh c c âm. D. S oxi hoá c c âm và s kh c c dương. [] Hoà tan 1,8g mu i sunfat c a kim lo i thu c nhóm IIA trong nư c, r i pha loãng cho đ 50ml dung d ch. Đ ph n ng h t v i dung d ch này c n 20ml dung d ch 0,75M. N ng đ mol c a dung d ch sunfat pha ch và công th c phân t c a mu i là: A. 0,03M và B. 0,03M và C. 0,06M và D. 0,09M và [] Đ t cháy m t ete đơn ch c ta thu đư c . Ete này đư c t o t ancol nào sau đây? A. Ancol metylic và ancol n-propylic B. Ancol metylic và ancol iso-propylic C. Ancol etylic D. C A, B, C đ u đúng [] Đ t cháy hoàn toàn 0,35g m t anđehit đơn ch c X thu đư c 0,488 lít (đktc) và 0,27g nư c. X có công th c c u t o nào sau đây? A. B. C. D. A, B, C đ u đúng. [] Hãy s p x p các ch t sau đây theo tr t t tăng d n tính axit . Trư ng h p nào sau đây đúng? A.
  2. B. C. D. [] Đ t cháy h t a mol m t aminoaxit đư c 2a mol và mol . Aminoaxit trên có công th c c u t o là: A. B. C. D. [] X là h n h p 2 este đ ng phân đư c t o thành t m t ancol đơn ch c, m ch cacbon không phân nhánh v i axit đơn ch c. T kh i hơi c a X so v i hiđro b ng 44. Công th c phân t c a X là: A. B. C. D. [] Khi thu phân 0,01 mol este X c a m t ancol đa ch c và m t axit đơn ch c ph i dùng 1,2g NaOH.M t khác, khi thu phân 6,35g este đó c n 3g NaOH và thu đư c 7,05g mu i. Este X có công th c c u t o là: A. ...(trang 99) B. ...(trang 99) C. ...(trang 99) D. T t c đ u sai. [] Đ phân bi t dung d ch các ch t riêng bi t: h tinh b t, saccarozơ, glucozơ, ngư i ta có th dùng m t trong nh ng hoá ch t nào sau đây? A. B. trong C. Vôi s a D. Iot [] Cho 2 ion và . T ng s proton trong và l n lư t là 40 và 48. X và Y là nguyên t nào sau đây? A. S và O B. N và H C. P và O D. Cl và O [] C p nguyên t nào sau đây có đ âm đi n khác nhau l n nh t? A. B, C B. Li, I
  3. C. K, Cl D. Se, S [] M nh đ nào sau đây không đúng? A. S th t c a nhóm b ng s electron l p ngoài cùng c a nguyên t nguyên t trong nhóm đó. B. Nguyên t c a các nguyên t trong cùng m t nhóm bao gi cũng có s electron l p ngoài cùng b ng nhau. C. Các nguyên t trong cùng m t nhóm có tính ch t hoá h c tương t nhau. D. Tính ch t hoá h c c a các nguyên t trong cùng m t nhóm A bi n đ i tu n hoàn. [] Nguyên t X t o đư c ion có 116 h t các lo i. X có th t o h p ch t nào sau đây: A. và B. và C. và D. T t c đ u sai [] Trong t nhiên b c có 2 đ ng v , trong đó đ ng v chi m 44%, bi t nguyên t kh i trung bình c a b c là 107,88. Nguyên t kh i c a đ ng v th hai là bao nhiêu? A. 108 B. 107 C. 109 D. 106 [] Hãy tìm câu tr l i đúng: S electron t i đa trên m t obitan nguyên t là: A. n (n là s th t l p) B. (n là s th t l p) C. 2 D. . [] Đ trung hoà 2,36g m t axit h u cơ c n 160ml dung d ch KOH 0,25M. Axit h u cơ có th là: A. B. C. D. [] M t anđehit X chưa no, m ch h ch a m t liên k t ba trong phân t có công th c đơn gi n nh t là . X có công th c phân t là: A. B. C. D. A, B, C sai.
Đồng bộ tài khoản