Trắc nghiệm hóa C3_0024 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
10
download

Trắc nghiệm hóa C3_0024 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0024 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0024 + đáp án

  1. [] Nung nóng 10g h n h p và cho đ n khi kh i lư ng c a h n h p không thay đ i thì còn l i 6,9g ch t r n.Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a h nh p ban đ u l n lư t là: A. 84% và 16% B. 80% và 20% C. 83% và 17% D. 74% và 26% [] Ch n phát bi u đúng: Trong 4 nguyên t K (Z = 19), Sc (Z = 21), Cr (Z = 24) và Cu (Z = 29), nguyên t c a nguyên t có c u hình electron l p ngoài cùng là: A. K, Cr, Cu B. K, Sc, Cu C. K, Sc, Cr D. Cu, Sc, Cr [] B t Ag có l n t p ch t là b t Cu và b t Fe. Dùng hoá ch t nào sau đây có th lo i b đư c t p ch t: A. Dung d ch B. Dung d ch C. Dung d ch D. Dung d ch [] B t Cu có l n t p ch t là b t Zn và b t Pb. Dùng hoá ch t nào sau đây có th lo i b đư c t p ch t: A. Dung d ch dư B. Dung d ch dư C. Dung d ch dư D. T t c đ u sai [] H p ch t nào dư i đây có tính axit m nh nh t? A. B. C. D. [] Ancol nào dư i đây khó b oxi hoá nh t: A. 2-Metyl butan-2-ol B. 3-Metyl butan-2-ol C. 1-Metyl butan-1-ol D. 2,2-Đimety propan-1-ol []
  2. M t dung d ch ch a 6,1g ch t X (đ ng đ ng c a phenol đơn ch c). Cho dung d ch này tác d ng v i nư c brom (dư) thu đư c 17,95g h p ch t ch a 3 nguyên t brom trong phân t . Công th c phân t c a X là: A. ho c B. C. D. [] Kh hoàn toàn m gam h n h p hai anđehit đơn ch c c n 5,6 lít khí (đktc). S n ph m thu đư c cho tác d ng v i Na dư thu đư c 1,68 lít (đktc). Hai anđehit đó là: A. Hai anđehit no B. Hai anđehit chưa no C. M t anđehit no, m t anđehit chưa no D. Hai anđehit đơn ch c liên ti p trong cùng dãy đ ng đ ng [] T kh i hơi c a m t anđehit X đ i v i hiđro b ng 28. Công th c c u t o c a anđehit là công th c nào sau đây? A. B. C. D. T t c đ u sai [] Có hai amin b c m t: X (đ ng đ ng c a anilin) và Y (đ ng đ ng c a metylamin). Đ t cháy hoàn toàn 3,21g amin X sinh ra khí hơi nư c và khí nitơ (đktc). Khi đ t cháy hoàn toàn amin Y cho Công th c phân t c a amin đó là: A. B. C. D. A và B đúng [] Đ t cháy hoàn toàn m t amin thơm X thu đư c 3,29g và 0,9g và 336ml (đo đktc). Đ trung hoà 0,1 mol X c n dùng 600ml HCl 0,5M. Công th c phân t c a X là công th c nào sau đây: A. B. C. D. K t qu khác. [] Hai este X và Y là d n xu t c a benzen có công th c phân t là X và Y đ u c ng h p v i brom theo t l mol là 1 : 1. X tác d ng v i v i xút cho m t mu i và m t anđehit. Y tác d ng v i xút dư cho 2 mu i và nư c, các mu i có kh i lư ng mol phân t l n hơn kh i lư ng mol phân t natri axetat. Công th c c u t o X và Y là công th c nào sau đây? A. B.
  3. C. D. T t c đ u sai. [] Các nguyên t X và Y ph n ng đ t o h p ch t Z theo phương trình hoá h c sau: 4X + 3Y 2Z Gi thi t X và Y v a đ , như v y A. 1 mol Y ph n ng v i B. 1 mol Y t o thành C. 1 mol Z t o thành t 3 mol Y D. 1 mol Z t o thành t [] Nguyên t X có c u hình electron thì ion t o ra t X s có c u hình electron nào sau đây: A. B. C. D. T t c đ u sai [] Nh ng nh n đ nh sau đây, nh n đ nh nào sai: A. Nguyên t c a nguyên t càng d nh n electron thì tính phi kim c a nguyên t đó càng m nh B. Tính phi kim đư c đ c trưng b ng kh năng nguyên t c a nguyên t d nh n electron đ tr thành ion âm. C. Nguyên t c a nguyên t càng d tr thành ion âm thì nguyên t đó có tính kim lo i càng m nh D. Tính kim lo i đư c đ c trưng b ng kh năng nguyên t c a nguyên t d như ng electron đ tr thành ion dương. [] Trong nguyên t cacbon, hai electron 2p đư c phân b trên 2 obitan p khác nhau và đư c bi u di n b ng 2 mũi tên cùng chi u. Nguyên lí và qui t c đư c áp d ng là: A. Nguyên lí Pauli B. Qui t c Hund C. Nguyên lí b n v ng D. A, B đúng [] Hãy s p x p các c p oxi hoá - kh sau đây theo th t tăng d n tính oxi hoá c a ion kim lo i: A. (5) < (1) < (2) < (3) < (7) < (6) < (4) B. (4) < (6) < (7) < (3) < (2) < (1) < (5) C. (5) < (1) < (6) < (2) < (3) < (4) < (7) D. (5) < (1) < (2) < (6) < (3) < (7) < (4) [] Cho 5,49g m t kim lo i X tác d ng v i khí clo dư, thu đư c 26,70g mu i. X là kim lo i nào trong các kim lo i sau: A. Mg B. Fe
  4. C. Al D. Cr
Đồng bộ tài khoản