intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0025 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
12
download

Trắc nghiệm hóa C3_0025 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0025 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0025 + đáp án

  1. [] Đun nóng m t rư u X v i đ m đ c nhi t đ thích h p thu đư c m t olefin duy nh t. Công th c t ng quát c a X là: A. B. C. D. [] N u cho bi t Y là m t rư u, ta có th xác đ nh công th c phân t và công th c c u t o thu g n c a X như sau: A. B. v i là t ng s liên k t hay vòng m ch cacbon, là s nhóm, R là g c hiđrocacbon. C. D. C A, B, C đ u đúng. A. B. v i là t ng s liên k t hay vòng m ch cacbon, là s nhóm, R là g c hiđrocacbon. C. D. C A, B, C đ u đúng. [] Cho bi t s n ph m chính c a ph n ng kh nư c c a A. 2-metyl buten-1 B. 3-metyl buten-1 C. 2-metyl buten-2 D. 3-metyl buten-2 [] Cho bi t s đ ng phân nào c a rư u no, đơn ch c t đ n khi tách nư c không t o ra các anken đ ng phân? A. . đ ng phân; đ ng phân; đ ng phân. B. . đ ng phân; đ ng phân; đ ng phân. C. đ ng phân; đ ng phân; đ ng phân. D. Câu A và B đúng [] Cho V lít khí (đktc) h p th h t vào 100 ml dung d ch 0,7M. K t thúc thí nghi m thu đư c 4 gam k t t a. Giá tr c a V là: A. 1,568 lít B. 1,568 lít ho c 0,896 lít C. 0,896 lít D. 0,896 lít ho c 2,24 lít [] Tính ch t nào không ph i là đ c trưng c a saccarozơ: A. Tham gia ph n ng tráng gương
  2. B. Ch t r n, tinh th , màu tr ng C. Polisaccarit D. Khi thu phân t o thành glucozơ và fructozơ [] Các nh n đ nh sau đây, nh n đ nh nào đúng: A. D n xu t hiđrocacbon là h p ch t h u cơ trong phân t , ch có các nguyên t C, H B. Khi đ t cháy h p ch t h u cơ sinh ra khí và nư c. C. Axit h u cơ có tính axit vì trong phân t có nhóm –COOH. D. D n xu t hiđrocacbon là h p ch t h u cơ trong phân t , ngoài các nguyên t C, H còn có các nguyên t khác. [] Các nh n đ nh sau đây, nh n đ nh nào đúng A. Khi đ t cháy h p ch t h u cơ sinh ra khí và nư c. B. Khi đ t cháy h p ch t h u cơ sinh ch ra khí và nư c. C. Nh ng h p ch t ch a cacbon là h p ch t h u cơ. D. Ancol etylic tác d ng v i natri vì trong phân t có cacbon, hiđro và oxi. [] Kh ng đ nh nào sau đây là sai: A. S hi u nguyên t b ng s đơn v đi n tích h t nhân nguyên t . B. S proton trong h t nhân b ng s electron l p v nguyên t . C. Ch có h t nhân nguyên t oxi m i có 8 proton. D. Ch có h t nhân nguyên t oxi m i có 8 nơtron. [] Kh ng đ nh nào sau đây là đúng: A. S hi u nguyên t b ng s đơn v đi n tích h t nhân nguyên t . B. S proton trong nguyên t b ng s nơtron. C. Ch có h t nhân nguyên t oxi m i có 8 nơtron. D. Ch có h t nhân nguyên t oxi, t l gi a proton và nơtron m i là 1 : 1. [] Nh n đ nh nào đúng trong các nh n đ nh sau: A. Khi cho 1 mol axit h u cơ tác d ng v i Na dư, s mol sinh ra b ng s mol axit thì axit đó có 1 nhóm –COOH. B. Khi cho 1mol axit h u cơ tác d ng v i Na dư, s mol sinh ra b ng s mol axit thì axit đó có 2 nhóm –COOH. C. Nh n bi t axit h u cơ b ng cách cho tác d ng v i dung d ch NaOH. D. Axit axetic tác d ng v i các kim lo i. [] Các nh n đ nh sau, nh n đ nh nào đúng: A. Axit axetic có th tác d ng v i t t c các mu i axit. B. Axit axetic tác d ng v i các kim lo i. C. Axit h u cơ là axit axetic. D. Gi m ăn là dung d ch axit axetic có n ng đ t 2% - 5%. [] Đ nh nghĩa nào sau đây là đúng:
  3. A. Hoá h c h u cơ là ngành hoá h c chuyên nghiên c u hiđrocacbon và d n xu t c a hiđrocacbon B. Hoá h c h u cơ là ngành hoá h c chuyên nghiên c u các h p ch t c a cacbon. C. Hoá h c h u cơ là ngành hoá h c chuyên nghiên c c các ch t trong cơ th s ng. D. Hóa h c h u cơ nghiên c u s bi n đ i c a các nguyên t sinh h c. [] Nh ng đ nh nghĩa nào sau đây là sai: A. Hoá h c h u cơ là ngành hoá h c chuyên nghiên c u các ch t có trong t nhiên. B. Hoá h c h u cơ là ngành hoá h c chuyên nghiên c u hiđrocacbon và d n xu t c a hiđrocacbon C. Hoá h c h u cơ nghiên c u tính ch t c a ph n l n các h p ch t c a cacbon D. Hóa h c h u cơ nghiên c u s bi n đ i c a các nguyên t sinh h c. [] Cho m t lá đ ng có kh i lư ng 10g vào 250g dung d ch 4%. Khi l y lá đ ng ra thì kh i lư ng trong dung d ch gi m 17%. Kh i lư ng lá đ ng sau ph n ng là bao nhiêu? A. 10,76g B. 11,76g C. 5,38g D. 21,52g [] Dùng 100 t n qu ng đ luy n gang (95% Fe), cho bi t r ng lư ng trong qu ng là 80%, hi u su t quá trình là 93%. Kh i lư ng gang thu đư c là: A. 55,8T B. 56,712T C. 56,2T D. 60,9T [] Hãy ch n phương pháp hoá h c nào trong các phương pháp sau đ nh n bi t đư c m i kim lo i Na, Ca và Al (theo trình t ti n hành)? A. Dùng , l c, dùng B. Dùng đ c ngu i, dùng nư c. C. Dùng , l c, dùng phenolphtalein. D. Dùng , l c, dùng quỳ tím. [] Mu n đi u ch cao su butađien ngư i ta dùng nguyên li u có s n trong thiên nhiên. Nguyên li u đó là nguyên li u nào sau đây: A. Đi t d u m . B. Đi t than đá, đá vôi. C. Đi t tinh b t, xenlulozơ. D. C A, B, C đ u đúng. [] Đ t cháy hoàn toàn h n h p 2 amin no đơn ch c đ ng đ ng liên ti p, thu đư c . Hai amin có công th c phân t là: A. và B. và
  4. C. và D. và [] Aminoaxit X ch a m t nhóm ch c amin b c nh t trong phân t . Đ t cháy hoàn toàn m t lư ng X thu đư c và theo t l th tích là 4 : 1. X có công th c c u t o là: A. B. C. D. T t c đ u sai.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản